Nyhetsbrev 19, februari 2013

NORNA:s nyhetsbrev nr 19, 5 februari 2013

 

Danmark

Afdeling for Navneforsknings seminarrække
I det kommende forår 2013 afholdes seminarrække på Afdeling for Navneforskning. Det foreløbige program er som følger:

15. februar. Bo Nissen Knudsen: DigDag - et godt kort for navneforskere?

15. marts. Kirsten Rasmussen Wegeland. Emne: Vejnavnenavne i København

18. april. Alison Burns: Naming the land: a discussion of Aberdeenshire field-names

(Foredragene annonceres løbende på Nordisk Forskningsinstituts hjemmeside: www.nfi.ku.dk)

Gæsteforsker på Afdeling for Navneforskning
Ph.d.-studerende Alison Burns fra University of Glasgow gæster Afdeling for Navneforskning i marts/april i forbindelse med sit socio-onomastiske projekt om marknavne i Aberdeenshire.

Status for DigDag-projektet
Digitalt atlas over Danmarks historisk-administrative geografi, også kendt som DigDag, er lanceret på www.digdag.dk. Afdeling for Navneforskning på Københavns Universitet har bidraget med etableringen af en stednavnedatabase med næsten 150.000 stednavne inden for det nuværende Danmarks grænser, og ca. 2/3 af materialet stammer fra en digitalisering af serien Danmarks Stednavne.

En del arbejde udestår med at konsolidere data og forbedre brugerfladen på www.digdag.dk. For stednavnenes vedkommende vil ændringer, forbedringer og løbende tilføjelse af nye data samt søgemuligheder i første omgang slå igennem på Afdeling for Navneforsknings egen søgefacilitet: http://danmarksstednavne.navneforskning.ku.dk.

Rikke Steenholt Olesen

 

Finland

Ny namnvårdare

Institutet för de inhemska språken har fått en ny namnvårdartjänst. Ulla Koistinen utnämndes till tjänsten den 1 december 2012.

Ny litteratur
Förteckningen Svenska ortnamn i Finland har reviderats och finns nu i elektronisk utgåva på adressen http://kaino.kotus.fi/svenskaortnamn.

Boken Names in Focus. An Introduction to Finnish Onomastics av Terhi Ainiala, Minna Saarelma & Paula Sjöblom publicerades i december. Boken kan beställas från Finska litteratursällskapet (http://www.finlit.fi/index.php?lang=sve).

Ny e-postadress till Språkinstitutet (Focis ett minne blott)
Den svenska e-postadressen till Institutet för de inhemska språken är nu fornamn.efternamn@sprakinstitutet.fi och webbsidan nås på www.sprakinstitutet.fi. Den finska adressen @kotus.fi fungerar, men inte @focis.fi.

Terhi Ainiala, Leila Mattfolk & Pamela Gustavsson

 

Noreg

Konferanse og landsmøte i Norsk namnelag
Norsk namnelag arrangerte 23.11.2012 ein konferanse i Oslo med tittelen «Norsk namnegransking i krise?». Etter konferansen vart det halde landsmøte i Norsk namnelag. Nyvald leiar i laget er Frode Myrheim. I redaksjonen for Namn og Nemne går frå og med årgang 30 Gunnstein Akselberg og Inge Særheim ut, medan Ole-Jørgen Johannessen og Vidar Haslum kjem inn. Frå før sit Gudlaug Nedrelid og Aud-Kirsti Pedersen.

Namnegransking ved UiO flyttar
Namnegransking ved Universitetet i Oslo skal i 2013 flytta ut av Gaustadalleen, saman med leksikografi og Norsk Ordbok 2014. Postadressa vert den same, men besøksadressa vert endra.

Ny litteratur
Gunnstein Akselberg gav i 2012 ut boka Frå Bontelabo til Ånuglo. Stadnamn i Hordaland. Ho er på 379 sider og er utgjeven av Samlaget.

I 2012 kom Kåre Hoel: Bustadnavn i Østfold 11. Onsøy ut på Novus forlag. Boka er på 404 sider og er utgjeven av Institutt for lingvistiske og nordiske studier (Universitetet i Oslo) ved Tom Schmidt.

19 føredrag frå to seminar ved Universitetet i Oslo i 2007 og 2008 er redigerte og gjevne ut i 2012 med tittelen Names and Identities (248 sider) av Botolv Helleland, Christian-Emil Ore og Solveig Wikstrøm i serien Oslo Studies in Language 4 (2) / 2012. Open access: https://www.journals.uio.no/index.php/osla/issue/current.

Boka Norrøne og navnefaglige studier (267 sider), som er festskrift til Ole-Jørgen Johannessen på 70-årsdagen, kom i 2012, utgjeven av Novus forlag. Ho er redigert av Odd Einar Haugen, Johan Myking, Helge Sandøy og Kjell Erik Steinbru.

Boka Language Contact and Development around the North Sea (235 sider), som inneheld føredrag frå ein konferanse ved Universitetet i Stavanger i 2009, bl.a. bolken «The evidence of place-names», kom ut i 2012. Ho er redigert av Merja Stenroos, Martti Mäkinen og Inge Særheim, og utgjeven av John Benjamins Publishing Company som nr. 321 i serien Current Issues in Linguistic Theory.

Meldingsbladet Nytt om namn nr. 55 (60 sider) kom ut hausten 2012 og tidsskriftet Namn og Nemne 29 (137 sider) først på nyåret 2013.

Inge Særheim

 

Sverige

Namn och bygd i digital tappning
Namn och bygd har börjat publiceras digitalt från och med årgång 2009. När tidskriften är två år gammal finns den tillgänglig som pdf på adressen http://www.kgaa.nu/tidskrift.php?id=4.

Ortnamnsregistret
En ‪ny version (med nya gränssnitt) av Ortnamnsregistret kommer inom kort att finnas tillgängligt på Institutet för språk och folkminnens hemsida.

Ny litteratur
Professor Staffan Nyström fyllde 60 år i slutet av år 2012. Han förärades en festskrift med titeln Namn på stort och smått. Vänskrift till Staffan Nyström den 11 december 2012. Red av Katharina Leibring (huvudred.), Leif Nilsson, Annette C Torensjö & Mats Wahlberg.

Maria Löfdahl