Stadgar

Stadgar för Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)
antagna 7 augusti 1985 (rev. 22 juni 1994, 14 augusti 2007, 8 juni 2012 samt 9 juni 2021)

§ 1

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, som är ett organ för de nordiska namnforskarkongresserna, har till syfte att främja den namnvetenskapliga forskningen i de nordiska länderna och stödja samarbetet mellan de nordiska namnforskarna. Mellan kongresserna fungerar den som kongressens verkställande organ.

§ 2

Kommittén har sju ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem. Därutöver kan konsultativa medlemmar utses för vissa frågor.

Valbara är nordiska forskare som står upptagna i NORNA:s digitala namnforskarregister.

Vid de nordiska namnforskarkongresserna sker val av ordförande och övriga kommittéledamöter samt av två revisorer. Mandattiden är tiden till nästa kongress. Röstberättigad är sådan nordisk kongressdeltagare som står upptagen i NORNA:s digitala namnforskarregister. De röstberättigade från varje land utser sitt lands kommittémedlem, suppleant och eventuell konsultativ medlem. Ordförande och revisorer utses av kongressen in pleno, ordförande bland de ordinarie kommittémedlemmarna. Om ett land är svagt eller inte alls representerat vid en kongress, skall medlem från detta land enligt beslut av kongressen utses av landets namnforskare i annan ordning.

§ 3

Kommittén utser inom sig vice ordförande. Kommittén utser vidare kassör och, på förslag av ordföranden, sekreterare.

§ 4

Om kommittén upplöses, bestämmer namnforskarkongressen genom majoritetsbeslut vad som skall ske med kommitténs tillgångar.

§ 5

Ändring av dessa stadgar kan företagas genom beslut med tvåtredjedels majoritet av en namnforskarkongress eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra följande namnforskarkongresser. Förslag till ändring skall vara NORNA:s sekreterare tillhanda senast två månader före kongressen. Sekreteraren ombesörjer att förslagen i god tid före kongressen utsänds till samtliga röstberättigade.