Protokoll 87, 15 - 16 september 2008, Uppsala

NORNA     Møtereferat 87

v/ Tom Schmidt

Navnegransking

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Postboks 1011 Blindern

NO-0315 Oslo

tom.schmidt@iln.uio.no

 

 

Referat fra NORNA-møte nr. 87 i Uppsala 15.–16. september 2008

 

Til stede: Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Svavar Sigmundsson (varamedlem; Island), Birgit Eggert (Danmark), Anfinnur Johansen (Færøyene), Per Vikstrand (Sverige). Sekretær: Tom Schmidt.

 

15. september kl. 13–17

16. september kl. 9–11.30

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt:

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. Det ble meldt én sak til eventuelt.

 

2. Godkjenning av møtereferat 86:

Referatet ble godkjent.

 

3. Publikasjoner:

 

a) Rapport fra NORNAs 36. symposium i Umeå, Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer, november 2006.

Utgivelsen er blitt forsinket, men det opplyses nå at rapporten sannsynligvis blir utgitt i løpet av høsten. Se ellers møtereferat 86. 

 

b) Rapport fra Den 14. nordiske navneforskerkongressen i Borgarnes, august 2007.

Rapporten på om lag 500 sider ventes utgitt rundt årsskiftet. Komitéen berømmer Island for den raske utgivelsen.

 

c) Rapport fra NORNAs 37. symposium, Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2, i Hapsal, Estland, 22.–25. mai 2008.

Det ble lest opp en skriftlig redegjørelse fra Leila Mattfolk:

Vi har inbjudit föredragshållarna att sända in bidrag till en symposierapport, med manusstopp den 30 september. Vår avsikt är att kunna ge ut publikationen i början av år 2009. Eftersom Forskningscentralen till stor del kommer att finansiera rapporten så kommer den att ingå i Focis publikationsserie. Vår önskan är att den parallellt ska kunna ingå i NORNAs rapporter. 

Se neste punkt.

 

d) Prinsippdiskusjon om publisering i to serier.

Rapporten fra Umeå (pkt. a ovenfor) vil inngå i to serier, i NORNA-rapporter og i Nordsvenskan, og Hapsal-rapporten vil, som nevnt i pkt. c, i utgangspunktet inngå i Focis' serie. 

Komitéen  drøftet ulike sider ved disse utgivelsesmodellene og besluttet at Ole-Jørgen Johannessen innleder forhandlinger med Focis om hvorvidt Hapsal-rapporten også kan bli utgitt som en NORNA-rapport. Det var enighet om at man så langt som mulig bør ta sikte på å få til en rapport der så vel NORNA som Focis står som utgiver. 

Til et spørsmål om hvordan Bornholm-rapporten (nr. 82) ble finansiert, har Birgit Eggert i ettertid kunne opplyse at den i sin helhet ble bekostet av Nordisk Forskningsinstitut (Københavns Universitet), men at denne finansieringsmåten ikke kan påregnes i framtida.

 

e) Orientering om NORNA-förlaget ved NORNA-forlagets sjef, Katharina Leibring.

Komitéen  fikk forelagt salgstall fra Swedish Science Press for 2006 (25 bøker; SEK 2.331) og 2007 (82 bøker; SEK 11.110) samt en oversikt over lagerbeholdningen. Siden beslutningen om å minske beholdningen er det hittil gitt bort 697 bøker. Det ble vedtatt å skjære ned lageret til 40 eksemplar av hver rapport (10 eksemplar av Nordisk namnforskning). Makulering vil skje tidlig i 2009. 

Det ble ellers drøftet om bestillingstrykk («print-on-demand») kan være en aktuell publiseringsform, men spørsmålet krever en grundigere utredning. 

Swedish Science Press har sagt opp avtalen med NORNA-forlaget, og Katharina Leibring og Ole-Jørgen Johannessen gis fullmakt til å framforhandle en ny. 

