Vad är NORNA?

NORNA suomeksi
NORNA in English

NORNA-kommittén
 

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)

NORNA är en sammanslutning av forskare i Norden som specialiserat sig på namnforskning. Kommittén grundades 1971 och består av sju medlemmar (med suppleanter) från vart och ett av följande länder: Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige. Kommitténs syfte är att främja onomastisk forskning i de nordiska länderna och att uppmuntra samarbete mellan nordiska forskare. Under kommitténs överinseende hålls namnforskarkongresser, vanligen med fem års intervaller. Mellan kongresserna har kommittén en samordnande funktion för en omfattande symposieverksamhet, vanligen omfattande ett eller två symposier per år. Föredrag från kongresser och symposier publiceras vanligen i serien NORNA-rapporter. I tidskriften Namn och bygd ges varje år en översikt över NORNA:s verksamhet samt en krönika över ett urval av den nordiska namnforskningslitteratur som publicerats under året. Under rubriken Namnbibliografin på denna webbplats finns en sökbar förteckning över namnrelaterad litteratur, skriven av nordiska forskare. I förteckningen ingår publikationer från 2013 framåt, men avsikten är att förteckningen ska kompletteras också med tidigare litteratur. Ny litteratur förs in kontinuerligt. Tillsvidare finns även Nordisk namnbibliografi 2003–2012 tillgängliga på hemsidan. På webbplatsen finns en evenemangskalender med uppgifter om aktuella symposier, seminarier, disputationer kurser etc. Kalendern ersätter det tidigare nyhetsbrevet. På hemsidan finns även en sökbar förteckning över namnforskare i Norden. Förteckningen innehåller förutom personuppgifter och eventuella e-postadresser också uppgifter om aktuella forskningsuppgifter och/eller -intressen.