Protokoll 78, 11 oktober 2003, Helsingfors

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is
Mødereferat 78

Møde i NORNA-komitéen lørdag den 11. oktober 2003, kl. 10.00 i Helsingfors, Finland.

Til stede: Terhi Ainiala (Finland), Svavar Sigmundsson (Island), Tom Schmidt (Norge), Staffan Nyström (Sverige) samt Michael Lerche Nielsen (Danmark, referent), Afbud: Anfinnur Johansen (Færøerne).

Dagsorden
1. Mødet åbnes. Svavar Sigmundsson åbnede mødet kl. 10.15.

2. Godkendelse af de sidste referater (75, 76 og 77).
Referaterne godkendtes med bemærkning om et par forstyrrende fejl: I referat 75 og 76 er anført forkerte ugedage (men ikke datoer). Under ref. 76 pkt. 7 skal "spares begrænses" rettes til "kan begrænses". Under ref. 76 pkt. 12 a) er Botolv Helleland fejlagtigt blevet til "Botolf". Referenten undskylder!

På foranledning af Svavar Sigmundsson blev det drøftet, om referaterne fremover kunne lægges på NORNAs hjemmeside, selvom de ikke formelt var godkendt af komitéen. Der var enighed om, at det var i orden, forudsat at det fremgår tydeligt af internetversionen.

3. Valg af sekretær. 
Efter forslag fra Svavar Sigmundsson blev Rúna Knútsdóttir Tetzschner, Þjóðminjasafn Íslands, valgt som ny sekretær for NORNA.

4. NORNAs økonomi. 
Komitéen drøftede NORNAs økonomiske situation, herunder det ønskværdige i at have mange/få midler (fx i forhold til at skulle søge ekstern trykningsstøtte) samt de to tidligere drøftede måder at øge indtægterne: medlemsafgift samt en særlig symposieafgift. Komitéen var enig om, at medlemsafgifter burde søges undgået, og man var villig til at tære på egenkapitalen frem for at spare NORNA-stipendiet og/eller det årlige særtryk af Nordisk namnforskning. Komitéen besluttede at fortsætte som hidtil og tage spørgsmålet op senere.

5. Publikationer
a) Rapport fra NORNAs 30. symposium: Namn och kulturella kontakter i Östersjö-området, 14­16. sept. 2001, Visby, Gotland
Staffan Nyström meddelte, at trykningen er umiddelbart forestående, og at rapporten skulle foreligge inden jul med titlen Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14­16 september 2001. Red. Staffan Nyström. NORNA-rapporter 78. Et reklameark er vedlagt dette referat.

b) Rapport fra NORNAs 31. symposium: Nordiske torp-navne, 25­28. april 2002, Jaruplund, Sydslesvig
Michael Lerche Nielsen meddelte, at rapporten er i trykken og forventes at udkomme i november som anført på det reklameark, som udsendtes med referat 75. Den nøjagtige titel bliver: Nordiske torp-navne. Rapport fra NORNAs 31. symposium i Jaruplund 25.­28. april 2002. Red. Peder Gammeltoft & Bent Jørgensen. NORNA-rapporter 76.

c) Rapport fra NORNAs 32. symposium: Cultural Contacts in the North Atlantic Region, 4­8. april 2003, Lerwick, Shetland
Svavar Sigmundsson og Tom Schmidt orienterede om, at fristen for bidrag er sidst i november, og at arbejdet med publikationen skrider frem. Symposierapporten vil ikke blive publiceret i NORNAs skriftserie.

d) Litteraturkrøniken
Namn och bygds årgang 91 med Nordisk namnforskning 2002 er netop udkommet. Komitéen besluttede på baggrund af de tidligere drøftelser af krønikens omfang og indhold, som er refereret i de foregående referater, at næste års krønike omfangsmæssigt skal beskæres med 20%. Til gengæld skal der etableres en internetbaseret bibliografi over nordisk navneforskning, som Rúna Tetzschner skal samle og koordinere med Per Vikstrand. Spørgsmål om eventuelle raffinementer i form af keywords, abstracts og søgbarheden må afklares hen ad vejen under hensyntagen til de tekniske muligheder og den arbejdskraft, der er til rådighed for projektet.