 

4. Symposier:

 

a) Referat fra Hapsal-symposiet 

Leila Mattfolk hadde sendt Komitéen  følgende orientering:

NORNAs 37 symposium hölls i Hapsal i Estland den 22–25 maj. I symposiet deltog 31 personer från Norge, Danmark, Sverige, Finland, Estland och Lettland. Av dessa deltog 16 namnforskare med föredrag. Temat för symposiet var Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2, men breddat så att föredragen inte behövde fokusera Östersjön som förenande faktor utan gärna kunde handla om namn som uppstått i kulturella kontakter överlag. En del föredrag behandlade namn som uppstått i språkkontakter på olika sidor om Östersjön, främst i det estlandssvenska området, men i andra föredrag kunde man se andra typer av kontakter språk och namnbrukare emellan. Kopplingen till kontakt-begreppet var dock inte så klar i alla föredrag. Fördelningen av bidrag som representerade personnamns- resp. ortnamnsforskningen var någorlunda jämn och vi fick även höra föredrag om namn på fartyg samt om barn som namnbrukare och givare. 

Symposiet inleddes med en busstur längs den estländska kusten, från Tallinn till Hapsal. Sakkunnig guide på resan var Uile Kärk-Remes, som inte bara berättade om de trakter bussen körde genom utan även gav intressant information om Estland och estlandssvenskarna. Arrangörer för symposiet var Leila Mattfolk, Terhi Ainiala och Marianne Blomkvist och arrangemanget skedde i regi av Forskningscentralen för de inhemska språken.

Komitéen  drøftet ulike typer symposier, bl.a. med sterkere konsentrasjon om ett tema, men da med mulighet for en egen sesjon for presentasjon av nye prosjekter, f.eks. for doktorander. 

 

b) NORNAs 38. symposium, Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, 12.–15. mai 2009 på Fyn.

Birgit Eggert orienterte om informasjonen som ligger på hjemmesida www.norna09.nfi.ku.dk, der man også finner påmeldingsskjemaet. Bl.a. fordi NORNAs nyhetsbrev ble forsinket, er påmeldingsfristen forlenget 1. desember. Se ellers vedlagte orienteringsbrev.

 

c) Symposium i Norge i 2010 

Ole-Jørgen Johannessen orienterte om planene for et symposium om gamle naturnavn i 2010, trolig i mai. Etymologer og etymologisk interesserte navneforskere vil bli spesielt oppfordret til å delta.  

 

d) Symposium i Sverige i 2010

Per Vikstrand arbeider videre med planer for et svensk symposium høsten 2010 eller våren 2011. Temaet er ikke bestemt, men som en mulighet ble det nevnt tilnavn (binamn).

 

5. Orientering om NORNAs prosjekter:

 

a) NONELex

Hovedredaktør for leksikonet, Staffan Nyström, orienterte: Etter at kartspørsmålet nå er løst, vil de 30 eksisterende artiklene kunne legges ut på nettet. Forfattere som tidligere har lovet å bidra, blir kontaktet direkte, samtidig som det sendes ut en generell innbydelse om å skrive nye artikler. Det vil bli utarbeidet en egen innledningsside.

    I diskusjonen ble det bl.a. nevnt følgende: NONELex skal være et «levende leksikon», og artiklene skal kunne suppleres eller endres etter hvert. Det bør vurderes om forfattere av artikler i f.eks. Svenskt ortnamnlexikon, Norsk stadnamnleksikon og Stednavneordbogen skal inviteres til å omarbeide enkelte av sine artikler for NONELex. Her må spørsmålet om forfatterrettigheter avklares. Endelig ble det foreslått at artiklene skal fagfellevurderes, f.eks. slik at redaktøren og NORNA-komitéen  fungerer som referansegruppe.

 

b) Personnavnterminologi 

Neste møte i terminologigruppa holdes 27.–28. november i Uppsala.

 

6. Orientering om andre prosjekter:

 

a) Urbane stedsnavn

1) Lund/København 

Det søkes fortsatt om penger og arbeides med flere idéer. 

2) Helsingfors 

Komitéen  ble forelagt en skriftlig utredning om prosjektet «Förändringar i namnlandskapet i stadsdelar i Helsingfors med allt större sociolingvistisk variation», utarbeidet av Terhi Ainiala. Sammen med Jani Vuolteenaho er hun koordinator for dette tverrvitenskapelige prosjektet, der navnene undersøkes både med onomastiske og geografiske forskningsmetoder. Prosjektet avsluttes i 2009 og resultatene skal presenteres i en egen artikkelsamling samt i artikler i f.eks. Urban history og Onoma, i foredrag og i pro-gradu-avhandlinger m.m. Et internasjonalt symposium «Urban names» arrangeres i Helsingfors i 2009.

