Protokoll 80, 10 september 2004, Dømmesmoen

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is
Mødereferat 80

Möte i NORNA-kommittén fredag den 10 september 2004, kl. 20.00 på Dømmesmoen, Grimstad, Norge

Närvarande: Birgit Eggert (för Michael Lerche Nielsen) (Danmark), Terhi Ainiala (Finland), Anfinnur Johansen (Färöarna), Gudlaug Nedrelid och Tom Schmidt (Norge), Eva Brylla (under punkt 1­3) och Staffan Nyström (Sverige) samt Svavar Sigmundsson och Guðrún Bjarkadóttir, sekreterare (Island).

1. Mötet öppnades.
Alla närvarande välkomnades av ordföranden Svavar Sigmundsson och dagordningen godkändes. Inte alla hade fått e-post med dagordningen och det bestämdes därför att man i framtiden skall skicka ett svar till avsändaren som bekräftelse.

2. Mötesprotokoll 79 godkändes.

3. Publikationer:
Eva Brylla meddelade att NORNA-förlagets inkomster från försäljningen av NORNA-rapporter 78 från NORNAs 30:e symposium i Visby hade blivit SEK 7700, men att Köpenhamns universitet, som bidragit finansiellt till utgivningen av NORNA-rapporter 76 från det 31:a symposiet i Jaruplund, skulle ersättas med DKR 75 per såld bok. Rapporten 76 har sålts i 74 exemplar och förtjänsterna från rapport 78 går nästan åt till att "betala" detta. I Danmark var man inte klar över att universitetsbidraget var ett lån som skulle återbetalas.

a. Rapport från NORNAs 32:a symposium i Lerwick, april 2003.
Birgit Eggert meddelade att Peder Gammeltoft ingår i redaktionen och att det är Scottish Place Name Society som kommer att publicera rapporten under 2005.

b. Rapport från den 13:e nordiska namnforskarkongressen, augusti 2003.
Staffan Nyström meddelade att kongressrapporten är färdigredigerad men att det finns vissa problem med utgivningen, bl.a. eftersom boken blir ca 350 sidor tjock och därmed dyr att publicera. Han söker nu tryckningsbidrag från närmare ett tjugotal olika fonder o.likn.

c. Rapport från NORNAs 33:e symposium på Utstein kloster, maj 2004.
Det meddelades att rapporten håller på att färdigställas och att den är finansierad. Den utkommer i serien Tidvise Skrifter i Stavanger.

4. Symposier:
a. NORNAs 34:e symposium på Dømmesmoen. Symposiet är nu i gång. Gudlaug Nedrelid meddelade att en rapport antagligen kan komma ut i Högskolan i Agders forskningsserie, om den inte kan bli en NORNA-rapport.

b. NORNAs 35:e symposium på Bornholm.
Birgit Eggert meddelade att symposiet ska arrangeras i maj eller juni 2006 och nu har arbetstiteln ²Centralitet och regionalitet².

c. NORNAs 36:e symposium.
Terhi Ainiala meddelade att detta förmodligen skulle kunna hållas nära Helsingfors hösten 2006 kring temat "urbana namn". Staffan Nyström invände att det redan tidigare bestämts att ett symposium skulle arrangeras i Umeå hösten 2006 kring ämnet "namn och språkkontakt" och att han talat med Lars-Erik Edlund om detta. Nyström fick i uppdrag att på nytt diskutera saken med Edlund innan det slutligen beslutas var ett symposium ska hållas hösten 2006.

5. Litteraturkrönikan
Svavar Sigmundsson meddelade att litteraturkrönikan i Namn och bygd 2004 hade blivit för lång, 25 sidor i stället för önskade 24. Nästa krönika ska bli ännu kortare, bara 20,5 sidor, och dessa fördelas enligt följande: Förord 0,5 sida, Danmark 3,5 sidor, Finland 4,5 sidor, Färöarna 0,5 sida, Island 1 sida, Norge 4 sidor och Sverige 6,5 sidor. Bidragen ska lämnas senast 1 februari till ordföranden eller sekreteraren för vidare redigering.

