Protokoll 89, 30 november och 1 december 2009, Göteborg

NORNA                                Møtereferat 89

v/Tom Schmidt

Navnegransking

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Postboks 1011 Blindern, NO-0315 Oslo.

tom.schmidt[ved]iln.uio.no

 

Referat fra NORNA-møte nr. 89 i Göteborg 

30. november og 1. desember 2009.

 

 

Til stede: Birgit Eggert (Danmark), Anfinnur Johansen (Færøyene), Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Maria Löfdahl (varamedlem; Sverige), Per Vikstrand (Sverige), Tom Schmidt (sekretær). Representantene fra Finland og Island hadde dessverre ikke mulighet til å delta, og Birgit Eggert var ikke med 1. desember (sak 10–12).

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Godkjenning av møtereferat 88. 

    Referatet ble godkjent med følgende anmerkning: 

    Pkt. 3e var ufullstendig referert og det skal tilføyes at redaktører av NORNA-rapporter skal ha anledning til å avvise innkomne bidrag på faglig grunnlag, enten med støtte i fagfellevurdering eller etter eget skjønn. 

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 37. symposium, Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 2, i Hapsal i Estland, 22.–25. mai 2008.

    Ole-Jørgen Johannessen refererte en skriftlig melding fra Leila Mattfolk og Paula Sjöblom: Rapporten Namn och kulturella kontakter. Handlingar från NORNA:s 37 symposium i Hapsal 22–25 maj 2008 utkom i slutten av juni 2009. Den ble trykt i 250 eksemplar, hvorav 120 ble gitt til NORNA-förlaget og om lag 30 ble sendt ut til forfatterne og øvrige deltakere på symposiet i Hapsal. Rapporten selges av så vel Focis som Swedish Science Press.

        Komitéen berømmet redaktørene, Leila Mattfolk og Terhi Ainiala, for rask produksjon av den smakfult utstyret rapporten og takket for de 120 eksemplarene som vederlagsfritt ble overført til NORNA-förlaget.   

 

b) Rapport fra NORNAs 38. symposium på Fyn: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

        Birgit Eggert opplyste at ennå var bare om lag halvparten av foredragsmanuskriptene kommet inn til redaksjonen. Det vil bli sendt ut purring før jul. Det er ennå ikke søkt om trykkestøtte, og det er heller ikke antydet noen publiseringsdato. 

 

c) Erfaring med redaktørarbeid m.m. i inneværende periode. Revisjon av redaktørinstruksen

    Det vises til pkt. 3e i referat nr. 88 samt pkt. 2 ovenfor.

        Innkomne kommentarer fra forlagssjefen, Katharina Leibring, samt fra Finlands komitémedlem, Leila Mattfolk, ble referert, og den eksisterende redaktørinstruksen ble gjennomgått i detalj. Sekretæren ble bedt om å skrive utkast til ny instruks på grunnlag av den eksisterende og de punkt som kom fram i diskusjonen, samt de skriftlige bemerkningene fra finsk hold. Utkastet vil så bli sendt komitémedlemmene for kommentar. Sekretæren ble videre bedt om å lage et utkast til mal for tittel, omslag m.m., som sendes forlagssjefen. 

        Det ble understreket at redaktører av NORNA-rapporter skal få tilsendt instruksen og malen fra forlagssjefen, og at tittel og omslag skal sendes forlagssjefen til kontroll i god tid før trykking.    

     

d) Orientering om NORNA-förlaget /Swedish Science Press. 

    Per Vikstrand refererte opplysninger fra forlagssjefen vedr. forholdet mellom forlaget og distributøren. 

        Spørsmål om opplagsstørrelse og evt. supplering ved bestillingstrykk («print-on-demand») ble drøftet. Inntil videre bør rapportene trykkes i 250–300 eksemplar, og p.g.a. de alminnelig brukte finansieringsordningene synes en alternativ ordning med bestillingstrykk vanskelig å praktisere. Avgjørelsen om slik publisering må evt. fattes av symposiearrangørene.  

 

4.    Symposier

    Det vises generelt til utlysningene på NORNAs hjemmesider (www.norna-org. «anslagstavlan»).