 

b) Torp-prosjektet 

Antologien kommer seint i 2008 eller tidlig i 2009. Det er ingen konkrete planer om nye symposier, men man ønsker å lage en hjemmeside på Internett.

 

c) Navn og identitet 

En forskergruppe ved Universitetet i Oslo arrangerte i 2007 en dagskonferanse om navn og identitet (en kortfattet rapport er trykt i Nytt om namn nr. 46). I høst, 21. november, følges denne opp med en internasjonal konferanse om samme emne. Programmet finnes i  Nytt om namn nr. 47.

 

d) Orientering om The Nordic Place-name Database Group (NPDG) 

Birgit Eggert orienterte om liten aktivitet i gruppa i det siste. Det har vært problemer med hjemmesida, men den er nå tilbake på nettet.  

 

7. Nordisk namnforskning 2008

 

Genren «navnekrønike» ble drøftet, men det var enighet om å fortsette som tidligere. Det ble bemerket at det nå vanskelig kan skjæres ytterligere ned på omfanget av krøniken. Arbeidet vanskeliggjøres og forsinkes ellers ved at mange publikasjoner utkommer ved årsskiftet. Sekretæren vil anmode NoBs redaksjon om 1 måneds utsettelse i forhold til tidligere år, slik at han sender redigert manus NoB innen 1. april, og at fristen for å sende manus til sekretæren blir 1. mars.

NORNAs medlemmer bes orientere komitémedlemmene om sine publikasjoner så snart de foreligger.  

 

8. NORNAs hjemmeside:

 

a) Nyhetsbrevet 

Nyhetsbrevet bør fortsatt komme to ganger i året, og frist for innsending av bidrag til sekretæren ble fastsatt til 15. oktober og 15. april. Sekretæren redigerer bidragene og sender dem til hjemmesideredaktøren. Når brevet er lagt ut, sender sekretæren en påminnelse i e-brev til NORNAs medlemmer (jfr. referat nr. 86). 

Det ble ytret ønske om at tidligere nyhetsbrev skulle kunne være tilgjengelige på hjemmesida. 

 

b) Navnebibliografien 2008 

Spørsmål om engelsk oversettelse av titlene ble drøftet. På lengre sikt bør man ellers regne med et samarbeid med ICOS' bibliografi. Det ble minnet om at man ifølge referat 86 skulle arbeide for å gjøre bibliografien mer søkbar. Birgit Eggert har i ettertid opplyst at Peder Gammeltoft vil lage et databasegrunnlag for bibliografien og at et utkast vil kunne presenteres på Fyn i mai.

Frist for innsending av bibliografien til sekretæren ble fastsatt til 15. februar.

 

c) Navneforskerregisteret

Det ble minnet om at rettelser og tilføyelser skal sendes sekretæren, som deretter orienterer hjemmesideredaktøren. Oppdatering skjer om lag én gang i måneden. 

 

d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter

Birgit Eggert ble bedt om å undersøke om arbeidet kan koordineres fra dansk side. Hun har i ettertid opplyst at det arbeides med å finne muligheter for dette, og at forslag forhåpentligvis kan legges fram på neste møte.

 

e) www.norna.org 

Betaling for domenenavnet ordnes nå i samarbeid med Afdeling for Navneforskning i København. 

 

9. Økonomi:

 

a) Rapport fra NORNAs kasserer

En rapport fra kassereren, Anita Eldblad, ble gjennomgått av Per Vikstrand. I perioden 1. juli 2007 til 31. august 2008 har NORNA ikke hatt inntekter, men utgifter på SEK 5.177,05. Beholdningen pr. 8. september er SEK 27.615,37. Av orienteringen referert under pkt. 3e ovenfor går det imidlertid fram at vi har utestående SEK 2.331,- for 2006 og  SEK 11.110,- for 2007 fra Swedish Science Press. Forlagssjefen og kassereren bes purre på disse beløpene. 

 

b) Revisjon av regnskapet / revisjonspraksis

Revisjonsarbeidet for perioden 2003–2007 er i gang. Neste revisjon bør finne sted ved kongressen i Danmark i 2012, der også nødvendig grunnlagsmateriale må foreligge. 

 

c) NORNA-stipendiet.

Komitéen  besluttet å la være å lyse ut stipendiet for 2009 (se kommentaren i referat 86,  pkt. 9b). 

 

d) Medlemskontingent? Deltakeravgift på symposiene?

