Protokoll 84, 11 augusti 2007, Borgarnes

N O R N A                                Protokoll 84
Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræ›u,
Lyngási 7
IS-210 Gar›abær
tel. (+354) 530 22 01
fax (+354) 530 22 09
www.arnastofnun.is                             

 

 

 

NORNA-komittéens sammanträde den 11 augusti 2007 i Borgarnes, Island, i samband med den 14:e nordiska namnforskarkongressen

Närvarande: Svavar Sigmundsson (ordf.), Terhi Ainiala, Peder Gammeltoft, Anfinnur Johansen, Gu›rún Kvaran, Staffan Nyström, Tom Schmidt och Per Vikstrand. 

 

0. Mötet öppnades

1. Dagsordning och tidigare protokoll

Den framlagda dagsordningen godkändes, liksom protokollet från föregående sammanträde (nr 83).

2. NORNAs ekonomi

Beslöts att vända med den ekonomiska redovisningen till stormötet, som skulle hållas senare under kongressen

3. Publikationer:

a. Rapport från NORNAs 35 symposium: Nordiske navnes centralitet og regionalitet, maj 2006, Bornholm. Peder Gammeltoft meddelade att redaktionsarbetet var i full gång och att det inte var långt kvar till utgivning. Boken kommer att publiceras som en NORNA-rapport.

b. Rapport från NORNAs 36 symposium: Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer, november 2006, Umeå. Staffan Nyström meddelade att en person som kunde utföra redigeringsarbetet nu var funnen. Alla bidrag hade dock ännu inte kommit in och man kunde inte lova utgivning under 2007. Boken kommer att publiceras som en NORNA-rapport.

4. Symposier

Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet. NORNAs 37 symposium i Hapsal, estland den 22–25 maj 2008. Terhi Ainiala meddelade att man ännu bara hade 11 anmälningar och 2 föredrag. Det gick bra att anmäla sig under kongressen.

5. Litteraturkrönikan 2005 och 2006 

Manus är insända till Namn och bygds redaktion och för 2005 har korrektur kommit. Utgivningen är dock försenad.

 

6. NORNAs hemsidor 

a. Nyhetsbrev nr 2, 2007

Nyhetsbrevet lades ut i maj. 

c. Namnbibliografin

Namnbibliografin för 2006 lades ut på hemsidan.i mars. 

c. Namnforskarregistret

Framhölls behovet av en stor genomgång av alla uppgifter.

d. Engelska sammanfattningar från NORNA-rapporter

Meddelades att dessa har skannats in, men att formerna för hur de ska publiceras ännu är oklara. 

7. NONELex

Staffan Nyström meddelade att inget arbete hade utförts med NONELex sedan föregående sammanträde.

8. NORNA-stipendiet

Kommittén ansåg i princip att stipendiet bör utlysas för 2008, förutsatt att NORNAs ekonomi tillåter det. Beslutet bör dock tas av den tillträdande kommittén.

9. Fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 2007

Kommitténs ledamöter från de fastlandsnordiska länderna samt Färöarna lyckönskade de isländska arrangörerna till en hittills mycket givande och välorganiserad kongress.

10. Ändringar av NORNAs stadgar

Två ändringar i NORNAs stadgar har föreslagits (se protokoll 83) och kommer att föreläggas NORNAs stormöte. Under § 2 föreslås följande mening strykas: "Kommittémedlem och suppleant kan väljas högst tre perioder i följd". Motiveringen är att bestämmelsen gör det svårt för Färöarna att besätta sina poster i kommittén. Under § 3 föreslås följande mening strykas: "Sekreterare och kassör bör av praktiska skäl hämtas från samma land som ordföranden." Motiveringen är bl.a. att kassörsfunktionen sedan länge varit placerad i Uppsala och att det är praktiskt otympligt att flytta den mellan länderna. När det gäller sekreteraruppdraget har modern kommunikation via e-post förändrat förutsättningarna. Kommittén tillstyrker att dessa ändringar genomförs.

11. Medlemsavgift för NORNA

För att på sikt säkerställa NORNAs ekonomi diskuterades möjligheten av en medlemsavgift. Det framhölls att internationella betalningar fortfarande var problematiska, men att det finns betaltjänster på nätet som kanske skulle kunna användas, t.ex. PayPal. Ett alternativ till årsavgift kunde vara en särskild avgift i samband med kongresserna. 

12. NORNA-förlaget

Eva Brylla kommer att ge en redovisning för NORNA-förlaget på det stundande stormötet.

13. Verksamhetsberättelse för den nuvarande kommittén

Svavar Sigmundsson har sammanställt en verksamhetsberättelse som kommer att läsas upp på stormötet.

14.Övrigt

Svavar Sigmundsson meddelade att den tillträdande kommittén kommer att få sitta fem år (till 2012) för att undvika en kollision mellan nästa nordiska namnforskarkongress och ICOS världskongress.

 

Uppsala 19 mars 2008

 

Svavar Sigmundsson

ordförande

 

Per Vikstrand

protokollförare