Protokoll 88, 13 maj 2009, Ryslinge

NORNA        Møtereferat 88

v/ Tom Schmidt

Navnegransking

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Postboks 1011 Blindern, NO-0315 Oslo

tom.schmidt[ved]iln.uio.no

 

Referat fra NORNA-møte nr. 88 i Ryslinge, Fyn 13. mai 2009

 

Til stede: Birgit Eggert (Danmark), Anfinnur Johansen (Færøyene), Svavar Sigmundsson (varamedlem; Island), Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Per Vikstrand (Sverige). Peder Gammeltoft (varamedlem; Danmark), Kristin Magnussen (varamedlem; Færøyene), Tom Schmidt (sekretær).

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Godkjenning av møtereferat 87

Referatet ble godkjent.

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 36. symposium i Umeå november 2006.

Rapporten Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer. Symposiebidrag redigerade av Lars-Erik Edlund og Susanne Haugen, 180 sider, er utgitt. Den inngår som nr. 83 i serien NORNA-rapporter, nr. 16 i Nordsvenska og nr. 56 i Kulturens frontlinjer. Nærmere opplysninger finnes på Anslagstavlan på NORNAs hjemmeside. 

 

b) NORNA-rapporter 84. Norræn nöfn - Nöfn á Norðurlöndum. Hefðir og endurnýjun. Nordiska namn - Namn i Norden. Tradition och förnyelse. Handlingar från den fjortonde nordiska namnforskarkongressen i Borgarnes 11–14 augusti 2007. Redigerade av Guðrún Kvaran, Hallgrímur J. Ámundason, Jónína Hafsteinsdóttir och Svavar Sigmundsson, 538 sider, ble utgitt ved årsskiftet 2008/2009. 

 

c) Rapport fra NORNAs 37. symposium, Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2, i Hapsal i Estland, 22.–25. mai 2008.

Sekretæren refererte brev fra Finlands komitémedlem, Leila Mattfolk: Redigeringen er nærmest avsluttet, og rapporten vil forhåpentligvis være trykkeklar i løpet av juni 2009. Den vil bli publisert dels som en NORNA-rapport, dels i serien fra Forskningscentralen för de inhemska språken, d.v.s. med ett ISBN-nummer og to ulike ISSN-nummer. Komitéen uttrykte sin tilfredshet med at spørsmålet om publisering ble løst på en god måte. 

 

d) Publisering i to serier (se referat nr. 87, pkt. 3 c).

Både NORNA-rapporter 83 og Hapsal-rapporten inngår i mer enn én serie. Komitéen drøftet spørsmålet om hvorvidt NORNA i slike tilfeller også får et visst antall eksemplar til egen distribusjon, og om hvem som i så fall betaler forsendelsen fra utgiverstedet til Uppsala. Spørsmålet om meldingseksemplar (recentionsexemplar) ble utsatt til neste møte, da komitéen vil gjennomgå tidligere praksis.   

 

e) Erfaring med redaktørarbeid m.m. i inneværende periode.

Det ble understreket at NORNA-rapporter skal ha fagfellevurdering («peer review»), og at dette skal framgå av kolofonsida. Videre skal opplysninger om forfatternes adresse og evt. institusjonstilknytning framgå gjennom opplysningene etter den enkelte artikkel (som i nr. 84). Endelig ble det understreket at redaktørene av den enkelte rapport bør være behjelpelige med språkvask for bidragsytere som ikke skriver på sitt morsmål (dette gjelder ikke forfattere som måtte ønske å publisere på utenomnordiske språk). Det ble bedt om at den foreliggende redaktørinstruksen blir revidert i henhold til dette, og at instruksen også bør inneholde retningslinjer for markedsføring og for forsendelse til forlaget. 

 

f) Orientering om NORNA-förlaget.

Det har vært minimalt salg siden forrige møte. Ca. 600 bøker ble gitt bort før den vedtatte makuleringen av store restopplag ble gjennomført (80 esker makulert). Komitéen takker SOFI for praktisk og økonomisk hjelp til makuleringen og for å stille/ha stilt lagerplass til disposisjon for NORNAs skrifter. Svavar Sigmundsson opplyste at NORNA-rapporter nr. 84 ble trykt i 175 eksemplar og at ytterligere eksemplar om nødvendig kan skaffes som bestillingstrykk.

