Nordisk navnebibliografi 2009

Redigert av Birgit Eggert, Leila Mattfolk, Paula Sjöblom, Anfinnur Johansen, Guðrún Kvaran, Ole-Jørgen Johannessen, Tom Schmidt og Per Vikstrand

1. Danmark

Albøge, Gordon. 2009. Pontus cornicus. Vendsyssel Årbog 2009. Historisk Samfund for Vendsyssel. 43–50.

Christensen, Birgit. 2009. Der Schriftsprachwechsel von Niederdeutsch zu Hochdeutsch in der Verwaltung des Hospitals zu Tønder im 17. Jahrhundert. [Written language change from Low German to High German in the hospital administration in 17th century Tønder.] Beiträge zur Kanzleisprachenforschung. Band 6. Wien. 97–115.

Dalberg, Vibeke & Rob Rentenaar. 2009 (Rec.). Rudolf Šrámek (2007): Beiträge zur allgemeinen Namentheorie. Herausgegeben von Ernst Hansack. (Schriften zur diachronen Sprachwissenschaft herausgegeben von Peter Ernst. Band 16). Wien. Studia antroponymica Scandinavica 27. 146–148.

Dalberg, Vibeke. 2009 (Rec.). Åse Wetås (2008): Kasusbortfallet i mellomnorsk. Ein komparativ studie av proprialt og appellativisk materiale. Det humanistiske fakultet. Universitetet i Oslo (Doktoravhandlinger forsvart ved Det humanistiske fakultet, Universitetet i Oslo. No. 360). Namn och bygd 97. 237–239.

Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.). 2009. Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. [Torp as place-name and settlement. A conference report.] Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 246 s. Lund: Instituttet för språk och folkminnen.

Dam, Peder. 2009. Mellem torp og torp. Bebyggelsestorpen som begreb og som indgang til ældre bebyggelsesstrukturer. [Between torp and torp. The torp-settlement as term and entry to old settlement structures.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 187–208. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Eggert, Birgit. 2009. Danske stednavne på -holt. [Danish place-names in -holt.] Studier i Nordisk 2006–2007. Selskab for Nordisk Filologi. Foredrag og årsberetning. København. 55–73.

Eggert, Birgit. 2009. Almuens fornavne omkring år 1800. [Christian names in the Danish rural population c. 1800.] Landbohistorisk Tidsskrift 2009:1. 89–125.

Eggert, Birgit. 2009 (Rec.). Wilfried Seibicke (2008): Die Personennamen im Deutschen. Eine Einfürung. 2. überarbeitete Aufl. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 141–142.

Eggert, Birgit & Peder Gammeltoft. 2009. Nordisk namnforskning 2008. Litteraturkrönika. 2.1 Danmark. [Nordic name research 2008. Summary of Bibliography. Denmark.] Namn och bygd 97. 131–134.

Farø, Ken. 2009. Danske og tyske efternavne. [Danish and German surnames.] Mål og Mæle nr. 3, 2009. 2–3.

Farø, Ken. 2009. Josef F. – Begyndelsesbogstav af efternavne i kriminaljournalistik. [Josef F. – Sorting by initial surname letter in criminal journalistics.] Mål og mæle nr. 1, 2009. 4.

Fellows-Jensen, Gillian. 2008 (Rec.). Sonja Entzenberg (2006): ”Det får ju vara någon ordning på torpet!” Svenska personnamnsregler i ett historiskt perspektiv. Språk- och Folkminnesinstitutet Småskrifter 2. SOFI: Uppsala. Nomina 31, 2008. 138–143. [nåede ikke at komme med i 2008-bibliografien]

Fellows-Jensen, Gillian. 2009. A few more words on place-names in thorp in England. Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 43–53. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Gammeltoft, Peder (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson.

Gammeltoft, Peder & Birgit Eggert. 2009, se under Eggert, Birgit.

Gammeltoft, Peder. 2009. Sakralitet i -torp-navne? Hvorfor tolkes navne som Frøstrup, Thorstrup og Tistrup, som de gør? [Sacrality in -thorp-names? Why are names like Frøstrup, Thorstrup and Tistrup interpreted in the way they are?] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 31–42. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Gammeltoft, Peder. 2009. Stednavne som formidler af tidligere tiders landskab og samfund – kommunikation i tid og rum. [Place-names as a mediator of earlier landscape and society – communication in time and space.] Beretning fra syvogtyvende tværfaglige vikingesymposium vol. 27. Højbjerg. 67–83.

Gammeltoft, Peder. 2009. At skilte med egne stednavne. [Signposting minority place-names.] Mål og mæle nr. 1, 2009. 30–32.

Gammeltoft, Peder. 2009. Flensborg. [The name Flensborg.] Sønderjysk Månedsskrift. 2009, nr. 7. 296–296.

Gammeltoft, Peder 2009. Flensburg. [The name Flensburg.] Grenzfriedenshefte – Zeitschrift für deutsch-dänischen Dialog. Nr. 56, 3. 31–32.

Gammeltoft, Peder. 2009. Report of the Norden Division : Prepared by Peder Gammeltoft
(Denmark), chair, Norden Division. 25th Session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, Nairobi, Kenya, 5.–12. May 2009. København. 6 s.

Gammeltoft, Peder. 2009. Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 36. New York. 13. Gammeltoft, Peder. 2009. Norden Division. United Nations Group of Experts on Geographical Names Information Bulletin, 37. New York. 13–14.

Heegård, Jan & Ida Elisabeth Mørch. 2009. Vaseline, Ingeniør og London. – Om personnavne hos Kalashafolket i Nordvestpakistan. [Vaseline, Ingeniør and London. – Personal names among the Kalasha people in North West Pakistan.] Ken Farø, Alexandra Holsting, Niels-Erik Larsen, Jens Erik Mogensen & Thora Vinther (red.), Sprogvidenskab i glimt. 70 tekster om sprog i teori og praksis. 88–92. Odense: Syddansk Universitetsforlag.

Holm, Lilliane Højgaard. 2009. Fornavnestudier i Østermarie sogns ældste kirkebog (1687–1700). [Studies of Christian names in the oldest parish register from Østermarie parish (1687–1700).] Bornholmske Samlinger 2009. 98–117.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2009. Skt. Salomons Kapel – mulige spor efter dominikanere på middelalderens Bornholm. [St. Salomon’s Chapel – possible traces of Dominicans in medieval Bornholm.] Bornholmske Samlinger 2009. 118–143.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig. 2009. »Den gennemsnitlige torp« Eksempler på statistiske og spatiale analysemetoder til regionale studier af torp-bebyggelser. [»The average torp« Examples of stastistical and spatial methods of analysis for regional studies af torp-settlements.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo
Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 167–185. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Jakobsen, Johnny Grandjean Gøgsig (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson.

Jensen, Lars Ewald. 2009. Torper og rydningsbyer i et arkæologisk perspektiv. [Thorps and settlements established by clearing in an archaeological perspective.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 225–238. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Jørgensen, Bent. 2009. Når torpen flytter tilbage – spor i navnematerialet. [When the thorp moves back – traces in the name-material.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 239–246. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Jørgensen, Bent. 2009. Det første årti. [The first decade.] Mål og Mæle nr. 2, 2009. 7–8.

Jørgensen, Bent. 2009. Køge-Roskilde-områdets stednavne. [Place-names in the Køge-Roskilde area.] Mellem fjord og bugt. Historisk Årbog for Roskilde Amt 2009. Roskilde Museum, Køge museum, Historisk Samfund for Roskilde amt. 87–106.

Jørgensen, Bent. 2009. Tullstorp i Skåne. [Tullstorp in Skåne.] Namn och Bygd 97. 161–163.

Jørgensen, Bent. 2009. Våret på ømålenes marker. [Pillowcase as a fieldname element in East Danish dialects.] Henrik Hovmark, Iben Stampe Sletten & Asgerd Gudiksen (red.), I mund og bog. 25 artikler om sprog tilegnet Inge Lise Pedersen på 70-årsdagen d. 5. juni 2009. 171–178. København: Afdeling for Dialektforskning, Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet.

