Nyhetsbrev 9, 23 juni 2008

NORNAs nyhetsbrev nr 9, 23. juni 2008

Danmark

 

NORNA-symposium på Fyn i 2009

NORNAs 38. symposium bliver afholdt på Ryslinge Højskole på Fyn 12.–15. maj 2009. Emnet for symposiet er ”Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid”, og al information kan findes allerede nu på symposiets egen hjemmeside med adressen www.norna09.nfi.ku.dk. Den foreløbige tilmelding skal fortages inden 1. oktober 2008.

    Det kan tilføjes, at Tværfagligt Vikingesymposium afholder sit årlige symposium i Odense den 15. maj 2009. Der planlægges fælles transport fra Ryslinge til Odense for deltagere i NORNA-symposiet der måtte have interesse i at deltage i vikingesymposiet også.

Nye tiltag på internettet

Der arbejdes på en tretrinsudvikling på Afdeling for Navneforsknings hjemmeside. I første omgang bliver registrene til serierne Danmarks Stednavne, Danske Sø- og Ånavne samt Sydslesvigs Stednavne søgbare, med mulighed for biblioteksbestillinger af værkerne direkte på hjemmesiden (denne funktion virker dog kun inden for Danmark). Næste planlagte trin er at lancere registersøgningen med mulighed for stednavneopslag i fotoskannede udgaver af værkerne. I sidste ende er det planen at alle danske stednavne med kildeformer og tolkninger, både udgivne og uudgivne, bliver gjort tilgængelige. Sidstnævnte trin ligger dog noget ude i fremtiden.

    Stednavneudvalget og Kort- og Matrikelstyrelsen samarbejder om en ny hjemmeside over autoriserede stednavne i Danmark. Som noget nyt vil hjemmesiden have bl.a. online stednavnesøgning og kartografisk visning af de søgte stednavnelokaliteter. Hjemmesiden lanceres efter planen senere på året. 

Asbjørn Thomsen fra Rigsarkivet arbejder med at udvikle søgemuligheder til de mange folketællinger o.l. fra 1700- og 1800-tallet der er inddateret i Danske Demografisk Database, http://ddd.dda.dk/. Afdeling for Navneforskning bidrager med hjælp til lemmatisering og normalisering af materialet, og det er håbet med tiden at kunne samkøre materialet med moderne danske navne fra Det Centrale Personregister (CPR) i en forbedret udgave af Danskernes Navne, http://www.danskernesnavne.navneforskning.ku.dk/Personnavne.asp

Publikationer

Rapporten fra NORNAs 35. symposium om ”Nordiske navnes centralitet og regionalitet” er udkommet som nummer 82 i rækken af NORNA-rapporter. Den koster 230 SEK og kan bestilles hos Swedish Science Press. Se reklamebladet på anslagstavlen på NORNAs hjemmeside: http://www2.sofi.se/NORNA/Temporart/NORNA82reklam.pdf 

    Afdeling for Navneforsknings folderserie ”det drejer sig om” udkommer nu som netpublikationer. Eva Villarsen Meldgaard kom med en ny udgave af ”Efternavnets historie” i begyndelsen af året, og den kan downloades på Afdeling for Navneforsknings hjemmeside (navneforskning.dk) under personnavne: http://navneforskning.ku.dk/upload/application/pdf/6b85e294/DDSO%20Efternavnets%20historie.pdf

Ph.d.-grader

To danske NORNA-medlemmer har fået deres ph.d.-grader i løbet af det seneste halve år: Rikke Steenholt Olesen den 22. februar med afhandlingen ”Fra biarghrúnar til Ave sanctissima Maria. Studier i danske runeindskrifter fra Middelalderen” og Johnny G. G. Jakobsen den 12. juni med afhandlingen ”Prædikebrødrenes samfundsrolle i middelalderens Danmark”. 

Ansættelser på Afdeling for Navneforskning

Siden sidste nyhedsbrev har Afdeling for Navneforskning haft den glædelige mulighed at opslå et adjunktur i navneforskning. Stillingen besættes fra den 1. juli af Birgit Eggert. Derudover er Rikke Steenholt Olesen blevet ansat året ud som forskningsassistent og projektmedarbejder på projektet Danske Runer.

