Protokoll 86, 31 januari - 1 februari 2008, Oslo

NORNA Møtereferat 86

v/ Tom Schmidt
Navnegransking
Institutt for lingvistiske og nordiske studier Postboks 1011 Blindern
NO-0315 Oslo.
tom.schmidt@iln.uio.no

Referat fra NORNA-møte nr. 86 i Oslo 31. januar–1. februar 2008

Til stede: Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Guðrún Kvaran (nestleder; Island), Peder Gammeltoft (varamedlem; Danmark), Leila Mattfolk (Finland), Anfinnur Johansen (Færøyene), Per Vikstrand (Sverige). Sekretær: Tom Schmidt.

31. januar kl. 13.00–16. 1. februar kl. 8.15–10.15

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden, evt. saker til eventuelt Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

2. Godkjenning av møtereferat 84 og 85 (forrige komités siste og denne komitéens konstituerende møte, avholdt i forbindelse med kongressen i Borgarnes i august)

Referat nr. 85 ble godkjent, og nr. 84 blir sendt ut for godkjenning så snart det foreligger.

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 35. symposium på Bornholm, Nordiske navnes centralitet og regionalitet, mai 2006.

Rapporten er trykt i 400 eksemplar og vil bli distribuert/markedsført innen kort tid. Pris 160 SEK + porto fram til 1. april, deretter 230 SEK + porto (se vedlegg).

b) Rapport fra NORNAs 36. symposium i Umeå, Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer, november 2006.

Rapporten skal trykkes i løpet av våren. Den inngår i to serier, i NORNA-rapporter og i skriftserien Nordsvenskan fra Umeå universitet. NORNA vil kunne disponere halve opplaget.

c) Rapport fra Den 14. nordiske navneforskerkongressen i Borgarnes, august 2007.
Det foreligger p.t. 44 artikkelmanus, og rapporten vil trolig foreligge i løpet av året –

som en NORNA-rapport.

Det ble ellers opplyst at arbeidet med rapporten fra det dansk-svenske torp-symposiet i Malmø, mai 2007 (ikke NORNA-arrangement) er i rute.

4. Symposier
NORNAs 37. symposium, Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2, i Hapsal i

Estland, 22.–25. mai 2008.

NORNA-referat nr. 86 1

Forberedelsene fortsetter. P.t. er det 32 påmeldte med 14 foredrag. Det er fremdeles mulig å melde seg på (også med foredrag). Se rundskriv på hjemmesida: www.norna.org.

5. Orientering om prosjekter (NORNAs og andres)

a) NONELex
Tekstene til eksisterende artikler har vært til gjennomsyn og evt. revisjon hos

forfatterne. Man har enkelte problemer med gjengivelsen/konverteringen av distribusjonskartene. Arbeidet fortsetter. Prosjektledelsen (Staffan Nyström) bes sende en progresjonsrapport til NORNA-komitéen innen neste møte.

b) Personnavneterminologi
Terminologigruppa holdt et kort møte i Borgarnes i august. Eva Brylla meddelte da at

hun og Vibeke Dalberg hadde presentert prosjektet på ICOS-kongressen i Pisa i 2005 og forfattet en prosjektpresentasjon til Studia anthroponymica Scandinavica 25 (se 2007: 119–24). Det ble også foreslått et samarbeid med ICOS’ terminologigruppe. Arbeidet fortsetter, og et nytt møte er planlagt i Uppsala høsten 2008 (Eva Brylla).

c) Urbane stedsnavn
Søknad om støtte fra NORDFORSK gav ikke resultat, og andre muligheter for støtte

vurderes. Det foreligger planer om et mini-symposium, og det ble antydet at forskere fra andre fagfelt (sosiologer, kulturgeografer, arkitekter m.fl.) burde trekkes inn. Fra finsk hold ble det kort orientert om finansieringen og gjennomføringen av det nasjonalt styrte Helsingfors-prosjektet.

d) Torp-prosjektet
Det er interesse blant flere deltakere for å fortsette arbeidet, men ingen konkrete planer

om flere symposier foreligger i øyeblikket.

