Protokoll 83, 27 april 2007, Fridhemsborg, Malmö

                                Mødereferat 83

NORNA

Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum

Lyngási 7

IS-210 Garðabær

tel. (+354) 544 22 01

fax (+354) 544 22 09

www.arnastofnun.is

 

NORNA-komiteens møde fredag den 27. april 2007, på Fridhemsborg, Malmö

Til stede: Svavar Sigmundsson, Island, Anfinnur Johansen, Færøerne, Tom Schmidt, Norge, Staffan Nyström, Sverige, Birgit Eggert og Michael Lerche Nielsen (referent), Danmark. Afbud: Terhi Ainiala, Finland.

 

0. Mødet åbnet: Svavar Sigmundsson åbnede mødet kl. 13:15.

 

1. Godkendelse af referat 82: Referatet blev godkendt uden kommentarer. Det kan læses på hjemmesiden www.norna.org.

 

2. Publikationer:

a) Rapport fra NORNAs 33. symposium på Utstein kloster, maj 2004. Busetnadsnamn på -staðir

Rapporten forelå omkring jul, men ikke alle komiteens medlemmer havde haft lejlighed til at se den. Det blev bemærket, at rapporten ikke på alle punkter lever op til NORNAs redaktionsanvisninger, men vigtigste er dog, at denne vigtige rapport nu foreligger. Komiteen opfordrer til, at de engelske sammendrag sendes til Svavar Sigmundsson, så de kan lægges på NORNAs hjemmeside.

b) Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm, maj 2006. Nordiske navnes centralitet og regionalitet.

Birgit Eggert meddelte, at rapporten, der bliver NORNA-rapport nummer 82, foreligger i korrektur, som snart sendes til forfatterne. Der søges for tiden om penge til trykningen, som vil ske på Københavns Universitets reprotrykkeri.

c) Dømmesmoen-rapporten kom elektronisk kort før udsendelsen som trykt publikation. Tom Schmidt gjorde opmærksom på, at denne fremgangsmåde iflg. forlaget erfaringsmæssigt fører til forøget salg. Komiteen vil dog præcisere, at elektronisk publikation kræver forfatternes accept.

 

3. Symposier:

a) Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. NORNAs 36. symposium i Umeå, november 2006.

Staffan Nyström meddelte, at symposiet blev en succes med et pænt deltagerantal. Der var deadline for bidrag til den trykte rapport den 1. marts, og udgivelsen er planlagt som en NORNA-rapport.

b) Tværfagligt torp-konference i Malmö. Komitteen udtrykte stor ros til arrangørerne for et vellykket arrangement: Johnny G. G. Jakobsen, Odense, Peder Dam og Peder Gammeltoft, København, og Ola Svensson, Lund. Det er fint at supplere det vante NORNA-koncept med møder uden for NORNA-regi, og den kommende NORNA-komite opfordres til at støtte lignende initiativer. 

c) Fremtidige symposier: Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2. NORNAs 37. symposium i Hapsal, Estland, 22-25 maj 2008.

Kontaktpersonen i arrangørkomiteen er Leila Mattfolk. Første rundskrivelse er udsendt, og den ligger desuden på hjemmesiden www.norna.org.

d) Staffan Nyström gjorde opmærksom på, at der nu ligger information om den næste ICOS kongres i Toronto 2008 på internettet.

e) Nordisk språkråd holder møde i Uppsala i september 2007 om sproglig normering af sted- og personnavne. NORNA-medlemmer, som deltager i mødet, bedes gøre god reklame for NORNA, der ikke har været kontaktet i forbindelse med mødet.

f) Fremtidige symposieideer (til fri afbenyttelse for den kommende komite):

- Urbane navne

- Navne i middelalderlige kolonisationsbygder i og udenfor Norden.

 

4. Litteraturkröniken 2005 & 2006:

Namn och bygd 2006 er forsinket, men NORNA-kröniken foreligger i færdig korrektur. Kröniken for 2006 til Namn och bygd 2007 er afleveret, men der er ikke kommet nogen respons fra redaktionen. Komiteen beklager forsinkelsen, men tager den til efterretning med den bemærkning, at NORNA fortsat er glade for samarbejdet med tidsskriftet.