DigDag – Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative inddeling

I forrige nyhedsbrev kunne vi fortælle at DigDags forprojekt omfattende det tidligere Odense Amt var godt i gang. Forprojektet er nu afsluttet, og en fuldskalaansøgning er indsendt. Svar på ansøgningen forventes i november/december i år. 

UNGEGN – United Nations Group of Experts on Geographical Names

UNGEGN, Norden Division holder møde i København den 8.–9. oktober 2008. I forbindelse med mødet planlægges et mindre symposium den 7. oktober med foredrag over emnet ”Sproglige mindretal og deres ret til brug af egne stednavne”. Symposiet er åbent for alle.

Birgit Eggert & Peder Gammeltoft

 

 

Finland

Sorgebud

Kurt Zilliacus avled oväntat i sitt hem i Myrbacka i Vanda den 30 april 2008. Han blev 80 år gammal. Han tjänstgjorde som dialektarkivarie vid Folkkultursarkivet 1954–66 och som namnarkivarie 1966–76. År 1976 blev han byråchef vid byrån för svenska språket inom Forskningscentralen för de inhemska språken. Han avgick med pension 1992. 

Kurt Zilliacus var en av NORNAs grundare och aktiv namnforskare, också långt efter sin pensionering. Han arbetade i över sextio år med de finlandssvenska ortnamnen och dialekterna och gav ut en rad namnvetenskapliga arbeten, bl.a. Ortnamnen i Houtskär (1966), Sydfinländska skärgårdsnamn (1968), Skärgårdsnamn (1989) och Orter och namn i ”Finska skären” (1994). Hans sista stora arbete var Forska i namn (2002), en samling ”texter ur mitt liv”, däribland en sammanfattning av hans banbrytande namnteoretiska ”Onomastik” som i stencilerad form hade publicerats 1976.  

Kurre var också känd som skeppare på forskningsbåten Rödan. Med Rödan företogs otaliga expeditioner i den sydfinländska skärgården, ofta med nordiska forskarkolleger i besättningen. Man kan med fog påstå att den f.d. laxbåten utgjorde en flytande namnvetenskaplig akademi, med Kurre som föreläsare och som spirituell och slagfärdig värd. Alla trivdes i Kurres sällskap. 

 

Aino Naert dog den sista maj efter en kort tid på sjukhus. Aino var lektor i nordisk filologi vid Åbo universitet fram till sin pensionering i början av 1990-talet. Bland Ainos namnvetenskapliga publikationer kan nämnas Ortnamnen i Nagu (1975) samt hennes avhandling Ortnamn i språkkontakt (1995), som var en metoddiskussion med utgångspunkt i ortnamnsskicket i ett finsk-svenskt kontaktområde. Aino Naert var född år 1921.

 

NORNAS 37 symposium

 

NORNAs 37 symposium hölls i Hapsal i Estland den 22–25 maj. Symposiet inleddes med en busstur längs den estländska kusten, från Tallinn till Hapsal. Sakkunnig guide på resan var Uile Kärk-Remes, som förutom att hon berättade om de trakter bussen körde genom även gav intressant information om Estland och estlandssvenskarna. I symposiet deltog 31 personer från Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland och Lettland. Av dessa deltog 16 namnforskare med föredrag. Arrangörer för symposiet var Leila Mattfolk och Terhi Ainiala och arrangemanget skedde i regi av Forskningscentralen för de inhemska språken.

 

Ny lärobok om namnforskning

 

I maj utkom boken Nimistöntutkimuksen perusteet (’Namnforskningens grunder’) (Tietolipas 221. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingfors) av Terhi Ainiala, Minna Saarelma och Paula Sjöblom. Boken är i första hand avsedd för undervisning i namnforskning på universitetsnivå samt tänkt som ett stöd för forskare inom olika områden. Samtidigt är den skriven så att den är tillgänglig för en bredare publik, dvs. för alla som på grund av arbete eller hobbyer intresserar sig för namn och namnfrågor. Utöver ort- och personnamn tar boken även upp nyare forskningsområden inom onomastiken, som kommersiella namn, namn på djur och namn i litteratur. 

