Protokoll 90, 11 maj 2010, Halden

NORNA                                        Møtereferat 90

v/Tom Schmidt

Navnegransking

Institutt for lingvistiske og nordiske studier

Postboks 1011 Blindern, NO-0315 Oslo.

tom.schmidt[ved]iln.uio.no

 

Referat fra NORNA-møte nr. 90 i Halden 

11. mai 2010.

 

 

Til stede: Peder Gammeltoft (varamedlem; Danmark), Leila Mattfolk (Finland), Anfinnur Johansen (Færøyene), Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Maria Löfdahl (varamedlem; Sverige), Per Vikstrand (Sverige), Tom Schmidt (sekretær). Representanten fra Island hadde dessverre ikke mulighet til å delta..

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

    Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Godkjenning av møtereferat 89. 

    Referatet ble godkjent. 

 

3. Publikasjoner

a)     Rapport fra NORNAs 38. symposium på Fyn: Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid.

    Peder Gammeltoft opplyste at to foredragsmanuskript fremdeles mangler, men redigeringen er i gang, og trykking forventes i løpet av året. 

 

b) Erfaring med redaktørarbeid m.m. i inneværende periode. Revisjon av redaktørinstruksen.

    Sekretæren la fram utkast til revidert instruks (se referat 89). Dette ble drøftet, og Per Vikstrand sa seg villig til å sørge for oversettelse til svensk. Instruksen vil så bli sendt komitémedlemmene for endelig godkjenning.    

     

c) Orientering om NORNA-förlaget / Swedish Science Press. Her kom det ikke fram annet enn det som framgår under pkt. 9a.

 

4.    Symposier

    Det vises generelt til utlysningene på NORNAs hjemmesider (www.norna-org. «anslagstavlan»).

 

a) NORNAs 39. symposium: Etymologiens plass i navneforskningen. Halden i Østfold, Norge,  11. – 13. mai 2010. 

    Første dag av symposiet var gjennomført da NORNA-komitéen holdt sitt møte. Det samlet 41 deltakere fra Danmark, Finland, Færøyene, Norge, Sverige og Skottland. Seks inviterte forskere holdt foredrag på 1 time, mens 12 andre var tildelt ½ time hver. I tillegg kunne man – for første gang i NORNA-sammenheng – oppleve en plakat- («poster»)presentasjon. Arrangørene planlegger å publisere foredragene som en NORNA-rapport.

 

b) NORNA:s 40:e symposium: Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk.
Älvkarleby i Uppland, Sverige 29. september – 1. oktober 2010.

    Pr. i dag har 25 deltakere meldt seg på, og med arrangørene vil symposiet trolig samle om lag 30. Her er det også oppfordret til plakatpresentasjoner. Til symposiet vil foredragsholderne ha levert «pre-prints», og det vil være oppnevnt opponenter som vil lede de enkelte diskusjonene. Andre utsendelse er distribuert, og den finnes også på NORNAs hjemmesider (http://www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html)

 

    c) NORNAs 41. symposium: Navne i kystkulturen.

    Tórshavn, Færøyene (torsdag) 2.–4. juni 2011. Foreløpig påmeldingsfrist er 1. september 2010. Ytterligere informasjon finnes i vedlegg til dette referatet. NORNA-komitéen uttrykte sin takk til Anfinnur Johansen for initiativet.

 

d)    Andre symposier

    Leila Mattfolk foreslo på vegne av kollegene i Helsingfors at man der arrangerer et symposium om urbane navn 10.–12. november 2011. Forslaget ble mottatt med takk.

 

    Det kan muligens bli holdt et symposium i Sverige om navneteori, men dette ville i så fall bli etter kongressen i 2012. 

 

    Society for Name Studies in Great Britain and Ireland har foreslått et samarbeid med NORNA om et symposium (i 2014?) om navn i kolonisasjonsområder. Komitéen fant tilbudet interessant og vil be om at det utarbeides et konkret forslag om dette.

 

5. Orientering om NORNAs prosjekter

    a) NONELex 

Her er lite nytt å melde. Ingen nye bidrag er kommet inn, og det er heller ikke sendt ut noen innbydelse eller oppfordring til å sende inn artikler. Se ellers referat nr. 89.

 

    b) Personnavnterminologi 

Heller ikke her er det mye å melde siden forrige komitémøte. Prosjektet har et høyt ambisjonsnivå, og arbeidet går stadig framover. Se ellers referat nr. 89. 

