Protokoll 96, 16 november 2012, Helsingfors

Protokoll för NORNA-­‐möte nr 96 i Helsingfors fredagen den 16 november 2012 kl. 13.30
på Svenska litteratursällskapet i Finland (Riddaregatan 5)

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Anfinnur Johansen (Färöarna), Hallgrímur J. Ámundason (Island), Inge Særheim (Norge), Maria Löfdahl (Sverige), Leila Mattfolk (sekreterare).

 1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Möteskallelsen och dagordningen godkändes.
 2. Godkännande av mötesprotokoll 94 och 95. Protokollen 94 och 95 godkändes.
 3. Publikationer
  1. a)  Rapport från NORNA:s 40 symposium, Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk, i Älvkarleö i Uppland 29 september – 1 oktober 2010
   Rapporten har kommit ut i tryckt form och kommer så småningom också att göras fritt tillgänglig i elektronisk form på NORNA:s hemsida.
  2. b)  Rapport från NORNA:s 41 symposium, Navne i kystkulturen, i Tórshavn 2–4 juni 2011 Rapporten är så gott som tryckfärdig (med 22 artiklar), men finansieringen är ännu inte klar. Redaktionen har beviljats en del medel från Letterstedtska föreningen och från Mentanargrunni landsins, men fick dessvärre avslag på sin ansökan till Gustav Adolfs Akademien. Redaktionen fortsätter att söka anslag.
  3. c)  Rapport från NORNA:s 42 symposium, Namn i staden, i Helsingfors 10–12 november 2011

   Redaktionen har fått totalt 15 bidrag. Dessa har nu granskats av utomstående granskare och kommer att sändas till författarna för ev. revidering. Finansieringen är klar. Rapporten torde utkomma 2013 både som NORNA-­‐rapport och som ett nummer i serien Skrifter vid Institutet för de inhemska språken.

  4. d)  Planer för publicering av rapporten från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012
   Redaktionen har ännu inte fått in alla anmälda bidrag, men hoppas kunna gå vidare med redigeringen i början av år 2013. Finansieringen av publikationen är oklar, men torde inte bli något problem.
 4. Symposier

a) Förslag om symposium hösten 2013 i Sverige.

Maria Löfdahl delgav ett förslag från Emilia Aldrin och Linnéa Gustafsson till symposium i Halmstad 6–8 november 2013 med temat Innovationer i namn och

namnmönster. Kommittén godkände förslaget och tackade för ett gott initiativ. Kommittén vill dock råda arrangörerna att gärna fundera på finaniseringen av en symposierapport redan i planeringsskedet.

b) Övriga kommande symposier. Diskussion.

Övriga symposier under kommitténs mandatperiod diskuterades, och en del förslag framfördes, men slogs inte fast. Kommittén uppmanade alla namnforskare i alla miljöer att föreslå teman och arrangörer. Följande lösa planer diskuterades:
– Danmark våren 2014?; Tema: Relationen mellem navn og lokalitet: Foreløbig titel: Navn og navnebærer

– Norge våren 2015?; ev. tema: namn som språkhistoriska källor
– Finland hösten 2014 eller 2015; ev. tema personnamn (förnamn)

Föreslogs en idébank där enskilda namnforskare kan anmäla forskningsidéer
och -­‐intressen för att ev. hitta samarbetspartner i andra forskarmiljöer. Förslaget mottogs positivt, men får bero till en närmare diskussion vid nästa möte.

 1. Den 15 nordiska namnforskarkongressen på Askov Højskole 6–9 juni 2012.

  Rikke Steenholt Olesen redogjorde för kongressen från arrangörernas synvinkel och konstaterade att kongressen hade förlöpt utan större problem. Den respons de har fått är övervägande positiv. Kommittén tackade arrangörerna för en vällyckad och fint arrangerad kongress.

 2. Orientering om NORNA:s projekt
  Huvudredaktören Staffan Nyström meddelar att NONElex tillsvidare är lagd på is.

  Projektet kring personnamnsterminologin saknar för tillfället en databasansvarig, efter att Gulbrand Alhaug gått i pension och Ivar Utne tackat nej till att överta uppdraget. Kommittén anser att databasen så snabbt som möjligt bör få en form så att den kan läggas ut på nätet, men att denna bör formges i samband med ev. övriga databaser som kunde läggas ut på NORNA:s hemsida.

