Protokoll 94, 7 juni 2012, Askov

 

Referat fra NORNA-møte nr. 94 i Askov 

torsdag 7. juni 2012,  kl. 16:45

 

Til stede: Birgit Eggert og Peder Gammeltoft (Danmark), Leila Mattfolk (Finland), Anfinnur Johansen og Kristin Magnussen (Færøyene), Guðrún Kvaran (Island), Ole-Jørgen Johannessen (Norge), Maria Löfdahl og Per Vikstrand (Sverige), Tom Schmidt (sekretær).

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

    - Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

 

2. Godkjenning av møtereferat 93. 

    - Referatet ble godkjent.

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 40. symposium, Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk, i Älvkarleö i Uppland, 29. september – 1. oktober 2010.

    - Finansieringen er ennå ikke helt i havn.

 

b) Planer for publisering av rapporten fra NORNAs 41. symposium, Navne i kystkulturen, i Tórshavn 2.–4. juni 2011.

    - 22 bidrag er klare. Finansiering er ennå ikke sikret.

 

c) Planer for publisering av rapporten fra NORNAs 42. symposium 10.–12. november 2011, Namn i staden, Helsingfors.

    - Arbeidet er godt i gang, og finansiering er sikret. Det blir tale om utgivelse både som et nummer i Institutet för de inhemska språkens publikasjonsserie Skrifter og som NORNA-rapport.

 

4. Symposier

NORNAs 42. symposium 10.–12. november 2011, Namn i staden, Helsingfors.

- Symposiet samlet 43 deltakere, og det ble holdt 20 foredrag, hvorav fire av innbudte forskere.

 

5. Den 15. nordiske navneforskerkongressen på Askov Højskole 6.–9. juni 2112. 

    - Komitéen var tilfreds med kongressens første to dager. Ordningen med "preprints" synes å ha fungert godt, men det ble bemerket at man med fordel kunne begrenset lengden til f.eks. 2 sider.

 

6. Orientering om NORNAs prosjekter

    a) NONELex

    - Det foreligger ingen opplysninger om prosjektet ut over det som nevnes i referat 92.

 

    b) Personnavnterminologi 

    - [Prosjektet ble presentert seinere samme kveld.]

        

7. Orientering om andre prosjekter?

    - Arbeidet med lærebok i onomastikk går framover. En første versjon ventes til høsten.

 

8. Nordisk namnforskning 

    - Vårens arbeid forløp tilfredsstillende, men det ble uttrykt frustrasjon over at litteraturkrøniken for 2010 ikke forelå da man skulle utarbeide den neste.

 

9. NORNAs hjemmeside 

a) Nyhetsbrevet 

    - Det ble foreslått at nyhetsbrevet heller burde publiseres i september og februar, slik at det kunne annonsere semesterets arrangementer.

    b) Navnebibliografien. Utkast til databaseløsning

        - Det foreligger ingen nye opplysninger om databaseløsning.

        - Feil og mangler i tidligere bibliografier bør rettes.

    - Flere bemerket at forskerne bør bli flinkere til å sende inn bibliografiske opplysninger.     

    c) Navneforskerregisteret

    - Det er fremdeles feil og mangler i registeret. Det vil bli oppdatert så lang råd er, og overlatt den neste sekretæren så snart som mulig. Oppdateringen av nettversjonen vil neppe kunne skje før til høsten. 

    d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter 

        - Det foreligger ingen opplysninger om fortgang i arbeidet.

    e) Hjemmesidene 

        - Forskerne oppfordes til å sende inn informasjon om nye publikasjoner.

        - Ny versjon av vedtektene ("stadgarna") må legges ut.

 

10. ØKONOMI

    a) Rapport fra NORNAs kasserer

    - Saldo pr. 1. juni var SEK 62.416,18; overskudd fra boksalg i 2012 er ikke inkludert. 

    b) Ny kasserer

    - Agneta Sundström har nå overtatt vervet som kasserer etter Anita Eldblad.

    c) NORNA-stipendiet 2012

    - Komitéen har tildelt stipend til Sophie Laurine Albris (Danmark) og Maria Vidberg (Finland).

 

11. NORNAs virksomhet.

    - I samsvar med vedtaket på forrige møte (referat nr. 93) besluttet komitéen enstemmig å foreslå at kongressen foretar de nødvendige vedtektsendringer for at Grønland skal kunne kan opptas som det 7. medlemsland i NORNA.

 

12. Eventuelt

    - Det var ingen saker under eventuelt

 

Bergen/Oslo 14. juni 2012

 

 

Ole-Jørgen Johannessen                            Tom Schmidt

Sekretær