 

6. Orientering om andre prosjekter

    a) Urbane stedsnavn – Finland

        Prosjektet Nimimaiseman muutos Helsingin sosiolingvistisesti moninaistuvissa kaupunginosissa (‘Förändringar i namnlandskapet i stadsdelar i Helsingfors med allt större sociolingvistisk variation’), ledet av Terhi Ainiala och Jani Vuolteenaho, er avsluttet og materialet på ca. 50 intervjuer er arkivert. Materialet brukes som grunnlag for avhandlinger og artikler. De fleste artikler om materialet er skrevet på engelsk. Ett av projektets resultater var symposiet Urban place names, som fant sted i Helsingfors 13–16.8.2009 (se http://www.kotus.fi/urbannames2009). Informasjon om prosjektet (på finsk) finnes på http://www.kotus.fi/index.phtml?s=401.

 

    b) Torp-prosjektet 

        Antologien om torp-navn (Torp som ortnamn och bebyggelse) ble utgitt med trykkår 2009, og den presenteres 28. mai. Forskningssamarbeidet Torp-Forum lever videre, og det er planer om en ny samling i Esbjerg. Ingen dato er foreløpig fastsatt. Torp-Forum kan kontaktes gennem Peder Dam pederdam@hum.ku.dk og Johnny Jakobsen jggj@hum.ku.dk.

 

7. Nordisk namnforskning

Det ble foreslått å be Namn och bygds redaksjon å tildele ytterligere 2–3 sider til navnekrøniken. Enkelte komitémedlemmer understreket imidlertid at krøniken skal være et konsentrat av den publiserte, vitenskapelige forskningen.        

Det ble igjen minnet om fristene for innsending av bidragene til navnekrøniken og bibliografien må overholdes. De enkelte navneforskerne bes (igjen) om å sende inn kopier av sine publikasjoner til de nasjonale kronikørene innen 15. januar. 

 

8. NORNAs hjemmeside 

Det ble opplyst at det nå er håp om å få gitt hjemmesidene en ansiktsløftning, sannsynligvis ved hjelp av en skolepraktikant. En foreløpig versjon vil bli lagt fram for komitéen i løpet av sommeren.

 

a) Nyhetsbrevet 

        Nyhetsbrev nr. 13 ble 5. mai lagt ut på NORNAs hjemmeside. Tidligere nyhetsbrev er også tilgjengelige. Se: http://www2.sofi.se/NORNA/NORNA.html

 

    b) Navnebibliografien. 

        Arbeidet med en databaseløsning fortsetter med Peder Gammeltoft som ansvarlig. 

     

    c) Navneforskerregisteret 

        Det minnes (igjen) om at hver enkelt forsker selv må kontrollere at opplysningene er korrekte og oppdaterte. Endringer, strykninger eller tillegg kan sendes sekretæren, helst med kopi til ens eget komitémedlem. Sekretæren har det fullstendige registeret og formidler opplysningene videre til nettsideredaktøren. 

 

    d) Engelske oversettelser av artikkelsammendragene i NORNA-rapporter

        Det arbeides videre med å få lagt engelske (og evt. tyske) sammendrag av artikler i NORNA-rapportene ut på NORNAs hjemmesider.     

 

9. ØKONOMI

a) Per Vikstrand opplyste at saldoen på NORNAs bankkonto nå er på SEK 39.138 mot 39.589 i november 2009. D.v.s. at summen på ca. SEK 12.000 for Swedish Science Press’ boksalg i 2008 fremdeles utestår. Det forelå ennå ingen opplysninger om boksalget i 2009.

 

    b) NORNA-stipendiet

        Ved forrige utlysning fikk komitéen to søknader om stipend, og 25. januar 2010 ble det vedtatt å gi det til doktorand Stefan Jacobsson, Uppsala. Beslutning om en evt. utlysning for inneværende år ble utsatt.

 

10. NORNAs virksomhet:     

    a) Tema for og organisering av symposier

        Se pkt. 4 d ovenfor.

 

    b) Utenomnordiske bidrag på symposiene 

        Se pkt. 11 b i referat 89.

        Det var enighet om at foredrag på NORNA-symposier/konferanser i første rekke skal holdes på et nordisk (skandinavisk) språk. Unntak bør likevel kunne forekomme. 

 

11. Eventuelt

        Det ble orientert om et nytt nettidsskrift Svensk Historia: http://www.svenskhistoria.se/, som på eget initiativ har ført opp NORNA blant sine lenker.

 

12. Neste møte 

    Neste møte ble foreslått holdt i samband med symposiet i Älvkarleby 29. september – 1. oktober 2010, og det er i ettertid blitt klart at dette vil la seg gjøre.

 

 

 

Bergen/Oslo 14. juni 2010

 

 

Ole-Jørgen Johannessen

leder

Tom Schmidt

    sekretær