Knudsen, Bo Nissen (red.). 2009, se under Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson.
Kunøe, Mette. 2009. Århushistorie i gadenavne. [The history of Århus reflected in street-names.] Simon Borchmann, Stefan Iversen, Mette Kunøe & Per Stounbjerg (red.), Århushistorier. Fra bjerget til byen 4. Århus. 99–106.

Lerche Nielsen, Michael. 2009 (Rec.). Språk i Norden 2008. Namn. (2008). Oslo: Språknemnderna i Norden. Studia Anthroponymica Scandinavica 27. 142–146 .

Lerche Nielsen, Michael. 2009. Pejtrup eller Pitterup? – Et torpnavns storhed og fald. [Pejtrup or Pitterup? – The rise and fall of a torp-name.] Namn och Bygd 97. 164–165.

Lerche Nielsen, Michael. 2009. Stripperup og et sønavn på afveje. [Stripperup and a lake-name washed astray.] Namn och Bygd 97. 166–168.
Mørch, Ida Elisabeth & Jan Heegård. 2009, se under Heegård, Jan.

Rentenaar, Rob & Vibeke Dalberg. 2009, se under Dalberg, Vibeke.

Rentenaar, Rob. 2009. Vestnederlandske stednavne på -dorp. [Place names in -dorp in the western part of the Nederlands.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 77–86. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Rentenaar, Rob. 2009 (Rec.). Stednavne i København og Københavns Amt, Sokkelund Herred, Sjællandsdelen. Udgivet af Institut for Navneforskning ved Bent Jørgensen 2006 (Danmarks Stednavne nr. 25). København. Amsterdamer Beiträge zur älteren Germanistik 65. 311–313.

Rentenaar, Rob. 2009. Inleiding. Het belang van veldnamenonderzoek [Introduction. The importance of fieldname research.] J. van Beek (red.), Broek op Langedijk: meer dan 4 eeuwen water- en veldnamen. 4–5. Alkmaar: Dékavé.

Vogt, Susanne. 2009. »Disse efterskrevne torper...« Nyere torpgrundlæggelser belyst ved to senmiddelalderlige regnskaber. [»These following thorps…« Some recent foundings of thorps in two late medieval real estate accounts.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) 139–146. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Vogt, Susanne. 2009. Stamtavle med våbenafbildning over slægterne Spend (†), Spend [af Kvistgård] (†). [A genealogy the noble family of Spend (†) and Spend [of Kvistgård] (†) with depicted coat of arms.] Lars Bisgaard & Mogens Kragsig Jensen (red.), Danmarks Adels Aarbog 2006–08. 575–602.

2. Finland

Ainiala, Terhi. 2009. Ihan Aarre vaan? [Just Aarre?] Hiidenkivi. 2009/6. 42.

Ainiala, Terhi. 2009. Kadunnimien osaaminen [Knowing street names.] (Rec.). Carina Johansson. 2007. I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Virittäjä 2009/1. 153–160.

Ainiala, Terhi. 2009. Kirjojemme Matit. [The Mattis in our books.] Hiidenkivi. 2009/3. 43.

Ainiala, Terhi. 2009. Konferenssi kaupunkien nimistä. [Conference on urban names.] Hiidenkivi 2009/4. 54.

Ainiala, Terhi. 2009. Konferens om urbana namn i Helsingfors, augusti. [Conference on urban names in Helsinki, August.] Nytt om namn 49. 34–35.

Ainiala, Terhi. 2009. Kouluun, asteelle, hourulaan. [On slang names for education (koulu ‘school’, aste ‘level’, hourula ‘madhouse’)] Hiidenkivi. 2009/4. 41.

Ainiala, Terhi. 2009. Läheinen lähiö. [The suburb close by.] Hiidenkivi. 2009/1. 43.

Ainiala, Terhi. 2009. Nälkämaiden laulut. [On names given in years of famine.] Hiidenkivi. 2009/5. 43.

Ainiala, Terhi. 2009. Paras nimi lapselle. [The best name for a child.] Hiidenkivi. 2009/2. 42.

Ainiala, Terhi. 2009. Place names in the construction of social identities: the uses of names of Helsinki. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 67–75. Toronto: York University.

Ainiala, Terhi. 2009. Suku elää suvun nimissä. [The family lives on in the names of the family.] (Rec.). Sofia Kotilainen. 2008. Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Hiidenkivi 2009/3. 50.

Ainiala, Terhi. 2009. Tvärvetenskaplig konferens om urbana namn. [Interdisciplinary conference on urban names.] Språkbruk 2009/3. 20–21.

Ainiala, Terhi. 2009. Urban names in use. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. 271–278. Pisa.

Ainiala, Terhi. 2009. (Rec.). Carina Johansson. 2007. I gatuplanet: Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Namn och bygd 96 (2008), 151–157.

Ainiala, Terhi. 2009. (Rec.). Willy Van Langendonck. 2007. Theory and typology of proper names. Studia anthroponymica Scandinavica 27 (2009), 151–156.

Ainiala, Terhi. 2009, se Mattfolk & Ainiala.

Ainiala, Terhi. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala.

Ainiala, Terhi. 2009, se Vuolteenaho & Ainiala.

Alanen, Timo. 2009. Lempäälä ja Vesilahti. [Lempäälä and Vesilahti.] Lempäälän joulu. 7. Lempäälä: Lempäälä-Seura.

Alanen, Timo. 2009. Marekiven esiintymisestä Euran seudulla. [On the presence of marekivi (‘olivindiabas’, a kind of stone) in the Eura region.] Euran joulu. 76. Eura: LC Eura/Pyhäjärvi.

Berg, Lawrence D. & Jani Vuolteenaho (red.). 2009. Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. Aldershot: Ashgate. 306 s.

Blomqvist, Marianne. 2009. Ankargrundet, Håsjriggen och Tjuka. Vad har hänt med naturnamnen på Ormsö? [Ankargrundet, Håsjriggen and Tjuka. What happened to the nature-related names on Ormsö (‘Vormsi’).] (Rec.). Priit Vaht. 2006. Ortnamn i förvandling. En studie i svenska ortnamns öde på Ormsö 1944-2005. BA-avhandling, Tallinns universitet. Kustbon. Förbindelselänk för estlandssvenskarna. 2009/1. 10–11. Stockholm.

Blomqvist, Marianne. 2009. Frassar och katter. [Tomcats and cats.] Ritva Hartama-Heinonen, Irma Sorvali, Eero Tarasti & Eila Tarasti (red.), Kielen ja kultuurin saloja. In honorem Pirjo Kukkonen 5.9.2009. (Acta Semiotica Fennica 35.) 38–44. Imatra: The International Semiotics Institute.

Blomqvist, Marianne. 2009. Odensholm. Itämeren helmi. [Odensholm (‘Osmussaar’). The pearl of the Baltic Sea.] Elo, Tuglas-seuran jäsenlehti 2009/3. 6–7. Helsinki.

Blomqvist, Marianne. 2009. Odensholm – svenskön söder om Hangö. [Odensholm (‘Osmussaar’) – the Swedish-language island south of Hankoo.] Svenskbygden 2009/5:28–32.

Eskelinen, Riikka. 2009. Functions of usage of urban place names. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 350–355. Toronto: York University.

Huldén, Lars. 2009. Some names of towers in Finland. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. 631–640. Pisa.

Kotilainen, Sofia. 2009. Namngivningspraxis och attityder: val av kungliga och kejserliga förnamn hos den finskspråkiga allmogen efter år 1809. [Naming practices and attitudes: the Finnish rural population’s choices of regal names after 1809.] Folkmålsstudier 47. 27–44.

