Nordisk navnebibliografi 2005

Redigeret af Michael Lerche Nielsen, Terhi Ainiala, Anfinnur Johansen, Svavar Sigmundsson, Tom Schmidt, Staffan Nyström, Peder Gammeltoft og Hallgrímur J. Ámundason

1. Danmark

Dalberg, Vibeke. 2005. (Rec.), Wolfgang Laur, Germanische Heiligtümer und Religion im Spiegel der Ortsnamen. Schleswig-Holstein, nördliches Niedersachsen und Dänemark. Kieler Beiträge zur Deutschen Sprachgeschichte 21. Neumünster: Wachholtz 2001. Beiträge zur Namenforschung. Neue Folge 40. 321–324.

Dalberg, Vibeke. 2005. Mulig mønsterpåvirkning i nogle danske stednavnetyper. [Possible influences of patterns in some Danish place-names.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utviklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den
trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala: NORNA-förlaget. 101–109.

Dalberg, Vibeke. 2005. Summary presented at the final session, Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W. F. Nicolaisen (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002 1. Uppsala: Språk- och Folkminnesinstitutet. 65–66.

Denman, Henrik. 2005. Martin A. Hansen og sakraltopografien, Magasin fra Det Kongelige Bibliotek 18:3. 16–30.

Eggert, Birgit. 2005. Danske stednavne på -holt. Fra naturnavn til bebyggelsesnavn. [Danish place-names in -holt. From nature names to settlement names.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utviklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar
från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala: NORNA-förlaget. 111–118.

Eggert, Birgit. 2005. Fornavnemode i Danmark. [Popular first names in Denmark.] Peter Widell og Mette Kunøe (red.), 10. Møde om Udforskningen af Dansk Sprog. Aarhus Universitet 7.– 8. oktober 2004. Århus: Aarhus Universitet. 147–154.

Eggert, Birgit. 2005. Danske stednavne på -holt og deres renæssance i tiden efter 1800. [Danish placenames in -holt and their renaissance after 1800.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.), Person og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. Symposium, Dømmesmoen 10.–12. September 2004. Skriftserien 116. Høgskolen i Agder. 75–83.

Farø, Ken. 2005. Fiktionymer i bilingval leksikografi. [Fictionyms in bilingual lexicography.] Ruth Vatvedt Fjeld & Dagfinn Worren (red.), Nordiske Studier i leksikografi 7. Rapport frå Konferanse om leksikografi i Norden. Volda 20.–24. mai 2003. Skrifter utgjevne av Nordisk
forening for leksikografi 8. Oslo: Nordisk Forening for leksikografi. 120–132.

Farø, Ken. 2005. “Hvem er egentlig Hade-Hanne?” Mediale tilnavne i dansk. [“Who exactly is Hade-Hanne?” Medial bynames in Danish.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 53–70.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. The myth of Harold II's survival in the Scandinavian sources. Gale R. Owen-Crocker (red.), King Harold II and the Bayeux Tapestry. Woodbridge: Boydell & Brewer. 53–64.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. Les relations entre La Normandie et les colonies scandinaves des Îles. Pierre Bauduin (red.), Britanniques à la lumière des noms de lieux Les fondations scandinaves en Occident et les débuts du duché de Normandie. Caen: CRAHM. 225–239.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. The Scandinavian element in the place-names of the Isle of Man. George Broderick (red.), Placenames of the Isle of Man. Tübingen: Max Niemeyer Verlag, 357–370.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. Some new thoughts on personal names in the Viking colonies, Andras Mortensen & Símun V. Arge (red.), Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag, 152–159.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. (Rec.) Sveriges medeltida personnamn, Häfte 14. [The medieval personal names of Sweden.] Studia anthroponymica Scandinavica 23.139–142.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. 2. opponent, Fra Starafjall til Starling Hill: Dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn på Orknøyene. Doktordisputas ved NTNU – Trondheim 3. mai 2003 [2. Opposition. Berit Sandnes, From Starafjall ...], Namn og nemne 20/21. 40–45.

Fellows-Jensen, Gillian. 2005. Extermination or Economic Exploitation?, Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 100–118.

Gammeltoft, Peder. 2005. In search of the motives behind naming. A discussion of a namesemantic model of categorisation, Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W. F. Nicolaisen (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002 1. Uppsala: Språk- och Folkminnesinstitutet. 151–160.

Gammeltoft, Peder. 2005. 'Look now, stranger, at this island'. A brief survey of the islandnames of Shetland and Orkney, Andras Mortensen & Símun V. Arge (red.), Viking and Norse in the North Atlantic. Select papers from the proceedings of the fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001. Tórshavn: Føroya Fróðskaparfelag. 257–263.

Gammeltoft, Peder. 2005. Drivvejens stednavne i Ringkøbing Amt. [Place-names along the Drove Way in Ringkøbing County.] FRAM – Fra Ringkøbing Amts Museer 2005, Skjern: Museumsrådet i Ringkøbing Amt. 28–38.

Gammeltoft, Peder. 2005. Drivvejen gennem Ribe Amt – set fra stednavnene. [The Drove Way through Ribe County – as seen from the place-names.] Mark og Montre – Årbog for Ribe Amts Museer 2005. Ribe: Ribe Amts Museumsråd. 15–34.

Gammeltoft, Peder. 2005. Islands Great and Small: A Brief Survey of the Names of Islands and Skerries in Shetland, Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 119–126.

Holmberg, Bente. 2005. The development of personal names from the 16th to the end of the 18th century. Denmark, Oskar Bandle et al. (red.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages 2. Berlin–New York: de Gruyter. 1314–1317.

Holmberg, Bente. 2005. Nye kommunenavne i Danmark. [New municipal names in Denmark.] Nytt om namn 41. 35–37.

Holmberg, Bente. 2005. (Rec.), Berit Sandnes, Fra Starafjall til Starling Hill. Dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn på Orknøyene. [From Starafjall to Starling Hill: The coining and development of Norse place-names in the Orkney Islands. Doctoral dissertation 2003.]
Namn och bygd 93. 176–178.

Holmberg, Bente. 2005. Danske kommunenavne i nutid og fremtid. [Danish municipal names. Now and in the future.] Nytt om namn 42. 11–15.

Jørgensen, Bent. 2005. Betydningsrelationer mellem stednavne i begrænsede områder. [Semantic relationships between place-names in limited areas.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utviklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar
från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala: NORNA-förlaget. 183–194.

Jørgensen, Bent. 2005. The degree of onomastic coverage within various categories of denotata. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W. F. Nicolaisen (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences.
Uppsala 19–24 August 2002 1. Uppsala: Språk- och Folkminnesinstitutet. 196–206.

Larsen, Kurt E. 2005. Missionshusene – om baggrunden for deres opførelse. [Inner Mission houses of Denmark – on the reason for their establishment.] Kirkehistoriske Samlinger 2005. 95–134.

Meldgaard, Eva Villarsen. 2005. Caspare, Bartholotte og Oligera. Navngivning i familien Bartholin i 1600-tallet. [Caspare, Bartholotte and Oligera. Naming practice within the Bartholin family in the 17th century.] Personalhistorisk Tidsskrift 2005:2, 205–222.

Meldgaard, Eva Villarsen. 2005. (Rec.) Eva Brylla, Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon. [First names in Sweden. A comprehensive dictionary.] Stockholm: Liber 2003. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 104–5.

Nielsen, Michael Lerche. 2005. Gunnmund, kuikun eller Guðmund. Om tabte runeindskrifter og tekstfilologi. [Gunnmund, kuikun or Guðmund. On lost runic inscriptions and textual philology.] Arkiv för nordisk filologi 120. 23–40.

Nielsen, Michael Lerche. 2005. Danmarks nye navnelov. Et stykke norsk husflid. [The new Danish law on personal names – made in Norway.] Nytt om namn 41. 30–35.

Nielsen, Michael Lerche. 2005. (Rec.) Lena Peterson, Lexikon över urnordiska personnamn. Uppsala 2004 (PDF). [Dictionary of Proto-Scandinavian personal names.] Namn och bygd 93. 172–175.

Nielsen, Michael Lerche. 2005. Starigard, § 3. Runologisch, Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Zweite völlig neu bearbeitete und stark erweiterte Auflage 29. Berlin–New York: de Gruyter. 535–538.

Nielsen, Michael Lerche. 2005. Nordisk namnforskning 2004. Litteraturkrönika, Danmark. [Nordic name research 2004. Summary of bibliography, Denmark.] Namn och bygd 93. 109–112.

Olesen, Rikke Steenholt. 2005. Danske herregårdsnavne på -holm. Slægtsnavnet i brug som forled. [Danish manor-houses with names in -holm that have surnames as their specific.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utviklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt
namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala: NORNA-förlaget. 279–290.

Rentenaar, Rob. 2005. Van humanistennaam tot humanistische familienaam. Ontstaan en ontwikkeling van een bijzonder type familienaam. [From humanist name to humanistic family name. Origin and development of a special type of family name.] Naamkunde 35
(2003–2004) [Publ. 2005]. 83–115.

Rentenaar, Rob. 2005. (Rec.), D. Otten, Veldnamen en oude boerderijnamen in de gemeente Apeldoorn. [Field names and old farm names in the municipality of Apeldoorn.] Hilversum: Verloren 2003. Bijdragen en Mededelingen van de Vereniging Gelre 95 (2004) [Publ. 2005]. 284–286.

Rentenaar, Rob. 2005. (Rec.), Svavar Sigmundsson (red.), Kristendommens indflydelse på nordisk navngivning. Rapport fra NORNAs 28. symposium i Skálholt 25.–28. maj 2000 [The influence of Christianity on Scandinavian naming. Report from NORNAs 28th symposium at
Skálholt 25.–28. May 2000]. NORNA-rapporter 74. Uppsala: NORNA-förlaget 2002. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 60. 282–285.

