Protokoll 81, 7 maj 2005, Gjógv

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is
Mødereferat 81

NORNA-komitéens møde lørdag den 7. maj 2005, kl. 13.00 i Gjógv på Færøerne.

Til stede: Peder Gammeltoft (Danmark), Anfinnur Johansen og Eivind Weyhe (Færøerne), Gudlaug Nedrelid (Norge), Staffan Nyström (Sverige), og Svavar Sigmundsson (Island).

1. Mødet åbnes
Svavar Sigmundsson bød velkommen og dagsordenen blev vedtaget med småjusteringer.

2. Godkendelse af mødereferat 80. Referatet har været på hjemmesiden under rubrikken Protokoll 80. Ingen kommentarer til den var indkommet. Den blev dermed godkendt.

3. Publikationer::

a. Rapport fra NORNAs 32. symposium i Lerwick, april 2003. 
Peder Gammeltoft meddelte at rapporten, Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names, er færdigredigeret. Bogen bliver trykt i Shetland og udkommer i slutningen af året. Den indeholder 18 artikler samt introduktion og bliver på ca 285 sider. Prisen er anslået til 200 SEK. Bestillingsseddel bliver sendt ud sammen med referatet.

b. Rapport fra Den 13. nordiske navneforskerkongres, 15.­18. august 2003, Tällberg, Sverige. 
Staffan Nyström meddelte at rapporten, på ca 440 s. er næsten færdig. Alle deltagere i kongressen får et eksemplar. Et reklameark vil også blive udsendt.

c. Rapport fra NORNAs 33. symposium: Busetnadsnamn på -staðir, 7.­9. maj 2004, Utstein kloster, Rogaland, Norge. 
Udgivelsen er under forberedelse. Arrangørerne fik tilbud om publikation i serien Tidvise Skrifter, udgivet af Høgskolen i Stavanger, men på grund af at Tidvise skrifter ikke står på listen over videnskabelige publiceringskanaler i Norge der giver point i forskningssammenhæng, har man undersøgt muligheden af at udgive den som NORNA-rapport.

4. Symposier:
a. Nordiske navnes centralitet og regionalitet. NORNAs 35. symposium på Bornholm. Peder Gammeltoft meddelte at Danmark inviterer til NORNAs 35. symposium på Bornholms Højskole i Åkirkeby 4.­7. maj 2006, om emnet: Nordiske navnes centralitet og regionalitet, med Birgit Eggert, Bente Holmberg og Bent Jørgensen som arrangører. Et reklameark blev uddelt.

b. Namn och språkkontakt. NORNAs 36. symposium i Umeå, hösten 2006.
Staffan fortalte at nærmere planer vil foreligge til september 2005.

c. Fremtidige symposier. 
Et symposium i Finland om urbana namn foråret 2007 blev diskuteret. Svavar kontakter Terhi Ainiala om det. (Efter mødet har Terhi informeret om at symposiet om urbana namn i Finland ikke er muligt før 2008.) Et torp-seminar nr. 2 vil sandsynligvis blive holdt i Danmark foråret 2007.

4. Litteraturkrøniken 2004 og 2005. 
Det var tidligere blevet besluttet at Litteraturkrøniken 2004 i Namn och Bygd skulle fylde 20 1/2 side men den blev 23 sider. Det blev besluttet fortsat at publicere den i NoB og at Litteraturkrøniken 2005 ville blive 21 side med følgende opdeling: NORNA 0,5 side, Danmark 3,5 side, Finland 4,5 side, Færøerne 1 side, Island 1 side, Norge 4 sider og Sverige 6,5 side.