 

4. Symposier

a) NORNAs 38. symposium, Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, ble avholdt på Ryslinge Højskole på Fyn 12.–15. mai. Det var 42 deltakere – såvel arkeologer og historikere som navneforskere – og det ble holdt 18 foredrag, foruten at det ble tid til en innholdsrik faglig ekskursjon i vakkert vårvær. Våre danske kolleger takkes for et vellykket og utfordrende, tverrfaglig arrangement. 

 

b) Symposium i Halden, Norge 11.–13. mai 2010. 

Leder og sekretær orienterte om neste NORNA-symposium, som vil bli lagt til Fredriksten festning i Halden (se: www.kaserna.no) i dagene 11.–13. mai neste år. Hovedemnet vil være Etymologiens plass i navneforskningen, men det vil også bli en åpen sesjon, der yngre forskere kan presentere andre emner. Et første rundskriv vil bli sendt ut før sommerferien.

 

c) Symposium i Sverige i 2010.

Et symposium om tilnavn/binamn planlegges i Sverige tidlig på høsten 2010. Også her vurderes det å holde en åpen sesjon.

 

d) Planer for 2011.

Det foreligger ennå ikke kontrete planer om noe symposium i 2011, men kystkultur har vært nevnt, og komitéen har ytret ønske om at et symposium over dette emnet blir lagt til Færøyene.

 

5. Orientering om NORNAs prosjekter

a) NONELex 

Arbeidet fortsetter under ledelse av Staffan Nyström. Mye taler for at de 30 foreliggende artiklene kan legges ut på nettet i løpet av høsten. Når dette er ferdig, vil komitéen legge fram planer for det videre arbeidet.

 

b) Personnavnterminologi 

Terminologigruppa hadde møte i Uppsala i november 2008. Våren 2009 overtok Birgit Eggert som koordinator etter Eva Brylla. Ekserperingen foregår for fullt, og det blir et nytt møte i Helsingfors i november 2009.

 

6. Orientering om andre prosjekter

a) Urbane stedsnavn

Leila Mattfolk hadde sendt sekretariatet følgende rapport om prosjektet, og den ble delt ut til de øvrige komitémedlemmene, samt lest høyt: 

«De urbana ortnamen studeras i Finland främst inom projektet Förändringar i namnlandskapet i stadsdelar i Helsingfors med allt större sociolingvistisk variation, lett av Terhi Ainiala och Jani Vuolteenaho. Inom projektet har man samlat in (bandat) ungefär 50 intervjuer i Helsingfors (Berghäll, Nordsjö). Informanterna är till största delen finskspråkiga, men även informanter med svenska, ryska och somaliska som modersmål har intervjuats. Projektet har under de senaste åren finansierat av Finlands akademi. Denna finansiering tar slut i slutet av detta år, men stadsnamnsforskningen upphör naturligtvis inte. Terhi Ainiala kommer att fortsätta med undersökningar av urbana namn, med speciell hänsyn till urbana namn i talspråk. Maria Vidberg håller på med en doktorsavhandling om namnbruket i stadsdelen Berghäll i Helsingfors; hennes studie görs i samarbete med det nämnda projektet, även om det inte är direkt anknutet till det. Projektet har varit framgångsrikt och kommer att resultera i en rad artiklar, och många av dem är under utgivning, t.ex. i Nomina 2007 i Basel (Ainiala), Urban history (Paunonen, Vuolteenaho, Ainiala), Onoma (Vuolteenaho, Ainiala). Alla är skrivna på engelska. En finsk artikelsamling ska skrivas och redigeras av Ainiala och Vuolteenaho. Ett av dess resultat är även det tvärvetenskapliga symposiet Urban place names som hålls i Helsingfors den 13–16 augusti 2009 (se http://www.kotus.fi/urbannames2009). Symposiet har ca 60 anmälda deltagare från nästan alla delar av världen. Dessa representerar många olika vetenskapsgrenar (bl.a. lingvistik, geografi, stadshistoria och antropologi). Plenarföredragshållare är prof. Staffan Nyström från Uppsala universitet och prof. Maoz Azaryahu från Haifa University. Symposiet arrangeras av Terhi Ainiala, Focis och Jani Vuolteenaho, Helsingfors universitet.»  