Sandnes, Berit. 2005. Fra Starafjall til Starling Hill: Dannelse og utvikling av norrøne stedsnavn på Orknøyene. Dr.art.-avhandling 2003. [From Starafjall to Starling Hill: The coining and development of Norse place-names in the Orkney Islands. Doctoral dissertation 2003.] Trondheim: Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet. Internet version 2005 at http://www.diva-portal.org/ntnu/theses/abstract.xsql?dbid=523.

Sandnes, Berit. 2005. Fra norn til skotsk. Det norrøne språkets skjebne på Vesterhavsøyene ca. 1300–1750. [From Norn to Scottish. The fate of spoken Norn in the Western Isles.] Steinar Imsen (red.), Grenser og grannelag i Nordens historie. Oslo: Cappelen. 163–175.

Sandnes, Berit. 2005. Namn og nemne 21/22, se NORNA-bibliografi 2005 Norge.

Sandnes, Berit. 2005. (Rec.), Host Naumann, Die Personennamen der Stadt Grimma/Sachsen. Sächsische Akademie der Wissenschaften zu Leipzig. Deutsch-slawische Forschungen zur Namenkunde und Siedlungsgeschichte 40. Berlin: Akademie Verlag 2003. Namn och bygd 93. 160.

Sandnes, Berit. 2005. What is Norse, what is Scots in Orkney Place-Names? Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 173-180.

Vogt, Susanne. 2005. Adelens brug af faste slægtsnavne før og efter Fr. I's forordning af 1526. [The use of hereditary surnames by the nobility in Denmark before and after King Frederik I’s decree of 1526.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala: NORNA-förlaget. 383–404.

Vogt, Susanne. 2005. Gert Jensen Ulfstand til Bønnet og Legeveds skånske jordebogsregnskab 1551 og 1559–60. Et sjældent eksempel på adelig egnsudvikling i Mörrums sogn i Blekinge. [The Cadastre of the real estate in Skåne belonging to Gert Jensen Ulfstand to Bønnet and Legeved for the years 1551 and 1559–60. A rare example of the development of a nobleman’s estate in the parish of Mörrum in Blekinge.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift 2005. 27–80.

2. Finland

Aapala, Kirsti. 2005. Monena mikot maailmalla. [The name element mikko in appellatival use.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 3. 32–34.

Ainiala, Terhi. 2005. Bärgga, Kaltsi ja Itä-Töölö. [Bärgga, Kaltsi and Itä-Töölö.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 4 (Nimistöntutkija.) 52.

Ainiala, Terhi. 2005. Helsinki: un approccio interdisciplinare per la toponimia urbana. [An interdisciplinary approach to urban place-names in Helsinki.] Rivista italiana di onomastica 11. 223–224.

Ainiala, Terhi. 2005. Hyviä ja huonoja nimiä. [Good and bad names.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 3. (Nimistöntutkija.) 52.

Ainiala, Terhi (red.). 2005. Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. [Urban names. Ten articles about urban place-names.] (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 243 s.

Ainiala, Terhi. 2005. Kiivetään Veikkavuorelle! [Let’s climb to the Veikkavuori!] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 6. (Nimistöntutkija.) 55.

Ainiala, Terhi. 2005. Nimet maalla ja kaupungissa. [Rural and urban place-names.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 2. (Nimistöntutkija.) 55.

Ainiala, Terhi. 2005. Nimien lähteillä. [Studying names.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 1. (Nimistöntutkija.) 52–53.

Ainiala, Terhi. 2005. Nimien mielikuvat. [The images of names.] Hiidenkivi. Suomalainen Kulttuurilehti 2005: 5. (Nimistöntutkija.) 55.

Ainiala, Terhi. 2005. På väg mot urban namnforskning. [The study of urban names.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. (NORNA-rapporter 80.) 13–26.

Ainiala, Terhi. 2005. Suensaaren nimet ja paikat. [Urban place-names in Suensaari-district of Tornio.] Tornionlaakson vuosikirja 2005. Tornio, Tornionlaakson neuvosto, Tornionlaakson maakuntamuseo. 139–149.

Ainiala, Terhi. 2005. Tutkimuskohteena kaupunkinimistö. [Urban place-names as an object of research.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 10–25.

Ainiala, Terhi. 2005. (Rec.) Päivi Rainò. 2004. Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. [The emergence and development of personal name signs among sign language users in Finland.] Kuurojen liitto ry, Helsinki. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 134–137.

Ainiala, Terhi & Mesch, Johanna. 2005. (Rec.) Henkilönnimet viittomakielessä. [Personal names in sign language.] Päivi Rainò. 2004. Henkilöviittomien synty ja kehitys suomalaisessa viittomakieliyhteisössä. [The emergence and development of personal name
signs among sign language users in Finland.] Kuurojen liitto ry, Helsinki. Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 109. 141–144.

Ainiala, Terhi & Pitkänen, Ritva Liisa. 2003–2004 [2005]. Finländsk ortnamnsforskning under 1900-talets sista årtionden. [Finnish place-name research at the end of the 1900s.] Namn og nemne. Tidskrift for nordisk namnegranskning 20/21. 7–21.

Ainiala, Terhi & Vuolteenaho, Jani. 2005. Urbaani muutos ja kaupunkilaiset identiteetit paikannimistön kuvaamina. [Urban development and urban identities reflected by placenames.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 109. 378–394.

Ainiala, Terhi & Örnmark, Michaela. 2005. Nordisk namnforsking. Litteraturkrönika, Finland. [Nordic name research. Summary of Bibliography, Finland.] Namn och bygd 93. 113–118.

Alanen, Timo. 2005. Asutushistoriallisen nimistöntutkimuksen kaksi linjaa. [The two lines of the settlement historical name research.] Muinaistutkija 2005:1. 41–49.

Alanen, Timo. 2005. Savolaxiska släktnamn, individnamn, bynamn och gårdsnamn i ljuset av Johan Habermans jordrevningslängd från 1620-talet. [Family names, individual names, village names and farm names in the province of Savolax in the light of Johan Haberman's
land survey register from the 1620s.] Namn och bygd 93. 89–103.

Arjava, Hellevi. 2005. Alpiini ja Otteljaana. Kangasniemeläisten etunimet 1684–1899. [Alpiini and Otteljaana. The forenames in Kangasniemi 1684–1899.] (Suomi 190.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 286 s.

Blomqvist, Marianne. 2005. Den nordiska förnamnsrenässansen i Svenskfinland. [The renaissance of Scandinavian first names in Swedish-speaking Finland.], Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.), Person og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. Symposium, Dømmesmoen 10.–12. September 2004. Skriftserien 116. Høgskolen i Agder, 41–51.

Blomqvist, Marianne. 2005. Namnsdagar. [Name days] Uppslagsverket Finland. Del 3. (Schildts). Helsingfors. 530–531.

Blomqvist, Marianne. 2005. Ovanliga svenska släktnamn i dagens Finland. [Unusual Swedish family names in the present Finland.] Från översättning till etik. En festskrift till Irma Sorvali på hennes 60-årsdag den 15 oktober 2005. Acta universitatis Ouluensis. Humaniora, B 64. 15–20.

Blomqvist, Marianne. 2005. Nordiska förnamn förr och nu. [Nordic first names past and present.] Yliopistonnimipäiväalmanakka/Universitetets namnsdagsalmanacka/Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2006. Helsinki. 72–77.

Halonen, Johanna. 2005. Keskusta Centrum. Opaskilvet ja paikannimien tilat. [Keskusta Centrum. Guide signs and spaces of place-names.] Vesa Heikkinen (red.), Tekstien arki. Tutkimusmatkoja jokapäiväisiin merkityksiimme. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
julkaisuja 135.) Helsinki, Gaudeamus. 63–76.

Harling-Kranck, Gunilla. 2005. Urbana namn. Stadsbebyggelse och gatunamn i Sverige och Finland under 1600- och 1700-talet. [Urban names. Urban settlement and street names in Sweden and in Finland in 1600s and 1700s.] Laboratorium för folk & kultur 2/2005. (Utg.
Brages sektion för folklivsforskning.) Helsingfors.13–16.

Harling-Kranck, Gunilla. 2005. Urbana namn. Stadsbebyggelse och gatunamn i Sverige och Finland. [Urban names. Urban settlement and street names in Sweden and in Finland.] Gabriel Bladh & Christer Kuvaja (red.), Dialog och särart. Människor, samhällen och idéer från Gustav Vasa till nutid. Svenskt i Finland – finskt i Sverige I. (Skrifter utgivna av Svenska litteratursällskapet i Finland 682:1.) Helsingfors. 162–202.

Hyytiäinen, Elina. 2005. Nimineuvontaa 2000-luvulla: Riiasta Malmöhön. [Guidance of names in the 21th century: from Riga to Malmö.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 3. 25–28.

Kahla, Martti & Mikkonen, Pirjo (eds.). 2005. Venäläisten henkilönnimien opas. Venäjän federaatiossa käytössä olevia etunimiä muunnoksineen ja sukunimiä. [Russian personal names: a guidebook. Forenames, bynames and surnames used in Russia.] 3., enhanced
edition. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 136). Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 444 s.

Kalske, Marja. 2005. Suomessa syntyneiden hevosten nimistö. [Names of Finnish-born horses.] (Turun yliopiston suomalaisen ja yleisen kielitieteen laitoksen julkaisuja 73.) Turku. 564 s.

Kepsu, Saulo. 2005. Uuteen maahan. Helsingin ja Vantaan vanha asutus ja nimistö. [To the new land. The old settlement and place-names in Helsinki and Vantaa.] (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1027.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 255 s.