5. NORNAs hjemmeside. 
a. En ny logotype.
Per Vikstrand havde efterlyst et nyt logo for hjemmesiden. På sidste møde havde man besluttet at få Bo Nissen i Danmark til at komme med forslag til et nyt logo. Komitéen syntes i og for sig ikke at et nyt logo var nødvendigt. Bo efterlyste ideer fra komiteen.

b. Nyhedsbrevet. 
Svavar forhørte om komitéens synspunkter på Nyhedsbrevet. Man var enig om at det var vellykket. Der blev udtrykt ønske om at sekretariatet udsendte en meddelelse pr. e-post til samtlige medlemmer hver gang et nyt nyhedsbrev eller andet nyt udkommer på hjemmesiden.

c. Ny logotyp.
Enligt förslag från Per Vikstrand dryftade kommittén frågan om en ny logotyp till hemsidan. Det beslöts att genom Birgit Eggert uppdra åt Michael Lerche Nielsen att kontakta Bo Nissen i Köpenhamn och be honom designa ett förslag till ny logotyp.

c. Navnebibliografien 2004 og 2005. 
NORNAs samlede bibliografi for året 2004 kom på hjemmesiden tidligere end sidste år. I forbindelse med tillæg og rettelser blev det vedtaget at ajourføringen skulle ske i slutningen af året men ikke løbende gennen året og at det var vigtigt at sætte dato på en hver ændring der blev gjort. Man diskuterede også oversættelserne af titler på engelsk. Peder Gammeltoft havde flere kommentarer til dem. Nogen gange er de oprindelige trykte engelske titler tvivlsomme og i få tilfælde direkte forkerte. Man besluttede at få alle engelske titler gennemlæst af en engelskkyndig person til bibliografien 2005. Det blev også bestemt at bidrag til Navnebibliografien 2005 skulle indleveres til sekretariatet 1. februar 2006 sammen med afsnittet til Nordisk namnforskning 2005

d. Navneforskerregistret. Det blev diskuteret hvordan ændringer i registret bedst bliver gennemført. Det blev besluttet at alle meddelelser om ændringer går via sekretariatet der viderebringer dem til Per Vikstrand. 
Terhi Ainialas forslag fra sidste år om at fjerne e-post-adresser fra registret på grund af spam-post blev diskuteret. Man enedes om at lade dem stå med den begrundelse at det var meget nyttigt at beholde dem og at spam-post alligevel var så omfattende at det at fjerne en kilde ville ikke betyde så meget.

e. Engelske uddrag af NORNA-rapporter. Uddrag af de to sidste rapporter var tidligere blevet planlagt at lægge ud på hjemmesiden. Staffan nævnte at Per syntes at det var et stort arbejde. Det blev så diskuteret hvordan man kunne gribe sagen an. Man vil gerne se et uddrag fra ældre rapporter med, hvilket koster indscanning og korrekturlæsning. Det ville gøre søgning i ældre uddrag nemmere hvis de blev lagt ud som en pdf-fil. Peder påtog sig at lave et forstudie og det blev diskuteret om man kunne skaffe studenterpenge, f.eks. i Danmark, til at bekoste arbejdet.

6. NORNA-stipendiet 2006.
Komitéen besluttede at udlyse et stipendium, kr. 4000,- (svenske) for 2006. Stipendiet skal udlyses ca 15. september og ansøgningerne skal sendes til Örnefnastofnun Íslands og være inde senest den 1. december.

7. NORNA i Pisa 2005.
Svavar viste en ajourført brochure fra NORNA som reklame for Den internationale kongres i Pisa. NORNA-forlaget kommer at vise udvalgte rapporter frem og lave en bestillingsblanket som til tidigere kongresser.

8. Næste møde. 
Det blev besluttet at holde næste komitémøde på Bornholm, 5. eller 6. maj 2006.

9. Eventuelt. 
a. Peder Gammeltoft oplyste at Nordisk databasgruppes hjemmeside ikke var blevet opdateret. Han bad nærværende om at tænke på at skaffe oplysninger om databaser i Norden, f.eks. hjemmesider hos kommuner.

b. Det faktum at Tom Schmidt ikke kunne få rejsepenge til NORNA-mødet fra en ny institutbestyrelse fordi det ikke regnedes for videnskabeligt nok, blev anledning til en diskussion om en mulig protest til vedkommende myndighed fra NORNAs side. Det blev besluttet at Svavar formulerede et brev der blev sendt rundt til gennemlæsning og til afsendelse hvis Tom ikke havde noget imod det.

c. Svavar oplyste at Den 14. nordiske navneforskerkongres i Island sandsynligvis bliver holdt i Borgarnes den anden weekend i august 2007.

10. Formanden hævede mødet kl. 16:00. Svavar Sigmundsson