Spørsmålene ble igjen inngående drøftet, og behovet for en styrket økonomi ble understreket bl.a. med henvisning til pkt. 3 ovenfor. Det var enighet om at et NORNA-symposium prinsipielt bør resultere i en NORNA-rapport. Det ble likevel pekt på at en innføring av medlemsavgift trolig vil føre til frafall av medlemmer, samtidig som det vil oppstå en rekke praktiske problemer og økt arbeid for kassereren. Det ble besluttet å drøfte saken videre på et seinere møte før det evt. besluttes å legge fram forslag om endring av vedtektene på neste kongress.

En evt. deltakeravgift på symposiene er lettere å organisere, men da dette vel må innebære at deltakerne til gjengjeld må få den aktuelle NORNA-rapporten gratis, vil det trolig føre til nedgang i salget. Den økonomiske gevinsten vil i så fall bli minimal, og bidraget til trykking vil i alle fall bli utilstrekkelig. 

De enkelte komitemedlemmene vil drøfte dette i sine hjemmemiljøer, og sakene vil bli tatt opp igjen på neste møte. 

 

e) Alternative finansieringskilder

Det ble foreslått å undersøke om NORNA kunne søke støtte gjennom NOS-HS (Nordisk samarbejdsnævn for humanistisk og samfundsvidenskabelig forskning). Sekretariatet ligger p.t. i København, og Birgit Eggert ble bedt om å ta kontakt. Hun har etter møtet meldt tilbake at man i øyeblikket kan søke om penger til 4-årige internordiske prosjekter, og neste vår (som i 2008) trolig vil kunne søke om støtte til «eksplorative workshops» (utviklende arbeidsseminar?), som skal bestå av minst to arrangementer. Ingen av disse støtteordningene er dermed relevante i forbindelse med NORNA-symposier – i alle fall ikke i deres alminnelige form. Videre opplyses det at NOS-HS kun støtter bokutgivelser som er resultatet av NOS-HS-finansierte prosjekter. 

Birgit Eggert kunne for øvrig opplyse om at torp-konferansen i Malmø ble arrangert med støtte fra Einar Hansens stiftelse.

 

f) «Firmateckning»

Komitéen  besluttet at Anita Eldblad og Ole-Jørgen Johannessen hver for seg har rett til å være «firmatecknare» for NORNA

 

10. NORNAs virksomhet: 

 

a) Tema for og organisering av symposier: Navneforskningen i møte med andre fagdisipliner (f.eks.: sosiologi, semantikk, arkeologi, bosetningshistorie). 

Det ble bemerket at en rekke prosjekter, symposier og konferanser innen navneforskning arrangeres utenom NORNA, evt. i forlengelsen av et NORNA-symposium, f.eks. Urbane navn, Torp-forum. Enkelte beklaget dette, men andre framholdt at dette må sies å være i tråd med NORNAs idé, initiering av forskning. 

Som et emne som fortjener å bli tatt opp (igjen), nevntes «Navn i kystkulturen»; jfr. NORNA-rapporter 41 fra 1989.

 

b) Henvendelse fra ICOS om adresselister.

Styret i International Council of Onomastic Sciences (ICOS) ønsker NORNA som «affiliated society», noe som innebærer at vi skal kunne videreformidle ICOS’ elektroniske nyhetsbrev og informasjon om ICOS-arrangementer og -publikasjoner til våre medlemmer. Til gjengjeld vil ICOS formidle tilsvarende informasjon fra NORNA. Ordningen vil ikke medføre utgifter for NORNA.

    Komitéen  så positivt på henvendelsen og besluttet å takke ja. Sekretariatet bes formidle dette til ICOS-styret og opplyse om at henvendelser skal skje til NORNA's sekretær 

 

11. Eventuelt

Under dette punktet ble det orientert om en ny finsk lærebok i navneforskning: Nimistöntutkimuksen perusteet (‘Namnforskningens grunder’) (Tietolipas 221. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsingfors) av Terhi Ainiala, Minna Saarelma och Paula Sjöblom (utg. i mai 2008). Det planlegges en oversettelse til engelsk, som muligens kan foreligge i 2010–2011. 

 

12. Neste møte vil bli holdt i forbindelse med symposiet på Fyn i mai 2009.

 

Bergen/Oslo 15. oktober 2008

 

Ole-Jørgen Johannessen

formann

Tom Schmidt

sekretær