Kettunen, Eija-Helena. 2005. Etunimiä ja nimikäytäntöä Joensuun ortodoksisessa seurakunnassa. [Forenames and naming conventions in the orthodox parish of Joensuu.] Marjatta Palander & Anne-Maria Nupponen (red.), Monenlaiset karjalaiset. Suomen
karjalaisten kielellinen identiteetti. (Studia Carelia Humanistica 20.) Joensuu, Joensuun yliopistopaino. 286–316.

Kiviniemi, Eero. 2005. Omakieliset etunimet 2000-luvun alussa. [Forenames of Finnish origin in the beginning of the 21st century.] Yliopistonnimipäiväalmanakka/Universitetets namnsdagsalmanacka/Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2006. Helsinki. 62–71.

Korhonen, Ritva & Manni-Lindqvist, Tiina. 2005. Asutusnimihakemisto. [Index of settlement names in the dictionary Kielitoimiston sanakirja.] Kielitoimiston sanakirja. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 132.) Helsinki, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus,
Kielikone Oy. CD-ROM.

Korkalainen, Katja. 2005. Puu-Kuopiosta kerrostalokaupungiksi. Kuopion kaupunkikuvan muutos epävirallisten paikannimien valossa. [The change of Kuopio in the light of unofficial urban place-names.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 56–87.

Lehikoinen, Laila. 2005. Finnish House Names and Their Connections with Surnames. Sándor Maticsák (red.), Settlement Names in the Uralian Languages. (Onomastica Uralica 3.) Debrecen - Helsinki. 7–15.

Leino, Antti. 2004. Computational Overview of Finnish Hydronyms. Onomastica Lettica 2. 239–268.

Leino, Antti. 2005. In Search of Naming Patterns: A Survey of Finnish Lake Names. Dunja Brozovic-Roncevic – Enzo Caffarelli (red.), Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio / Naming the world. From Common Nouns to Proper Names. (Quaderni
Internazionali di RIOn 1. Societa Editrice Romana.) 355–367.

Mielikäinen, Aila. 2005. Nimistön- ja sanastontutkimuksen rajamaastossa. Slangi, puhekieli ja murre epävirallisissa paikannimissä. [Slang, spoken language and dialect in unofficial place-names.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 26–55.

Mikkonen, Pirjo. 2005. Etunimet, ikkuna kansakunnan historiaan. [Forenames: a window to the nation’s history.] Kustaa Vilkuna, Etunimet. Helsinki, Otava. 17–22.

Mikkonen, Pirjo. 2005. Kirjain h vieraissa nimissä. [The letter h in foreign names.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 2. 39–40.

Mikkonen, Pirjo. 2005. Oppilaitosten nimet luonteviksi. [How to get the names of teaching institutions right.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 1. 9.

Mikkonen, Pirjo. 2005. Sillamäestä Rannametsään: virolaiset nimet suomen kielessä. [From Sillamäe to Rannamets: Estonian names in Finnish.] Viro.nyt 2005:1. Helsinki, Suomen Viroyhdistysten liitto. 23–24.

Paikkala, Sirkka. 2005. Debatt om stavningen av utländska namn i finskan på 1800-talet. [Controversy over the spelling of foreign names in Finnish in the 19th century.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk nemnlag. Nr. 42 - 2005. Med rapport får konferansen Stadnamn i nordisk og internasjonalt perspektiv Blindern 21. oktober 2005. S. 31–34.

Paikkala, Sirkka. 2005. Kun isoisän isä sukunimen otti. [Back when grandfather’s father took the surname.] Hiidenkivi. Suomalainen kulttuurilehti 2005: 4. 11–14.

Paikkala, Sirkka. 2005. Kunnannimet murroksessa. [The names of municipalities are changing.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 4. 24–27.

Paikkala, Sirkka. 2005. Muistonimien antamisesta. [Giving memorial names.] Kielikello. Kielenhuollon tiedotuslehti 2005: 1. 34–36.

Paikkala, Sirkka. 2005. (Rec.) Nimi- ja sanasemantiikkaa Slovakiasta. [Name and word semantics from Slovakia.] Ernst Eichler, Karlheinz Hengst & Dietlind Krüger (red.). 2001. Selecta linguistica et onomastica. Vincent Blanár zum 80. Geburtstag zugeeignet. Universitätsverlag, Leipzig. Vincent Blanár. 2001. Theorie des Eigennamens. Status, Organisation und Funktionieren der Eigennamen in der gesellschaftlichen Kommunikation. Georg Olms Verlag, Hildesheim. Virittäjä. Kotikielen seuran aikakauslehti 109. 423–430.

Paunonen, Heikki. 2005. Stadin mestat. [Places and their slang names in Helsinki.] Tsilari. Stadin slangi ry:n jäsen- ja tiedotuslehti 2005: 3. 39.

Pitkänen, Ritva Liisa. 2005. Vanhan Kouvolan kaupunkinimistöä. [Urban names in the old Kouvola.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura.164–177.

Päres-Schulman, Leena. 2005. Kilpailu aluekeskuksen nimestä. Miksei Matinportti kelvannut uuden alueen etiketiksi Espoossa? [The competition of the name of the area centre. Why wasn’t Matinportti suitable for the name of a new area in Espoo?] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 202–220.

Reponen, Anu. 2005. Helsingin venäläisväestön paikannimistö. [The place-names of the Russian speaking population in Helsinki.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 151–163.

Räisänen, Alpo. 2005. Saamelaisjäljet Kuusamon ja Posion paikannimistössä. [Sami influence on place-names in Kuusamo and Posio.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 109. 336–356.

Saarelma-Maunumaa, Minna. 2005. Meme Namibian monet Toivot. [Many men named Toivo in Namibia.] Eriksson, Olle (red.), Välähdyksiä Namibian itsenäistymisestä. Suomi–Namibia-seura. 191–201.

Saarelma-Maunumaa, Minna. 2005. The functions of semantically transparent given names in anthroponymic systems. Dunja Brozovic-Roncevic – Enzo Caffarelli (red.), Denominando il mondo. Dal nome comune al nome proprio / Naming the world. From Common Nouns to Proper Names. (Quaderni Internazionali di RIOn 1. Societa Editrice Romana.) 157–169.

Saarelma-Maunumaa, Minna. 2005. (Rec.) Virtanen-tyyppi suomalaisen sukunimistön uudistajana. [The Virtanen-type as a reformer of Finnish surnames.] Sirkka Paikkala. 2004. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta
vuoteen 1921. [The ordinary Virtanen. The modernization of the Finnish surname practices from the 1850s to 1921.] Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 109. 418–422.

Seppänen, Anni-Marja. 2005. Jyväskyläläisen yliopisto-opiskelijan nimimaisema. [The onomastic landscapes of a university students in Jyväskylä.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen
julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 126–150.

Sirén, Hanna. 2005. Nähdäänkö Nälkälaaksossa vai Jurrilassa? Asenteet ja huumori pirkkalalaisten nuorten epävirallisissa paikannimissä. [Attitudes and humour in unofficial place-names used by teenagers in Pirkkala.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 110–126.

Sjöblom, Paula. 2005. The problem of meaning and function related to company names. Eva Brylla & Mats Wahlberg (red.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19-24 August 2002. Vol. 1. 264–276.

Toropainen, Ritva. 2005. Oulun paikannimet – mistä nimet tulevat. [Oulu place-names and their origins.] Oulun yliopistopaino, Oulu. 350 s.

Uotila, Maritta. 2005. Raatsanympyrältä Kiinanmuurille. Haminan kaupunkikuvan muutos epävirallisten paikannimien valossa. [The change of Hamina in the light of unofficial urban place-names.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 88–109.

Valtonen, Taarna. 2005. Mot eana nuppástuvvá giellan? Kognitiiva lahkonanvuohki báikenammadutkamušas. [How is the landscape transformed into language? A cognitive approach to the onomastics.] Sámi dieðalaš áigeèála 2005: 1. 57–69.

Valtonen, Taarna. 2004. Ohcejoga Dálvadasa duottarguovllu báikenamat. Sámegiela báikenammavuogádaga semiotihkalaš guorahallan. [The place-names in the district of Dálvadas in Utsjoki. The semiotics of the Sami place-name systems.] Seija Risten Somby (red.), Sámegiela seassamin. Pro gradu -dutkamušaid artihkkalat. Publications of the Giellagas Institute Vol. 4. 90–117.

Vilkuna, Kustaa. 2005. Etunimet. [Forenames.] Red. Pirjo Mikkonen. 4., revised edition. Helsinki, Otava. 288 s.

Voipio, Mari. 2005. Finländska domännamn: kampen mellan frihet och protektionism. [Finnish domain names: the fight between freedom and projection.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. (NORNA-rapporter 80.) 405–414.

Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi. 2005. Nimistöntutkimuksen uusia tuulia Pisassa. [New winds of name research in Pisa.] Terra 117. 230–231.

Vuolteenaho, Jani & Ainiala, Terhi. 2005. Urbaanin paikannimistön haasteita: kielitieteen ja maantieteen tieteenalatraditioista arkiseen käyttönimistöön Helsingin metropolialueella. [Urban toponymic challenges – from disciplinary traditions of linguistics and geography to
everyday place-names in metropolitan Helsinki.] Alue ja ympäristö 1/2005. 4–18.

Yli-Kojola, Maria. 2005. Kurvinpussi vai Torikatu? Kouvolalaisten mielipiteitä kadunnimistä. [How do inhabitants in Kouvola feel about their street names.] Terhi Ainiala (red.), Kaupungin nimet. Kymmenen kirjoitusta kaupunkinimistöstä. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 134.) Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 178–201.

3. Færøerne

Dahl, Árni. 2005. Navnabókin. Hvat man navn mítt merkja? [The Book of Names. What does my name mean?] Tórshavn.