 

a) NORNAs 39. symposium: Etymologiens plass i navneforskningen. Halden i Østfold, Norge,  11. – 13. mai 2010. 

    Hittil har om lag 25 forskere meldt sin interesse for symposiet; halvparten regner med å holde foredrag. Fristen for endelig påmelding er 15. januar; se likevel pkt. 9b nedenfor.

 

b) NORNA:s 40:e symposium: Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk.
Älvkarleby i Uppland, Sverige 29. september – 1. oktober 2010.

    Tre forskere er særskilt innbudt til symposiet (Silvio Brendler, Tyskland, Bertie Neethling, Sør-Afrika og Eva Brylla, Sverige). Det understrekes at «binamn» ikke bare må forstås som personbinamn, og det oppfordres til å ta opp også andre kategorier.

    Påmeldingsfristen er 17. januar; se likevel pkt. 9d nedenfor.

 

    c) NORNAs 41. symposium

    Anfinnur Johansen opplyste at navneforskere på Færøyene vil arrangere et symposium i 2011, sannsynligvis i slutten av mai. Emnet vil være Navne i kystkulturen

    Første utsendelse kan ventes i løpet av våren 2010.

 

5. Orientering om NORNAs prosjekter

    a) NONELex 

        De første 23 artiklene i Lexikon över nordiska ortnamnselement er nå tilgjengelige på NORNAs hjemmeside (www.norna.org). Det gjøres spesielt oppmerksom på den innledende beskrivelsen i «Om lexikonet». 

        Komitéen takker redaktøren, Staffan Nyström, Uppsala, for det arbeidet han så langt har lagt ned. Takk også til redaktøren av NORNAs hjemmeside, Per Vikstrand, som har hatt ansvar for den endelige nettpubliseringen av tekst- og bildefiler. 

        Komitéen drøftet det videre arbeidet med leksikonet og oppfordrer nordiske navneforskere til å bidra med artikler. Forfattere av artikler i eksisterende, trykte oppslagsverk bør kontaktes direkte. Det vil bli vurdert om framtidige artikler i NONELex bør være fagfellevurdert.

 

    b) Personnavnterminologi 

        Birgit Eggert refererte fra terminologikomitéens møte i Helsingfors medio november.

        Man var blitt enige om følgende arbeidsgang:

            Fase 1: Excerpering og inddatering samt indførelse i databasen

            Fase 2: Ordning inden for hvert sprog

Fase 3: Sammenføring af de forskellige sprog (finde en fælles kerne af termer som vi kan behandle på alle de involverede sprog).

Fase 4: Normering

        Neste møte vil bli holdt høsten 2010, sannsynligvis i forbindelse med symposiet i Älvkarleby. Målet er å ha fullført arbeidet innen NORNA-kongressen 2012, og det er tanken at det der kan legges fram ulike sider av arbeidet, f.eks. «kerne-listen», problematiske termer o.s.v.

 

6. Orientering om andre prosjekter

    a) Urbane stedsnavn

        Leila Mattfolk hadde sendt komitéen følgende orientering: 

        Konferensen Urban place names hölls 13–16.8 i Nordsjö i Helsingfors. Konferensen samlade omkring 60 forskare från Europa, Nordamerika och Mellanöstern. Forskarna representerade discipliner som namn- och språkforskning, geografi, historia, antropologi och stadsplanering. Nästan hälften av deltagarna var nordiska forskare. Av dessa höll 15 föredrag på konferensen. Symposiet var mycket lyckat och bjöd på intressanta inlägg och diskussioner.  En del av konferensbidragen planeras utges i tematiska tidskrifter (som i t.ex. Journal of Cultural Policy), medan andra i ett senare skede sannolikt kommer att publiceras som en webbpublikation på Focis webbsidor (www.focis.fi). Symposiet Urban place names arrangerades av Focis och huvudarrangörer var Terhi Ainiala och Jani Vuolteenaho. Ytterligare information om symposiet: www.kotus.fi/urbannames2009. I Språkbruk 3/2009 och i senaste Nytt om namn [nr. 49] finns även artiklar av Terhi Ainiala om konferensen. Sammandragen av föredragen finns på adressen http://www.kotus.fi/files/1249/urbannames_abstracts.pdf.