    Det vil være ønskeligt, hvis kröniken fremover kunne lægges på hjemmesiden.  Svavar kontaktede redaktionen i sin tid men fik ikke noget svar.

 

5. NORNAs hjemmeside, www.norna.org:

a) Nyhedsbrevet maj 2007. Indlæg til nyhedsbrevet, som der er stor tilfredshed med, skal sendes til Svavar Sigmundsson senest 15. maj.

b) Navnebibliografien. Komiteen ønsker en samlet nordisk bibliografi. Korrektioner og tilføjelser til de tidligere bibliografier bedes meldt til Svavar Sigmundsson senest 15. maj.

c) Navneforskerregistret: Efter at registret ikke længere kommer i en trykt version, lever det sit eget stille liv. Folk opfordres til at meddele ændringer/opdateringer til NORNAs webmaster, Per Vikstrand, samt til den nationale repræsentant i NORNA-komiteen.

    Kriterierne for optagelse i registreret blev drøftet. Det er fortsat op til de lokale komite-medlemmer at træffe beslutning, og der bør være en rimelig substansiel, overvejende akademisk tilknytning til fagområdet. På den anden side behøver vi ikke være særligt restriktive med optagelse af flere i NORNA-registret, da det ikke længere er udgiftskrævende at sende nyhedsbreve m.v. Komiteen ser gerne flere personer i NORNA-registret.

d) Engelske summaries fra NORNA-rapporterne. NORNAs sekretær, Hallgrímur J. Ámundason, har færdigredigeret et stort antal, som successivt vil blive lagt på NORNAs hjemmeside.

 

6. NONELex:

Staffan Nyström meddelte, at projektet har ligget lidt stille. Problemet har mest bestået i at få udfærdiget udbredelseskort, mens teksterne er nogenlunde færdigredigerede. Der vil snart ske mere i sagen, så NONELex kan lægges på NORNAs hjemmeside.

 

7. NORNA-stipendiet: Komiteen udtrykte tilfredshed med de senest uddelte stipendier. Benedicta Windt, som fik stipendiet i 2007, kommer således til Borgarnes-kongressen. Den ny komite ventes at opslå stipendiet i efteråret som en af sine første arbejdsopgaver.

 

8. Den 14. nordiske navneforskerkongres i Borgarnes 2007:

Svavar Sigmundsson meddelte, at kongressen tegner til at blive en stor succes, og at der har været venteliste til ledige pladser på hotellet. De fleste har betalt, og arrangementet tegner uproblematisk. Glædeligt nok kommer en del nye deltagere - forhåbentlig er de alle optaget i NORNA-registreret?!

 

9. Ændringer i NORNAs vedtægter (stadgar):

Michael Lerche Nielsen lovede med dette referat at rundsende de ændringer, som blev drøftet på seneste kongres i Tällberg, og som man besluttede at fremsætte formelt på kongressen i Borgarnes. Der henvises til den fulde ordlyd af NORNAs stadgar på hjemmesiden www.norna.org.

a) Stadgar § 2, sidste punktum slettes.

Nuværende ordlyd: “Kommittémedlem och suppleant kan väljas högst tre perioder i följd [antagen 22 juni 1994].”

Motivation: Bestemmelsen medfører, at Færøerne fremover vil have svært med at stille med en repræsentant. I Tällberg foreslog Bent Jørgensen og Botolv Helleland, at sætningen slettes. Komiteen kan støtte forslaget.

b) Stadgar § 3, sidste punktum.

Nuværende ordlyd: “Sekreterare och kassör bör av praktiska skäl hämtas från samma land som ordföranden.”

Motivation: Leif Nilsson gjorde i Tällberg opmærksom på, at kassörfunktionen i lang tid har været placeret i Uppsala. Det forekommer desuden lidt inkonsekvent, at den ansvarlige for NORNA-förlaget og NORNAs hjemmeside ikke nævnes. Endelig har den moderne kommunikation pr. e-mail ændret vilkårene for sekretærarbejdet. Det letteste er derfor at slette sætningen. Komiteen kan støtte forslaget.