Johansen, Anfinnur. 2005. Færøsk personnavneskik 1851–55 og 1951–55. [Faroese personal name practices 1851–55 and 1951–55.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 163–182. (NORNA-rapporter 80). NORNA-förlaget. Uppsala.

Johansen, Anfinnur. 2005. Den genfundne navneskat. [The Nordic personal name treasury rediscovered.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.), Person- og stadnamn under den nordiska namnerenessansen. 53–62. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Skriftserien nr. 116. Høgskolen i Agder. Kristiansand.

Johansen, Anfinnur. 2005. Eyðun er eyðvinur. [Eyðun is ēadwine.] Malan Marnersdóttir, Jens Cramer & Anfinnur Johansen (red.), Eyðvinur. Heiðursrit til Eyðun Andreassen. Tórshavn.

Johansen, Anfinnur. 2005. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2004. [Personal name statistics for the year 2004.] Erling Isholm (red). Álmanakkin 2005. 428–429. Tórshavn.

Johansen, Anfinnur. 2005. Nordisk namnforskning 2004. Litteraturkrönika, Färöarna. [Nordic name research 2004. Summary of bibliography, Faroe Islands.] Namn och bygd 93. 118.

Weyhe, Eivind. 2005. Aftur eitt ærgi. [Another ærgi-name.] Andras Mortensen (red.), Fólkaleikur. Heiðursrit til Jóan Paula Joensen. 302–307. Tórshavn.

Weyhe, Eivind. 2005. Beinisvørð. [The Cape-Name Beinisvørð.] Hans F. Nielsen et al. (red.), Nowele 46/47. 263–269. Odense.

4. Island

Atli Týr Ægisson. 2005. Íslensk fyrirtækjanöfn. [Icelandic corporate names.] Mímir 50.132–137.

Guðrún Kvaran. 2005. Lög um mannanöfn og áhrif þeirra á nafnaforðann. [Laws on personal names and their influence on the onomasticon.] Vefritið Nefnir 02.05.2005
[http://www.nefnir.is/].

Guðrún Kvaran. 2005. Nordisk namnforskning 2004. Litteraturkrönika, Island. [Nordic name research 2004. Summary of bibliography, Iceland.] Namn och bygd 93. 119.

Haukur Jóhannesson. 2005. Til varnar örnefninu Sælusker. [In defence of the place-name Sælusker.] Strandapósturinn 37. 135–138.

Hjörleifur Guttormsson. 2005. Eftirþankar um örnefni. [Reconsidering place-names.] Austfirðir frá Reyðarfirði til Seyðisfjarðar. Árbók Ferðafélags Íslands 78. 250–251.

Jónína Hafsteinsdóttir. 2005. Tölur í örnefnum. [Numbers in place-names.] Vefritið Nefnir 02.05.2005 [http://www.nefnir.is/].

Marteinn H. Sigurðsson. 2005. Papar og brjóst. Papaörnefni í nýju ljósi. ["Papar" and breasts. Place-names with Papa- in new light.] Lesbók Morgunblaðsins 22. janúar. 6–7.

Svavar Sigmundsson. 2005. Icelandic place-names in North Atlantic light. Viking and Norse in the North Atlantic. Select Papers from the Proceedings of the Fourteenth Viking Congress, Tórshavn, 19–30 July 2001. Edited by Andras Mortensen & Símun V. Arge. Annales Societatis Scientiarum Færoensis. Supplementum XLIV. Tórshavn. 229–233.

Svavar Sigmundsson. 2005. Namn på nya gårdar och kommuner på Island. [Names on new farms and parishes in Iceland.] Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. Red. av Staffan Nyström. NORNA-rapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 269–278.

Svavar Sigmundsson. 2005. Place-Names in Iceland and Shetland. A Comparison, Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 209-215.

Svavar Sigmundsson. 2005. Örnefni mánaðarins á heimasíðu Örnefnastofnunar Íslands. Kerling, Brenna, Vaglar, Glanni, Dynjandi, Knarrar-örnefni, Setberg, Skjálg, Hringver, Mýörnefni, Torfhvalastaðir, Súla og Sýling. [The place-name of the month on the Icelandic place-name institute's website.] [http://www.ornefni.is/a-ornman.php]

Svavar Sigmundsson. 2005. Vísindavefur Háskóla Íslands. Svör við fyrirspurnum. Hvallátur, Írafell, Stokkseyri, Tindastóll, Garður á Suðurnesjum, Öskjuhlíð (Fréttablaðið 30.07.05), Kolbeinshaus, Nykurtjörn, Selsund, Flankastaðir, Hvítserkur, Sprengisandur (Fréttablaðið 05.11.05). [The University of Iceland's Scientific Web. Questions and Answers.] [http://visindavefur.hi.is/]

Tryggvi Gíslason. 2005. Hálogaland – "land norðurljósanna". [Hálogaland – the ‘Land of the aurora’.] Á sprekamó. Afmælisrit tileinkað Helga Hallgrímssyni náttúrufræðingi sjötugum, 11. júní 2005. Ritstjóri Sigurður Ægisson. Akureyri. Bókaútgáfan Hólar. 372–377.

5. Norge

Akselberg, Gunnstein. 2005. Offisielle veg- og gatenamn på Voss som fleksible og rigide designatorar. Framlegg til ein semantisk onomastisk analyse. [Official road and street names in Voss as flexible and rigid designators.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 27–52.

Akselberg, Gunnstein. 2005. The structure of the onomasticon and name classification. Eva Brylla & Mats Wahlberg (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19–24 August 2002. 1. Uppsala, Språk- och folkminnesinstitutet. 67–78.

Akselberg, Gunnstein. 2005. Den nordiske namnerenessansen – renessansenamn versus andre tradisjonsnamn. Om tilhøvet mellom eit onomastisk normidealnivå og eit namnebruksnivå. [The Nordic name renaissance of Scandinavia: Renaissance names versus other traditional names.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt 2005 (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Kristiansand. Høgskolen i Agder. 99–122.

Akselberg, Gunnstein. 2005. Names Composed in -staðir in Shetland and Western Norway. Continuity or Discontinuity? Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 5-24.

Alhaug, Gulbrand. 2005. (Rec.), Vera Lif. Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. [The naming customs of Ingrians and Ingrian Finns throughout the twentieth century. Continuity and change.] Uppsala 2004. Uppsala universitet. (Acta Universitatis Upsaliensis. Studia multiethnica Upsaliensia 17.) Namn och bygd 93. 150–151.

Alhaug, Gulbrand. 2005. Toril – a name that spelled freedom in 1945. Kevin McCaggerty, Tove Bull & Kristin Killie (eds.), Contexts – Historical, Social, Lingustic. Studies in
Celebration of Toril Swan. Bern, Berlin, Bruxelles, Frankfurt am Main, New York, Oxford, Wien. Peter Lang. 19–29.

Alhaug, Gulbrand. 2005. Fornamn i 1905. [Given names in 1905.] Språknytt 1–2. 1–6 (og 64).

Alhaug, Gulbrand. 2005. Norsk-svensk framtidssymposium i Valdres. [Norwegian–Swedish symposium on prospects for the future (of onomastics).] Nytt om namn 41. 8–14.

Alhaug, Gulbrand. 2005. Støtte frå Noregs forskingsråd til standardisering av namn i folketeljingane. [Funding from the Norwegian Research Council for the standardisation of names in the censuses.] Nytt om namn 41. 47–49.

Aune, Kolbjørn. 2005. Namnet Fosen. [The place-name Fosen.] Fosens historie. Fra istid til 1730. Skrifter utg. av Fosen historielag 7. Orkanger. 314.

Bakken, Kristin. The development of personal names from the 16th to the end of the 18th century. III: Norway. Oscar Bandle (ed.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. 2. Berlin. Walter de Gruyter. 1321–1323.

Bjorvand, Harald. 2005. Navnet Sola – kan det forklares? [The place-name Sola – can it be explained?] Namn och bygd 93. 37–43.

Bjorvand, Harald. 2005. Tre elve- og bekkenavn i Aker (Oslo). [Three river and stream names in Aker (Oslo).] Namn och bygd 93. 45–57.

Bjorvand, Harald. 2005. Skiptvet. [The parish name Skiptvet.] Maal og Minne 1. 1–10.

Bjørkvik, Eilert. 2005. Hals og "Huvaset". To glømte gårdsnavn i Stjørna. [Hals and "Huvaset". Two forgotten farm names in Stjørna.] Årbok for Fosen 2005. Orkanger. Fosen historielag 44. 111–118.

Ellingsve, Eli Johanne. 2005. Stedsnavn på Svalbard – Names on Svalbard. Trondheim, Tapir akademisk forlag. 186 s.

Foss, Johan G. 2005. Stadnamna våre. Namnelaging og alder. [Our place-names. Name formation and age.] Årbok for Fosen 2005. Orkanger. Fosen historielag 44. 91–110.

Gaasvik, Nils Jørgen. 2005. Danske restar i norske stadnamn. [Danish relics in Norwegian place-names.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 21–26.

Hagland, Jan Ragnar. 2005. (Rec.), Blandade runstudier 3. [Miscellaneous runic studies 3.] With summaries in English. Uppsala, Institutionen för nordiska språk. 2004. (Runrön. Runologiska bidrag utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 18.) Studia anthroponymica Scandinavica 23. 102–104.

Harsson, Margit. 2005. Kåre Hoel og prosjektet "Bustadnavn i Østfold" med eksempler fra Idd og Enningdalen. [Kåre Hoel and the project "Settlement names in Østfold" with examples from Idd and Enningdalen.] Ida. Kulturbygd i grenseland. Idd og Enningdalen Historielags årbok 2005. 112–115.

Harsson, Margit. 2005. Se Hoel.

Harsson, Margit. 2005. Hole i 1905. [The parish of Hole in 1905.] Ringerike 2005. 42–46.

