Protokoll 112, zoommöte, den 18 augusti 2020

Protokoll för NORNA-möte nr 112
tisdagen den 18 augusti 2020 kl. 10 (svensk tid)
digtalt möte (zoom)

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Gunnstein Akselberg, Emilia Aldrin, Väinö Syrjälä (punkterna 1–4 och 7–9), Birna Lárusdóttir, Anfinnur Johansen, Pamela Gustavsson, Elin Pihl (punkt 11, delvis) och Leila Mattfolk (sekr.)

1) Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Rikke öppnade mötet kl. 10.10.

2) Godkännande av mötesprotokoll 110 och 111 (se https://www.norna.org/protokoll)

Mötesprotokoll 110 och 111 godkändes.

3) Kort orientering om aktuellt inom namnforskningen i de enskilda länderna

Norge:
• För tillfället lite undervisning i namnforskning, men finns planer på att stärka ämnet vid Universitetet i Bergen.
• Norsk stadnamnarkiv som grundades 1921 kommer att firas med en konferens 27–28 oktober 2021. Mer information kommer under hösten.

Sverige:
• Namnforskningsprofessuren i Uppsala finns inte längre kvar. För tillfället har gästprofessorerna Damaris Nübling och Mirjam Schmuck hand om handledning och seminarieverksamhet.
• SAS utkommer med sitt sista nummer under hösten och den nygrundade Nordisk tidskrift för socioonomastik är på gång med sitt första nummer.

Finland:
• Det årliga namnforskarseminariet ordnas i år som en digital sammankomst.
• Trots pandemin fortgår också doktorandernas läsecirkel, nu digitalt.

Färöarna:
• En kurs i personnamnsforskning kommer att ordnas under hösten.

Danmark:
• Inga fasta namnforskningskurser ordnas, men det finns en särskild turordning, som gör det möjligt att erbjuda kurser i namnforskning på kandidat-/bachelornivå var tredje eller fjärde termin (ordnades senast hösten 2019). Detta är ett undantag från regeln att en kurs får hållas enbart om minst 20 studenter är anmälda till den.
• De flesta projektansökningar har fått avslag och därmed kan inga rekryteringar göras.

Island:
• Inga namnforskningskurser ordnas för tillfället, men en sådan planeras.
• En publikation med ett 20-tal artiklar om ortnamn på Island är under arbete och utkommer snart (red. Svavar Sigmundsson och Emily Lethbridge).

Rikke uppmanade alla att informera på NORNA:s hemsida om verksamhet som sker i de olika länderna.

4) NORNA-kommitténs verksamhet

a) bibliografin (utökad)

Sekr. påminde om att bibliografin bör fyllas i av kommittémedlemmarna, endera direkt på hemsidan eller genom att sända material till sekreteraren. Problemet är att kommittén inte har tid och resurser att sammanställa bibliografin, än mindre att skriva sammanfattningar om publikationerna. För att underlätta arbetet beslutade kommittén att frångå översättningen av titlarna till engelska, såvida en engelsk titel inte finns i publikationen eller såvida inte författaren förser sin representant i kommittén med en översättning. Detta bör nämnas i utskick när kommittén begär in uppgifter om publikationer.

b) tryckta publikationer

Beslutades ändra rubriken till ”nya publikationer”, och att information om doktorsavhandlingar ska ingå i denna förteckning.

c) otryckta studentuppsatser

Beslutades ändra rubriken till ”studentuppsatser”, och att påminna handledare runt om i Norden om möjligheten att publicera uppsatser på webbplatsen.

5) Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 48 symposium, Namn i skrift i Göteborg 29–30 november 2018

Rapporten kommer innehålla artiklar såväl på skandinaviska språk som på engelska, och den kommer ut under hösten. Rapporten blir en sampublikation med både Meijerbergs arkiv och NORNA-förlaget som utgivare. Förhandlingar kring formalia för sampubliceringen pågår. NORNA-kommittén understryker att det är av stor vikt för NORNA att synas i de publikationer som har sin grund i NORNA-symposierna och -kongresserna.

b) Rapport från NORNA:s 49 symposium, Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i Kautokeino, 24–25 april 2019

Arbetet med symposierapporten pågår.