 3. Orientering om andra projekt

  Kommittémedlemmarna redogjorde för ny litteratur i respektive länder. Sekr. hänvisar till bibiografin och nyhetsbreven för närmare uppgifter.

 4. Nordisk namnforskning

  Manus ska levereras till sekreteraren senast den 1 mars, sekreteraren sammanställer och sänder till NoB:s redaktion den 1 april. Publikationer som tas med i namnkrönikan bör vara tillgängliga senast den 15 januari följande år.

 1. NORNA:s hemsida
  1. a)  Nyhetsbrevet
   – Publiceras höst och vår på NORNA:s hemsida. Manusstopp 1 februari och 1 september.
  2. b)  Namnbibliografin
   – Databaslösningarna diskuterades och Pamela Gustavsson förevisade publikationsdatabasen Finna vid Svenska litteratursällskapet. De finländska medlemmarna går vidare med att hitta en praktisk lösning.
   – Manusstopp för bibliografin är 15 febuari. Forskarna uppmanades sända in bibliografiska uppgifter till sitt lands representant i kommittén. Titlarna bör ha en översättning till engelska.
   – I bibliografin tas alla publikationer som tangerar namnforskning och namnvård med, oberoende om dessa är tryckta eller publicerade på nätet. Artiklar i dagstidningar tas av tradition inte med.
  3. c)  Namnforskarregistret
   – Namnforskarregistret uppdaterades i samband med kongressen i Askov. Enskilda medlemmar kan likväl gärna kontrollera uppgifterna i registret.
   -­‐ Diskuterades en databaslösning även för namnforskarregistret.
  4. d)  Engelska utdrag av NORNA-­‐rapporter
   – Vi bör ha tillstånd av de enskilda författarna för att man ska kunna publicera de engelska sammanfattningarna av deras artiklar på nätet. Författarna kontaktas av sitt lands representant i kommittén när de tekniska lösningarna för publiceringen är klara.
   – Sekr. har av Per Vikstrand fått inskannade sammanfattningar av NORNA-­‐rapporter 43, 45, 50, 51, 52, 74, 76, 78, 80 och 81. Nyare sammanfattningar torde vara enklare att få tag på hos redaktörerna.
  5. e)  Hemsidorna
   – Kommittén tyckte att arbetet med att uppdatera hemsidorna kunde läggas på sekretariatet, men då bör hemsidorna flyttas från Uppsala universitets servrar till t.ex. ett webbhotell. De finländska delegaterna gavs fullmakt att gå vidare med att hitta lämpliga lösningar för detta.
 2. Ekonomi
  1. a)  Rapport från NORNA:s kassör
   – Kassören Agneta Sundström meddelar att saldot per 13.11.2012 är 23.223,48 SEK. Utestående medel för bokförsäljningen för 2011 är 9455 SEK.
  2. b)  NORNA-­‐stipendiet
   En ev. utlysning av stipendium för 2013 sköts upp till nästa möte.
 3. Övriga ärenden

  – Sekr. distibuerade Ole-­‐Jørgen Johannessens rapport över NORNA-­‐kommitténs verksamhet 2007–2012. Vissa frågor i avsnittet Utblikk väckte en principdiskussion:

– om ett symposium ska ha inbjudna föredragshållare eller inte bör avgöras av de enskilda arrangörerna; dock bör finansieringen av de inbjudna talarnas deltagande, logi och resor vara ordnad.

– valet av inbjudna föredragshållare på symposier och kongresser bör göras av de enskilda arrangörerna

– utgångspunkten bör vara att föredrag på en NORNA-­‐kongress eller ett NORNA-­‐ symposium ska hållas på ett skandinaviskt språk, men de enskilda arrangörerna kan också välja att öppna upp för andra språk.

12. Nästa möte
Nästa möte hålls i Köpenhamn i april eller maj 2013.

Helsingfors den 21 december 2012 Terhi Ainiala

Leila Mattfolk Sekreterare