Harsson, Margit. 2005. Stadnamn i grenseland – Om namn på Stikle. [Place-names in border regions – On names containing the element Stikle.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 16–20.

Harsson, Margit. 2005. (Rec.), Handbok for moderne pilegrimar. Pilegrimsguiden Hamar – Nidaros. [Handbook for modern pilgrims. The pilgrim guide Hamar – Nidaros.] Oslo, Verbum. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 72–73.

Haslum, Vidar. 2005. (Rec.), Andrea Brendler & Silvio Brendler 2004 (red.), Namenarten und ihre Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anslässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. Mit einem Geleitwort von Volkmar Hellfritzsch. (Lehrund Handbücher zur Onomastik 1.) Hamburg, Baar–Verlag. Namn och bygd 93. 152–155.

Haslum, Vidar. 2005. Navnerenessanse eller gammel navneskikk eller begge deler? Navngivningsmønstre i store søskenflokker på Agder i perioden 1880–1940. [Renaissance names or indigenous names? Personal names in large families in Agder during the period 1880–1940.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt 2005 (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Kristiansand. Høgskolen i Agder. 123–142.

Helleland, Botolv. 2005. Ferdsle på Hardangervidda i ljos av stadnamn. ["Travel" with regard to place-names on Hardangervidda.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 145–162.

Helleland, Botolv. 2005. Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Oppsummering. [Personal names and place-names of the Scandinavian name renaissance. Proceedings of the 34th NORNA symposium at Dømmesmoen 10th–12th September 2004. Summing up.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt 2005 (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Kristiansand. Høgskolen i Agder. 143–147.

Helleland, Botolv. 2005. Det historiske namnelandskapet i Ullensvang. Med vekt på sakrale og sosiale tilhøve. [The historic onomastic landscape in Ullensvang. With emphasis on sacral and social matters.] Hardanger 2005. Hardanger historielag. 74–106.

Helleland, Botolv. 2005. Stedsnavn. [Place-names.] Einar Østmo & Lotte Hedager (red.), Norsk arkeologisk leksikon. Oslo. Pax Forlag. 346–350.

Helleland, Botolv. 2005. Frå amt til fylke. [From "amt" to "fylke" (= 'county').] Språknytt 1–2, Norsk språkråd. 7–13.

Helleland, Botolv. 2005. Marknadstilpassa adressenamn på Tjuvholmen. [Marketable address names in Tjuvholmen.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 38–39.

Helleland, Botolv. 2005. (Rec.), Erlend Vinjum. 2004. Aurland. Stadnamn og kulturhistorie. [Aurland. Place-names and cultural history.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 65–66.

Helleland, Botolv. 2005. Fyrste bandet frå ICOS-kongressen i Uppsala. [The first volume of the proceedings of the ICOS congress in Uppsala.] (Rec.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Band 1. Red. av Eva Brylla & Mats Wahlberg i samarbeid med Vibeke Dalberg & W.F.H. Nicolaisen. Språk- och folkminnesinstitutet, Uppsala 2005. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41.
73– 74.

Helleland, Botolv. 2005. Tysk lærebok for namnestudiet. [A German textbook for name studies.] (Rec.), Andrea Brendler & Silvio Brendler. (red.). 2004. Namenarten und ihre
Erforschung. Ein Lehrbuch für das Studium der Onomastik. Anslässlich des 70. Geburtstages von Karlheinz Hengst. (Lehr- und Handbücher zur Onomastik 1.) Hamburg, Baar–Verlag. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 70–71.

Helleland, Botolv. 2005. (Rec.), Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici (red.), Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. [Names. Festschrift in honour of Eva Brylla. March 1st 2004.] Uppsala 2004, Uppsala universitet (Namn och samhälle 15). Studia anthroponymica Scandinavica 23. 118–121.

Henriksen, Marit Breie. 2005. Tanker om en database for samiske stedsnavn. [A database for Sami place-names.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 26–31.

Hoel, Kåre. 2005. Bustadnavn i Østfold 6. Askim. [Settlement names in Østfold 6. The municipality of Askim.] Utg. av Seksjon for navnegransking. Institutt for nordistikk og
litteraturvitenskap. Universitetet i Oslo ved Margit Harsson. Oslo. Novus forlag. 281 s.

Holsbøvåg, Kåre Magne. 2005. Jotunheimen, Jutulfjellet og Jutuldøra. [The place-names of Jotunheimen, Jutulfjellet and Jutuldøra.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 58.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2005. The typology of ship names. Eva Brylla & Mats Wahlberg (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences Uppsala 19–24 August 2002. 1. Uppsala, Språk- och folkminnesinstitutet. 185–195.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2005. Nordisk navnerenessanse i Norge før 1865? [A Nordic name renaissance in Norway before 1865?] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt 2005 (red.), Personog stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Kristiansand. Høgskolen i Agder. 9–28.

Korslund, Frode. 2005. Bygdenavnet Brandbu. [The parish name Brandbu.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 51–52.

Krag, Claus. 2005. (Rec.), Fjodor Uspenskij, Name und Macht. Die Wahl des Namens als dynastisches Kampfinstrument im mittelalterlichen Skandinavien. Frankfurt am Main 2004, Peter Lang. Europäischer Verlag der Wissenschaften. Namn och bygd 93. 182–185.

Kruken, Kristoffer. 2005. Odin og Dagros – typar og motiv i norske ku- og oksenamn. [Odin and Dagros – types and motives in Norwegian names of cows and oxen.] Helene Uri (red.), (Nesten) alt du trenger å vite om norsk. 52 om språk. Oslo. Kunnskapsforlaget. Aschehoug og Gyldendal. 145–147.

Kruken, Kristoffer. 2005. Kora, Datan og Abiram – i unåde hos Herren. [Kora, Datan and Abiram – in disgrace with the Lord.] Spor 1. 27.

Larsen, Terje. 2005. Skrivemåten av namn på matrikulerte eigedommar i Noreg før og etter lov 18. mai 1990 nr. 11 om stadnamn. [Die Schreibung von Grundbesitznamen in Norwegen vor und nach dem Ortsnamengesetz von 1990.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 195–204.

Leira, Vigleik. 2005. Geografiske navn i diverse språk. [Geographical names in different languages.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 39–44.

Myrvoll, Klaus Johan. 2005. Nytt om suffiks i gamle stadnamn. [News about suffixes in old place-names.] (Rec.), Thorsten Andersson og Eva Nyman, Suffixbildungen in alten Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi LXXXVIII.). Uppsala 2004. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 63–64.

Myrvoll, Klaus Johan. 2005. Mangslungne namneverder. [Manifold onomastic worlds.] (Rec.), Astrid van Nahl, Lennart Elmevik & Stefan Brink (red.), Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. 139–170 (Ergänzungsbände zum Reallexikon der Germanischen Altertumskunde. Band 44.) Berlin – New York 2004: Walter de Gruyter. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 71–73.

Nedrelid, Gudlaug. 2005. Endring i oppkallingsskikken i eit vestnorsk bygdesamfunn. [Veränderung im Nachbenennungsgebrauch in einer westnorwegischen Landgemeinde.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 217–243.

Nedrelid, Gudlaug & Tom Schmidt 2005 (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. [Personal names and place-names of the Scandinavian name renaissance. Proceedings of the 34th NORNA symposium at Dømmesmoen 10th–12th September 2004.] Kristiansand. Høgskolen i Agder. 148 s.

Nedrelid, Gudlaug. 2005. Flettfrid, Kjøtulv og meir vanlege nydanningar. [Flettfrid, Kjøtulv and more common new given names.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt 2005 (red.), Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004. Kristiansand. Høgskolen i Agder. 63–74.

Nedrelid, Gudlaug & Tom Schmidt. 2005. Nordisk namnforskning 2004. Litteraturkrönika, Norge. [Nordic name research 2004. Summary of bibliography, Norway.] Namn och bygd 93. 120-125.

Nystu, Nils. 2005. Namnet Leangen. [The place-name Leangen.] Maal og Minne 2005. 191–194.

Ormeling, Ferjan. 2005. (Rec.), Stadnamn på Svalbard. [Place-names in Svalbard.] Eli Johanne Ellingsve. 2005. Stedsnavn på Svalbard – Names on Svalbard. Trondheim, Tapir akademisk forlag. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 73–75.

Reisæter, Guro. 2005. Med babelske navn i bagasjen. Registrering og bruk av uvanlige namn ved innvandring til Noreg. [With Babylonic names in the luggage. Registration and use of rare names by immigrants to Norway.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 255–268.

Røsjø, Ellen. 2005. Når Oslo-gater døpes. Spesielt om gatenavn i regulerte byområder. [When streets of Oslo are baptized. With emphasis on street names in regulated urban areas.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 52–57.

Sandøy, Ragnhild. 2005. Stedsnavn og områdenavn – kommersielle produkter i moderne byutvikling. [Place-names and territorial names – commercial products in modern urban development.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 40–42.

Sandøy, Ragnhild. 2005. Stedsnavn og landskapsnavn i moderne byutvikling. [Traditional place-names in modern town planning.] Kart og plan 4–2005. 250–256.

Schmidt, Tom. 2005. Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. [Names east of the ridge. Settlement names in Øystre Slidre.] Oslo. Novus forlag. 400 s.

Schmidt, Tom. 2005. Rapport fra kongressen i Tällberg. [Proceedings of the congress in Tällberg.] (Rec.) Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 66– 70.

Schmidt, Tom. 2005. "Regionale samleformer" – et problem i normeringen av stedsnavn?. ["Regional forms" – a problem in the standardization of place-names?] MONS 10. Utvalgte artikler fra det tiende møtet om norsk språk (2003). [MONS 10. Selected papers from the 10th conference on the Norwegian language.] Kristiansand. Høgskoleforlaget. 267–273.

Schmidt, Tom. 2005. Onomastic Evidence for Faroese and Shetlanders in Norway? Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 181-198.

