Nyhetsbrev 14, 26 oktober 2010

NORNAs nyhetsbrev nr. 14, 26. oktober 2010

 

 

Danmark

Stednavneudvalget 100 år

Stednavneudvalget blev oprettet i 1910, og i anledningen af jubilæet i 2010 blev der arrangeret en seminarrække på fire seminarer fra marts til oktober. Fejringen af jubilæet kulminerede den 29. oktober da Stednavneudvalgets formand Bente Holmberg og professor Bent Jørgensen holdt foredrag om Stednavneudvalgets historie og gav et udsyn til navneforskningen i fremtiden.

Læs mere på Stednavneudvalgets hjemmeside: http://www.stednavneudvalget.ku.dk/.

 

Ny hjemmeside for stednavne autoriseret af Stednavneudvalget

I forlængelse af Stednavneudvalgets jubilæum bliver den hidtidige hjemmeside med Stednavneudvalgets retskrivningsliste udskiftet med en ny og kraftigt opdateret hjemmeside direkte tilknyttet stednavneudvalgets hjemmeside nævnt ovenfor, men den kan også tilgås direkte på http://www.stednavne.info

På hjemmesiden kan der søges på individuelle stednavne, dele af et stednavn og på stednavnelokaliteter beliggende i et sogn, en kommune eller refererende til en bestemt lokalitetstype. Til søgemaskinen er der et tilhørende kort hvorpå man kan se placeringen af de søgte stednavne på kort samt satellitfoto. Hjemmesiden forventes at være i brug primo november i år.  

 

Registerbind til danske stednavneværker online

Registerbindene til Danmarks Stednavne, Danske sø- og ånavne samt Sydslesvigs Stednavne har i nogen tid været søgbare på Nordisk Forskningsinstituts hjemmeside: http://nfi.ku.dk/databaser/danskestednavne/. Her er det muligt at søge på stednavne eller dele af et stednavn og få oplyst i hvilke værker de søgte stednavne er behandlet.   

 

 

Birgit Eggert og Peder Gammeltoft

 

 

Finland

 

Symposiet Namn i staden
I november 2011 ordnas NORNA:s 42 symposium i Helsingfors, med temat Namn i staden. Symposiet äger rum den 10-12 november på Forskningscentralen för de inhemska språken. Preliminär anmälan den 1 februari 2011. Symposiets webbplats finns på adressen http://www.focis.fi/stadsnamn.

Utställningen Ortnamns berättelser
En utställning om ortnamnens roll i kulturmiljön cirkulerar under hösten 2010 i Helsingfors, Esbo och Vanda. Utställningen har tre teman: de traditionella namnen, de planerade namnen i stadsmiljön och de inofficiella namn som används i urbana miljöer. Utställningen belyser såväl finska, svenska, samiska som teckenspråkiga namn. Utställningen är gjord i samarbete mellan Focis, SLS, Lantmäteriverket och städerna Helsingfors, Vanda och Esbo. Utställningen finns också på nätet: www.focis.fi/ortnamnsberattelser (på svenska) och www.kotus.fi/paikannimentarina (på finska).

Jubileum: Helsingfors stads namnkommitté 50 år
Helsingfors stads namnkommitté har i år verkat i 50 år. Detta har firats bl.a. genom en föreläsningsserie, med dels kommittémedlemmar, dels inbjudna forskare som föredragshållare. Föredragen behandlade namn i Helsingfors ur olika synviklar. Programmet finns på adressen http://laituri.hel.fi/sv/node/176/image_gallery.

Virtuella stadsvandringar
I samband med jubileet och namnutställningen har två virtuella stadsvandringar öppnats på nätet. På sidan Helsingfors stads sida Berätta om namn! (http://kerrokartalla.hel.fi/node/478) kan man fram till årsskiftet ge synpunkter på namn i Helsingfors. På Svenska litteratursällskapets sida Vandra i Helsingfors ( http://stadsvandringar.webbhuset.fi/start/) man kan bekanta sig med moderna inofficiella namn på olika platser i staden. Webbsidan kommer under 2011 att utökas med vandringar i flera andra städer.

 

Leila Mattfolk och Paula Sjöblom

 

 

Island

 

I år er der gået ét hundrede år siden indsamling af stednavne begyndte i Island. I anledning af det arrangerer Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum et symposium om stednavne den 30. oktober.

Ni forelæsninger handler bl.a. om vigtigheden af indsamling af stednavne, stednavnenens rolle i registrering af kulturminder, Nationalarkivets web-site om jordejendomme, stednavne og folkesagn, stednavne og kartografi, stednavne og geologi, stednavnebeskrivninger og topografi og om stednavnenes alder.

 

Svavar Sigmundsson

 

 

Norge

 

Symposier

NORNAs 39. symposium med temaet Etymologiens plass i navneforskningen ble arrangert i Halden fra 11.–13. mai med over 30 deltakere.

 

Publikasjoner

Botolv Helleland fikk sin 70-årsdag 9. juni markert med et venneskrift med tittelen Botolv onomastikkens harding, der 17 kollegaer fra inn- og utland bidrog med faglige artikler, og en bibliografi over jubilantens trykte arbeider, satt sammen av Terje Larsen.

 

Kristoffer Kruken ble hyllet på sin 60-årsdag 18. august 2010 med et venneskrift Kristoffers namnerike, der redaktørene har samlet en rekke av jubilantens artikler innen personnavn, stedsnavn og andre emner, foruten en bibliografi over Krukens vitenskapelige arbeider, utarbeidet av Terje Larsen

 

Nytt om namn nr. 51 – 2010 kom ut i oktober og inneholder som vanlig en rekke nyttige opplysninger og nyheter om det som foregår på navnefronten. Dessuten inneholder meldingsbladet korte bokomtaler, artikler om navnenormering og nytt fra Stedsnavntjenesten.

 

Ole-Jørgen Johannessen

 

Sverige

 

Namnavdelningen byter namn

Institutets för språk och folkminnen organisation kommer att förändras så att de olika avdelningarna ges större frihet att profilera sig själva och sin verksamhet. I samband med detta kommer Namnavdelningen i Uppsala att byta namn. Det nya namnet är ännu inte bestämt, men två förslag som nämnts är Namnarkivet i Uppsala och Namnforskningsarkivet i Uppsala. Övriga namnenheter inom myndigheten, DAG, DAL och DAUM, kommer att behålla sina namn.

 

Disputation

Den 20 november disputerar namnforskaren Märit Frändén i nordiska språk vid Uppsala universitet. Avhandlingen har titeln ”Att blotta vem jag är.” Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009. Opponent är professor Håkan Rydving, Bergen.

 

Ortnamnsuppteckningar

Tack var särskilda statliga bidrag för revitaliseringsinsatser för de nationella minoritetsspråken har nya ortnamnsuppteckningar av meänkieli-namn i Tornedalen kommit igång. Projektet heter Bebyggelsenamn, naturnamn och orddomäner i meänkieliområdet – samverkan mellan generationerna och bedrivs av Meän akateemi / Academia Tornedaliensis. De statliga medlen har fördelats av Institutet för språk och folkminnen som också kommer att bidra med utbildning av upptecknare.

 

Per Vikstrand