 

    b) Torp-prosjektet 

        Antologien om torp-navn er nå i trykken.

 

    c) Navn og identitet 

        Det arbeides med en nett-publikasjon i serien Oslo Studies in Language. Sannsynligvis vil rapporten bli publisert i 2010.

 

d) Historical Language and Literacy in the North Sea Area. Universitetet i Stavanger 26.–28. august 2009. 

    Et par av foredragene på konferansen gjaldt navn, ett om innvandring og navn i førvikingtidas England og ett om den gammeleuropeiske hydronymien.

 

e) Den 14:e internationella sagakonferensen fant sted i Uppsala 9.–15. august. På seksjonen Names and saga ble det holdt 13 foredrag, av forskere bl.a. fra Sverige og Norge. Se nærmere i seineste nyhetsbrev (www.norna.org). 

 

f) Komitéen ble orientert om at det i dagene «26-27 april 2010 hålls en ‘workshop‘ om Gudhem-platser i Skandinavien på Zentrum für Baltische und Skandinavische Archäologie, Schloß Gottorf, i Schleswig, Tyskland».

 

7. Nordisk namnforskning 2009

        Det minnes om at komitémedlemmene må ha mottatt publikasjoner for evt. omtale innen 15. januar 2010. Slik det ble gjort grundig rede for i referat 88, skal navnekrøniken inneholde omtale av forskning og evt. nyskaping, ikke virksomhet og mindre, enkeltstående artikler. Og det er vitenskapelighet, ikke publiseringskanal eller forfatter som skal være avgjørende for utvalget. Alle publikasjoner vil bli nevnt i bibliografien, og det oppfordres til å sende komitémedlemmene nødvendig informasjon innen 15. januar 2010.

        Medlemmenes frist for innsending av manus blir som i 2009, d.v.s. seinest 1. mars til sekretæren. Namn och bygds redaksjon skal ha det ferdige manuset innen 1. april.  

 

8. NORNAs hjemmeside 

a) Nyhetsbrevet 

        Nyhetsbrev nr. 12 ble lagt ut på NORNAs hjemmeside 26. oktober. Nå er også tidligere nyhetsbrev tilgjengelige. 

        Det var enighet om å holde på den etter hvert etablerte sjangeren, og likeledes vil formatet i hovedsak opprettholdes. 

        Navneforskerne oppfordres til å orientere sine komitémedlemmer om aktuelle begivenheter som bør omtales i nyhetsbrevet.

 

    b) Navnebibliografien. 

        Det foreligger ennå ikke noe utkast til databaseløsning.

        Evt. rettelser og tilføyelser til bibliografien samles opp og sendes det enkelte lands komitémedlem. 

        

    c) Navneforskerregisteret 

        Det er framsatt et ønske om et tematisk ordnet tillegg til det nettbaserte registeret i henhold til «en grov klassificiering av intressområden». Slik registeret nå er ordnet, er dette dessverre ikke mulig.

        Det minnes om at hver enkelt forsker selv må kontrollere at opplysningene er korrekte og oppdaterte. Endringer, strykninger eller tillegg kan sendes sekretæren, helst med kopi til ens eget komitémedlem. Sekretæren har det fullstendige registeret og formidler opplysningene videre til nettsideredaktøren. 

 

    d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter

        Det arbeides videre med å få lagt engelske (og evt. tyske) sammendrag av artikler i NORNA-rapportene ut på NORNAs hjemmesider. Fra finsk hold ble det foreslått (også) å få lagt ut innholdsfortegnelsene. I møtet ble det foreslått å lage en pdf-fil for hver rapport med lenke fra rapportnavnet. Arbeidet fortsetter.     

 

9. ØKONOMI

a) Per Vikstrand refererte en kort rapport fra NORNAs kasserer (Anita Eldblad). Saldoen er nå på SEK 39.589 mot 26.808 i mai. Fremdeles utestår ca. 12.000 for boksalg 2008.

        NORNAs utgifter til nettadresse utgjør årlig ca. SEK 700, og Per vil undersøke hvorvidt dette kan gjøres billigere.  