Syrstad, Ola. 2005. Namn og nameskikk i Hemne på 1800-talet. [Names and naming customs in Hemne in the 19th century.] Årbok for Fosen 2005. Orkanger. Fosen historielag 44. 135–140.

Særheim, Inge. 2005. (Rec.), Kristoffer Kruken (red.), Seksjon for namnegransking. Årsmelding 2003. [Section for name studies. Annual report 2003.] Norsk Lingvistisk
Tidsskrift 23. 290–292.

Særheim, Inge. 2005. Norse Settlement Names in -land in Shetland and Orkney, Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North
Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 216-229.

Utne, Ivar. 2005. Utenlandske navneskikker og den nye norske personnavnloven. Behov og bestemmelser. [Foreign naming traditions and the new Norwegian Personal Name Act. Needs and rules.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNA-rapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 307–331.

Utne, Ivar. 2005. Fornavn eller ikke fornavn – om bruk og godkjenning av uvante fornavn. [Given names or not given names – on the use and approbation of unusual given names.] Nordica Bergensia 32. 85–114.

Utne, Ivar. 2005. Grensesprengende navn. [Boundless names.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 41. 23–29.

Wetås, Åse. 2005. Tveiten og Tortveit. Om opphavleg oblik form i stadnamn. [Tveiten and Tortveit. On oblique case in place-names.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. NORNArapporter 80. Uppsala. NORNA-förlaget. 345–359.

Aars, Ivar. 2005. Frå Marit og Magelin til Ingebjørg og Jøronn. Um jentenamn i Valdres. [From Marit and Magelin to Ingebjørg and Jøronn. On girls’ names in Valdres.] Årbok for Valdres 2005. 97–123.

Aars, Ivar. 2005. Nøvn austa åsen. (Rec.), Tom Schmidt. Nøvn austa åsen. Bustadnamn i Øystre Slidre. [Names east of the ridge. Settlement names in Øystre Slidre.] Novus forlag, Oslo 2005. Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag 42. 68–70.

6. Sverige

Andersson, Thorsten. 2005. Från Svethiudh till Svearike ur språklig synvinkel. [Von Svethiudh zu Svearike aus sprachlichem Sicht.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 53–76. (NORNArapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Andersson, Thorsten. 2005. Lennart Moberg (1914–2005), Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. Nr 42 – 2005. 66–67.

Andersson, Thorsten. 2005. Siedlungsnamen. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 28. 353–364. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2005. Skandinavische Stämme. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 28. 587–602. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2005. Svethiudh arkeologiskt förankrat. [Archaeologial support for Svethiudh.] Namn och bygd 93. 13–15.

Andersson, Thorsten. 2005. Theofore Namen. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, 2. uppl. Band 30. 442–452. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2005. Vättern och Vättlösa. [Vättern and Vättlösa.] Namn och bygd 93. 133–134.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Friedrich E. Grünzweig. 2004. Runeninschriften auf Waffen. Inschriften vom 2. Jahrhundert n. Chr. Bis ins Hochmittelalter. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 106–107.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Hydronymia Europaea. Lieferung 19. 2005. Namn och bygd 93. 145.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Hydronymia Germaniae. Lieferung 18. 2005. Namn och bygd 93. 145–146.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Isolde Hausner & Elisabeth Schuster. 2004. Altdeutsches Namenbuch. Die Überlieferung der Ortsnamen in Österreich und Südtirol von den Anfängen bis 1200. 15. Lieferung. Watzendorf [Fortsetzung] – Zynke. Namn och bygd 93. 142.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Lena Peterson. 2004. Lexikon över urnordiska personnamn (pdf; http://www.sofi.se). Studia anthroponymica Scandinavica 23. 129–134.

Andersson, Thorsten. 2005. (Rec.), Oskar Bandle (huvudred.), Kurt Braunmüller, Ernst Håkon Jahr, Allan Karker, Hans-Peter Naumann & Ulf Teleman (red.), Lennart Elmevik & Gun Widmark (konsult. red.), The Nordic languages. An international handbook of the history of the North Germanic Languages. 1. 2002. Namn och bygd 93. 162–166.

Berg, Elisabeth Gräslund. 2005. Ortnamn – en kulturskatt i skogen att vårda och bruka. [Place-names – a cultural treasure of the forest to protect and use.] Skogshistoriska Sällskapets Årsskrift 2005. 124–133.

Brink, Stefan. 2005. De jämtländska ödesbölena. [The deserted farms of Jämtland.] Namn och bygd 93. 81–87.

Brink, Stefan. 2005. Ortnamn kring Skälsjön. [Place-names around Lake Skälsjön.] Björn Melander (huvudred.), Görel Bergman-Claeson, Olle Josephson, Lennart Larsson, Bengt Nordberg, Carin Östman (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67). Uppsala. 574–578.

Brylla, Eva. 2005. Almanackans namn och den nordiska namnrenässansen. [Names of the almanack and the Nordic name renaissance.] Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt (red.), Person- og stadnamn under den nordiska namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004, 29–40. (Skriftserien nr. 116). Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Brylla, Eva. 2005. 100 years of official Swedish place-name research. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W.F.H. Nicolaisen (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 1. 1–6. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.

Brylla, Eva. 2005. Selma och Oskar samt några andra namn från Ossians sånger. [Selma, Oskar and other names from The Poems of Ossian.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 97–100.

Brylla, Eva. 2005. Oxenhielm men inte de Svensson. Om demokrati och namnstrukturer. [Oxenhielm but not de Svensson. On democracy and name structures.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 77–88. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Brylla, Eva. 2005. The Swedish Personal Names Act 1982 and the impact of its interpretation on the surname stock. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 71–77.

Brylla, Eva. 2005. (Rec.), Personnavne. Betænkning afgivet af Navnelovsudvalget. [Personal names. Report submitted by the Name Law Committee.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 127–128.

Brylla, Eva. 2005. (Rec.), Ute Hafner. 2004. Namengebung und Namenverhalten im Spanien der 70er Jahre. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 108–110.

Carlquist, Jonas. 2005. Internetnamn som socialt fenomen. [User names on the Internet as a social phenomena.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 89–100. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Carlson, Per. 2005. Anseende i personnamnsrätten. Några reflexioner i anledning av en dom i Regeringsrätten. [Reputation in personal name law. Reflections on a judgment of the Supreme Administrative Court.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 79–89.

Edlund, Lars-Erik. 2005. Namnet Styrisholm och dess härledning. [The place-name Styrisholm and its etymology.] Gunnel Broström, Leif Grundberg & Tommy Puktörne (red.), Stora Ådalen. Kulturmiljön och dess glömda förflutna. Styresholmsprojektet – en monografi. (Arkiv för norrländsk hembygdsforskning XXVII 2005.) Härnösand: Länsmuseet Västernorrland.

Elmevik, Lennart. 2005. Rönne å. [Rönne å.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 5–12.

Elmevik, Lennart. 2005. Sprogø och Sproge. [Sprogø and Sproge.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 13–20.

Elmevik, Lennart. 2005. Till frågan om existensen av gudinnenamnet Fröja i norska ortnamn. [On the existence of the godess name Fröja in Norwegian place-names.] Namn och bygd 93. 136–138.

Entzenberg, Sonja. 2005. Månfare Johansson och Emil Brandamour. Om tendenser i nutida svenskt för- och efternamnsskick. [Månfare Johansson and Emil Brandamour. Trends in contemporary Swedish patterns of forname and surname formation.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 21–26.

Entzenberg, Sonja. 2005. Släktnamnens sociala signifikans – gifta kvinnors val av släktnamn i modern tid. [The social significance of family names – married women’s choice of family names in modern time.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 119–132. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Entzenberg, Sonja. 2005. (Rec.), Jóhanna Barðdal (red.) – Ole-Jørgen Johannessen (red. detta nr), Nordica Bergensia 30 (2004). Temanummer i onomastikk. [Nordica Bergensia 30 (2004). Onomastics theme issue.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 121–123.

Entzenberg, Sonja. 2005. (Rec.), Navnet er trofast. [The name is loyal.] Namn och bygd 93. 160–162.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2005. Förändringar på uttrycksplanet och innehållsplanet i namn på fiskeplatser. [Changes in the surface structure and changes in the central meaning of names of fishing places.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 133–143. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2005. Mattgubbens rum och Saras varp. Om personrelaterade namn på fiskeplatser. [The room of Mattgubben and Sara’s throw. On person-related names of fishing places.] Björn Melander (huvudred.), Görel Bergman-Claeson, Olle Josephson, Lennart Larsson, Bengt Nordberg, Carin Östman (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67). Uppsala. 556–567.

Falck-Kjällquist, Birgit. 2005. Ängeln. [The place-name Ängeln.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 37–40.

Fridell, Staffan. 2005. Linnés Råshult. [Råshult, the birthplace of Linnaeus.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 101–104.

Fridell, Staffan. 2005. Utvecklingen -athorp > -arap i Västbo härad i Småland. [The development -athorp > -arap in Västbo Hundred in Småland.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 5–9.

Frändén, Märit. 2005. Släktnamn på Fjäll-. En diakronisk studie med särskild tonvikt på samiska förhållanden. [Family names in Fjäll-. A diachronic study with an analysis on Sami conditions/situation (?).] (Opuscula Uralica 8.) Uppsala 2005. O.

Gustafsson, Linnea. 2005. Den nordiska namnrenässansen i Skelleftebygden under 1800-talet. Vilka var namnen och vilka var namngivarna? [The Nordic name renaissance in Skellefteå in the 19th century. What were the names and who were the name givers?] Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt (red.), Person- og stadnamn under den nordiska namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004, 93–98. (Skriftserien nr. 116). Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Gustafsson, Linnea. 2005. Är detta ett förnamn? Om attityder till olika förnamn. [Is this a first name? Om attitudes to different forenames.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 41–52.