6. Litteraturkrøniken 2007

NoBs redaksjon har utsatt fristen til 1. mars. Det forutsettes at antall sider som står til disposisjon, er det samme som tidligere, og at fordelingen landene imellom forblir tilnærmet den samme.

7. NORNAs hjemmeside

Redaktøren meldte at hjemmesida nå er godt oppdatert. Det ble understreket at komitémedlemmene har ansvar for å holde redaktøren oppdatert med opplysninger til «Anslagstavlan».

a) Nyhetsbrevet
Nyhetsbrev nr. 8 ble lagt ut på NORNAs hjemmeside i desember. Det ble drøftet

hvorvidt sekretæren burde sende ut påminnelse om framtidige nyhetsbrev ved e-post til samtlige forskere som er opptatt i navneforskerregisteret. I så fall vil forskerne gis reservasjonsrett, og utsendelsen vil ha skjulte e-post adresser.

b) Navnebibliografien 2007
Her gjelder samme frist som for litteraturkrøniken. Det ble tatt til orde for å gjøre

bibliografien mer søkbar, og dette vil bli forsøkt gjennomført for 2007-årgangen. Deretter vil det bli arbeidet med tilsvarende for tidligere år.

NORNA-referat nr. 86 2

c) Navneforskerregistret
Nettredaktøren forsøker å oppdatere registeret hver måned, og navneforskerne minnes

om at rettelser og tillegg kan sendes til sekretæren.

d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter på NORNAs hjemmesider.
For dette punktet kan det vises til referatet fra NORNA-møtet 14, august 2007 på Borgarnes-kongressen (distribuert 6. sept.), der det bl.a. heter: «Resuméerne fra 10 NORNA-Rapporter [er] færdigredigeret, nemlig nr.: 43, 45, 50, 51, 52, 74, 76, 78, 80 og 81.»
Det gjenstår å avklare hvem som kan påta seg ansvaret for å legge utdragene ut på hjemmesidene.

8. NORNA-stipendet
Det meldte seg bare én søker til stipendet for 2008. Riitta Rajasuu (Finland) ønsket å

bruke midlene til å delta på NORNAs 37. symposium i Hapsal, Estland 22–25 mai 2008. Etter et e-post-møte i begynnelsen av januar besluttet komitéen å tildele henne stipendet. Étt medlem avholdt seg fra å stemme.

Komitéen vedtok etter en kort diskusjon å vente med å avgjøre om det skal deles ut stipend i 2009. I så fall vil søknadsfristen bli tidlig i høstsemesteret.

Peder Gammeltoft minnet ellers om stipendet for navnestudier og navnepublikasjoner som gjelder det nordatlantiske området. Opplysningene finnes under «Cultural contacts fund» på «Anslagstavlan» (http://www.norna.org).

9. NORNAs virksomhet
a) Tema for og organisering av symposier: Navneforskningen i møte med andre fagdisipliner (f.eks.: sosiologi, semantikk, arkeologi, bosetningshistorie ...).

Diskusjon om virksomheten i mandatperioden (fram til den 15. kongressen i 2012) – diskusjonen ble satt i gang torsdag ettermiddag og forsatte fredag morgen).

Lederen åpnet diskusjonen, som tok utgangspunkt i et notat som var sendt ut sammen med innkallingen.

Organisering:

Det var generell enighet om at symposiene i større grad enn i de siste årene burde konsentrere seg om smalere emner, og at man med fordel også kunne invitere spesialister fra andre, tilgrensende fagfelt. Det ble likevel påpekt at dette kunne medføre utgifter – i alle fall til reise og opphold for de inviterte. Et annet problem kunne være at mange potensielle deltakere kunne bli forhindret fra å reise om de ikke fikk anledning til å holde foredrag, noe som nå for de fleste er en forutsetning for å få reisestøtte. Man kunne risikere å måtte vente lenge på «sitt» emne. Eventuelle spesialistseminar må veksle med mer åpne symposier. Alternativt kunne man ha én dag med spesialemner og én åpen dag. Det ble ellers nevnt at man i de siste årene har hatt en rekke «smale» symposier arrangert uten NORNAs medvirkning; det gjelder særlig i Uppsala, men òg f.eks. torp-symposiet i Malmö.