 

Nya licentiatavhandlingar

 

Den 18 april 2008 granskades Riikka Eskelinens licentiatavhandling Kaupunkinimistön funktiot: tutkimuskenttänä Helsingin Kallio (’Stadsnamnens funktioner: forskningsfältet Berghäll i Helsingfors’) vid humanistiska fakulteten vid Helsingfors universitet. Opponenter på avhandlingen var professor Aila Mielikäinen (Jyväskylä universitet) och lektor Paula Sjöblom (Helsingfors handelshögskola). 

    Vid samma fakultet granskades den 16 maj Saara Tikkalas licentiatavhandling Henkilönnimet ja nimitykset yhteisön ja yhteiskunnan kuvaajina suomalaisissa tyttökirjoissa (’Samfundet och samhället i finska flickböcker beskrivna genom personnamn och benämningar’). Opponenter var Kaisu Rättyä (Suomen Nuorisokirjallisuuden instituutti) och Minna Saarelma (Finska missionssällskapet).

  

Symposium om urbana stadsnamn i augusti 2009

 

Forskningscentralen för de inhemska språken inbjuder till tvärvetenskapligt symposium om urbana stadsnamn i Helsingfors den 13–16 augusti 2009. Plenarföredragshållare är professor Maoz Azaryahu vid Haifa University och professor Staffan Nyström vid Uppsala universitet. Frist för att sända in abstrakt är den 1 december 2008; abstraktet på max. 300 ord sänds till terhi.ainiala@kotus.fi. För mer information, se NORNAs hemsida. 

   

Namnledslexikon på nätet

 

Projektet Finlands svenska ortnamns Namnledslexikon har nu gjorts tillgängligt på nätet. Lexikonet innehåller ”alla namnleder som har någon frekvens i det svenska ortnamnsförrådet i Finland, främst materialet av vanliga namnelement som huvuddelen av våra ortnamn består av. Också suffix och vissa ändelser beaktas, liksom de vanligaste typerna av lånenamn”. Lexikonet är sammanställt 1999 av Kurt Zilliacus och Michaela Örnmark. Webbadress: http://kaino.kotus.fi/svenska/ledlex/

 

Focis flyttar i augusti

 

Forskningscentralen för de inhemska språken flyttar i augusti till nya, mer centralt belägna utrymmen. Ny adress blir Berggatan 24, 00100 Helsingfors. Även telefonnumren kommer att ändras; nya kontaktuppgifter finner ni på webbplatsen www.focis.fi. Flytten kommer att medföra avbrott i verksamheten så att inga rådgivningssamtal besvaras under perioden 30.6–31.8 och biblioteket och arkiven är stängda 1.7–12.9. Webbplatsen www.focis.fi fungerar under flytten men e-posten (adresser på focis.fi och kotus.fi) kommer att ligga nere.

 

 

Leila Mattfolk & Paula Sjöblom

 

 

Island

Foreningen Nafnfræðifélagið blev stiftet i Reykjavík i maj 2000. Formålet med foreningen er at forøge kundskaben om islandsk og almindelig navneforskning og at fremme forskningen om islandske navne (stednavne, personnavne, dyrenavne og andre navne) i Island. Foreningen vil gøre dette gennem møder, forelæsninger og udgivervirksomhed. Foreningen er åben for alle islandske og udenlandske interesserede. Foreningen har stået for 31 forelæsninger om forskellige emner siden den blev stiftet.  Nogle af forelæsningerne er blevet udgivet i  internettidsskriftet Nefnir(www.nefnir.is). Foreningen tæller omkring 70 medlemmer.  Svavar Sigmundsson er formand og de øvrige i bestyrelsen er Guðrún Kvaran,  Gunnhildur Skaftadóttir,  Jónína Hafsteinsdóttir og Sesselja Guðmundsdóttir. (Se nærmere www.ornefni.is/Nafnfræðifélagið.)

    Örnefnastofnun,  Institut for navneforskning, blev i september 2006 slået sammen med fire andre institutter som beskæftiger sig med det islandske sprog. Det nye instituts navn er Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum med hjemmesiden www.arnastofnun.is og afdeling for navneforskning nævnes nu Örnefnasvið. Den nye adresse er: Neshagi 16, 107 Reykjavík.

 

Norge

Nye mastergrader

Ved vårsemesterets slutt ble det avlagt seks mastergrader i onomastikk, fire ved Universitetet i Oslo (to om personnavn, to om stedsnavn), to ved Universitetet i Bergen (en om personnavn og en om hingstenavn).