Lampinen, Arja. 2009. Suvun tarina elää sen nimissä. [The story of the family lives on in it’s names.] (Rec.). Sofia Kotilainen. 2008. Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Sananjalka 51. 211–214.

Lehtonen, Johanna. 2009. Arabiastranden, Leninparken och Henry Fords gata: utländska inslag i namnbeståndet i Helsingfors. [Arabiastranden, Leninparken and Henry Fords gata: Foreign influence in the street names of Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 63–72. Helsingfors.

Leino, Antti. 2009. Multilingual names on the Finnish basic map. Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 665–676. Toronto: York University.

Manni-Lindqvist, Tiina. 2009. Aleksis Kiven kadulta Pikku Huopalahteen. [From Aleksis Kiven katu to Pikku Huopalahti.] Kielikello 2009/1. 34.

Mattfolk, Leila & Terhi Ainiala (red.). 2009. Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. [Names and cultural contacts. Proceedings from NORNA’s 37th symposium in Haapsalu, May 22–25, 2008.] (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) Helsingfors. 168 s.

Mattfolk, Leila & Paula Sjöblom. 2008. Nordisk namnforskning 2007. Litteraturkrönika. 2.2. Finland. [Nordic name research 2007. Summary of Bibliography. Finland.] Namn och bygd 96. 114–119.

Nakari, Minna. 2009. Flicknamn eller giftasnamn? Variation i benämningen av änkor i bouppteckningar i Helsingfors 1780−1928. [Variation in widows’ surname usage in estate inventory documents in Helsinki 1780−1928.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22–25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 135–143. Helsingfors.

Paikkala, Sirkka. 2009. Bei- und Familiennamensysteme als Reflexe der Gesellschaft. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. 193–206. Pisa.

Paikkala, Sirkka. 2009. Bolivian monikansallinen valtio. [The multinational state of Bolivia] Kielikello 2009/3. 32.

Paikkala, Sirkka. 2009. In the Name of the Family. (Rec.). Sofia Kotilainen. 2008. Suvun nimissä: nimenannon käytännöt Sisä-Suomessa 1700-luvun alusta 1950-luvulle. Ethnologia Fennica 36. 85–87.

Paikkala, Sirkka. 2009. Korealaiset henkilönnimet. [Korean personal names.] Kielikello 2009/3. 39.

Paikkala, Sirkka. 2009. Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kielikello 2009/3. 18–20.

Paikkala, Sirkka. 2009. Kunta, kaupunki ja pitäjä. [On Finnish administrative units like municipality, town and parish.] Kuntalehti 2009/15. 36–37.

Paikkala, Sirkka. 2009. Nimibyrokratiaa – kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy – the names of municipal commercial enterprises.] Kielikello 2009/2. 30–31.

Paikkala, Sirkka. 2009. Nimibyrokratiaa - kunnallisten liikelaitosten nimet. [Name bureaucracy – the names of municipal commercial enterprises.] Kuntalehti 2009/17. 36–37.

Paikkala, Sirkka. 2009. Oikea nimi oikeaan paikkaan. [The right name in the right place.] Kielikello 2009/4. 5.

Paikkala, Sirkka. 2009. Places, names & stories - a pilot project on geographical names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (red.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) 65–70. Wien. Även som webbpublikation: < URL: http://www.tervo.fi/tervo-seura/paikkala.pdf >

Paikkala, Sirkka. 2009. Sammatin pojasta Lohjan pojaksi? Kuntien nimenmuutokset vuonna 2009. [From being a boy from Sammatti to becoming a boy from Lohja? Changes in the names for municipalities in 2009.] Kielikello 2009/1. 4–8.

Paikkala, Sirkka & Teemu Leskinen. 2009. YK:n 25. paikannimiasiantuntijoiden kokous 5.-12.5.2009, Nairobi, Kenia. [The twenty-fifth session of the United Nations Group of Experts on Geographical Names, 5–12 May 2009, Nairobi, Kenya.]

Paikkala, Sirkka & Jarmo Paikkala. 2009. Pasasten suvun ja sukunimen synty. [The birth of the family and the surname Pasanen.] Jarmo Paikkala: Pasasen suku. I osa. 6–11. Viitasaari: Pasasten sukuseura.

Patronen, Outi. 2009. Inkeriläisiä henkilönnimiä Etelä-Ruotsissa. [Ingrian personal names in the south of Sweden.] (Rec.). Vera Lif. 2004. Ingermanländares namnskick under 1900-talet. Kontinuitet och förändring. Virittäjä 2009/1. 148–153.

Paunonen, Heikki, Jani Vuolteenaho & Terhi Ainiala. 2009. Industrial urbanization, working-class lads and slang toponyms in early twentieth-century Helsinki. Urban History 36. 449–472.

Piehl, Aino. 2009. Euroopan parlamentin ryhmien nimet ja lyhenteet. [The names and abbreviations of European parliament groups.] Kielikello 2009/4. 18–20.

Rajasuu, Riitta. 2009. Från Anna till Zachris Jacob Wilhelm: om dopnamn på barn födda i Kuopio, Uleåborg och Åbo 1725–44 och 1825–44. [From Anna to Zachris Jacob Wilhelm. A study of the baptismal names of children born in Kuopio, Oulu and Turku between 1725–44 and 1825–44.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.= 123–133. Helsingfors.

Reuter, Mikael. 2009. Namn på och i sammanslagna kommuner. [The names of and in merged municipalities.] Språkbruk 2009/1. 37–38.

Räisänen, Alpo. 2009. Kallavesi ja muita Savon paikannimiä. [Kallavesi and other Savo place names]. Virittäjä 2009/1. 38–57. Sammanfattning på webben:

Räsänen, Matti. 2009. Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten nimet ja lyhenteet. [Names and abbreviations for the agencies and institutions in the central administration of the state of Finland] Kielikello 2009/4. 37–40.

Räsänen, Matti. 2009. Virkakieli ja nimet. [The administrative language and names.] Virallinen lehti. 25.11.2009. Även som webbpublikation: .

Saarelma, Minna. 2009. Jasper, Jesper ja Minea – kalenterin uudet nimet. [Jasper, Jesper and Minea. New names in the calendar.] Kielikello: kielenhuollon tiedotuslehti 2009/4. 48–49.

Saarelma, Minna. 2009. Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version av webbartikeln i Universitetets namnsdagsalmanacka, se nedan.) Yliopiston almanakka 2010. 73–76. Helsingin yliopisto.

Saarelma, Minna. 2009. Kalevalan nimet suomalaisessa nimipäiväkalenterissa. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] Yliopiston nimipäiväalmanakka 2010 – Universitetets namnsdagsalmanacka 2010 – Universitehta nammabeaivealmmenáhkki 2010. 59–69. → Universitetets namnsdagsalmanacka → Namnsdagsalmanacka 2010. Helsingfors universitet.

Saarelma, Minna. 2009. Kveenien värikästä henkilönnimistöä. [Colourful anthroponymy of the Kvens.] (Rec.). Bente Imerslund, Kvenske personnavn i Nordreisa: Liisan Jussan Jussa, Sifferin Pekan Asväiki og noen tusen andre. Virittäjä 2009/2. 316–320.

Saarelma, Minna. 2009. Namn från Kalevala i den finska namnsdagskalendern. [Names from the Kalevala in the Finnish name-day calendar.] (Förkortad version på svenska av webbartikel i Universitetets namnsdagsalmanacka, se ovanför.) Universitetsalmanackan 2010. 72–75. Helsingfors universitet.

Saarelma, Minna & Gulbrand Alhaug. 2009. Namn på barn i Noreg (fødd 1990–2006) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born 1990–2006) with
Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 85–109. Helsingfors.

Salonen, Minna. 2009. Jokioista vai Jokioisia? [Jokioista or Jokioisia?] Kielikello 2009/1. 40.

Salonen, Minna. 2009. Maiden nimet – monikielinen verkkojulkaisu. [The names of countries in seven languages – a multilingual web publication.] Kielikello 2009/4. 44–46.

