Protokoll 105, Lund, 11 maj 2017

Protokoll för NORNA-möte nr 105

måndagen den 11 maj 2017 kl. 17­-19 i Lund

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Emilia Aldrin, Maria Löfdahl, Anfinnur Johansen, Gunnstein Akselberg, Väinö Syrjälä (på länk) och Leila Mattfolk (sekr.)

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Rikke öppnade mötet kl. 17.05. Möteskallelse och dagordning godkändes. Inga övriga ärenden noterades.

2.    Godkännande av mötesprotokoll 104

Mötesprotokoll 104 godkändes.

3.    Orientering om namnforskningen som ämne i de enskilda länderna

Danmark: Afdeling for Navneforskning og Nordisk Forskningsinstitut kommer till hösten att slås samman med Institut for nordiske studier og sprogvidenskab. Följden blir förmodligen att namnforskarna inte längre bildar en egen enhet utan utgör enskilda forskare på en stor avdelning. Förändringen kan eventuellt ha konsekvenser för den tid som Rikke kan använda på NORNA.

Norge: Arkivmaterialet från Oslo finns nu i Bergen. Arkivet har fört med sig en stipendiattjänst. Det finns inte längre någon specifik onomastiktjänst i Bergen, men undervisning ges (Gunnstein och Ivar Utne) och det finns studenter som skriver om onomastik på masternivå.

Island: en ny tjänst, forskningslektor i onomastik, har inrättats vid Stofnun Árna Magnússonar. Det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att undervisas i onomastik på universitetet.

Sverige: Vid Uppsala universitet undervisas i viss mån i onomastik på masternivå – det finns för närvarande inga masterstudenter, men en doktorsstudent i onomastik. I Halmstad ingår namnforskning som obligatorisk kurs; många vill skriva om namnforskning, men kan läsa bara till kandidatnivå. I Göteborg undervisas namnforskning som delar av andra kurser, men det finns ingen obligatorisk kurs. Vid Institutet för språk och folkminnen har det skett en del omorganisationer, men det finns inga hot för ämnet för tillfället.

Färöarna: Det har aldrig funnits någon specifik namnforskningstjänst vid Føroyamálsdeildin, men Anfinnur har forskat och undervisat tack vare eget intresse, Det finns enstaka intresserade studenter. Kristin Magnusson har nu tjänst vid Føroyska málráðið och har inte så stor möjlighet att ägna sig åt namnforskning.

Finland: Vid Helsingfors universitet avskaffas alla ämnen i höst och ersätts med program; ett kandidatprogram för inhemska språken och litteraturen och magisterprogram i nordiska språk respektive finska språket. Det kommer att finnas en egen inriktning för namnforskning upp till magisternivå. Namnforskning ingår inte som eget ämne vid andra universitet.

4. NORNA-kommittén 2017–2020

Per Vikstrand har avsagt sig uppdraget som svensk ledamot i NORNA-kommittén och också ordförandeskapet för NORNA. Ett nyval av ordförande bör ske i plenum, varför Rikke Steenholt Olesen som vald vice ordförande träder in som ställföreträdande ordförande för resten av mandatperioden. Hon fortsätter således vara vice ordförande men utför ordförandens arbetsuppgifter i den mån hon inte väljer att delegera dem till andra i kommittén. 

Den svenska representationen i NORNA-kommittén ändras enligt följande:
Emilia Aldrin blir ordinarie svensk representant, Maria Löfdahl blir svensk suppleant, Leila Mattfolk blir sekreterare.

5. Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 44 symposium, Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area, Normandie, 2014

Ett sista korrektur av artiklarna är sända till författarna, så rapporten utkommer inom kort. Den kommer i såväl pappersversion som digital version; oklart än var den digitala versionen placeras. Rapporten kommer ut i NORNA-serien.

b) Rapport från NORNA:s 45 symposium, Navn og navnebærer, Hulsig, 2014

Rapporten utkom 2016, endast i digitalt format. Den ligger på hemsidan för Nordisk forskningsinstitut: http://nfi.ku.dk/publikationer/webpublikationer/norna-rapporter-93, och kan laddas ner och skrivas ut därifrån. Det finns ingen print-on-demand-möjlighet.

c) Rapport från NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, Tammerfors, 2015

Rapporten innehåller 14 artiklar, just nu sända i sitt sista korrektur till författarna. Rapporten kommer att tryckas i juni 2017 och utkommer i såväl tryckt som digital form. Vi har inte fått uppgifter om var den digitala versionen placeras. Rapporten finansieras av Tammerfors universitet.

d) Rapport från NORNA:s 16 kongress, Namn som kjelder, Kleppe, 2016

Alla artiklar är refereegranskade. Planen är att kunna ge ut rapporten under året, och den ges ut endast i tryckt form. Rapporten planeras tryckas i Sverige, men finansieringen är fortfarande något oklar.

En påminnelse från Katharina Leibring som är förlagsansvarig för de tryckta publikationerna: Utskick till prenumeranter bör ske direkt från redaktörerna/tryckeriet. Katharina kan förse redaktörerna med en lista på prenumeranter. Några ex. av rapporten bör sändas till Uppsala för arkivering.

6. Symposier 2017–2021

a) Bebyggelsenamnens dynamik, Lund, 11–12 maj 2017

Ett samarrangemang mellan Institutet för språk och folkminnen och Nätverket för bebyggelsenamnsforskning. Mötet finner det fokuserade temat fungera bra och att symposiet så långt varit inspirerande och gett nya synvinklar. Symposiet har 31 deltagare.

b) Diskussion kring andra kommande symposier

Inget symposium är fastslaget i dagläget, men följande möjligheter diskuterades:

  • Namn i skrift – eventeullt samarbete mellan Institutet för språk och folkminnen/DAG och Göteborgs universitet. Möjligen november 2018 i Göteborg.
  • Namn i minoritetsspråksperspektiv – Pamela Gustavsson har diskuterat möjligheten med Anni Magga-Eira vid Uleåborgs universitet, som tycker idén är god, men inte kan ta på sig ett symposium under de närmaste åren. Mötet diskuterade om man in stället kunde öppna temat för ett bredare internationellt perspektiv, men inga konkreta beslut fattades. Gunnstein utreder om Aud-Kirsti har idéer kring t.ex. en kvensk synvinkel som kunde vidgas till ett mer allmänt minoritetsspråksperspektiv.
  • Hallgrímur berättade att det finns en arbetsgrupp som arbetar för ett symposium på Island på hösten 2020 med temat namn och landskap. Symposiet kommer troligen att bli tvärvetenskapligt och bjuda in ämnen som geografi och arkeologi.

Det finns ännu inga konkreta planer för kongressen i Finland 2021.

Kommittén efterlyste fler idéer och initiativ till symposier och beslutade att öppna ett kommentarfält för detta på hemsidan. Möjligheten att lämna idéer och önskemål ska marknadsföras i samband med att protokollet sänds ut och på NORNAS:s FB-sida. Kommentarsfältet öppnas under hösten 2017.

7. NORNA-förlaget

a) Digitalisering av äldre rapporter

Frågan om att digitalisera äldre rapporter och göra dem tillgängliga digitalt (på DiVA-portalen) utreds på ISOF.

b) Ny förlagsansvarig

Eftersom frågan kring digital publicering kan ställa vissa krav på den förlagsansvariga bordläggs valet av ny förlagsansvarig tills den tidigare frågan är löst.

c) Digital publicering

Baserat på de erfarenheter redaktörerna för den digitala NORNA-rapporten från symposiet i Hulsig har gjort förenklas redaktionsarbetet av standardisering. Därför är det bra med en mall för digital publikation. Rikke sänder ut den schablon de har använt till kommittén för kommentarer.