6. Hemsidan 
a. Nyhetsbrevet
Kommittén beslöt att NORNAs nyhetsbrev ska komma ut två gånger om året och att material ska skickas till ordföranden eller sekreteraren före 1 april resp. 1 oktober varje år. Äldre material kommer fortfarande att vara tillgängligt på hemsidan.

b. Namnbibliografin
Kommittén beslöt att namnbibliografin ska komma ut (förnyas) en gång per år, och att allt material ska ha skickats till ordföranden eller sekreteraren före 15 januari varje år.

c. Ny logotyp
Enligt förslag från Per Vikstrand dryftade kommittén frågan om en ny logotyp till hemsidan. Det beslöts att genom Birgit Eggert uppdra åt Michael Lerche Nielsen att kontakta Bo Nissen i Köpenhamn och be honom designa ett förslag till ny logotyp.

d. NORNAs namnforskarregister
Terhi Ainiala påpekade att det finns många som använder sig av adresserna i olika e-postlistor på Internet för att skicka ut spam, och att det därför kanske vore klokt att inte ha några e-postadresser med i namnforskarregistret. Kommittén skulle fundera vidare på möjliga lösningar på detta problem. Svavar Sigmundsson påpekade också att en del uppgifter i namnforskarregistret är inaktuella, varför en påminnelse om att informationen bör uppdateras ska bifogas nästa utskick till NORNAs medlemmar. 
Birgit Eggert pekade på ett tekniskt problem (de bokstäver som är s.k. shortcuts till den alfabetiska listan syns inte ordentligt) och det bestämdes att Per Vikstrand ska kontaktas för att åtgärda detta.

6. NORNA-stipendiet
Staffan Nyström meddelade att han enligt kommitténs tidigare beslut hade reviderat ansökningsreglerna till NORNA-stipendiet och definierat kraven bättre. En ny text delades ut och diskuterades. Kommittén ansåg dock att formuleringen "yngre forskare" fortfarande var oklar och uppdrog åt Nyström att än en gång omformulera texten. Så har nu skett, kommittén har godkänt texten, och den bifogas detta protokoll för vidare spridning till alla berörda. Kommittén beslöt vidare att höja stipendiet till SEK 4000 och att vid nästa tillfälle dela ut två stipendier om vardera SEK 4000.

7. NONELex
Staffan Nyström meddelade att arbetet med NONELex på nätet nu ska sättas i gång. Till att börja med ska redan färdiga artiklar läggas ut på nätet (efter eventuell bearbetning), därefter ska nya artiklar skrivas. Ett brev rörande detta kommer inom kort att skickas ut till berörda författare. Brevet bifogas protokollet.

8. PR-framstöt i Pisa
Nästa internationella namnforskarkongress ska hållas i Pisa i augusti 2005. NORNAs informationsbroschyr från ICOS XXI i Uppsala ska därför förnyas. De abstracts på engelska som finns i NORNA-rapporterna 76 och 78 ska vidare sändas till Per Vikstrand för att läggas ut på hemsidan.

9. Nästa möte
Kommitténs nästa möte ska hållas på Färöarna i maj 2005. I anslutning till mötet planerar kommittén att genomföra ett minisymposium kring det fortsatta arbetet med NONELex på Internet. Svavar Sigmundsson meddelar kommittémedlemmarna när exakt datum för mötet har fastställts.

10. Övriga frågor
Vid kommitténs senaste möte efterlystes manuskriptanvisningar för NORNA-rapporter. Dessa finns redan men blir nu också tillgängliga på Internet.

11. Ordföranden avslutade mötet.

Reykjavík 13 september 2004

Svavar Sigmundsson , ordförande
Guðrún Bjarkadóttir, sekreterare 

Bilagor:

1. Utlysning av NORNA-stipendiet 
2. Brev till NONELex-författare