Salonen, Minna. 2009. Maiden nimet seitsemällä kielellä/Namn på länder på sju språk/ Names of countries in seven languages. (Ansvarig redaktör: Sirkka Paikkala; webbapplikation: Jari Vihtari.) Helsingfors: Forskningscentralen för de inhemska språken.

Salonen, Minna. 2009. Meren ja Merin – suku- ja etunimien taivutuksesta. [On the inflection of the personal name Meri.] Kielikello 2009/2. 29.

Salonen, Minna. 2009. Miten taipuvat ELY, AVI ja Palkeet? [How do ELY, AVI and Palkeet (abbreviations for new administrative units) inflect?] Kielikello 2009/4. 40.

Schybergson, Anita. 2009. Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938. [Cognitive systems in the naming of Finnish ships 1838–1938.] Nordica
Helsingiensia 17. Helsingfors: Nordica.

Sjöblom, Paula. 2009. Company names in global markets. I Nomi nel tempo e nello spazio. Atti del XXII Congresso Internazionale di Scienze Onomastiche, Pisa, 28 agosto – 4 settembre 2005. 683–690. Pisa.

Sjöblom, Paula. 2009. The linguistic origin of company names in Finland. Eva Lavric, Fiorenza Fischer, Carmen Konzett, Julia Kuhn & Holger Wochele (eds.): People, products, and professions. Choosing a name, choosing a language. Fachleute, Firmennamen und Fremdsprachen. Frankfurt am Main: Peter Lang.

Sjöblom, Paula. 2008, se Mattfolk & Sjöblom

Suviranta, Sami. 2008. From rural to suburban place-names in Oulusalo. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 398–403. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Tikka, Kaisa. 2009. Kontakter inom barnkultur – barn som namngivare och namnbrukare. [Contacts within children’s culture – children as givers and users of names.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 73–84. Helsingfors.

Uotila, Merja & Pauli Helén (red.). 2009. Sulenko, Uikura ja Ävinä: Länsi-Hollolan paikannimistö. [Sulenko, Uikura and Ävinä: The toponymasticon of Länsi-Hollola.] Hollola: Länsi-Hollolan kyläyhdistys. 400 s.

Waldenström, Stellan. 2009. Vittisbofjärds svenska ortnamn och bebyggelsehistoria. [The Swedish place-names and settlement history of Vittisbofjärd.] Björneborg: Svenska kulturfonden i Björneborg. 528 s.

Vidberg, Maria. 2009. Finskt inflytande på ortnamnsbruket hos svenskspråkiga namnbrukare i Helsingfors. [Influence of Finnish on the use of place-names among Swedish-speaking name users in Helsinki.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 41–62. Helsingfors.

Vidberg, Maria. 2009. (Rec.). Strandberg, Svante. 2007. Blandade namnstudier. Folkmålsstudier 47. 263–265.

Viljamaa-Laakso, Marja. 2008. No Logo – from the thematic year of local names to the geography of the market. Eva Brylla & Mats Wahlberg in collaboration with Dieter Kremer & Botolv Helleland (eds.), Proceedings of the 21st International congress of onomastic sciences. Uppsala 19–24 August 2002. 4. 411–420. Uppsala: Institutet för språk och folkminnen.

Vuolab-Lohi, Kaarina. 2009. Saamenkieliset paikannimet Suomessa ja Norjassa. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) 147–151. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Vuolab-Lohi, Kaarina. 2009. Sámi báikenamat Suoma ja Norgga bealde. [Sámi place names in Finland and Norway.] Klaas Ruppel (red.), Omin sanoin. Kirjoituksia vähemmistökielten kirjallistumisesta. (Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen verkkojulkaisuja 6.) 137–146. Helsinki: Kotimaisten kielten tutkimuskeskus.

Vuolab-Lohi, Kaarina, 2009. Sámi place names in Finland. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (eds.), Geographical Names as a Part of the Cultural Heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) 55–58. Wien.

Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala. 2009. Planning and revamping urban toponymy: ideological alterations in the linguistic landscaping of Vuosaari suburb, eastern Helsinki. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. 227–251. Aldershot : Ashgate, 2009.

Vuolteenaho, Jani & Terhi Ainiala. 2009. Slang toponyms in early twentienth century Helsinki Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 1030–1035. Toronto: York University.

Vuolteenaho, Jani & Lawrence D. Berg. 2009. Towards Critical Toponymies. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies: The Contested Politics of Place Naming. 1–18. Aldershot: Ashgate.

Vuolteenaho, Jani. 2009, se Berg & Vuolteenaho.

Vuolteenaho, Jani. 2009, se Paunonen, Vuolteenaho & Ainiala.

3. Færøyene

Kristin Magnussen. 2009. Jakob Jakobsen and the study of Faroese place names. Turið Sigurðardóttir & Brian Smith (red.), Jakob Jakobsen in Shetland and the Faroes. 134–144. Lerwick.

Johansen, Anfinnur. 2009. Fólkanavnahagtøl fyri ár 2008. [The personal names statistics for the year 2008]. Erling Isholm (red.), Álmanakkin 2010. 420–421. Tórshavn.

4. Island

Guðrún Kvaran. 2009. Kristen indflydelse på islandske mandsnavne fra det 17. århundrede til nutiden. [Christian influence on Icelandic men’s names from the 17th century until today]. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 53–71.

Kristinn Kristmundsson. 2009. Um örnefni í Laugardal. [About place names in Laugardalur]. Árnesingur. Rit Sögufélags Árnesinga. X. 87–102.

Svavar Sigmundsson. 2009. Nefningar. Greinar eftir Svavar Sigmundsson gefnar út í tilefni af sjötugsafmæli hans 7. september 2009. [Name giving. Articles by Svavar Sigmundsson published on the occation of his 70th birthday September 7th 2009]. Ari Páll Kristinsson, Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason (eds.). Reykjavík: Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum.

Svavar Sigmundsson. 2009. Weapons and warfare in Icelandic place-names. J. Sheehan, D. O. Corráin (eds.), The Viking Age: Ireland and the West. Papers from the Proceedings of the Fifteenth Viking Congress, Cork, 18–27 August 2005. 390–401. Dublin.

5. Norge

Alhaug, Gulbrand & Minna Saarelma. 2009. Namn på barn i Noreg (fødd 1990–2006) med finske eller finsk-norske foreldre. [Names of children in Norway (born 1990–2006) with Finnish or Finnish-Norwegian parents.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal den 22-25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 85–109. Helsingfors.

Eskeland, Tuula. 2009. Finske stedsnavn i det skandinaviske området, Finnskogene. [Finnish place-names in the Scandinavian area.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal 22–27 maj 2008. Forskningscentralen för de inhemska språken, Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 19–27.

Harsson, Margit. 2009. Fjulsrud, Haverstingen og Bøtet – tre gåtefulle navn. [Fjulsrud, Haverstingen and Bøtet – three puzzling names.] Heftet Ringerike 2009 (nr. 81). 55–59. Utg. av Ringerike Historielag, Ringerike Ungdomslag, Stiftelsen Ringerikes museum.

Haslum, Vidar. 2009. Fornavnsskikk og lokalhistorie. [Given name usage and local history.] Heimen 46. 57–72.

Haslum, Vidar. 2009. En sterk trang til å normere – som fylte et behov? En sammenlikning av Ivar Aasens Grammatikk/Ordbog og Navnebog. [A strong urge to regulate – which satisfied a need? A comparison between Ivar Aasen’s Grammar/Dictionary and his Dictionary of given names.] Helge Omdal og Rune Røstad (red.), Språknormering – i tide og utide? 145–156. Oslo: Novus forlag.

Haslum, Vidar. 2009. Stedsnavn i Sannidal. En lokalhistorisk innsamling. Eidet. Gnr. 78. Sannidal herred, Kragerø, Telemark. [Place-names in Sannidal. A local-historical collection.] Navnehefte. 101 stedsnavn. 20 sider ill. Sannidal historielag.

