Protokoll 108, e-postmöte den 22 februari 2018

Protokoll för NORNA-möte nr 108

e-postmöte torsdagen den 22 februari 2018 kl. 10.30­–15 (dansk tid)

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden.

Möteskallelsen och dagordningen godkändes utan kommentarer. Inga övriga ärenden noterades.

2. Utseende av ny revisor

Mötet beslutade att Elin Pihl ersätts av Tom Schmidt på posten som revisor.

3. Utseende av ny kassör

Mötet beslutade att Elin Pihl utses till ny kassör. Kommittén tackar Agneta Sundström för väl förrättat värv.

Besluten i punkterna 2 och 3 föregicks med en skrivelse med dessa förslag till NORNA-medlemmarna. Brevet sändes ut till samtliga medlemmar med giltiga e-postadresser i mitten av november 2017 och medlemmarna ombads komma in med eventuella synpunkter till stf. ordförande Rikke Steenholt Olesen, senast fredag den 1 december 2017. Ingen anmälde avvikande åsikt.

4. Ny förlagsansvarig

Bo Nissen Knudsen har ett visst intresse av posten som förslagsansvarig, men vill i så fall att uppgiften också ska innehålla viss utveckling av förlagsverksamheten. Kommittén ställer sig positiv till förslaget, men önskar ett skriftligt underlag om Bos tankar kring en utveckling av verksamheten att ta ställning till på nästa möte. Beslutet om ny förlagsansvarig skjuts fram till nästa möte.

5. NORNA-symposier

Det planerade NORNA:s 48 symposium, Göteborg, 29–30 november 2018 (tema: Namn i skrift. Arrangörer: Maria Löfdahl och Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och Michelle Waldispühl, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet) har fått in ungefär 45 abstrakt. Åtskilliga föredragshållare vill tala på engelska. Arrangörerna diskuterar att eventuellt dela in i en nordisk och en engelsk sektion.

Kommittén har fått förslag på ett NORNA-symposium på Samisk høgskole i Guovdageaidnu/Kautokeino våren 2019. Temat är ännu inte meddelat,  men kommitténs önskan om en minoritetsaspekt har meddelats arrangörerna. Tidpunkten är inte helt fastslagen, men ett förslag är 24–25.4. Kaisa Rautio Helander skulle vara huvudarrangör. Kommittén tackade för initiativet och ser att det föreslagna symposiet passa bra in i serier NORNA-symposier.

Diskussioner kring övriga symposier sköts på grund av tidsbrist fram till nästa möte.

6. Nordisk namnforskning 2017

Det brev till namnforskarna om en föreslagen ändring av formen kring namnkrönikan som kommittén beslutade om vid möte 107 har på grund av ett missförstånd inte sänts ut till alla med samma möjlighet att ge synpunkter. Kommittén anser därför att man bör skriva Nordisk namnforskning för 2017 på samma sätt som tidigare år och till nästa år se över formen för att förmedla information om publikationer inom namnforskningen.

Manus för Nordisk namnforskning 2017 bör vara sekreteraren till handa senast den 1 maj 2018.

7. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

8. Nästa möte

Nästa möte hålls vid symposiet i Göteborg eller vid behov tidigare per e-post.

 

København/Uppsala den 22 februari 2018

Rikke Steenholt Olesen

stf. ordförande

Leila Mattfolk

Sekreterare