 

10. Medlemsafgift i NORNA:

I lyset af de faldende bogindtægter, bør supplerende indtægtsmuligheder for NORNA drøftes. Et medlemskontingent synes dog at være en ret arbejdskrævende opgave for sekretæren. En mere overskuelig mulighed kunne være at indføre en NORNA-afgift på symposier. Spørgsmålet overlades til den kommende NORNA-komite.

 

11. NORNA-förlagets lagerproblem:

Eva Brylla har i en mail fra 14. april rejst spørgsmålet om de store restlagre af NORNA-rapporter. Komiteen finder det rimeligt, at der saneres i antallet af eksemplarer, der gemmes, men der bør gives medlemmerne lejlighed til gratis at hente eksemplarer af bøger i Uppsala, som ellers makuleres. Der skal gives en passende frist, fx i forbindelse med Språkvårds-mødet i september.

 

12. Næste møde i komiteen: Efter middagen på ankomstaftenen i Borgarnes.

 

13. Evt.: Svavar Sigmundsson nævnte, at Berit Sandnes vil indlede en diskussion omkring rekruteringen til navneforskningen på kongressen i Borgarnes, bl.a. om muligheden af internetbaserede kurser. Komiteen synes dette lyder som en interessant fornyelse.

Der var ikke yderligere under pkt. eventuelt.

 

Mødet blev afsluttet kl. 15:30.

 

 

Svavar Sigmundsson  formand                        

Michael Lerche Nielsen referent

 

 

Bilag som rundsendes med dette referat:

Stadgar för NORNA.

 

Stadgar

 

för Nordiska samarbetskommittén för namnforskning (NORNA)

 

antagna 7 augusti 1985 (rev. 22 juni 1994)

 

 

§ 1

 

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning, som är ett organ för de nordiska namnforskarkongresserna, har till syfte att främja den namnvetenskapliga forskningen i de nordiska länderna och stödja samarbetet mellan de nordiska namnforskarna. Mellan kongresserna fungerar den som kongressens verkställande organ.

 

 

§ 2

 

Kommittén har sex ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem. Därutöver kan konsultativa medlemmar utses för vissa frågor.

 

Valbara är nordiska forskare som står upptagna i senaste upplagan av Nordiskt namnforskarregister.

 

Vid de nordiska namnforskarkongresserna sker val av ordförande och övriga kommittéledamöter samt av två revisorer. Mandattiden är tiden till nästa kongress. Röstberättigad är sådan nordisk kongressdeltagare som står upptagen i senaste upplagan av namnforskarregistret. De röstberättigade från varje land utser sitt lands kommittémedlem, suppleant och eventuell konsultativ medlem. Ordförande och revisorer utses av kongressen in pleno, ordförande bland de ordinarie kommittémedlemmarna. Om ett land är svagt eller inte alls representerat vid en kongress, skall medlem från detta land enligt beslut av kongressen utses av landets namnforskare i annan ordning.

 

Kommittémedlem och suppleant kan väljas högst tre perioder i följd [antagen 22 juni 1994].

 

 

§ 3

 

Kommittén utser inom sig vice ordförande. Kommittén utser vidare kassör och, på förslag av ordföranden, sekreterare. Sekreterare och kassör bör av praktiska skäl hämtas från samma land som ordföranden.

 

 

§ 4

 

Om kommittén upplöses, bestämmer namnforskarkongressen genom majoritetsbeslut vad som skal ske med kommitténs tillgångar.

 

 

§ 5

 

Ändring av dessa stadgar kan företagas genom beslut med tvåtredjedels majoritet av en namnforskarkongress eller genom beslut med enkel majoritet av två på varandra följande namnforskarkongresser. Förslag till ändring skall vara NORNA:s sekreterare tillhanda senast två månader före kongressen. Sekreteraren ombesörjer att förslagen i god tid före kongressen utsänds till samtliga röstberettigade.