 

b) Torp-prosjektet 

Arbeidet med rapporten fortsetter i et samarbeid mellom fagmiljøene i Lund og København.

 

c) Navn og identitet 

Det er avholdt to konferanser i Oslo under ledelse av Botolv Helleland, begge med sterk internasjonal deltakelse. Foreløpige rapporter er trykt i Nytt om namn (nr. 46 og 48), og det arbeides med en artikkelsamling, som bygger på foredrag fra begge konferansene.

 

d) Orientering om The Nordic Place-name Database Group (NPDG) 

Det har ikke vært noen aktivitet i NPDG siden forrige NORNA-møte.

 

e) Historical Language and Literacy in the North Sea Area. Universitetet i Stavanger 26.–28. august 2009. 

Opplysninger om konferansen finnes på www.uis.no/hllnsa2009.

 

7. Nordisk namnforskning

Komitéen drøftet genren «navnekrønike» etter vinterens arbeid med Nordisk namnforskning 2008. Det ble påvist en viss usikkerhet om hva krøniken skal omfatte, og fra flere ble det påpekt ulik praksis i de enkelte land. Det ble understreket at det er forskning og evt. nyskaping det skal redegjøres for, ikke virksomhet og mindre, enkeltstående artikler. Til grunn for utvalget skal det legges vekt på vitenskapelighet, ikke publiseringskanal eller forfatter. 

Krøniken for 2008 ble av ulike årsaker ca. 1 side lengre enn det som har vært vanlig i de siste årgangene av NoB, men for 2009 må det igjen skjæres ned. Sekretæren vil drøfte fordelingen av den tilmålte plassen med de enkelte bidragsyterne.

I år ble en rekke store og viktige publikasjoner utgitt ved årsskiftet, enkelte med trykkår 2008 ble først distribuert seint i februar. Det var enighet om at publikasjoner som skal omtales i krøniken for 2009, må være tilgjengelige innen 15. januar 2010. Komitémedlemmene ser gjerne at fristene for innlevering av manus blir de samme som i inneværende år, 1. mars til sekretæren og 1. april til NoBs redaksjon.

 

8. NORNAs hjemmeside

a) Nyhetsbrevet

Det ble minnet om at tidligere nyhetsbrev bør gjøres tilgjengelige på hjemmesida. 

 

b) Navnebibliografien. 

Det arbeides videre med et utkast til databaseløsning. 

 

c) Navneforskerregisteret

Det ble understreket at oppdatering av opplysningene er den enkelte navneforskers ansvar.  

 

d) Modernisering av hjemmesidene.

Det har vært ytret ønske om en generell modernisering av NORNAs hjemmeside, men dette vil være vanskelig uten profesjonell hjelp. Ulike forslag til løsninger ble diskutert, bl.a. muligheten for å søke økonomisk støtte til arbeidet. 

 

9. ØKONOMI

 

a) Rapport fra NORNAs kasserer

Saldoen er p.t. SEK 26.808, og utgiftene siden siste møte SEK 450, hvorav frakt SEK 357. Lederen har gjentatte ganger purret på det utestående beløpet (ca.SEK 13.500) fra Swedish Science Press. 

 

b) NORNA-stipendiet

Det var enighet om ikke å lyse ut noe NORNA-stipend for 2009.

Peder Gammeltoft minnet om stipendiet på £ 100 fra Cultural Contacts in the North Atlantic Region. Mer informasjon om stipendiet finnes på:  http://www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html, under overskriften Övrigt. Søknad/forespørsel sendes til Peder Gammeltoft gammelt@hum.ku.dk.

 

c) «Firmateckning» (jfr. referat nr. 87)

Spørsmålet er avklart.

 

10. NORNAs virksomhet: 

a) Tema for og organisering av symposier.

Her ble nevnt muligheten for et symposium om navn i kystkulturen (se pkt. 4 d ovenfor). Fra enkelte hold har det vært understreket behovet for et symposium om navneteori .

 

11. Eventuelt

Det var ingen saker under dette punktet.

 

12. Neste møte 

    Neste møte vil bli i Göteborg, trolig medio november. Dato for møtet vil bli fastsatt før sommerferien.

 

Bergen/Oslo 21. mai 2009

 

Ole-Jørgen Johannessen                 Tom Schmidt

                  leder                                        sekretær