Protokoll 97, 30 maj 2013, Köpenhamn

Protokoll för NORNA-möte nr 97 i Köpenhamn 

torsdagen den 30 maj 2013 kl. 09.30

på Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinstitut

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen och Birgit Eggert (Danmark), Terhi Ainiala (Finland), Kristin Magnussen (Färöarna), Hallgrímur J. Ámundason (Island), Inge Særheim (Norge), Maria Löfdahl och Emilia Aldrin (Sverige), Leila Mattfolk (sekreterare).

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för övriga ärenden.

Möteskallelsen och dagordningen godkändes. Till övriga ärenden fogades punkterna NORNA:s manusanvisningar och förslaget på en idébank.

2. Godkännande av mötesprotokoll 96 samt protokoll över e-postmöte fört 1.2.2013. 

Protokoll 96 samt protokollet över fört e-postmöte 1.2.2013 godkändes. 

3. Publikationer

a)     Rapport från NORNA:s 40 symposium, Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk, i Älvkarleö i Uppland 29 september – 1 oktober 2010 finns tillgänglig i elektronisk form på NORNA:s webbplats.

b)     Rapport från NORNA:s 41 symposium, Navne i kystkulturen, i Tórshavn 2–4 juni 2011. Rapporten är tryckfärdig. Redaktionen har funnit ett nytt företag som kan erbjuda layout, tryckning och distribution till en lägre kostnad än budgeterat, vilket gör att de bidrag redaktionen fått räcker till. Rapporten utkommer under sommaren 2013.

c)     Rapport från NORNA:s 42 symposium, Namn i stadsmiljö, i Helsingfors 10–12 november 2011. Redigeringen är i slutskedet, och författarna får slutliga korrektur under sommaren. Finansieringen är klar och rapporten utkommer under hösten 2013.

d)    Rapport från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012. Redaktionen har fått tillbaka granskarnas utlåtande på de flesta artiklar och kommer så småningom att sända ut kommentarerna till författarna. Rapporten kommer att innehålla ett 30-tal artiklar och utkommer under 2014. Finansieringen utgör inget problem. 

Kommittén konstaterade tillfreds att läget för symposierapporterna ser mycket bra ut.

4. Symposier

a) NORNA:s 43 symposium, 6–8 november 2013 i Halmstad, Sverige; tema: Innovationer i namn och namnmönster.

Emilia Aldrin presenterade planeringen av symposiet i Halmstad och berättade att symposiet väckt ett stort intresse. Anmälda deltagare är 54, av vilka ca 40 kommer att hålla föredrag. Detta leder till att man blir tvungen att ha parallella sektioner. Det andra utskicket med preliminärt program sänds ut inom juni. Deltagaravgiften är beroende av eventuella bidrag, vilka arrangörerna vid tidpunkten för mötet ännu inte hade fått besked om.

b) NORNA:s 44 symposium, juni 2014, i Caen, Normandie. 

Inge Særheim presenterade ett förslag på ett symposium med den preliminära rubriken Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area. Symposiet är planerat att hållas i Caen i Normandie i juni 2014 och skall arrangeras av Inge Særheim och Gunnstein Akselberg i samarbete med forskare vid Det fransk-norske studiesenteret i Caen och Det fransk-norske forskingssenteret i Paris. Symposiespråket kommer att vara engelska och kommittén ansåg att också rapporten från symposiet med fördel kan vara skrivna på engelska. Första utskick kommer att sändas ut i juni/juli 2013.

c) NORNA:s 45 symposium, hösten 2014, i Skagen, Danmark

Birgit Eggert presenterade planerna för ett NORNA-symposium på hösten 2014 (troligen oktober), enligt planerna i Skagen i Danmark. Temat kommer att vara förhållandet mellan namn och namnbärare.  Symposiet kommer att arrangeras av Birgit Eggert, Line Sandst och Johnny Grandjean Gøgsig Jakobsen. Första utskick kommer under hösten 2013.

d) NORNA:s 46 symposium, våren 2015, på Öland, Sverige

Per Vikstrand har meddelat intresse att arrangera ett symposium med temat bebyggelsenamnsforskning. Symposiet planeras till våren 2015 och arrangeras troligen på Öland. 

e) NORNA:s 47 symposium, hösten 2015, i Tammerfors, Finland

Antti Leino har meddelat intresse att vara huvudansvarig arrangör för ett NORNA-symposium med temat personnamn. Symposiet kommer att hållas hösten 2015 i Tammerfors.  