6) Symposier fram till 2021

Inga symposier är planerade.

7) NORNA:s 17 kongress, Karis, Finland, 8 11 juni 2021 (Pamela/Väinö)

Kongressen kommer att hållas som planerat och arrangörerna har sänt ut en inbjudan före midsommar. Grundtanken är att hålla fast vid datumet, och att öppna för ett digitalt alternativ om pandemin gör det svårt för deltagare att resa till Finland. Arrangörerna undersöker lokalerna och möjligheten för digitalt deltagande och informerar om detta i ett nytt utskick.

a) ev. workshop eller liknande om NORNA:s framtida roll

Kommittén beslutade undersöka namnforskarnas tankar kring NORNA:s framtida roll och verksamhet. Under hösten tar kommittén fram frågor som sedan sänds ut till forskarna de olika länderna. Resultatet av frågelistan sammanställs, presenteras och diskuteras på exempelvis en workshop vid kongressen. Resultatet är tänkt som underlag för arbetet i följande kommitté. Sekr. tar fram ett googledokument där kommittén fram till 25 november kan skriva in förslag på frågor som kan tas med i frågelistan.

8) NORNA-förlaget

a) nya redaktörsanvisningar

Väinö har tagit fram nya redaktörsanvisningar som bättre kan möta de krav som ställs också på digitala publikationer. Förslaget diskuterades och beslutade att Väinö efter en del mindre justeringar kan lägga upp anvisningarna på webbplatsen. Med tanke på framtida sampublikationer med andra förlag bör anvisningarna till redaktörerna betona vikten av att NORNA-förlaget får synlighet i NORNA-rapporterna.

b) digitaliseringen av artiklar ur NORNA-rapporter

Punkten skjuts fram till nästa möte.

9) Förfrågan från Vetenskapstermbanken i Finland om tillåtelse att använda termerna i NORNA:s databas för personnamnstermer

De som varit delaktiga i arbetet med NORNA:s databas för personnamnstermer har ställt sig positiva till förslaget. Väinö har meddelat detta till Vetenskapstermbanken i Finland, men något avtal är ännu inte tecknat. Väinö informerar kommittén när avtalet är klart.

10) Orientering om eventuella andra projekt

• Terhi Ainiala, Paula Sjöblom och Ulla Hakala har beviljats finansiering för ett projekt om kommunsloganer där även kommunnamn tangeras, Terävä kiteytys vai tylsä jonninjoutavuus? Kuntien sloganit kielitieteen ja markkinoinnin näkökulmasta ’En smart summering eller en tråkig onödighet? Kommunernas sloganer ur språkvetenskapens och marknadsföringens synvinkel’.
• Emily Lethbridge håller i ett databasprojekt för digitalisering av material i det isländska ortnamnsarkivet som involverat flera studenter. Projektet kommer förmodligen att bli klart under hösten.
• Nätverket New trends in Nordic Socio-onomastics har sökt finansiering för att fortsätta med sin verksamhet. Nätverket har även en egen hemsida med en aktiv blogg.

11) Ekonomi

a) rapport om saldo från NORNA:s kassör

Saldo den 18 augusti 2020: 12 054,68 SEK; utestående medel: 660 SEK

b) diskussion om byte av bank

Eftersom det varit mycket svårt ändra uppgiften om vem som har tillgång till kontot vid nuvarande bank öppnade kassören Elin Pihl för en möjlighet att byta bank och typ av konto. Kommittén diskuterade förslaget under Elins frånvaro, och beslutade att NORNA i första hand försöker hitta en bank som tillåter att fler än en person har tillgång till kontot. Rikke kontaktar Elin om alternativ.

12) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

13) Nästa möte

Nästa möte hålls som digitalt möte den 25 november kl. 13 (svensk tid), eller tidigare om kongressarrangörerna har behov av kommitténs synpunkter.

Köpenhamn/Uppsala den 19 augusti 2020

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande

Leila Mattfolk, sekreterare