Helander, Kaisa Rautio. 2009. Renaming indigenous toponymy in official use in the light of contact onomastic theories. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 492–500. Toronto: York University.

Helander, Kaisa Rautio. 2009. Toponymic Silence and Sámi Place Names during the Growth of the Norwegian Nation State. Lawrence D. Berg & Jani Vuolteenaho (eds.), Critical Toponymies. The Contested Politics of Place Naming. 253–266. Surrey: Ashgate.

Helander, Kaisa Rautio. 2009. Namat dan nammii – sámi báikenamaid dáruiduhttinpolitihkka. [Navn med hensikt. Fornorskningspolitikk av samiske stedsnavn. / In the name of names. On the Norwegianization of Saami place-names.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: 1–6.

Helander, Kaisa Rautio. 2009. Nimet nimien nimeen – saamenkielisten paikannimien norjalaistamispolitiikkaa. [Finsk oversettelse av /A Finnish translation of Namat dan nammii.] Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti 1/2009: 7–12.

Helander, Kaisa Rautio. 2009. Sámi báikenammadutkan - gielladiehtaga ja fágaidrasttideaddji bálgáid alde. [Samisk stedsnavnforskning – på lingvistiske og tverrfaglige stier / Sami place-name research—On linguistic and multidisciplinary tracks. – Abstract in English.] Nils Øivind Helander & Johanna Ijäs (red.), Sáhkavuoruin sáhkan. Dieðut 1/2009. Sámi allaskuvla, Guovdageaidnu. 22–41.

Helleland, Botolv. 2009. Place names as identity markers. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 501–510. Toronto: York University.

Imerslund, Bente. 2009. Kvenske personnavn i Nordreisa. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kntakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal 22–
25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 111–122.

Jenstad, Tor Erik. 2009. Frå Skrymt til Jutulby. Namn på turisthytter og ymse anna i fjellet. [From Skrymt to Jutulby. Names of tourist lodges etc. in the mountains.] Kristiansund og Nordmøre Turistforening. Årbok 2009. 55–62.

Johannessen, Ole-Jørgen. 2009. Fortuna og Amor. Skipsnavn hentet fra den antikke mytologien. [Fortuna and Amor. Ships’ names taken from ancient mythology.] Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s37 symposium. Hapsal 22–25. maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 151–163. Helsingfors.

Johannessen, Ole-Jørgen.2009. Stedsnavnene tilbake til folket. På veg mot det snakkende navnekartet utlagt på nettet. [The place-names back to the people. On the way towards the talking name map on the Internet.] Anne Aune og Gudmund Valderhaug (red.), Undervegs. Festskrift til Egil Nysæter.130–136. Oslo: ABM-MEDIA AS.

Knappen, Audun. 2009. Fra Nordahl Griegs vei til Willy Valentinsens vei. Noen utfyllende kommentarer fra et lokalområde. [From Nordahl Griegs vei to Willy Valentins vei. Some supplementing comments from a local area.] Namn og nemne 26. 49–55.

Myrvang, Finn. 2009. Bygde- og fjordnamnet Rana. [The settlement-name and fjord-name Rana.] Årbok for Rana med omliggende distrikter XLII (2009). 40–57. Rana historielag.

Nedrelid, Gudlaug. 2009. Personar og tilnamn i Sverresoga: nokre diskutable punkt. [Persons and bynames in the Sverri’s Saga: some debatable points.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th–15th August 2009. (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) 712–721. Gävle: University of Gävle.

Nedrelid, Gudlaug. 2009. Titlar og tilnamn i Heimskringla. [Titles and bynames in the Heimskringla.] Namn og Nemne 26. 7–26.

Nedrelid, Gudlaug. 2009 Lite grann om Jeppe. [On the man’s name Jeppe.] Nytt om namn 49. 36–41.

Pedersen, Aud-Kirsti. 2009. Haldningar til offentleg bruk av minoritetsspråklege stadnamn i Noreg. [Attitudes toward public use of minority language place-names in Norway.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 37–56. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Reisæter, Guro. 2009. Mitt, ditt eller begge navn? Mellomnamn og etternamn i fleirspråklige familiar. [My name, your name, or both? Simple and complex surnames in multilingual families.]. Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 147–159. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Sannan, Kristin Sundve. 2009. Sakrale stedsnavn i Østfold. Et omdiskutert navnemateriale sett i et utviklingsperspektiv. [Sacred place-names in Østfold. A disputed group of names seen in an evolutionary perspective.] Namn og nemne 26. 27–40.

Schmidt, Tom. 2009. Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. [Names from west of the ridge. Settlement names in Vestre Slidre.] Oslo: Novus forlag. 556 s.

Schmidt, Tom. 2009. Navneleddet torp i Østfold. [The place-name element þorp in Østfold.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utgivna av Dialekt- och Ortnamnsarkivet i Lund 11.) Lund. 87–105.

Schmidt, Tom. 2009. (Rec.). Namn från land och stad. Hyllningsskrift till Mats Wahlberg 25 maj 2008. Redigerad av Eva Brylla & Svante Strandberg. XVI, 210 s. Uppsala: Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet 2008. (Namn och samhälle 21.) ISBN 978-91-506-2012-2. Studia Anthroponymica Scandinavica 27. 130–133.

Stemshaug, Ola. 2009. Stadnamn (Frona, Parris). [Place-names (Frona, Parris).] Rennebu historielag og Innset historielag 2009. 60–62.

Syrstad, Ola. 2009. Fargenemningar i gamle kunamn. [Colour-words in old cow-names.] Namn og nemne 26. 41–48.

Særheim, Inge. 2009. Lågtysk påverknad på sørvestnorske stadnamn i seinmellomalder. Leila Mattfolk & Terhi Ainiala (red.), Namn och kulturellakontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium, Hapsal 22–25 maj 2008. (Forskningscentralen för de inhemska språken. Skrifter 5, NORNA-rapporter 85.) 29–39.

Særheim, Inge. 2009. Street names and identity. Official naming in a European capital of culture. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 860–865. Toronto: York University.

Utne, Ivar. 2009. Personnamn i Østfold som er ukjende i resten av landet. [Personal names in Østfold which are unknown in the rest of the country.] Magne Aasbrenn (red.), Aust i Vika 2009. Årbok for Østfold Mållag. 14–19. Fredrikstad.

Wikstrøm, Solveig. 2009. Etternavn, tilknytning og identitet i det post-tradisjonelle samfunnet. [Surnames, connection and indentity in post-traditional society.] Namn og nemne 26. 93–110.

6. Sverige

†Agertz, Jan. 2009. Name change as a consequence of monastic ownership. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 57–62. Toronto: York University.

Aldrin, Emilia. 2009. The choice of first names as a social resource and act of identity among multilingual families in contemporary Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 86–92. Toronto: York University.

Aldrin, Emilia. 2009 (Rec.). Wilfried Seibicke. Die Personennamen im Deutschen. Ein Einführung. 2. überarbeitete Auflage. Namn och bygd 97. 217– 218.

Ambrosiani, Per. 2009. Ljudlikhet och betydelselikhet i flerspråkiga toponymer. [Sound and sense similarity in multilingual toponyms.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 57–64. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Andersson, Thorsten. 2009. Altgermanische Ethnika. Namn och bygd 97. 5–39.

Andersson, Thorsten. 2009. Germanische Personennamen vor indogermanischem Hintergrund. Albrecht Greule & Matthias Springer (red.), Namen des Frühmittelalters als sprachliche Zeugnisse und als Geschichtsquellen. (Ergänzungsbände zum Reallexikon der germanischen Altertumskunde 66.) 9–25. Berlin–New York: Walter de Gruyter.

Andersson, Thorsten. 2009. Tiwdungen. [The brook name Tiwdungen.] Namn och bygd 97. 157–158.

