Den sekstande nordiske namneforskarkongressen

  • Posted on: 20 June 2015
  • By: Leila

Tema: Namn som kjelder

Jæren folkehøgskule (Kleppe) 8. – 11. juni 2016

Namna er ein viktig del av språket og språkstrukturen; dei speglar kultur og samfunn i fortid og notid. Med namn som kjelder kan ein studera ulike sider ved språket og språkutviklinga. Namna høyrer til blant våre eldste språkkjelder. Med grunnlag i namnemateriale kan ein bl.a. granska laging, tyding og bruk av ord og namn, dessutan språkkontakt, språkpåverknad, namngjevingsmotar, kulturelle straumdrag og haldningar. Namna er viktige kjelder i tverrfagleg forsking, bl.a. i studium av busetnadsutvikling, landbruk, fangst og fiske, samferdsel, vegetasjon, arbeidsliv, verksemder, sakrale førestillingar, lokal kultur og tradisjon. Mange opphavssegner er knytte til namn.

Institutt for kultur- og språkvitskap (Programområdet for språkhistorie i nordsjøområdet) ved Universitetet i Stavanger inviterer namneforskarar til å melda seg på Den sekstande nordiske namneforskarkongressen på Jæren folkehøgskule. Temaet for kongressen gjev høve til å presentera forsking med ulik vinkling på namngjeving og namnebruk. Undersøkingar av ulike namnetypar kan presenterast – stadnamn, personnamn og andre namn. Både eldre og nyare namngjeving er aktuelt å drøfta, som også metodiske spørsmål. Dersom det er interesse for det, vil det bli arrangert eigne seminar (workshop) om kontaktonomastikk og om namn og etymologi. Det vil også bli ekskursjon.

Kongressen blir arrangert på Jæren folkehøgskule (www.jarenfhs.no) frå onsdag ettermiddag den 8. juni til laurdag ettermiddag den 11. juni 2016. Opphaldet vil kosta 3950 NOK for enkeltrom utan bad, 3450 NOK per person ved deling av dobbeltrom utan bad, 5300 NOK for enkeltrom med bad og 4250 NOK per person ved deling av dobbeltrom med bad. Studentar (ikkje medrekna doktorgradsstipendiatar) vil få redusert pris. Prisen inkluderer alle måltid, overnatting og ekskursjon. Folkehøgskulen har normal komfort. I det nye internatet er det 20 rom, alle med bad. I hovudinternatet er det 36 rom med vask (dusj og wc på gangen).

Jæren folkehøgskule ligg på Kleppe, som er kommunesenter i Klepp, ca. 25 km sør for Stavanger, 17 km frå Stavanger lufthamn (Sola), 3 km frå Klepp stasjon (stopp for lokaltog) og 5 km frå Bryne (stopp for regiontog). Kleppe er stoppeplass for bussar, bl.a. for flybuss frå Stavanger lufthamn (www.jaerlines.com). I det andre rundskrivet, som vil bli sendt ut hausten 2015, vil det bli gjeve nærare opplysningar om reisemåtar, innbetaling m.m. Det vil også bli lagt ut informasjon om kongressen på nettstaden www.uis.no/namnekongress.

Førebels påmelding med tittel og kort samandrag (maks. 200 ord) for ev. føredrag, og ev. ønske om rom med bad, dobbeltrom eller studentpris kan innan 1. oktober 2015 sendast som e-post til anastasia.khanukaeva@uis.no, ev. med vanleg post til Anastasia Khanukaeva, Hulda Garborgs hus, Universitetet i Stavanger, NO-4036 Stavanger.

Stavanger, 15. mai 2015

Inge Særheim, Merja Stenroos, Anastasia Khanukaeva