Protokoll 100, 14 november 2014, Köpenhamn

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 100 i Köpenhamn
fredagen den 14 november 2014 kl. 9.15

Nordisk Forskningsinstitut, Københavns Universitet,
Bygning 27, Njalsgade 136

Närvarande: Terhi Ainiala (ordf.) & Pamela Gustavsson (Finland), Maria Löfdahl & Emilia Aldrin (Sverige), Rikke Steenholt Olesen & Birgit Eggert (Danmark), Inge Særheim (Norge), Anfinnur Johansen & Kristin Magnussen (Färöarna), Hallgrímur J. Ámundason (Island) och Leila Mattfolk (sekr.)

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för punkten övriga ärenden.

Mötet öppnades kl. 9.25. Möteskallelsen och dagordningen godkändes.

2. Godkännande av mötesprotokoll 99.

Mötesprotokoll 99 godkändes.

3. NORNA:s jubileumsmöte

NORNA:s 100 möte firas med ett jubileumsseminarium och middag efter det ordinarie mötet – Rikke har förtjänstfullt stått för alla arrangemang. I middagen deltar 24 personer. Inbjudna föredragshållare: Thorsten Andersson, Botolv Helleland och Line Sandst. Terhi Ainiala och Rikke Steenholt Olesen har också varsin presentation av aktuella och planerade projekt. NORNA bjuder deltagarna på skumvin. Ordf. konstaterade att det första mötet också hölls i Köpenhamn, i december 1971.

4. Publikationer

a. Rapport från NORNA:s 42 symposium, Namn i stadsmiljö, i Helsingfors 10–12 november 2011 – eventuell elektronisk publicering?

Situationen är fortfarande oklar. Katharina Leibring går vidare med URN-ansökan. Ev. kan publikationen ligga fysiskt på webbplatsen för Institutet för de inhemska språken, med länk från NORNA:s hemsida. Formatet diskuterades. Föreslogs att det kan vara möjligt att ladda ner både hela boken och enbart enskilda artiklar. Sekr. undersöker tekniska möjligheter.

b. Rapport från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012

Redaktionen har fått understöd för tryckning (25 000 SEK) från Kungl. Gustav Adolfs akademien. Kostnadskalkylen för tryckning av 300 ex. om 700 sidor, i två band, ligger på 30 000 DKR. Allt redigeringsarbete utom en del illustrationer är klart, och manuskriptet ligger i kö till layoutaren. Redaktörer: Birgit Eggert och Rikke Steenholt Olesen. Rapporten är inte planerad att utkomma elektroniskt just nu, eventuellt senare.

c. Rapport från NORNA:s 43 symposium, Innovationer i namn och namnmönster, i Halmstad 6–8 november 2013

Redaktionen är i gång med redaktionsarbetet, efter att ha fått in alla reviderade versioner av författarna efter fackgranskarnas kommentarer. Antal bidrag: 20. Redaktionen hoppas på sättning i vår och publicering på hösten 2015. De har fått viss finansiering men bör söka om mer. Tryckning kommer att ske via NORNA-förlaget.

d. Rapport från NORNA:s 44 symposium, Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area, i Normandie 23¬–25 april 2014

Manusstoppet var i oktober men bara ca hälften av de 15 föredragshållarna har än så länge levererat manus. Redaktionen följer NORNA:s manusanvisningar, men har begärt sammanfattningar både på engelska och på franska, eftersom elva av föredragen var på engelska och fyra på franska. Finansieringen är inte klar – Inge S ærheim och Gunnstein Akselberg tar ansvar för att söka pengar och ska undersöka om det är billigare om den tryckas annanstans än i Norge. Stephane Lainé, Inge och Gunnstein är redaktörer. Tänkt att rapporten ska komma i bokform, men redaktionen har inte heller uteslutit elektronisk publicering.

e. Rapport från NORNA:s 45 symposium, Navn og navnebærer, i Hulsig 1–4 oktober 2014

Redaktionen har sänt ut manuskriptanvisningar till författarna, med deadline 1 februari. Den som vill sända in ett bidrag ska anmäla intresse senast den 1 december. En artikel kan innehålla max 20 sidor. Publikation kommer förmodligen ut 2016. Redaktörer Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen, Martin Sejer Danielsen och Birgit Eggert.

5. Symposier

a. Orientering om NORNA:s 44 symposium, 23–25 april 2014 i Normandie, Frankrike; tema: Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area (ordnas i samarbete med Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération och Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte)

I symposiet deltog ca 25 personer, 15 med föredrag, från Frankrike, England, Danmark, Sverige och Norge. Det tvåspråkigt engelskt-franska gjorde att språket ibland var en utmaning. Lyckat symposium med intressanta diskussioner.

b. Orientering om NORNA:s 45 symposium, 1–4 oktober 2014 i Hulsig, Danmark; tema: Navn og navnebærer

Förlöpte fint. Deltagarna var 25, 18 av dem med föredrag. Inga parallella sessioner behövdes. Deltagare från Danmark, Sverige, Norge, Finland. Exkursion med Clara Lackmans understöd.

c. NORNA:s 46 symposium, 21-23.10.2015, i Tammerfors, Finland (arr. Antti Leino & Mona Forsskåhl); tema: namn och identitet

Kommer att vara enda symposiet 2015. Temat Namn och identitet diskuterades. Kommittén var nöjd med förslaget och tackade arrangörerna för initiativet.