Andersson, Thorsten. 2009. (Rec.). Uwe Ludwig & Thomas Schilp (red.), Nomen et fraternitas. Festschrift für Dieter Geuenich zum 65. Geburtstag. Namn och bygd 97. 212–215.

Andersson, Thorsten. 2009 (Rec.). Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Die wunderbare Welt der Namen. Alliteratus September 2009. http://www.alliteratus.com/pdf/ns_spr_wunderbare-namen.pdf.

Bertell, Maths. 2009. Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga och namngivningen i runinskrifter. [Mikill vinr Þórs. Eyrbyggja saga and name-giving in runic inscriptions.] Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th–15th August 2009. (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) 127–135. Gävle: University of Gävle.

Brylla, Eva. 2009. Female names and male names. Equality between the sexes. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 176–181. Toronto: York University.

Brylla, Eva. 2009. Johannes, Lillienstedt och Mohammed. Mångkultur i det svenska namnbeståndet. [Johannes, Lillienstedt and Mohammed. Multi-culture in the Swedish name
stock.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 137–146. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Brylla, Eva. 2009. Kolloquium Familiennamengeographie, Mainz, 2–4 oktober 2008. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 115–117.

Brylla, Eva. 2009 (Rec.). Duden. Familiennamen. Hekunft und Bedeutung. Bearbeitet von Rosa & Volker Kohlheim. [2. Aufl.]. Rosa & Volker Kohlheim. Duden. Lexikon der Familiennamen. [2. Aufl.]. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 121–123.

De Geer, Eric & Wande, Erling. 2009. Sjöar med finska namn i Sverige och Finland. [Finnish lake names in Sweden and Finland and their characteristics.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 118–136. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Dehlin, Lennart. 2009 (Rec.). Språk i Norden 2008. Namn. Namn och bygd 97. 221–223.

Dehlin, Lennart. 2009, se även Sjö, Mia & Lennart Dehlin.

Dehlin, Lennart & Annette C. Torensjö. 2009. Kiruna Kiiruna Giron. Sinus 2009:3. 24.

Dmitriev, Alexander. 2009. On the problem of place-names on historical maps of Ingria from the Swedish period (17th century): an overview. Namn och bygd 97. 99–111.

Edlund, Lars-Erik. 2009. Terrängord – en spegel av forna tiders kunskapssamhällen. Anna Westman & Håkan Tunón (red.), Ju förr desto bättre. Kulturarvet som en resurs för en hållbar framtid. En inspirationsskrift från Centrum för biologisk mångfald och Sveriges hembygdsförbund. (CBM:s skriftserie 23.) 47–56. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Edlund, Lars-Erik. 2009 (Rec.). Staffan Fridell. Ortnamn i stilistisk variation. Namn och bygd 97. 184–186.

Edlund, Lars-Erik. 2009 (Rec.). Thorsten Andersson & Eva Nyman (red.), Suffixbildungen in altern Ortsnamen. Akten eines internationalen Symposiums in Uppsala 14.–16. Mai 2004. Namn och bygd 97. 226–232.

Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen (red.). 2009. Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Elmevik, Lennart. 2009. Bynamnet Möjbro. [The hamlet name Möjbro.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 5–10.

Elmevik, Lennart. 2009. De uppländska bynamnen Vappa och Vavd. [The Uppland hamlet names Vappa and Vavd.] Namn och bygd 97. 41–49.

Elmevik, Lennart. 2009. Sjönamnet Skagern och en norsk och svensk -vin-namnsgrupp. [The lake name Skagern and a group of Norwegian and Swedish -vin-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 11–18.

Entzenberg, Sonja. 2009. By another name: the use of pseudonyms by writers in Sweden from 1870 to 1890. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 346–349. Toronto: York University.

Falck-Kjällquist, Brigit. 2009. Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län. 14. Ortnamnen i Sotenäs härad. 2. Naturnamn. [The Place-Names of the County of Gothenburg and Bohus. 14. The Placenames of the district of Sotenäs. 2. Natural Names.] Göteborg: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg.

Fridell, Staffan. 2009. Alan. [The lake name Alan.] Namn och bygd 97. 159–160.

Fridell, Staffan. 2009. Askaken och Åskaken. En västsvensk-norsk sjönamnsgrupp. [Askaken and Åskaken. A West Swedish–Norwegian group of lake names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 19–37.

Fridell, Staffan. 2009. De tidiga källorna om slaget vid Gestilren, Kan Gestilren sökas i Götaland? Från Gestilsren till Gästre, Vad betyder Marstallen? Ingegerd Troedsson & Sven Sandblom (red.), Striden i Gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då? 56–60, 78–80, 101–104, 248. Enköping: Enköpings kommun. Kulturförvaltningen.

Fridell, Staffan. 2009. Old English meresteall and Old Swedish *marstall. A Northwest Germanic compound and place name element? Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 434–438. Toronto: York University.

Fridell, Staffan. 2009. Stilvariation hos torp-namn. [Style variation in place-names in torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) 23–30. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Fridell, Staffan. 2009. Studier i sydsmåländska ortnamn. [Studies of southern Småland place-names.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 39–47.

Fridell, Staffan. 2009. Vad ryms i ett ortnamn? Exemplet Drevdagen. [What’s in a place-name? The example of Drevdagen.] Kungl. Vetenskaps-Societeten i Uppsala. Årsbok 2009. 69–80.

Fridell, Staffan. 2009 (Rec.). Roger Axelsson. Det medeltida Sverige 4. Småland. 5. Tjust. Namn och bygd 97. 197.

Fridell, Staffan. 2009 (Rec.). Carl-Erik Lundbladh. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 13. Norra Åsbo härad. Namn och bygd 97. 218–219.

Frändén, Märit. 2009. Inhemskt, nybildat och majoritetspåverkat. Strömningar i samiskt namnskick. [Native names, neologisms and influence from the majority. Tendencies in Sami naming custom.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 160–176. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Hagåsen, Lennart. 2009. Restrictions on alliteration and rhyme in the Swedish system of personal names in the light of Old Germanic parallels. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 460–464. Toronto: York University.

Hallberg, Göran. 2009. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 15. Oxie härad och Malmö stad. [The place-names of Scania. Series A. Settlement names 15. Oxie härad and Malmö town.] Lund: Institutet för språk och folkminnen. Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund.

Hallberg, Göran. 2009 (Rec.). Jan Agertz. Om ortnamn i Jönköpings län. Namn och bygd 97. 171.

Hallberg, Göran. 2009 (Rec.). Kåre Hoel. Bustadnavn i Østfold 8. Idd. Namn och bygd 97. 193–194.

Haugen, Susanne. 2009, se Edlund, Lars-Erik & Susanne Haugen.

Hedberg, Tomas. 2009. Persontecken i teckenspråket. [Personal name signs in Swedish sign language.] Studia anthroponymica Scandinavica 27. 97–114.

Holm, Olof. 2009. The Herjólf legend from Härjedalen and its resemblances to the stories of Landnámabók. Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th–15th August 2009. (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) 390–397. Gävle: University of Gävle.

Johansson, Carina. 2009. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i en mångkulturell förort. [A name user perspective on street names in a multicultural suburb.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 65–81. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Johansson, Carina. 2009 (Rec.). Rita Heuser. Namen der Mainzer Straßen und Örtlichkeiten. Sammlung, Deutung, sprach- und motivgeschichtliche Auswertung. Namn och bygd 97. 190–193.

Johansson, Christer. 2009 (Rec.). Victor Watts. The place-names of County Durham 1. Stockton Ward. Namn och bygd 97. 234–237.

Jonsson, Hans. 2009. Etymologin av ordet torp. Ett ställningstagande. [The etymology of the word torp.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) 9–22. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Korhonen, Olavi. 2009. Samiska namn nedanför lappmarksgränsen. [Sami place-names beneath the Lapland border. ] Norrbotten 2009. Årsbok Norrbottens hembygdsförbund, Norrbottens museum. Luleå. 203–234.