8. Orientering om NORNA:s projekt                                                           

a) Personnamnsterminologin

Databasen är i princip klar, men det finns problem med integreringen med webbplatsen, och den person som fått i uppdrag att färdigställa databasen och söksidan avsäger sig därför uppdraget. Mötet är enigt om att stora delar av uppgiften är fullgjord, och bedömer att stipendiet inte ska återkrävas. Emilia utreder om man kan låta färdigställa söksidan på annat sätt.

b) NORNA:s hemsida

Hemisdan konstateras fungera bra på det stora hela.
Om kalendern: när vi för in information om ett evenemang i kalendern bör vi i rubriken skriva in vilken plats det är fråga om och vilket datum det gäller eftersom kalendern visar fel datum om man inte är i skandinavisk tidszon.

c) Engelska sammanfattningar av NORNA-rapporter på hemsidan (jfr punkt 7a)

Eftersom planen nu är att digitalisera hela publikationer finns det ingen orsak att digitalisera enbart sammanfattningar.

9. Orientering om eventuella andra projekt.

Inga pågående projekt presenterades. En del projekt är under planering, men de har ännu ingen finansiering.

10. Namnkrönikan Nordisk namnforskning

Nordisk namnforskning 2015 har nyligen kommit ut.
Nordisk namnforskning 2016 är i slutredigeringsfas.

Namnkrönikan diskuterades. Redaktionen för Namn och bygd har uttryckt önskmål om att ha den kvar i årsskriften. Kommittén tycker att krönikan är viktig, men att det tar tid att skriva den, och att det kan vara svårt att motivera arbetet med den om t.ex. Namn och bygd i framtiden kommer att klassificeras annorlunda och inte ge publikationspoäng (gäller Danmark, Sverige och Finland – i Norge ger den i nuläget inga poäng). Synpunkter på formen framfördes – kanske skulle relevansen vara tydligare om krönikan lades ut digitalt på NORNA:s egen webbplats? Beslutades att prioritering av arbetsuppgifter ska vara en punkt på agendan på nästa möte, och att var och en överväger de egna erfarenheterna av sitt NORNA-arbete till dess.

11. Ekonomi

a) Rapport från NORNA:s kassör

Kassören Agneta Sundström hälsar att NORNA den 11 maj 2017 har SEK 56 711,32 på kontot.

b) NORNA:s medel

Förslaget om symposieavgift diskuterades och mötet beslutade rekommendera framtida symposiearrangörer att inkludera en NORNA-avgift i symposieavgifterna.

c) Utseende av ny kassör

Elin Pihl föreslogs bli ny kassör, och förslaget bifölls av kommittén.

12. NORNA:s mål för den kommande perioden (urval & prioritering; jfr protokoll 104)

Målen med verksamheten för den kommande perioden diskuterades med utgångspunkt i de frågor som tagits upp vid möte 104.

  • Alexandra Petrulevich hade förtjänstfullt försett kommittén med en genomarbetad skiss över arbetet med en blogg kring namnforskningsfrågor. Kommittén konstaterade att idén är mycket god, men att det inom kommitténs arbete inte ryms en möjlighet att delta. Beslutades ställa utrymme på hemsidan till förfogande för ändamålet om Alexandra har intresse av att driva en blogg med egna krafter och med hjälp av egna kontakter. Kommittén tar på sig att fråga runt efter andra intresserade deltagare.
  • I och med att undervisningen i namnforskning generellt har minskat vore digitala samnordiska lösningar välkomna.
  • Staffan Nyström kommer att ha en doktorandkurs i namnforskning i Uppsala under hösten. Han har lovat informera kommittén om plats och tid när den är fastslagen.
  • Eventuell studentrepresentant i kommittén bör ske genom beslut vid kongressen.
  • Kommittén är positiv till att lägga ut studentuppsatser på NORNA:s hemsida. Handledare får gärna sända in eller uppmana studenterna sända in sina uppsatser. Publiceras enbart med studenternas medgivande.

13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

14. Nästa möte

Beslutades hålla ett möte i Köpenhamn i november 2017.

 

Mötet avslutades kl. 19.25.

København/Uppsala den 14 juni 2017

Rikke Steenholt Olesen

stf. ordförande

Leila Mattfolk

sekreterare