Tema:

En rekke mulige emner ble nevnt og drøftet: Urbane stedsnavn – gjerne i samarbeid med kulturgeografer og sosiologer, slektsnavn i historisk perspektiv, diakrone perspektiv på personnavn generelt, ulike grammatiske tilnærminger til navn – hva skjer i proprialiseringsprosessen? Også nevnt som en mulighet var: Navn som identitetsskapere. Fra flere hold ble det understreket behov for fornyet satsing på den historisk-etymologiske

NORNA-referat nr. 86 3

tilnærmingen til stedsnavnforskningen. Her må det satses på en kunnskapsoverføring til yngre forskere, kanskje i form av et forskerkurs.

Symposier:

Det bør arrangeres ett symposium i 2009, ett eller to i 2010 og ett i 2011 (da det igjen vil holdes en ICOS-kongress). Det ble foreslått å få i stand et symposium om eldre navn (øynavn, elvenavn, fjellnavn?) i Norge i 2009. En evt. innbydelse til dette må seinest foreligge tidlig på høsten i år.

NORNA-rapporter:

Det ble understreket at symposierapportene – om overhodet mulig – bør utgis i serien NORNA-rapporter. Diskusjonen gikk dermed over til å dreie seg om økonomi.

b) Økonomi – medlemsavgift?
Salget av rapportene er NORNAs eneste inntektskilde, og det ble drøftet hvorvidt

utgiverne lettere ville kunne få ekstern trykkestøtte om NORNA selv bidrog med et økonomisk tilskudd til utgivelsene. For øvrig ble det nevnt at NORNAs midler bør overføres til en rentebærende konto, og det ble også diskutert om ordningen med NORNA- stipendet (p.t. SEK 4000) bør avvikles.

Spørsmålet om en evt. medlemskontingent ble inngående drøftet. Det ble pekt på flere ulemper, bl.a. utgifter ved innkrevingen, samt ekstra-arbeid for kassereren. Et annet forhold er at en kontingent forutsetter at medlemmene får noe igjen, f.eks. gratis rapporter. En alternativ inntektskilde er deltakeravgift på symposiene. Under alle omstendigheter krever innføring av medlemskontingent endring i NORNAs vedtekter, og et evt. forslag om dette må forberedes i god tid før neste kongress (2012). I mellomtida bør spørsmålet om en deltakeravgift vurderes, og en slik avgift kan tidligst innføres f.o.m. 2009.

Lederen og sekretæren ble bedt om å skissere ulike scenarier innen neste møte.

Avslutningsvis ble det på bakgrunn av en henvendelse fra Bente Holmberg besluttet at årsavgiften for domenenavnet NORNA.org, som Afdeling for Navneforskning i København hittil har betalt, f.o.m. inneværende år skal betales av NORNA. Peder Gammeltoft og Per Vikstrand ble bedt å ordne det praktiske i den anledning.

c) Karteringsgrunnlag (henvendelse fra Eva Nyman)
Problemet synes å gjelde et felles karteringsgrunnlag for hele Norden. Det ble uttrykt

forståelse for at enkeltforskere har problemer med å skaffe den nødvendige programvaren til å utarbeide slike kart. Imidlertid har NORNA ikke økonomi til å bidra med slik programvare, og det ble oppfordret til samarbeid mellom interesserte enkeltforskere.

10. Eventuelt

Det var ingen saker under eventuelt.

11. Neste møte

Neste møte vil bli holdt i forbindelse med møtet om personnavnterminologi Uppsala i slutten av september.

Bergen/Oslo 14. februar 2008

NORNA-referat nr. 86

4

Ole-Jørgen Johannessen leder

Tom Schmidt sekretær