Korhonen, Olavi. 2009. Samiska savdi- och savdu-namn och bruket av tallens innerbark. [Sami savdi- and savdu place-names and the use of the inner bark of Scots pine.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 82–112. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Kvillerud, Reinert. 2009. Sjöröd i Bohuslän. Ett bebyggelsenamn utan direkt förbindelse med hav eller sjö. [Sjöröd in Bohuslän, Sweden—despite its first element, a place-name with no reference to a lake or the sea.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 49–55.

Källström, Magnus. 2009. Ortnamnet Hedeby på runstenen vid Kattnäs kyrka (Sö 16). [The place-name Hedeby on the rune stone from Kattnäs church (Sö 16).] Namn och bygd 97. 51–63.

Leibring, Katharina. 2009. Sydafrikansk namnforskning – rapport från en annan kontinent. [Onomastic research in South Africa—report from another continent.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 95–97.

Leibring, Katharina. 2009. Zwartje, Flight of Delight and Chikai. Borrowed names for animals in Sweden. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 658–664. Toronto: York University.

Leibring, Katharina. 2009 (Rec.). Gerhard Koß. Warennamen – Marken – Kunstnamen. Transposition und Kreation in der Wirtschaft. Ausgewählte Beiträge 1976–2006. Namn och bygd 97. 195.

Lundbladh, Carl-Erik. 2009. Bebyggelsenamn i Örkelljunga kommun. [Settlement names in the municipality of Örkelljunga.] (Småskrifter utg. av Örkelljunga hembygdsförening 6.) Örkelljunga: Örkelljunga hembygdsförening.

Löfdahl, Maria. 2009 (Rec.). Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 134–136.

Neumüller, Kristina. 2009 (Rec.). Blandade namnstudier. Namn och bygd 97. 173–175.

Neumüller, Kristina. 2009 (Rec.). Erzsébet Győrffy. Similarities and dissimilarities between Swedish and Hungarian hydronyms. Namn och bygd 97. 189–190.

Nilsson, Leif. 2009. Standardization of Swedish place-names yesterday and today. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 766–771. Toronto: York University.

Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette Torensjö. 2009. Swedish place-name legislation and its emphasis on the preservation of geographical names as a part of the nation’s cultural heritage. Peter Jordan, Hubert Bergmann, Catherine Cheetham & Isolde Hausner (red.), Geographical names as a part of the cultural heritage. (Wiener Schriften zur Geographie und Kartographie 18.) 59–63. Wien.

Nyman, Eva. 2009. Personnamnen i samhället. Forskningsläget idag och viktiga framtida uppgifter. [Personal names in society. The current state of research and important areas for future work.] Studia anthroponymica Scandinavica 27. 33–52.

Nyström, Staffan. 2009. Dyarna i Sorunda. [Dyarna in Sorunda.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 57–65.

Nyström, Staffan. 2009. Från Birka till Vällingbjörken. [From Birka to Vällingbjörken.] Anna Westman & Håkan Tunón (red.), Ju förr desto bättre. Kulturarvet som resurs för en hållbar framtid. En inspirationsskrift från Centrum för biologisk mångfald och Sveriges hembygdsförbund. (CBM:s skriftserie 23.) 57. Uppsala: Centrum för biologisk mångfald.

Nyström, Staffan. 2009. Kneipp startade hälsovåg. [Kneipp initiated healthy living.] Språktidningen 2009:1. 13.

Nyström, Staffan. 2009. Minoriteter och ortnamn i Australien, Canada och USA. Kan vi lära oss något av arbetet i andra länder? [Minorities and place-names in Australia, Canada and USA. Can we learn something from the work in other countries?] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 11–26. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Nyström, Staffan. 2009. Nyttigt och nytt om namnteori. Två böcker om namns funktionalitet, status och typologi. [New insights into name theory. Two books on the function, status and typology of names.] Namn och bygd 97. 113–124.

Nyström, Staffan. 2009. Stekaremåla, ortnamn i tiden. [Stekaremåla, a place-name of today.] Språktidningen 2009:1. 13.

Nyström, Staffan. 2009. Svensk-finsk ortnamnshistoria i fara. [Swedish-Finish place-name history at risk.] Språktidningen 2009:3. 13.

Nyström, Staffan. 2009. Torp-namn i Sverige. Några tankar om kronologi och distribution. [Torp-names in Sweden. Some thoughts on their chronology and distribution.] Peder Dam,
Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) 107–123. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Nyström, Staffan. 2009. Urban name environments in a multicultural perspective. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 772–776. Toronto: York University.

Nyström, Staffan. 2009 (Rec.). Botolv Helleland (red.), Stedsnavn i Kjose. Namn och bygd 97. 223–225.

Nyström, Staffan. 2009 (Rec.). Silvio Brendler. Nomematik. Identitätstheoretische Grundlagen der Namenforschung. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 119–121.

Nyström, Staffan 2009, se även Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette Torensjö.

Petrulevich, Alexandra. 2009. On the etymology of at Jómi, Jumne and Jómsborg. Namn och bygd 97. 65–97.

Pihl, Elin. 2009. Ägonamnen i Söderby i Almunge 1710 och 1962–1963. [The field-names of Söderby in Almunge in 1710 and 1962–1963.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 67–81.

Pihl, Elin. 2009 (Rec.). Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. Namn och bygd 97. 203–205.

Pihl, Elin. 2009 (Rec.). Maj Reinhammar (red.), Folkkultur i fokus. Tretton jubileumsföreläsningar. Namn och bygd 97. 183–184.

Ryman, Lennart. 2009. Designations of origin in 15th century Stockholm. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 853–859. Toronto: York University.

Ryman, Lennart. 2009 (Rec). Andrea & Silvio Brendler (red.), Europäische Personennamensysteme. Ein Handbuch von Abasisch bis Zentralladinisch. Namn och bygd 97. 182–183.

Sjö, Mia & Lennart Dehlin. 2009. Swēorice, Svethiud eller Sweden ’hos svearna’ – varför heter vårt land Sverige? [Swēorice, Svethiud or Sweden ’at the swedes’ – why is our country called Sverige?] Sinus 2009:1. 24.

Skansjö, Sten. 2009. Hur gammal är skogsbygden? Några reflexioner utifrån norra Skåne under äldre historisk tid. [On the colonization of the woodland-district of nothern Scania.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) 125–137. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Sköld, Tryggve. 2009. Ortnamnselementet *alma och ett lånord i samiskan. [The place-name element *alma and a loan word in Sami.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 113–117. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Sköldberg, Emma & Maria Toporowska Gronostaj. 2009. Charmknutte, viktigpetter och kladdmaja. Substantiverade förnamn i sammansättningar ur ett lexikografiskt perspektiv. [Charmknutte, viktigpetter and kladdmaja. Appellativised forenames in compounds from a lexicographical point of view.] Studia anthroponymica Scandinavica 27. 73–96.

Strandberg, Mathias. 2009. Is Óðinn really ’alles fader’? Agneta Ney, Henrik Williams & Fredrik Charpentier Ljungqvist (red.), Á austrvega. Saga and East Scandinavia. Preprint papers of The 14th International Saga Conference. Uppsala, 9th–15th August 2009. (Papers from the Department of Humanities and Social Sciences 14.) 906–912. Gävle: University of Gävle.

Strandberg, Svante. 2009. Kväggen, Tolen, Valån och Våtsjön. Några vattennamn i Karlskoga bergslag. [Kväggen, Tolen, Valån and Våtsjön. Some names on lakes and rivers in Karlskoga bergslag.] Karlskoga bergslag 2009. 125–132. Karlskoga: Karlskoga bergslags hembygdsförening.

Strandberg, Svante. 2009. Med tåget från sydvästra Sörmland till Gnesta. En ortnamnsresa. [By train from southwest Sörmland to Gnesta. A place-name journey.] Margareta Elg (red.), Sörmlandsbygden. Södermanlands hembygdsförbunds årsbok 77. 87–96. Nyköping: Södermanlands hembygdsförbund.