 

    b) NORNA-stipendiet

        En skriftlig kommentar fra Finland var på forhånd delt ut til komitémedlemmene. 

        Det var enighet om å dele ut et stipend i 2010 til en student eller yngre forsker som vil delta på symposiet i Halden eller i Älvkarleby. Det ble denne gangen ikke fastsatt noe bestemt beløp, men komitéen ønsker så vidt mulig å dekke såvel opphold som (billigste) reise. Sekretæren ble bedt om å utarbeide forslag til utlysningstekst for distribusjon seinest 10. desember med søknadsfrist 20. januar. Søknadene blir distribuert til komitémedlemmene, som behandler søknadene i e-postmøte med avgjørelse seinest 25. januar. Mottakeren av stipendet vil gis utsatt påmeldingsfrist til 31. januar.

 

    d) Alternative finansieringskilder

        NORNAs eneste inntekter har i flere år vært boksalg, og det har ikke lykkes å finne alternative finansieringskilder. En medlemsavgift har tidligere vært foreslått og avvist. Det foreslås nå i stedet å innføre en mindre avgift fra deltakere på NORNA-symposier, f.eks. SEK 100 kr. (eller tilsvarende), men dette kan evt. tidligst innføres i samband med symposiet i 2011. Muligens må et slikt forslag likevel først vedtas av kongressen.      

 

10. NORNAs virksomhet:     

    a) Tema for og organisering av symposier

        Det ble drøftet hvorvidt urbane navn, som nå i flere år har vært emne for arrangementer utenfor NORNAs regi, også ble tatt opp som tema på et NORNA-symposium, gjerne i Finland, der den urbane navneforskningen står sterkt. Dette måtte i så fall skje høsten 2011.

 

    b) Forskergrupper / nettverk?

        Det foreligger flere mer eller mindre vel organiserte nettverk eller forskergrupper i navneforskning (f.eks. urbane navn, torp-prosjektet og – helt nylig – en forskergruppe i personnavn ved LLE i Bergen), og det kunne være ønskelig med en fortegnelse over disse, f.eks. i neste høsts nyhetsbrev. Som et eksempel kan nevnes følgende fra Finland:

«I samband med symposiet Urban place names skapades en e-postlista för alla som är intresserade av urbana namn: http://www.jiscmail.ac.uk/urban-place-names».

 

    b) Planter og plantenemne

        Til møteinnkallingen var det vedlagt et brev fra Staffan Nyström, Uppsala, om konferansen Växter och växtnamn (Stockholm og Uppsala 11.–12. november 2010). Fra arrangørene er det ytret ønske om aktiv medvirkning fra NORNA, dessuten ønsker man at NORNA vil åpne sine kanaler (hjemmeside, nyhetsbrev, navneforskerregister) for dette forskningsfeltet.

        Spørsmålet ble ivrig debattert og det ble også lagt fram skriftlige synspunkt fra finsk hold. Det ble vedtatt at konferansen skal kunne annonseres gjennom NORNAs kanaler. Imidlertid var det ikke stemning for på det nåværende tidspunkt å ta plantenemne eller andre artsbetegnelser med blant NORNAs forskningsfelt. 

 

11. Eventuelt

    a)     Undervisningen i navneforskning har behov for av en ny håndbok / lærebok / innføringsbok. Ulike måter å nå dette målet på ble drøftet, og det ble oppfordret til at emnet skulle forberedes til et annet komitémøte. 

 

    b)  Til symposiet i Älvkarleby er det invitert to deltakere som vil framføre sine foredrag på engelsk. Også ved noen tidligere anledninger (seinest på Bornholm, i Hapsal og Ryslinge) har dette forekommet, og ved framtidige NORNA-symposier kan dette bli mer vanlig. Det etterlystes synspunkt på dette, kanskje særlig fra finsk og islandsk hold. 

 

12. Neste møte 

    Neste møte vil finne sted i etterkant av Halden-symposiet, altså på ettermiddagen torsdag 13. mai 2010.

 

 

 

Bergen/Oslo 11. desember 2009

 

 

Ole-Jørgen Johannessen

leder

Tom Schmidt

    sekretær