6. NORNA-kongressen 2016

Nästa NORNA-kongress hålls 8–11 juni 2016 på Jæren folkehøgskule, Kleppe kommune, 25 km från Stavanger och15 km från flygplatsen. Enligt preliminära planer inleds kongressen med middag den 8 juni och avslutas med lunch den 11 juni. Tema: namn som källor. Arrangörerna söker om understöd från Kleppe kommune. Inbjudan sänds ut precis före sommaren 2015, anmälan på hösten. Uni Stavanger står för arrangemanget - Inge och någon från språkhistorisk institutionen. Arrangörerna överväger en möjlighet att öppna för tematiska workshoppar.

7. Orientering om NORNA:s projekt

a. personnamnsterminologin

Terhi och Leila har undersökt olika möjligheter att placera materialet i existerande materialdatabaser, men det alternativet tyckte inte alla som arbetet med materialet var det bästa, utan att det skulle vara enklare och bättre om det låg på vår egen hemsida. Eventuellt kunde en student på Färöarna hjälpa till - Leila sänder materialet till Kristin som höra sig för. Leila utreder okså en möjlighet att göra databasen som elevarbete vid en yrkesskola i Finland. Kommittén strävar efter att få det som en databas på NORNA:s sidor inom denna kommittés mandat.

b. ev. övriga projekt

NONElex är fortsatt på is.

8. Orientering om eventuella andra projekt

Terhi berättade om projektet Helsingfors skärgårdsnamn - ursprung, etymologi, historia; som är ett gemensamt projekt mellan onomastiker och arkeologer vid Helsingfors universitet.

9. Nordisk namnforskning

Kommittén noterade att Namn och bygd troligen byter redaktör efter nästa nummer. Tills vi får eventuella andra direktiv utgår vi från att tidtabellen för Nordisk namnforskning är densamma som tidigare år: manusstopp för leverans till sekreteraren är den1 mars, sekreteraren redigerar och levererar till redaktionen den 1 april.
Resultaten av den enkät om Nordisk namnkrönika som låg ute på nätet i maj 2014 diskuterades. Konstaterades att svaren var mycket spretiga, men de flesta verkar vilja ha en krönika med mer djup och som tar upp färre bidrag. Det fanns också ett tydligt önskemål om publicering på nätet i tillägg till Namn och bygd, samtidigt när boken kommer ut. Detta har godkänts av den nuvarande redaktören, men bör diskuteras med den/dem som blir redaktör(er). Konstaterades att publicering på nätet kan bredda läsekretsen och sänka medelåldern på läsarna.
Kommittén fick i vintras tillgång till en pdf-version av Namn och bygd när denna hade gått i tryck, så krönikeskribenterna hade möjlighet att ta med de artiklar som ingick i den. Denna lösning uppfattades som lyckad och kommittén hoppas att det är ett tillvägagångssätt som kan göras på nytt. Det kunde också gärna finnas en samordning med NoB, SAS och Namn och nemne så att man kan hänvisa till eventuella recensioner i dem.
Det finns ett önskemål om gemensamma riktlinjer för krönikeskribenterna, om stil och innehåll. Birgit konstaterade att tidigare kommittéer ansett att det som omnämns ska representera något nytt. Terhi framhöll att alla publikationer inte behöver nämnas utan att krönikan ska vara mer resonerande och att den ska vara ett komplement till bibliografin. Terhi och Leila gör en skiss för riktlinjer och presenterar dem för NoB-redaktionen.

10. NORNA:s hemsida

a. allmänt kring innehåll
Innehållet diskuterades på ett allmänt plan. Webbplatsen ansågs överlag fungera bra.

b. allmänt kring uppdatering
Innehåll och uppdatering diskuterades. Terhi påminde om att det är kommittémedlemmarnas sak att föra in information från sina egna länder.

c. bibliografin
Uppgifterna för 2014 bör vara införda senast 1.2.2015, endera så att alla uppgifter förs in samtidigt eller så att uppgifter förs in i takt med att de kommer ut. Eftersom publiceringen är livlig kan kommittémedlemmarna omöjligt notera alla publikationer. Därför ska gärna var och en som publicerar något meddela detta till sin representant i kommittén.

d. namnforskarregistret
Namnforskarregistret bör ha den form det nu har på grund av integritetsskydd. Sekreteraren har uppgifterna om hemadresser etc. och kan sända dem vid behov.

e. kalendern
Tekniska aspekter diskuterades.

11. NORNA-rapporter

a. engelska sammanfattningar på nätet
Abstraktslovslistan cirkuleras på nytt bland kommittémedlemmarna.
b. manuskript- och redaktörsanvisningar, inkl. referee-formulär
Dokumenten kommenteras och godkänns i e-postmöte, sekr. moderniserar språket i texterna.
c. open access
Krav från vetenskapssamfundet. Open access är ok enligt kommittén – författaren kan lägga ut sina bidrag på nätet, men inte förrän boken är publicerad.

12. Ekonomi

a. Rapport från NORNA:s kassör
Agneta Sundström meddelar att det finns 11 180,67 SEK på kontot. [Sekr. anm.: Swedish Science Press har den 20 november, dvs. efter mötet, betalt in 6 949 SEK för bokförsäljning 2013.]
b. NORNA-stipendier
Inga stipendier utlyses för år 2015

13. Övriga ärenden

NORNA: s Facebooksida – endast medlemmar ska accepteras som har intresse för namnforskning.

Namnforskningen i Oslo är hotad och läggs antagligen ned, vilket betyder att namnforskningen bör tas över på annat håll. Volda, Bergen och Stavanger är intresserade. Inkluderar också ordboksarbete.

14. Följande möte

Följande möte hålls i Tammerfors i oktober 2015 i samband med symposiet.

Mötet avslutades 13.10.

Helsingfors den 18 december 2014
Terhi Ainiala
Leila Mattfolk
Sekreterare