Strandberg, Svante. 2009. Namnet Gyllennacka i Sankt Nikolai socken. [The place-name Gyllennacka in the parish of Sankt Nikolai.] AnKnytningen 2009:3. 7.

Strandberg, Svante. 2009. Narven, Stettin och Stralsund i Stora Malm. [The place-names Narven, Stettin and Stralsund in the parish of Stora Malm. AnKnytningen 2009:4. 4.

Strandberg, Svante. 2009. Ortnamn och svensk folkkultur. [Place-names and Swedish folk-culture.] Maj Reinhammar (red.), Folkkultur i fokus. Tretton jubileumsföreläsningar. (Acta Academiae regiae Gustavi Adolphi 106.) 117–126. Uppsala: Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur.

Strandberg, Svante. 2009. Skällerö i Funbo socken. [Skällerö in Funbo parish.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 83–89.

Strandberg, Svante. 2009. Stöckegården i Viste härad. [Stökegården in Viste härad.] Ortnamnssällskapets i Uppsala årsskrift. 91–93.

Strandberg, Svante. 2009 (Rec.). Bent Jørgensen. Danske stednavne. 3. udgave. Namn och bygd 97. 194.

Strandberg, Svante. 2009 (Rec.). Günter Neumann. Namenstudien zum Altgermanischen. Namn och bygd 97. 207–209.

Strandberg, Svante. 2009 (Rec.). Claes Ringdahl. Skånes ortnamn. Ser. A. Bebyggelsenamn 22. Västra Göinge härad med Hässleholms stad. Namn och bygd 97. 220–221.

Strandberg, Svante. 2009 (Rec.). Ingegerd Troedsson (red.), Striden i Gestilren 1210. Varför? Vad hände? Och sen då?. Namn och bygd 97. 225–226.

Strandberg, Svante. 2009 (Rec.). Allan Rostvik (utg.), Tingsprotokoll från Svärdsjö socken åren 1545–1619. Namn och bygd 97. 233–234.

Strid, Jan Paul. 2009. Försvunna sjöars land – om ortnamnen i västra slättbygden. [Land of vansihed lakes. On place-names in the western flat country.] Ander Kaliff (red.), Skuggor i ett landskap. Västra Östergötlands slättbygd under järnålder och medeltid. Resultat av ett tvärvetenskapligt forskningsprojekt. (Riksantikvarieämbetet. Arkeologiska undersökningar. Skrifter 75.) 47–101. Stockholm: Riksantikvarieämbetet.

Strid, Jan Paul. 2009. Tindra – ett landskap i tidens spegel. [Tindra—a landscape in the mirror of time.] Linköping: Garnisonsmuseet i Linköping.
Sundström, Agneta. 2009. Rodskarl, Trynta and Spænneklo. Bynames in the town court record book of Arboga from a name-semantic point of view. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 921–928. Toronto: York University.

Sundström, Agneta. 2009 (Rec.). Allan Rostvik (utg.), Tingsprotokoll från Svärdjö socken åren 1549–1619. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 149–151.
Swedell, Ulla. 2009. Gällivares bebyggelsenamn ur minoritetsperspektiv. [Settlement names in Gällivare in a minority perspective.] Lars-Erik Edlund & Susanne Haugen (red.), Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Handlingar från NORNA:s 36:e symposium i Umeå 16–18 november 2006. (NORNA-rapporter 83. Nordsvenska 16. Kulturens frontlinjer 56.) 27–36. Umeå: Institutionen för språkstudier. Umeå universitet.

Swedell, Ulla. 2009 (Rec.). Minna Saarelma. Nimi lapselle. Studia anthroponymica Scandinavica 27. 140.

Svensson, Henrik. 2009. Torpets möte med gatehuset. Spridningen av torp i en ny betydelse för Skåne ca 1700–1900. [The meeting between torp and gatehus: The spreading of torp in a new meaning for Scania c. 1700–1900.] Peder Dam, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen, & Ola Svensson (red.), Torp som ortnamn och bebyggelse. Konferensrapport. Tvärvetenskaplig torp-konferens. Malmö, 25–27 april 2007. (Skrifter utg. av Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund 11.) 147–166. Lund: Institutet för språk och folkminnen.

Svensson, Ola. 2009. Järnets ortnamn i Skåne. [Place-names connected with iron in Scania.] Bertil Helgesson (red.), Järnets roll. 99–107. Kristianstad: Regionmuseet Kristianstad.

Svensson, Ola (red.). 2009, se Dam, Peder, Peder Gammeltoft, Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Bo Nissen Knudsen & Ola Svensson i 1. Danmark.
Toporowska Gronostaj, Maria. 2009, se Sköldberg, Emma & Maria Toporowska Gronostaj.

Torensjö, Annette C. 2009. Gävle. [The place-name Gävle.] Sinus 2009:4. 24.

Torensjö, Annette C. 2009. Ortnamn som berättar en historia. [Place-names that tell a story.] Gränssnitt 2009:4. 32.

Torensjö, Annette C. 2009. Ortnamnen och kartan. [Place-names and the map.] Gränssnitt 2009:1. 28.

Torensjö, Annette C. 2009. Sånfjället och vokalerna. [Sånfjället and the vowels.] Gränssnitt 2009:2. 28.

Torensjö, Annette C. 2009. Utan ortnamn fungerar inte samhället. [Society would not manage without place-names.] Gränssnitt 2009:3. 28.

Torensjö, Annette C. 2009, se även Lennart Dehlin & Annette C. Torensjö.

Torensjö, Annette C. 2009, se även Nilsson, Leif, Staffan Nyström & Annette C. Torensjö.

Wahlberg, Mats. 2009. Landskrona, Sibirien and Jeriko. Borrowed place names in Sweden down the ages. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 1036–1043. Toronto: York University.

Wahlberg, Mats. 2009 (Rec.). Paul Cavill & George Broderic (red.), Language contact in the place-names of Britain and Ireland. Namn och bygd 97. 196.

Wahlberg, Mats. 2009 (Rec.). Margit Harsson & Terje Larsen (red.), Namn frå by og bø. Veneskrift til Tom Schmidt på 60-årsdagen 26. juni 2008. Namn och bygd 97. 202–203.

Wahlberg, Mats. 2009 (Rec.). Maria Giovanna Arcamone, Donatella Bremer, Davide De Camilli & Bruno Porcelli (red.), 22nd International Congress of Onomastic Sciences. Pisa, 28.8.–4.9.2005. Proceedings 3. Namn och bygd 97. 239–241.

Wande, Erling. 2009, se De Geer, Eric & Erling Wande.

Vikstrand, Per. 2009. Anläggningsnamn. Ett terminologiskt bidrag. Namn och bygd 97. 169–170.

Vikstrand, Per. 2009. Förkristna sakrala personnamn i Skandinavien. [Pre-Christian sacral personal names in Scandinavia.] Studia anthroponymica Scandinavica 27. 5–31.

Vikstrand, Per. 2009. Pre-Christian sacral personal names in Scandinavia during the Proto-Scandinavian period. Wolfgang Ahrens, Sheila Embleton & André Lapierre (red.), Names in Multi-Lingual, Multi-Cultural and Multi-Ethnic Contact. Proceedings of the 23rd International Congress of Onomastic Sciences. August 17–22, 2008, York University, Toronto, Canada. 1012–1018. Toronto: York University.

Wiktorsson, Per-Axel. 2009 (Rec.). Sara Risberg (utg.), Auctoritate papae. The church province of Uppsala and the apostolic penitentiary. Namn och bygd 97. 172–173.

Wiktorsson, Per-Axel. 2009 (Rec.). Eva Odelman. Glossarium till medeltidslatinet i Sverige. Supplement. a–Zweuicus. Namn och bygd 97. 186–188.