6. Kongresser og symposier
a) Den 13. nordiske navneforskerkongres, 15­18. august 2003, Tällberg, Sverige
Der var stor tilfredshed med forløbet og indholdet af kongressen. Staffan Nyström meddelte, at fristen for bidrag til kongresrapporten bliver 1/1 2004. Med den store mængde potentielle bidrag, 36­37 stk!, vil for sent indkomne bidrag blive afvist for ikke at forsinke udgivelsen.

b) NORNAs 33. symposium: Busetnadsnamn på -staðir, 7- 9. maj 2004, Utstein kloster, Rogaland, Norge
Tom Schmidt meddelte, at forberedelserne ifølge Inge Særheim skrider planmæssigt frem. Fristen for tilmelding er 1/11 2003. Anden rundskrivelse med endelig tilmelding vil blive offentliggjort på NORNAs hjemmeside i begyndelsen af 2004.

c) NORNAs 34. symposium: Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen, 10.­12. september 2004, Dømmesmoen ved Grimstad, Aust-Agder, Noreg
Arrangør: Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt. Der henvises til indbydelsen, som rundsendes med dette referat. Yderligere information vil blive annonceret på NORNAs hjemmeside.

d) Fremtidige symposier
Komitéen gennemgik de ældre og nyere forslag til symposier og kom frem til en række mulige symposieemner for 2005 og frem:

Maj 2005: Namnforskningens teori och metod i ett tidsperspektiv, Göteborg, Sverige (Maria Löfdahl/Per Vikstrand).
28. august­4. september 2005: ICOS kongres i Pisa
Foråret 2006: Namn och språkkontakt, Umeå, Sverige (Lars-Erik Edlund)
Efteråret 2006: Urbana namn 2, Helsingfors (Terhi Ainiala)
Foråret 2007: Navne og kulturelle kontakter i Østersøområdet 2, Bornholm (Michael Lerche Nielsen)
Sommeren 2007: Nordisk navneforskerkongres på Island (Svavar Sigmundsson)

Derudover blev en række mulige temaer vendt, som dog, fordi de rækker ud over den nuværende komités periode, kun kan betragtes som løse forslag indtil videre: Udviklingen af nordiske personnavne i vikingetid og middelalder (evt. engelsksproget), Navne i efterreformatorisk tid, Stednavne og bestemthedskategorien, Navne og jura (stednavne og/eller personnavne), Øvrige navne, herunder evt. plantenavne, Litterær onomastik. Listen skal givetvis revideres undervejs, og gode forslag er altid velkomne.

7. NORNAs hjemmeside:
a) domænenavn
Svavar Sigmundsson fik komitéens opbakning til, at den del af driften af NORNAs hjemmeside, som vedrører opretholdelsen af domænenavnet www.norna.org skal overflyttes til Uppsala, når det er belejligt.

b) nyhedsbrev
Svavar Sigmundsson foreslog, at NORNA-komitéen udarbejder et elektronisk nyhedsbrev, som skal udkomme efter behov, dog minimum to gange pr. år. Alle skal kunne bidrage med store og små nyheder eller faglige spørgsmål (fx i forbindelse med etableringen af særlige interessenetværk). Nyhedsbrevet tænkes udsendt med e-post, ligesom det vil blive offentliggjort på NORNAs hjemmeside.

c) bibliografi
Planerne for den nye bibliografi på NORNAs hjemmeside blev drøftet i forbindelse med ændringen af formatet på Litteraturkrøniken ovenfor under punkt 5 d).

d) Nordisk navneforskerregister
Komitéen bekræftede beslutningen om, at der ikke længere skal publiceres særskilte, trykte navneforskerregistre. De hidtidige registre har haft som princip, at de institutioner, hvortil folk arbejdsmæssigt var tilknyttede, skulle have alle referater samt særtrykket af Nordisk namnforskning tilsendt. Flere komitémedlemmer fandt dette problematisk, fx at relativt tilfældige folkebiblioteker og gymnasieskoler skulle have materialet tilsendt. Omvendt er der institutioner, fx blandt den hastigt stigende mængde af nordiske universiteter, hvor man kunne have glæde af at få materialet tilsendt som reklame for NORNA. Det blev besluttet fremover at stille komitémedlemmerne frit med hensyn til, hvilke institutioner, der bliver sendt til.