Symposier

Botolv Helleland deltok i Working group on evaluation and implementation i regi av UNGEGN i San Fransisco i april og i symposiet Geographical names as part of the cultural heritage i regi av DGSD, en underavdeling av UNGEGN i mai. 

Seminarer

Program for konferansen Names and Identities vil bli sendt ut like over sommeren. Den avholdes i Oslo 21. november.

Nye bøker

Midt i juni ble Botolv Hellelands bok Stedsnavn i Kjose lansert. Den er på 300 sider + 15 kart og behandler ca. 2000 navn. Boka er utgitt på Novus forlag. Tom Schmidt, tidligere leder for NORNA-komitéen, nåværende sekretær, ble hyllet på sin 60-års dag med et venneskrift, Namn frå by og bø, som inneholder 14 faglige bidrag og en bibliografi over jubilantens faglige produksjon. Navnetidsskriftet Namn og Nemne  24 –2007 er kommet ut.

 

Ole-Jørgen Johannessen &  Tom Schmidt

 

Sverige

Tillsättning av professur

Det är nu definitivt klart att Staffan Nyström blir ny professor i Uppsala i nordiska språk med inriktning mot namnforskning. Överklagandenämnden för högskolan har avslagit den överklagan mot tillsättningen som lämnats in. 

Ny generaldirektör för SOFI

Från och med den 1 mars 2008 har Institutet för språk och folkminnen en ny generaldirektör, nämligen Ingrid Johansson Lind. Hon kommer närmast från en tjänst som departementsråd på Kulturdepartementet där hon bland annat arbetat med frågor rörande internationellt samarbete. Vi hoppas och har all anledning att tro att hon ska se positivt på det nordiska samarbete som bedrivs inom NORNA.  Tillsättningen har väckt förhållandevis stor uppmärksamhet i media, se t.ex. http://www.svd.se/kulturnoje/nyheter/artikel_1080075.svd

Nya doktorander

Glädjande nog har vi fått två nya doktorander i Uppsala som skriver om namnämnen. Elin Forsberg ska i sin avhandling ta upp frågor kring ägonamnsbildning och ägonamnskontinuitet i östra Uppland, och Stefan Jacobsson ska skriva om nordisk personnamnsbildning, särskilt binamn och hypokorismer.

Symposier

En grupp svenska ortnamnsforskare deltog i maj i ett symposium i Wien med temat Geographical names as part of the cultural heritage. Symposiet anordnades av The Dutch and German speaking Division (DGSD), en underavdelning till FN-organet  Ungegn (United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names). Att se ortnamnen som en del av kulturarvet, vilket väl är självklart för nordiska ortnamnsforskare, är just nu lite av en internationell trend som hänger samman med Unescos konvention om skydd för det immateriella kulturarvet. 

The 14th International Saga Conference i Uppsala i augusti 2009 har, som tidigare omtalats i nyhetsbrevet, en särskild onomastisk sektion, Names and saga. Glädjande nog har intresset för detta tema varit stort och lockat inte mindre än 16 föredragshållare. Vidare information om konferensen finns på www.saga.nordiska.uu.se. Anmälningstiden har egentligen gått ut, men den som ändå är intresserad av att delta kan höra av sig till undertecknad (per.vikstrand[at]sofi.se).

Seminarier

På grund av tillsättningsturerna kring professuren har under våren har ingen ordinarie seminarieverksamhet bedrivits vid Seminariet för nordisk namnforskning i Uppsala. Måndagskvällarna har dock inte gått helt förlorade, då två doktorander, Sonja Entzenberg och Elin Forsberg, arrangerat en serie kollokvier över olika namnteman. Ett lovvärt initiativ! Namnämnen har också figurerat i den tvärvetenskapliga semninarieserien Early North European Seminar (ENES), se www.nordiska.uu.se/forskning/kollokvier/enes.

Nya böcker

Mats Wahlberg, tidigare NORNA-ordförande, har fyllt 60 år och förärades i samband med detta en hyllningsskrift Namn från land och stad. Boken, som innehåller inte mindre än 25 namnuppsatser, kommer att presenteras närmare på Anslagstavlan. Nu i juni trycks dessutom den fjärde volymen med handlingar från ICOS 21 kongress i Uppsala 2002.

Per Vikstrand