Nyhetsbrev 12, 26 oktober 2009

NORNAs nyhetsbrev nr. 12, 26. oktober 2009

 

 

Danmark

Seminarrække, efteråret 2009, ved Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet

Onsdag d. 7. oktober 2009 kl. 14.15–16.00

ph.d. Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Københavns Universitet: Dominikanere i middelalderens Skandinavien

 

Onsdag d. 28. oktober 2009 kl. 14.15–16.00

Doktorand ved Uppsala Universitet Stefan Jacobsson: Nordisk hypokorismedannelse

 

Onsdag d. 18. november 2009 kl. 14.15–16.00

Stud.mag. Laurine Albris, stud.mag. Line Sandst & museumsinspektør Liv Appel, Gilleleje Museum: Stednavne som kilde til middelalderens kystfiskeri

 

Seminarerne er åbne for alle interesserede

 

Det Humanistiske Fakultets formidlingspris

Formidlingsudvalget på Det Humanistiske Fakultet har tildelt Michael Lerche Nielsen fakultetets formidlingspris for at belønne hans fremragende formidling. Udvalget uddelte på Kulturnatten i København d. 9. oktober 2009 to formidlingspriser på hver 25.000,- kr. til to forskere fra fakultetet, der har ydet en ekstraordinær indsats på det formidlingsmæssige område. Læs mere om formidlingsprisen her: http://hum.ku.dk/faknyt/2009/k4/formidlingspriser/ 

 

Ny forlagsaftale på Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet

Bøger som er udgivet i Nordisk Forskningsinstituts serier, herunder Danmarks Stednavne og Navnestudier kan nu bestilles gennem Museum Tusculanums Forlag: www.mtp.hum.ku.dk/default1.asp (e-mail: order@mtp.dk, telefon +45 35 32 91 12).

 

UNGEGN – Norden division

UNGEGN holdt sessionsmøde i Nairobi, Kenya, i maj 2009. Norden Division var repræsenteret med deltagere fra Danmark, Finland, Norge og Sverige, og formanden, Peder Gammeltoft, rapporterer at Norden Division var en af de mere aktive divisioner på sessionsmødet idet divisionens medlemmer fremlagde mere end 10 workingspapers og deltog i 5 af 11 repræsenterede arbejdsgrupper. Se mere om sessionsmødet på UNGEGNs hjemmeside: http://unstats.un.org/unsd/geoinfo/ungegn.htm 

og læs om Norden Division på deres hjemmeside: http://nordendivision.nfi.ku.dk/ 

 

NORNAs 38. symposium på Fyn

Symposiet Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid satte fokus på samlinger af stednavne inden for afgrænsede områder, spørgsmålet om betydningsrelationen mellem dem samt koblingen til teorier om det samfund de er dannet i. Ryslinge Højskole på Fyn lagde lokaler til symposiet som fandt sted fra den 12. til den 15. maj 2009, og deltagerne bestod af arkæologer, navneforskere og religionshistorikere fra ind- og udland. Bidragene fra foredragsholderne vil danne grundlag for en udgivelse i rækken af NORNA-rapporter, sandsynligvis i løbet af 2010. Billeder fra symposiet kan ses på hjemmesiden: http://norna09.nfi.ku.dk/ 

 

Ansættelse ved Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet

Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen (www.jggj.dk) blev fra den 1. juni 2009 ansat ved Nordisk Forskningsinstitut som post doc. i 3 år. Stillingen er delvist finansieret af Forskningsrådet for Kultur og Kommunikation til projektet ”Dominicans in Dacia – The role of Friars Preachers in medieval Scandinavian Society”. 

 

 

Finland

 

Namn på länder på sju språk

Forskningscentralen för de inhemska språken har gett ut en ny webbpublikation, Namn på länder på sju språk med namn på självständiga stater och deras avlägset belägna territorier. Namnen presenteras på finska, svenska, nordsamiska, engelska, tyska, franska och ryska. Förutom de officiella namnen presenteras också frekventa inofficiella namnformer. Publikationen är redigerad av Minna Salonen och ansvarig redaktör är Sirkka Paikkala. Publikationens adress är http://kaino.kotus.fi/maidennimet/index.php?h=sv.