5. Orientering om NORNA:s projekt

NONElex ligger fortsatt på is.

Personnamnsforskningsterminologin

Gulbrand Alhaug gör materialet klart för att det ska kunna föras över i en databas som kan läggas ut på nätet. Kommittén var enig om att materialet bör läggas ut så snart som möjligt, och att det senare kan kompletteras med nytt materiel eller med sådant som saknas. Kommittén anser att varje land självt kan bestämma när excerperingen kan anses vara slutförd och att arbetet med terminologin inte får bli ett evighetsprojekt.

6. Orientering om eventuella andra projekt

Per Vikstrand och Lisbeth Eilersgaard Christensen har tagit initiativ till ett nätverk för bebyggelsenamnsforskning. Nätverket kommer eventuellt att samlas kring en gemensam plattform på det sociala mediet Linked in. 

7. Nordisk namnforskning 

Nordisk namnforskning 2012 kommer som vanligt att ingå i Namn och bygd. Manuskriptet sändes in till redaktören Svante Strandberg i början av april.

8. NORNA:s hemsida 

A) Hemsidorna. 

Terhi Ainiala och Leila Mattfolk presenterade förslag till förnyade webbsidor. Sidorna finns än så länge i en preliminär version, som enligt planerna kommer att läggas ut på ett webbhotell, dit adressen www.norna.org sedan riktas. Kommittén godkände förslaget, och ordföranden fick fullmakt att från NORNA:s kassa ersätta eventuella kostnader för att upprätta de nya sidorna.

B) Uppdateringen av hemsidorna. 

a) Namnbibliografin. Utkast till databas.

Namnbibliografin som ett samlat dokument upphör (troligen redan 2013) och de bibliografiska uppgifterna matas i stället av respektive lands kommittémedlem in i en sökbar databas på nätet.

b) Namnforskarregistret. Utkast till databas.

Namnforskarregistret som ett samlat dokument tas bort från hemsidorna och uppgifterna, liksom ändringar i uppgifter, matas i stället av respektive lands kommittémedlem in i en sökbar databas på nätet. Sökfunktionerna kommer att göra det enklare att t.ex. hitta forskare som är intresserade av ett visst ämne.

c) Engelska utdrag av NORNA-rapporter på nätet. Tillstånd för publicering.

Innan vi publicerar engelska utdrag av NORNA-rapporterna på nätet kommer vi att be författarna om tillstånd. Sekr. sänder tillståndsmall till kommittémedlemmarna som sedan tar kontakt med forskare från eget land. Sekr. sänder även medlemmarna en lista över artiklar publicerade i NORNA-rapporterna.        

d) Nyhetsbrevet.

Nyhetsbrevet i den form det har nu ändras, och i stället kan varje kommittémedlem lägga ut aktuella händelser på webbsidan. Sekr. undersöker möjligheten för forskare att prenumerera på nyhetsflödet på hemsidan.

9. Ekonomi

a) Rapport från NORNA:s kassör 

        NORNA:s kassör Agneta Sundström meddelar att saldot per 29.5.2013 är SEK 32 228,48.

b) NORNA-stipendiet

Beslutades utlysa ett stipendium om SEK 5 000 med ansökningsfrist den 28 juni. Stipendiet är avsett för en yngre forskare (magisterstudent eller doktorand) och ska användas för deltagande i NORNA-symposiet i Halmstad den 6–8 november 2013. 

10. Övriga ärenden

  • Kommittén var ense om att NORNA:s manusanvisningar bör ses över, tillsammans med förlagsredaktören Katharina Leibring. Beslutades att vi tar upp anvisningarna som en punkt på nästa mötesagenda, och att var och en inför mötet funderar på nya anvisningar, inkl. en vägledning för peer review-förfarandet. I vägledningen bör bl.a. ingå anvisningar för hur man anonymiserar texter.  I anvisningarna bör också ingå en tillståndsförfrågan om publicering på nätet.
  • Kommittén vara överens att de nya webbsidorna kan ge en större möjlighet att hitta andra forskare som är intresserade av samma område som en själv och att de möjligheterna kan fylla det behov av idébank som diskuterades vid mötet i november 2012.

11. Följande möte

    Följande möte hålls i samband med NORNA:s 43 symposium i Halmstad 6–8 november 2013. I samband med mötet hålls även en kurs för kommittémedlemmarna i hur de ska uppdatera de nya webbsidorna.

Helsingfors den 24 juni 2013

 

Terhi Ainiala

Leila Mattfolk, sekreterare