Gustafsson, Linnea. 2005. (Rec.), Eva Brylla. 2004. Förnamn i Sverige. Kortfattat namnlexikon. [First names in Sweden. A comprehensive dictionary.] Namn och bygd 93. 141–142.

Hagåsen, Lennart. 2005. (Rec.), Karlheintz Hengst. 2003. Ortsnamens Südwestsachsens. Die Ortsnamen der Kreise Chemnitzer Land und Stollberg. Namn och bygd 93. 143–144.

Hallberg, Göran. 2005. (Rec.), Kåre Hoel. 2004. Bustadnavn i Østfold 5. Rygge og Moss. [Settlement names in Østfold 5. The municipality of Rygge and Moss.] Utgitt … ved Tom Schmidt. Namn och bygd 93. 144–145.

Hedquist, Rolf. 2005. The meaning of proper names. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W.F.H. Nicolaisen (eds.), Proceedings of the 21st
International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 1. 172–184. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.

Johansson, Carina. 2005. ”Morfar hade en hembygd, men inte jag”. Om att flytta, minnas, söka eller rekonstruera sin egen bakgrund. [Granddad had a home town, but not me! On moving, remembering, searching for or reconstructing one’s own background.] Ledungen. Tidskrift för kultur och miljö i Stockholms län. Nr 2. Årgång 31. 3–6.

Källström, Magnus. 2005. Vad hette Åsmunds medristare i Tierp och Norrsunda? Till tolkningen av mansnamnet hiriaR och den dunkla runföljden nibiaR. [What was the name of Åsmund’s co-carver at Tierp and Norrsunda? On the interpretation of the male name hiriaR and the obscure rune sequence nibiaR.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 5–19.

Larsson, Patrik. 2005. Ett problematiskt personnamn 4. Till tolkningen av runföljden sloR (U814). [A problematic personal name 4. On the interpretation of the rune sequence sloR (U(814).] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 21–35.

Larsson, Patrik. 2005. (Rec.), Ana Isabel Boullón Agrelo (red.). 2002. Actas do 20 congreso internacional de ciencias onomásticas. Santiago de Compostela, 20–25 setembro 1999. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 95–99.

Larsson, Patrik. 2005. (Rec.), Thorgunn Snædal & Marit Åhlén. 2004. Svenska runor. [Swedish runes.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 137–139.

Leibring. Katharina. 2005. Einige Gedanken über die Zukunft der Namenforschung aus schwedischer Perspektive. Andrea Brendler und Silvio Bredler (utg.), Namenforschung morgen. Ideen, Perspektiven, Visionen. 117–127. Hamburg: Baar-Verlag

Leibring, Katharina. 2005. Namn i äldre bruksmiljö. Projektpresentation och några tidiga resultat. [Names in an early industrialized region of Sweden.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 205–216. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Leibring, Katharina. 2005. (Rec.), Hugo Karlsson. 2004. Namn på Kungl. Maj:ts hästar 1628–1815. En ord- och namnstudie. [Names of His Majesty’s horses 1628-1815. A word and name study.] Namn och bygd 93. 148–150.

Leibring, Katharina. 2005. (Rec.), Johanna Barðdal (red.) – Ole-Jørgen Johannessen (red. detta nummer), Nordica Bergensia 30. 2004. Namn och bygd 93. 166–167.

Magnusson, Åke. 2005. Vägnamnen berättar. Vägar och gator i Härryda kommun. [What the street names tell us. Streets and roads in Härryda municipality.] Mölnlycke: Härryda kommun.

Malmsten, Solveig. 2005. (Rec.), Anfinnur Johansen & Hans Joensen (red.), Greinasavn eftir Jóhan Hendrik W. Poulsen útgivið í sambandi við sjeyti ára føðingardag hansara 20. juni 2004. [Jóhan Hendrik W. Poulsen's collection of articles, published on the occasion of his 70th birthday, 20th June 2004.] 2004. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 111–115.

Mattisson, Anki. 2005. Tjärhov(et). [The place-name Tjärhov(et).] Björn Melander (huvudred.), Görel Bergman-Claeson, Olle Josephson, Lennart Larsson, Bengt Nordberg, Carin Östman (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. 589–593.

Melchers, Gunnel. 2005. Shetland Mead Names – Some Notes on their Structure and Character, Peder Gammeltoft, Carole Hough & Doreen J. Waugh (red.), Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Lerwick: The Shetland Times Ltd. 157-172.

Melin, Elsa. 2005. De isländska källornas namn för staden Suzdal’. [The name of the town Suzdal’ in Icelandic sources.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 10–15.

Melin, Elsa. 2005. Sked i ortnamn. Namnet Skövde. [Sked in place-names. The name Skövde.] Sydsvenska ortnamnssällskapets årsskrift. 16–26.

Mähl, Stefan. 2005. (Rec.), Heinrich Beck, Dieter Geuenich, Heiko Steuer & Dietrich Hakelberg (red.), Zur Geschichte der Gleichung „germanisch–deutsch”. Sprache und Namen, Geschichte und Institutionen. 2004. Namn och bygd 93. 184–186.

Mörner, Nils-Axel & Strandberg, Svante. 2005. Gårdnamnet Järna i Gryt. Geologi och ortnamn. [The farm name Järna in Gryt. Geology and place-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 53–58.

Neumüller, Kristina. 2005. (Rec.), Hugo Karlsson. 2004. Namn på Kungl. Maj:ts hästar 1628–1815. En ord- och namnstudie. [Names of His Majesty’s horses 1628-1815. A word and name study.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 110–111.

Nilsson, Leif. 2005. Svensk ortnamnsvård före och efter beteckningsreformen. [Standardization of Swedish place-names before and after the designation reform.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 245–254. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Nilsson, Leif. 2005. The Place-Name Advisory Board of Sweden. Namn och bygd 93. 105–108.

Nyman, Eva. 2005. Skandinavien. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 28, 2. uppl. 582–587. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Nyman, Eva. 2005. Sigtuna. Heinrich Beck, Dieter Geuenich & Heiko Steuer (red.), Reallexikon der Germanischen Altertumskunde, Band 28, 2. uppl. 403–404. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Nyman, Eva. 2005. (Rec.), Namen in sprachlichen Kontaktgebieten. Jahrespreise 2000, 2001, 2003 der „Henning-Kaufman-Stiftung zur Förderung der deutschen Namenforschung auf sprachgeschichtlicher Grundlage”. 2004. Namn och bygd 93. 151–152.

Nyman, Eva. 2005. (Rec.), Bertil Ejder under medverkan av Göran Hallberg & Claes Ringdahl. 2003. Skånes ortnamn. Serie A. Bebyggelsenamn 12. Luggude härad med Höganäs stad. Helsingborgs stad. [The place names of Skåne. Series A. Settlement names 12. Luggude hundred including the town of Höganäs. Helsingborg.] Namn och bygd 93. 178–180.

Nyström, Staffan. 2005. Identitet, tradition och förnyelse. Om ingermanländares namnbruk i Sverige. [Identity, tradition and change. On the naming practices of Ingrians in Sweden.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 37–52.

Nyström, Staffan. 2005. Memorialnamngivning – möjligheter och problem. [Commemorative naming – problems and possibilities.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. Nr 42 – 2005. 7–11.

Nyström, Staffan. 2005. Nordisk namnforskning 2004. Litteraturkrönika, Sverige. [Nordic name research 2004. Summary of bibliography, Sweden.] Namn och bygd 93. 125–131.

Nyström, Staffan. 2005. (Rec.), Astrid van Nahl, Lennart Elmevik und Stefan Brink (red.), Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. 2004. Namn och bygd 93. 155–158.

Nyström, Staffan. 2005. (Rec.), Svante Strandberg, Mats Wahlberg & Björn Heinrici (red.), Namn. Hyllningsskrift till Eva Brylla den 1 mars 2004. [Names. Festschrift in honour of Eva Brylla. March 1st 2004.] 2004. Namn och bygd 93. 158–159.

Peterson, Lena. 2005. Det runsvenska mansnamnet Gýi och ortnamnet Kista. [The Runic Swedish man’s name Gýi and the place-name Kista.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 105–107.

Peterson, Lena. 2005. Malsta- och Sunnanåstenarnas Hrōðmundr och Hē-GylfiR – igen. Om att inte bli förstådd i forskarsamhället. [Hrōðmundr and Hē-GylfiR from the Malsta and Sunnanå stones yet again. On not being understood in the research community.]. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 91–93.

Ringstam, Hans. 2005. Informationsskrift om FN:s arbete med ortnamn. [Information on the UN place-name task.] Nytt om namn. Meldingsblad for Norsk namnelag. Nr 42 – 2005, 34–38.

Ringstam, Hans. 2005. Standardisering av geografiska namn. Om FN:s ortnamnsarbete. [Standardization of geographical names. The UN’s work on place-names.] (Ortnamn och namnvård 7). Gävle: Lantmäteriet.

Rydving, Håkan. 2005. (Rec.), Olof Sundqvist. 2002. Freyr’s offspring. Rulers and religion in ancient Svea society. Namn och bygd 93. 180–182.

Stahre, Nils-Gustaf & Fogelström, Per Anders & Ferenius, Jonas & Lundqvist, Gunnar under medverkan av Börje Westlund, Lars Wikström, Göran Sidenbladh, Lars Cleve och Carl Magnus Rosell. 2005. Stockholms gatunamn. [The street names of Stockholm.] Tredje, utökade och reviderade upplagan, bearbetad av Staffan Nyström. (Stockholmsmonografier 50). Stockholm: Stockholmia förlag.

Strandberg, Svante. 2005. Bynamnet Ättersta. [The village name Ättersta.] Österåkers hembygdsförenings årsskrift 2005. 18–19.