 

NORNA-rapporter 85: Namn och kulturella kontakter

Under sommaren 2009 publicerades Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008. I volymen publiceras tolv studier som presenterades vid symposiet i Hapsal, skrivna av nordiska och baltiska forskare. Boken är redigerad av Leila Mattfolk och Terhi Ainiala och ingår som nummer 85 i serien NORNA-rapporter och som nummer 5 i Skrifter/Forskningscentralen för de inhemska språken. Mer information finns på hemsidorna för NORNA (www.norna.org) och för Focis (www.focis.fi). 

 

Urban place names

I mitten av augusti samlades omkring 60 forskare från Europa, Nordamerika och Mellanöstern till ett symposium i Nordsjö i Helsingfors för att diskutera urbana ortnamn. Forskarna representerade discipliner som namn- och språkforskning, geografi, historia, antropologi och stadsplanering. Symposiet var lyckat och bjöd på intressanta inlägg och diskussioner. En del av konferensbidragen planeras att utges i tematiska tidskrifter (som t.ex. Journal of Cultural Policy), medan andra i ett senare skede sannolikt kommer att publiceras som en webbpublikation på Focis webbsidor (www.focis.fi). Symposiet Urban place names arrangerades av Focis och huvudarrangörer var Terhi Ainiala och Jani Vuolteenaho. Ytterligare information om symposiet finns på www.kotus.fi/urbannames2009. 

 

Socioonomastik på pragmatikkonferens

På den 11 internationella pragmatikkonferensen som arrangerades i Melbourne, Australien, i juli fanns en panel med inlägg med socioonomastisk inriktning. Panelen leddes av Terhi Ainiala (Focis) och Jan-Ola Östman (Nordica, HU). I panelen deltog forskare från ett flertal länder, men huvudparten var nordbor: Aud-Kirsti Pedersen från Tromsø, Emilia Aldrin från Uppsala och förutom arrangörerna även Hanna Lappalainen, Leila Mattfolk, Jarno Raukko och Maria Vidberg från Helsingfors. Sammanfattningar finns (svår)tillgängliga på adressen http://ipra.ua.ac.be/main.aspx?c=.CONFERENCE11&n=1387 (pdf-dokument med alla konferensdeltagares abstract).

 

Namnseminarium

Det årliga nimistöseminaari på Focis hölls i år den 25 september. På seminariet hölls fyra föredrag, och i publiken satt ett 30-tal namnforskare. 

 

Nya avhandlingar

Vid Helsingfors universitet försvarade Anita Schybergson den 12 september sin doktorsavhandling Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938. Opponent var docent Katharina Leibring, Uppsala universitet. Avhandlingen ingår som nummer 17 i publikationsserien Nordica Helsingiensia, Institutionen för nordiska språk och nordisk litteratur vid Helsingfors universitet (http://www.helsinki.fi/nordica/publi/nh.htm ). Avhandlingen finns också tillgänglig på adressen https://oa.doria.fi/handle/10024/46880.  

 

Under hösten har två licentiatavhandlingar med onomastisk inriktning granskats. Vid Helsingfors universitet granskades den 24 september Outi Patronens licentiatavhandling Rajakarjalainen sukunimistö ja sen muuttuminen (’Gränskarelska namn och hur de förändras’). Opponenter var Tapio Hämynen och Kaija Mallat. Den 2 oktober granskades Janne Seppäläs licentiatavhandling Kaksi- ja nelipyöräisten kulkineitten kansanomaiset nimitykset suomessa ja virossa sekä niiden asema onomastiikassa (’Benämningar på två- och fyrhjuliga fordon i finskan och i estniskan samt benämningarnas ställning i onomastiken’). Seppälä har skrivit sin avhandling vid Jyväskylä universitet. Opponenter var Janne Saarikivi och Terhi Ainiala.

 

Leila Mattfolk

 

 

Norge

 

Konferanser og symposier

Norske navneforskere har deltatt med innlegg på NORNAs 38. symposium på Fyn 12–15 mai, på den 11. internasjonale pragmatikkonferansen i Melbourne i juli, på den 14. internasjonale sagakonferansen i Uppsala 9–15 august, på konferansen History, Language and Litteracy in the North Atlantic Area i Stavanger 26.–28. august og i konferansen Urban place names i Helsingfors i august.

