Protokoll 77, 17 augusti 2003, Tällberg

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is

Mødereferat 77

Møde i NORNA-komitéen søndag den 17. august 2003 kl. 17.45 i Tällberg, Dalarna, Sverige.

Til stede: Terhi Ainiala (Finland), Anfinnur Johansen (Færøerne), Svavar Sigmundsson (Island), Tom Schmidt og Gudlaug Nedrelid (Norge), Staffan Nyström og Per Vikstrand (Sverige) samt Michael Lerche Nielsen (Danmark, referent).

Dagsorden
1. Mødet åbnes. Svavar Sigmundsson bød velkommen og dagsordenen blev vedtaget.

2. Konstituering af den nyvalgte NORNA-komité
I forbindelse med den 13. nordiske navneforskerkongres i Tällberg valgtes følgende komité: Terhi Ainiala & Michaela Örnmark (suppleant) fra Finland, Anfinnur Johansen & Eivind Weyhe (suppleant) fra Færøerne, Svavar Sigmundsson & Gu_rún Kvaran (suppleant) fra Island, Tom Schmidt & Gudlaug Nedrelid (suppleant) fra Norge, Staffan Nyström & Per Vikstrand (suppleant) fra Sverige samt Michael Lerche Nielsen & Peder Gammeltoft (suppleant) fra Danmark. Kongressen valgte Svavar Sigmundsson som formand. Komitéen genvalgte Staffan Nyström som næstformand. Spørgsmålet om, hvem der skal være NORNA-sekretær i Reykjavík, er ikke endeligt afgjort. Den afgående sekretær har tilbudt at hjælpe i overgangsperioden.
På foranledning af Leif Nilsson valgtes Anita Eldblad til kasserer for NORNA. Eva Brylla blev genvalgt som forlagsansvarlig, mens Per Vikstrand fortsætter som hjemmesideansvarlig for NORNA.

3. NORNA-stipendiet 2003
Komitéen besluttede at opslå stipendiet for 2003 med ansøgningsfrist 1. december 2003. Alle NORNA-medlemmer bedes sprede kendskabet om opslaget (som rundsendes med referatet) til potentielle ansøgere. Stipendiet (3.000 svenske kroner) er beregnet for yngre nav-ne-forskere og skal i første række bruges til deltagelse i et NORNA-symposium eller til forsk-nings- eller studiebesøg i et andet nordisk land end det, som ansøgeren kommer fra.

4. Symposieprogram 2004 og frem
a) NORNAs 33. symposium: Busetnadsnamn på -staðir, 7.­9. maj 2004, Utstein kloster, Ryfylke, Norge
Michael Lerche Nielsen påtog sig at kontakte Inge Særheim. Invitationen til symposiet med nærmere informationer udsendes med NORNA-referat 75, som udsendes samtidig med dette referat.
b) Der satses på endnu et symposium i Umeå efteråret 2004, som skal omhandle ³Ortnamn och språkkontakt². Staffan Nyström vil kontakte Lars-Erik Edlund om nærmere planer. 
c) Beslutningen om det videre symposieprogram udsattes til komitéens næste møde.

5. Litteraturkrøniken
På baggrund af den diskussion, der har været ført mellem Namn och bygds redaktion og NORNA-komitéen (se mødereferat 75), besluttede den ny komité at foreslå en reduktion i det maksimale sidetal for krøniken samt at stræbe mod et mere ræsonnerende indhold af bidragene samtidig med at NORNA kan nævne det stigende antal publikationer i en kommende NORNA-bibliografi på internettet. Komitéen ønsker i øvrigt ikke ændringer i konceptet og ser frem til et fortsat samarbejde med Namn och bygd.

6. NORNA-registret
Komitéen besluttede, at det senest udgivne navneforskerregister fra 2000 bliver det sidste trykte register. Trykningsudgiften samt arbejdsmængden står ­ med den velfungerende internetversion af registret ­ ikke mål med indsatsen. Nordiske navneforskere, der ikke har adgang til internettet, må fremover kontakte NORNAs sekretariat, hvis de ønsker oplysninger om en adresse. Dette gælder også, hvis nogen skulle ønske kontakt til den lille håndfuld nordiske navneforskere, der ikke har ønsket at figurere i en elektronisk udgave af registret.
NB! Per Vikstrand opfordrede alle nordiske navneforskere til at kontrollere oplysningerne om dem selv og rette henvendelse til ham, per.vikstrand@sofi.se (eller til NORNAs sekretariat) hvis der er fejl. Bemærk især ændringer i titler samt punktet "aktuell forskning". Vær gerne opmærksom på, om afdøde forskerkolleger slettes af registret. Det bør naturligvis helst ske så hurtigt som muligt.

7. Næste møde i komitéen
Næste møde i komitéen bliver i forlængelse af UNGEGN-mødet i Helsingfors, lørdag 11/10 kl. 10.00 på Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors. Komitéens efterfølgende møde bliver på Utstein kloster i 2004.

8. Evt
Der var ingen, der ønskede ordet under punktet eventuelt.
Mødet afsluttedes kl. 18.25

København den 1. september 2003

Svavar Sigmundsson
formand

Michael Lerche Nielsen
fungerende sekretær

Bilag som rundsendes med dette referat:
Opslag af NORNA-stipendiet 2003. Ansøgningsfrist 1. december 2003.