Strandberg, Svante. 2005. Bösagården, Holtsagården och Stakagården. Västgötska hemmansnamn. [Bösagården, Holtsagården and Stakagården. Three farm names from Västergötland.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 73–78.

Strandberg, Svante. 2005. Gillinge, Godmåttan och Flunstorp. [The place-names Gillinge, Godmåttan, and Flunstorp.] Bettnakrönikan 2004. 28–29.

Strandberg, Svante. 2005. Hågra i Tjällmo. [The place-name Hågra in Tjällmo.] Namn och bygd 93. 59–63.

Strandberg, Svante. 2005. Kila. Drag i socknens ortnamnsskick. [Kila. Traits from the placename practices of this parish.] Anknytningen 4/2005. 1 och 10.

Strandberg, Svante. 2005. Lämneå, Lien och Dråsa. Ortnamn i norra Östergötland. [Lämneå, Lien, and Dråsa. Place-names in northern Östergötland.] Saga och sed. Kungl. Gustav Adolfs Akademiens årsbok 2004. 127–136. Uppsala.

Strandberg, Svante. 2005. Naterstad. Ett östgötskt bynamn. [Naterstad. A village-name in Östergötland.] I. Bäcklund, U. Börestam, U. Melander Martala, H. Näslund (red.), Text i arbete/Text at work. Festskrift till Britt-Louise Gunnarsson den 12 januari 2005. 191–197. Uppsala: Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet.

Strandberg, Svante. 2005. Njushammar. [The settlement-name Njushammar.] Björn Melander (huvudred.), Görel Bergman-Claeson, Olle Josephson, Lennart Larsson, Bengt Nordberg, Carin Östman (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. 568–573.

Strandberg, Svante. 2005. Nåberga och Vavle. [The place-names Nåberga and Vavle.] Särimner. Kungsörs hembygdsförenings årsskrift 2005. 13–14.

Strandberg, Svante. Om namnet Vabbnäs i Björkvik. [On the place-name Vabbnäs in Björkvik.] Björkviks hembygdsförenings årsskrift 2004–2005. 10–11.

Strandberg, Svante. 2005. Paris, Rom och Trosa. Något om uppkallelsenamn i Julita. [Paris, Rom och Trosa. On commemorative names in Julita.] Julita hembygdsförenings årsskrift 2005. 18–19.

Strandberg, Svante. 2005. Scandinavians at home and abroad during the Viking Age and the Middle Ages. The evidence of place-names. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Vibeke Dalberg & W.F.H. Nicolaisen (eds.), Proceedings of the 21st International Congress of Onomastic Sciences. Uppsala 19–24 August 2002. Vol. 1. 50–61. Uppsala: Språk- och folkminnesinstitutet.

Strandberg, Svante. 2005. Uppländsk natur i ortnamnens spegel. [The nature of Uppland mirrored in place-names.] Teddy Brunius (red.), Från forskningens fält. Femton studier. (Skrifter utgivna av föreningen för filosofi och specialvetenskap XV.) 113–142.

Strandberg, Svante. 2005. Värmbol. [The place-name Värmbol.] Vårt Östra Vingåker. Östra Vingåkers hembygdsförenings årsskrift 2005. 14–15.

Strandberg, Svante. 2005. Ättersta. Ett bynamn i Öljarbygden. [Ättersta. A village name in the Lake Öljaren district.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 79–84.

Strandberg, Svante & Nils-Axel Mörner. 2005. Se Mörner ovan!

Strid, Jan Paul. 2005. Ett forntida kultcentrum utanför Linköping. [A pre-historic cult-center outside of Linköping.] Anders Kaliff & Göran Tagesson (red.), Liunga. Kaupinga. Kulturhistoria och arkeologi i Linköpingsbygden. 146–165. (Arkeologiska undersökningar, Skrifter 60.) Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Svahn, Margareta. 2005. Nordisk namnrenässans i dopnamnsskicket i stadsmiljö i Syd- och Västsverige. [The Nordic name renaissance as seen from the christian name practices in Southern and Western Swedish towns.] Gudlaug Nedrelid & Tom Schmidt (red.), Person- og stadnamn under den nordiska namnerenessansen. Rapport frå NORNAs 34. symposium, Dømmesmoen 10.–12. september 2004, 85–92. (Skriftserien nr. 116). Kristiansand: Høgskolen i Agder.

Swedell, Ulla. 2005. Gällivares bebyggelsenamn i språkkontakt. [Settlement names in language contact in Gällivare.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 291–301. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Swedell, Ulla. 2005. (Rec.), Sirkka Paikkala. 2004. Se tavallinen Virtanen. Suomalaisen sukunimikäytännön modernisoituminen 1850-luvulta vuoteen 1921. [The ordinary Virtanen. The modernization of the Finnish surname practices from the 1850s to 1921.] Studia anthroponymica Scandinavica 23. 124–127.

Svedjedal, Johan. 2005. Almquist och namnen. En studie i litterär onomastik. [Almquist and his names. A study on literary onomastics.] Samlaren 125/2004. 52–77.

Torensjö, Annette C. 2005. Betlehem ligger också i Sverige. [Betlehem is in Sweden too.] Gränssnittet 4/2005. 24. Gävle: Lantmäteriet.

Torensjö, Annette C. 2005. Jönköping – en gammal handelsplats. [Jönköping – an old market place.] Gränssnittet 4/2005. 24. Gävle: Lantmäteriet.

Torensjö, Annette C. 2005. Ortnamnsförteckningar igår, idag och imorgon. [Gazetteers yesterday, today, and tomorrow.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 303–306. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Torensjö, Annette C. 2005. Skänninge = de som bor vid Skenaån. [Skänninge = those who live by the river Skena.] Gränssnittet 3/2005. 24. Gävle: Lantmäteriet.

Torensjö, Annette C. 2005. Stad med gamla anor – Helsingborg. [A city with a long ancestry – Helsingborg.] Gränssnittet 2/2005. 24. Gävle: Lantmäteriet.

Tyrberg, Tommy. 2005. Place-names as a complement to archaeozoological data. A survey of bird-related place-names in Sweden. Gisela Groupe & Joris Peters (red.), Feathers, grit and symbolism. Birds and humans in the ancient old and new worlds. 361–379. (Documenta Archaeobiologiae, Bd 3.) Rahden/Westf.: Verlag Marie Leidorf.

Wahlberg, Mats. 2005. The development of place-names from the 16th to the end of the 18th century. Oskar Bandle (huvudred.), The Nordic Languages. An International Handbook of the History of the North Germanic Languages. Volume 2. 1326–1332. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Wahlberg, Mats. 2005. Pukehornet, Svava och Hamberg. Om användning av kvartersnamn i Uppsala. [Pukehornet, Svava and Hamberg. On the use of names for city blocks in Uppsala.] Björn Melander (huvudred.), Görel Bergman-Claeson, Olle Josephson, Lennart Larsson, Bengt Nordberg, Carin Östman (red.), Språk i tid. Studier tillägnade Mats Thelander på 60-årsdagen. (Skrifter utgivna av Institutionen för nordiska språk vid Uppsala universitet 67.) Uppsala. 579–588.

Wahlberg, Mats. 2005. Stadens namn – identitet, känsla, prestige. [Urban names – identity, emotion, prestige.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 333–343. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Wahlberg, Mats. 2005. Why do certain places get a name and others not? Motivations and linguistic choices. Dunja Brozović-Rončević & Enzo Caffarelli (red.), Naming the world. From common nouns to proper names. Proceedings from the international symposium, Zadar, September 1st – 4th, 2004. 23–31. (QUADRION 1.) Rom.

Waldenström, Stellan. 2005. Kjulo i Finland och Kjula i Sverige – samma ursprung? [Kjulo in Finland and Kjula in Sweden – two names with the same origin?] Namn och bygd 93. 17–36.

Wennström, Hans-Fredrik. 2005. Tunnor och torn i namn på berg. [Barrels and towers in mountain names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 85–95.

Westlund, Börje. 2005. (Rec.), Blandade runstudier 3. 2004. [Miscellaneous runic studies 3.] Namn och bygd 93. 139–141.

Vikstrand, Per. 2005. Namnen i de geometriska jordeböckerna. [Names on old Swedish cadastral maps.] Birgitta Roeck Hansen (red.), Nationalutgåva av de äldre geometriska kartorna. Konferens i Stockholm 27–28 november 2003. 145–156. (Konferenser 57.) Stockholm: Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien.

Vikstrand, Per. 2005. På jakt efter Mälardalens förlorade hydronymi. [On the trail of the lost hydronymi of the Lake Mälaren area.] Staffan Nyström (red.), Namnens dynamik. Utvecklingstendenser och drivkrafter inom nordiskt namnskick. Handlingar från den trettonde nordiska namnforskarkongressen i Tällberg 15–18 augusti 2003. 361–382. (NORNA-rapporter 80.) Uppsala: NORNA-förlaget.

Vikstrand, Per. 2005. (Rec.), Anders Kaliff & Olof Sundqvist. 2004. Oden och Mithraskulten. Religiös ackulturation under romersk järnålder och folkvandringstid. [Odin and the cult of Mithra. Religions during the Roman Iron Age and the Migration Period.] Namn och bygd 93. 146–147.

Vikstrand, Per. 2005. (Rec.), Jón Viðar Sigurðsson & Per G. Norseng (red.), Over grenser. Østfold og Viken i yngre jernalder og middelalder. [Across borders. Østfold and Viken in late Iron Age and the Middle Ages.] 2003. Namn och bygd 93. 168–169.

Williams, Henrik. 2005. (Rec.), Astrid van Nahl, Lennart Elmevik & Stefan Brink (red.), Namenwelten. Orts- und Personennamen in historischer Sicht. Studia anthroponymica Scandinavica 23. 115–118.