 

UNGEGN

Botolv Helleland, Navnegransking, ILN, Universitetet i Oslo, og Johnny Andersen, Statens kartverk, deltok på den 25. sesjonen i UNGEGN i Narobi 5.–12 mai (se Danmark ovenfor).

 

Skandinavisk personnavnseminar

Mandag 12. oktober og tirsdag 13. oktober inviterte Forskningsgruppe i namnegransking ved LLE, Universitetet i Bergen, til Skandinavisk personnamnseminar med deltakelse fra Sverige, Danmark og Norge. Arrangementet var lagt opp som et startseminar for forskingsgruppens arbeid. 

 

NORNAs 39. symposium

Forberedelsene til NORNAs 39. symposium, Etymologiens plass i navneforskningen (11.-13. mai 2010), er i full gang. Hittil har 20 navneforskere meldt sin interesse, men det er plass til enda noen flere. Endelig påmelding må skje til tom.schmidt[at] iln.uio.no innen 15. januar.

 

 

Nye bøker

I oktober måned utkom Tom Schmidts Nøvn vesta åsen. Bustadnamn i Vestre Slidre. 565 s. + kart. Novus forlag. Pris NOK 395,-. Boka kan bestilles direkte fra forlaget (http://www.mamut.net/novus/shop/). 

 

Meldingsbladet Nytt om namn 49 – 2009 kom ut i månedskiftet september/oktober og inneholder bokomtaler, nyhetsopplysninger og annet meldingsstoff fra Norsk Namnelag. 

 

Ole-Jørgen Johannessen

 

 

Sverige

 

Litteratur

I serien Ortnamnen i Göteborgs och Bohus län (OGB) har utkommit del 14, Sotenäs härad, naturnamnen, av Birgit Falck-Kjällquist. Boken annonseras på Anslagstavlan på NORNA:s hemsidor.

 

Seminarier och konferenser

Vid UNGEGN  sessionsmöte i Nairobi, Kenya, i maj 2009 (se Danmark ovan) deltog från Sverige Leif Nilsson, Institutet för språk och folkminnen, Staffan Nyström, Seminariet för nordisk namnforskning, Uppsala universitet och Annette Torensjö från Lantmäteriverket.

 

Den 7–10 juli deltog Karharina Leibring och Mats Wahlberg, båda från Institutet för språk och folkminnen, i The Fifteenth Congress of the Names Society of Southern Africa i Durban, Sydafrika.

 

Den 9–15 augusti anordnades i Uppsala den 14:e internationella sagakonferensen med bl.a. Institutet för språk och folkminnen som arrangör. Konferensen lockade uppemot 300 deltagare från hela världen. För första gången fanns en sektion inriktad på namnforskning. Den bar titeln Names and saga och samlade 13 föredragshållare från Sverige, Norge, England, Tyskland, Ryssland och Ungern, såväl namnforskare som norröna forskare med annan inriktning. Sektionen var mycket uppskattad och välbesökt.

 

Lördagen den 3 oktober arrangerade Institutet för språk och folkminnen tillsammans med Seminariet för nordisk namnforskning vid Uppsala universitet och Landsarkivet i Uppsala ett heldagsseminarium i Uppsala konserthus i anledning av ”märkesåret” 1809 med temat Hur svenskt är Finland – hur finskt är Sverige? Sverige och Finland – språk och samhälle förr och nu. Mats Wahlberg talade om Ortnamn i de mellansvenska finnskogarna, dvs. de områden som koloniserades av finnar från Savolax och Tavastland under senare delen av 1500-talet och början av 1600-talet. 

 

I Uppsala pågår för fullt planeringen inför NORNA:s 40:e symposium: Binamn - uppkomst, bildning, terminologi och bruk Symposiet kommet att äga rum den 29 september – 1 oktober 2010. Platsen blir Älvkarleö herrgård ca 90 km norr om Uppsala, i den spännande miljön vid nedre Dalälven. Det kommer inom kort  bli möjligt att registrera sig till symposiet.

Per Vikstrand