Personnamnstermer

Databasen för nordisk personnamnsterminologi har upprättats av medlemmar i NORNA och är ett deskriptivt (ej normativt) hjälpmedel för namnforskare. Klicka på termen för att få upp all information och referens till publikationen där termen behandlas (sidhänvisning avser sida i angiven publikation där termen definieras). Definitioner som anges inom hakparentes utgör excerpistens sammanfattande tolkning, medan definitioner som anges utan hakparentes är direkt citerade ur angiven publikation.

Observera att databassökningen sker på den exakta stavning som fyllts i sökfältet. Om du vill få fram alternativa termer på annat språk måste sökningen göras på den form som står i fältet "svensk översättning".

Förslag på ytterligare termdefinitioner till databasen kan sändas till representanterna i NORNA-kommittén.

(tryck enter eller sortera)
Term Språk Definition Svensk översättning Publikation där termen behandlas
(person)gruppenavn danska [navn for en gruppe af personer] Vibeke Dalberg, , Fra tilnavn til slægtsnavn.
-ine-navn danska [navn som ender på -ine] Eva Villarsen Meldgaard, , Navnebogen. 6. udgave.
-sen-efternavn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
-sen-efternavn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Fornavnemoder i Danmark 1820-2020.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Bente Holmberg, , Færøsk navneskik anno 1898.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Michael Lerche Nielsen, , Hvad skal barnet hedde? 16. reviderede udgave.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Michael Lerche Nielsen, , Et år med den nye danske navnelov.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Susanne Vogt, , På sporet af Alborg – et eksempel på små centre perifert i Danmark.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Dorrit Sylvest Nielsen, , Dansk navnelov – en succes?
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Susanne Vogt, , Reskriptet af 1/11 1771 og hvordan det blev modtaget i Sønderjylland.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen (oprindeligt patronym)] son-namn Torben Kisbye, , Slægtsnavne og patronymer.
-sen-navn danska [efternavne dannet af et personnavn + sen] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Georg Søndergaard, , Egnskarakteristiske slægtsnavne i Danmark.
-sen-navn danska [sekundært patronym på -sen] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Den danske personnavnelov af 29. april 1981. Tanker og resultater.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
-sen-navn danska ”oprindeligt patronym” son-namn Bente Holmberg, , En filologisk vandring omkring navnet Gissel.
-sen-navn danska [efternavn der ender på -sen] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Drengenavne.
-sen-navn danska [efternavn som ender på -sen] son-namn Ole Degn, , De danske efternavne på -sen. Landbefolkningens reaktioner på navnelovene af 1828 og 1856.
-son-navn danska [efternavn dannet af et personnavn + son] son-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Moderne dansk personnavneskik – fornavn, mellemnavn, slægtsnavn.
-vi-navn danska [et personnavn sammensat med navneleddet -vi-] John Kousgård Sørensen, , Om personnavne på vi/væ og den førkristne præstestand. Med nogle overvejelser over en omstridt passage i Glavendrupstenens indskrift.
-y-namn svenska Med -y-namn avses namn med -y-suffix som till sin bildning ligger nära de engelskspråkiga smekformerna, vilka vanligtvis slutar på dubbelkonsonant + -y. y-namn Linnea Gustafsson, , Novation i norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791–1890.
-y-namn svenska Med -y-namn avser jag alltså de namn med -y-suffix som till sin bildning ligger nära de engelskspråkiga smekformerna y-namn Linnea Gustafsson, , Novation i norr. Nya dopnamn och namngivningsmönster i Skelleftebygden 1791–1890.
-y-navn danska [navn som ender på -y, oftest en oprindelig engelsk kortform] y-namn Eva Villarsen Meldgaard, , Studier i københavnske fornavne 1650-1950.
1. fornavn danska [det første fornavn i rækken af en persons fornavne] Michael Lerche Nielsen, , Danskernes Navne. [Internetpublikation.]
1800-talsnavn danska [et navn som er typisk for 1800-tallet] 1800-talsnamn John Kousgård Sørensen, , Ida og Adelaide. En historie om opkaldelser i 1800-tallet.

Sidor