Protokoll 114, zoommöte, den 1 juni 2021

Protokoll för NORNA-möte nr 114
tisdagen den 1 juni 2021 kl. 10–12 (skandinavisk tid)
digitalt möte (zoom)

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Birgit Eggert, Gunnstein Akselberg, Aud-Kirsti Pedersen, Emilia Aldrin, Pamela Gustavsson, Väinö Syrjälä, Birna Lárusdóttir, Anfinnur Johansen, Kristin Magnussen och Leila Mattfolk (sekr.)
1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Rikke öppnade mötet kl. 10. Möteskallelsen och dagordningen godkändes. Inga övriga ärenden noterades.

2. Godkännande av mötesprotokoll 113

Mötesprotokoll 113 godkändes.

3. Kongressen 2021, lägesrapport

Pamela redogjorde för status för kongressen. Antalet anmälda deltagare är 89 (därtill 5 arrangörer och några studenter som ska hjälpa med teknikfrågor). Det är 37 anmälda sessionsfördrag och 2 plenarföredrag. I programmet finns avsatt tid för möte för den avgående kommittén och för ett NORNA-stormöte.

4. Planering för NORNA-mötet den 9 juni kl. 12.15 13.15 (skandinavisk tid)

Sekr. hade förberett ett förslag till dagordning för stormötet. Denna gicks igenom och godkändes, med ett tillägg av en punkt ”förslag till stadgeändring”. Konstaterades att det digitala formatet gör det svårare att välja ordförande och sekreterare i plenum, varför kommittén beslutade att på förhand tillfråga Mats Wahlberg som ordförande och Väinö Syrjälä som sekreterare och föreslå dessa vid stormötet.

Rikke förbereder en kort muntlig rapport om kommitténs verksamhet sedan förra kongressen och Väinö redogör för NORNA-förlagets verksamhet. Kassören Elin ombeds redogöra för ekonomin.

Leila sammställer en presentation av nyvalda kommittémedlemmar och -suppleanter som ordföranden för stormötet föredrar. Rikke kontaktar Arnaq Johansen för uppgifter om ev. representant för Grönland.

Dagordningen distribueras till NORNA-medlemmarna på förhand, via kommittén.

5. NORNA-kommittén 2021–2025

Kommittén diskuterade läget kring val av medlemmar till den nya kommittén. De flesta länder har redan slagit fast vilka som ska representera dem under nästa period, men några frågetecken kvarstår. Det finns tid avsatt i kongressprogrammet för landsmöten. De som ska hålla möten bokar själva möten via t.ex. zoom, och distribuerar länken till de kongressdeltagare som berörs.

6. Revisorer 2021–2025

Minna Nakari ställer upp för omval, men Tom Schmidt avstår helst sin revisorspost. Kommittén beslutade tillfråga Michael Lerche Nielsen.

7. Kommitténs förslag till stadgeändring

Eftersom Nordiskt namnforskarregister inte längre ges ut som separat skrift beslutade kommittén föreslå mötet följande ändringsförslag av § 2 i stadgarna. Sekr. sänder ut förslaget till alla medlemmarna via varje lands kommittémedlem. Röstberättigade är de nordiska medlemmar som deltar i kongressen.

§ 2

Kommittén har sju ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem. Därutöver kan konsultativa medlemmar utses för vissa frågor.

Valbara är nordiska forskare som står upptagna i senaste upplagan av Nordiskt namnforskarregister => NORNA:s digitala namnforskarregister.

Vid de nordiska namnforskarkongresserna sker val av ordförande och övriga kommittéledamöter samt av två revisorer. Mandattiden är tiden till nästa kongress. Röstberättigad är sådan nordisk kongressdeltagare som står upptagen i senaste upplagan av namnforskarregistret => NORNA:s digitala namnforskarregister. De röstberättigade från varje land utser sitt lands kommittémedlem, suppleant och eventuell konsultativ medlem. Ordförande och revisorer utses av kongressen in pleno, ordförande bland de ordinarie kommittémedlemmarna. Om ett land är svagt eller inte alls representerat vid en kongress, skall medlem från detta land enligt beslut av kongressen utses av landets namnforskare i annan ordning.

8. Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 49:e symposium, Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden, Kautokeino, 24 25.4.2021

Rapporten är under arbete och beräknas utkomma under året. Publikationen finansieras av Högskolan i Kautokeino. Redaktörer är Kaisa Rautio Helander, Aud-Kirsti Pedersen och Mikkel Rasmus Logje.

b) Rapport från från NORNA:s 17 kongress, Namn och gränser, Helsingfors, 8 10.6.2021.

Rapport planeras med manusstopp i slutet av året. Rapporten blir digital.

9. Symposier 2021–2025

Inga symposier är planerade för tillfället. Den nuvarande kommittén beslutade uppmana följande kommitté att kontakta medlemmarna med förfrågan om önskemål om tema för symposier. Ett tema som länge varit på önskelistan är ”namnforskning och teori”.

10. NORNA-förlaget

a) Lagerhållning av NORNA-förlagets rapporter

Väinö kommer så fort det är möjligt att besöka Isof i Uppsala för diskussion av lagerhållningen av NORNA-rapporter.

b) Digitaliseringen av äldre rapporter

Den planering och de åtgärder som gjorts för digitaliseringen av rapporter ges vidare till nästa kommitté. Leila har ett antal rapporter inskannade och Pamela har ett utkast till brev till författarna med begäran om tillstånd.
11. Orientering om NORNA:s projekt
a) Personnamnsterminologin

Det finns en ansenlig mängd finska termer excerperade som inte har förts in i databasen för att de saknar översättningar. Väinö och Leila tar gemensamt tag i frågan.

b) NORNA:s hemsida

Namnforskarregistret är uppdaterat enligt de önskemål som kom in i NORNA:s GDPR-förfrågan. Möjligen saknas en del utländska medlemmar. Leila sänder ut förfrågan till personer som tidigare funnits i registret.

Bibliografin saknar en del uppgifter, och kommittémedlemmarna ombads se över dem. Sidan ”Nya publikationer” kan gärna uppdateras med uppgifter om publikationer, inklusive doktorsavhandlingar.

Leila påminde om möjligheten att ladda upp studentuppsatser.

12. Ekonomi

Den 31/5 hade NORNA 11 658,08 SEK på kontot.

Det har visat sig mycket svårt att ge den nya kassören Elin tillgång till kontot på Nordea, trots många kontakter med banken. Kommittén enades om att vänta med detta tills efter kongressen.

Elin gör bokslutet med hjälp av förra kassören Agneta, och sänder det till Rikke och Leila, som vidarebefordrar det till revisorerna.

13. Övriga ärenden

Inga övriga ärenden.

14. Nästa möte
Nästa möte hålls tisdagen den 8 juni kl. 9.30–11 (skandinavisk tid) på zoom.

Köpenhamn/Uppsala den 1 juni 2021

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande
Leila Mattfolk, mötessekreterare