Hidtil har ansvaret for den senest trykte udgave af navneforskerregistret og opdateringen af den tilhørende datafil ligget i København. I forbindelse med overflytningen af sekretariatet til Island skal den nye sekretær fremover opdatere grundfilen. Per Vikstrand har ansvaret for opdatering af det elektroniske navneforskerregister.

8. Terminologiprojekterne
Michael Lerche Nielsen meddelte på vegne af Bente Holmberg, at der ikke er nyt omkring stednavneterminologi-projektet, men at der fortsat arbejdes på sagen. Svavar Sigmundsson meddelte, at der ikke var sket nyt i personnavneterminologigruppen, siden gruppen mødtes i Tällberg, men at det fortsat er meningen at præsentere de foreløbige resultater på ICOS-kongressen i Pisa 2005.

9. NORNA-stipendiet 2003
Det blev besluttet, at eventuelle ansøgninger om NORNA-stipendiet 2003 (ansøgningsfrist 1/12 2003) kunne drøftes i komitéen per capsulam via e-mail.

10. The Nordic Placename Database Group (NPDG)
Svavar Sigmundsson og Tom Schmidt omtalte projektet og opfordrede alle til at kigge på projektets hjemmeside: www.npdg.net.

11. Netværk om urbane navne
Michael Lerche Nielsen meddelte på vegne af Bent Jørgensen, at han pt. må opgive at koordinere et netværk om urbane navne. Terhi Ainiala kunne heller ikke påtage sig opgaven i fællesnordisk regi, da hovedparten af den finske forskning er rent finsksproget. Sagen må derfor indtil videre opgives, men kan måske revitaliseres i tiden frem til næste symposium om emnet, som er planlagt til efteråret 2006.

12. NONELex
Staffan Nyström tilbød at undersøge mulighederne for at genoplive NONELex-projektet. I første omgang kunne de færdigskrevne artikler efter forespørgsel til forfatterne publiceres på NORNAs hjemmeside, evt. i revideret form. I anden omgang kunne man håbe på at lokke yderligere artikler til. Michael Lerche Nielsen foreslog, at redaktørerne af de nordiske stednavneordbøger (og evt. beslægtede værker) kunne opfordres til at stille deres efterledsartikler til rådighed for projektet. Komitéen hilser intitiativet varmt velkomment.

13. Eventuelt
a) Michael Lerche Nielsen foreslog at komitéen til næste møde skulle drøfte mål og midler til en forøget international formidling af den nordiske navneforskning. b) Komitéens næste møde blev fastsat til 6. maj i Stavanger.

Mødet blev afsluttet kl 14:00 med stor tak til Terhi Ainiala og Forskningscentralen for de inhemska språken for deres gæstfrihed.

København/Garðabær den 30. oktober 2003

Svavar Sigmundsson
formand

Michael Lerche Nielsen 
referent

Bilag som rundsendes med dette referat:
Innbyding til NORNAs 34. symposium: Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Dømmesmoen, Grimstad, 10.-12. september 2004.
Reklameark for NORNA-rapporter 78: Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. Handlingar från NORNA:s 30:e symposium i Visby 14­16 september 2001. Redigerade av Staffan Nyström. With summaries in English. Pris 150 SEK excl. porto.
Reklameark for Staffan Nyström: Smånamn och andra ortnamn. Riksantikvarieämbetet. 2003. 195 SEK excl. porto. 
Reklameark for: Minna Saarelma-Maunumaa: Edhina Ekogidho - Names as Links. Se nedenfor.

Ny litteratur siden sidst: 
Minna Saarelma-Maunumaa: Edhina Ekogidho - Names as Links. The Encounter between African and European Anthroponymic Systems among the Ambo People in Namibia. 2003.Yvonne Bertills: Beyond Identification. Proper Names in Children's Literature. 2003. 
Alpo Räisänen: Nimet mieltä kiehtovat. Etymologista nimistöntutkimusta. (»Namnen fascinerar. Etymologisk namnforskning.») 2003.Yvonne Bertills: Beyond Identification. Proper Names in Children's Literature. 2003. 
Juhani Pöyhönen: Suomalainen sukunimikartasto 2. Karjalaiset nimet. (»Finska släktnamnsatlas 2. Karelska namn.») 
Maiden nimet kuudella kielellä. (»Ländernas namn på sex språk.») Red. Saara Welin. 2003. 
Yvonne Bertills: Beyond Identification. Proper Names in Children's Literature. 2003.