Protokoll 99, 25 mars 2014, Göteborg

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 99 i Göteborg
tisdagen den 25 mars 2014 kl. 10.30

Dialekt-, ortnamns- och fokminnesarkivet
Vallgatan 22, Göteborg

Närvarande: Terhi Ainiala (Finland; ordförande), Maria Löfdahl och Emilia Aldrin (Sverige), Rikke Steenholt Olesen (Danmark), Inge Særheim (Norge), Hallgrímur J. Ámundason (Island) och Leila Mattfolk (sekreterare).

Ordf. öppnade mötet 10.45.

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för punkten övriga ärenden.

Dagordningen kompletterades med punkt 4f. NORNA:s 16 kongress. Punkt 8g (manuskript- och redaktörsanvisningar) ändrades till punkt 9, punkt 9. Ekonomi till punkt 10, punkt 10. Övriga ärenden till punkt 11. och punkt 11. Följande möte till punkt 12. Protokollet fördes enligt den ändrade dagordningen.

Som övriga ärenden anmäldes:
• en hälsning från ICOS
• ett förslag till tema för workshop av Staffan Nyström

2. Godkännande av mötesprotokoll 98.

Mötesprotokoll 98 godkändes.

3. Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 42 symposium, Namn i stadsmiljö, i Helsingfors 10–12 november 2011 – eventuell elektronisk publicering?

En eventuell elektronisk publicering diskuterades. Förlagsredaktör Katharina Leibring är positiv, och anser att NORNA bör ha en URN för digital publikation. Kommittén var ense med henne. Sekr. reder ut tekniska frågor och går vidare med ansökan osv. samt diskuterar med Institutet för de inhemska språken inom vars serie den tryckta publikationen också ingår.
Redaktörerna tar kontakt med författare om tillstånd för publicering.

b) Rapport från den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov 6–9 juni 2012

Rapporten planeras utkomma endera hösten 2014 eller i början av 2015. Alla bidrag har kommit i retur efter utomstående granskning, men en del illustrationer är fortfarande oklara. I rapporten kommer 32 bidrag att ingå. Finansieringen är något oklar, men redaktionen ser inga skäl till oro.

c) Rapport från NORNA:s 43 symposium, Innovationer i namn och namnmönster, i Halmstad 6–8 november 2013

Manusstopp för bidrag till publikationen är den 31 mars. Redaktionen har ansökt om finansiering från 3 stipendiefonder och får besked under våren.

4. Symposier

a) NORNA:s 43 symposium, 6–8 november 2013 i Halmstad, Sverige; tema: Innovationer i namn och namnmönster

Totalt deltog femtio deltagare, med 31 föredrag. Kommittén ansåg att arrangemangen hade fungerat väl överlag och var speciellt nöjda över att så många lokala icke-namnforskare deltagit. Det stora antalet deltagare gjorde arrangemangen till en utmaning organisatoriskt sett, och denna löstes med 3 parallella sektioner. Arrangörernas initiativ med en referent per sektion som sammanfattade och diskuterade bidragen ansågs bra, men om samma modell ska tillämpas vid andra symposier bör den styras bättre och ges mer tid.

b) NORNA:s 44 symposium, 23–25 april 2014 i Normandie, Frankrike; tema: Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area (ordnas i samarbete med Centre Franco-Norvégien en Sciences Sociales et Humaines, Office Franco-Norvégien d'Echanges et de Coopération och Centre de Recherche Inter-langues sur la Signification en Contexte)

Det tvåspråkigt fransk-engelska symposiet har lockat ett 20-tal deltagare, med 16 anmälda föredrag, fyra på franska, resten på engelska. Deltagarna kommer från Norden, Frankrike och England. Arrangörerna strävar efter att ge ut en NORNA-publikation med handlingar från symposiet, men ska diskutera med de franska samarbetsorganisationerna. Finansieringen av publikationen är än så länge oklar.

c) NORNA:s 45 symposium, 1–4 oktober 2014 i Hulsig, Danmark; tema: Navn og navnebærer

Symposiet har 36 anmälda deltagare, med 28 föredrag, från alla nordiska länder. En hemsida ska upprättas inom kort. Avgiften är fortfarande oförändrad; arrangörerna väntar på besked om ev. extern finansiering.

d) NORNA:s 46 symposium, våren 2015, ev. på Öland, Sverige (arr. Per Vikstrand och Lisbeth Christensen); tema bebyggelsenamnsforskning

Något osäkert än. Första utskick borde gå ut inom ett par veckor. Kommittén tycker att det ska bli ett mycket intressant symposium och hoppas att det blir av.

e) NORNA:s 47 symposium, hösten 2015, i Tammerfors, Finland (arr. Antti Leino); tema: personnamn

Symposiet hålls den 21–23 oktober 2015. Temat är "personnamn och identitet". Huvudarrangörer är Antti Leino och Mona Forsskåhl. Arrangörerna sänder ut första utskick under hösten 2014.

f) Den 16:de nordiska namnforskarkongressen

Kongressen kommer antagligen att hållas i närheten av Stavanger på våren 2016, troligen i maj eller juni. Inbjudan bör gå ut på våren 2015.

5. Orientering om NORNA:s projekt

NONElex ligger fortsatt på is.

Personnamnsterminologin. Materialet för Danmarks och Norges del är klart, liksom delar av den svenska excerperingen. Den finska exerperingen är också klar, men termerna väntar på översättning. Gulbrand har sänt materialet till ordf., så att det ska kunna läggas ut på nätet. Databasen är dock stor så det blir svårt att integrera den i NORNA:s webbplats. En möjlighet är att placera den i existerande termdatabaser, men dessa är oftast byggda så att termerna uppfattas som normativa. Kommittén gav ordf. och sekr. fullmakt att gå vidare med att hitta en teknisk lösning som de sedan kan presentera för personnamnstermgruppen.

6. Orientering om eventuella andra projekt

Inga andra projekt att redogöra för.

7. Nordisk namnforskning

Samtliga kommittémedlemmar utom Grönland har sänt in bidrag för Nordisk namnforskning 2013. Det största problemet generellt är omfånget. Skribenterna greppar uppgiften på olika sätt, men kommittén anser att variationen är välkommen.

Genren diskuterades, liksom en ev. möjlighet att börja publicera översikten på nätet. Den läsarenkät som föreslogs vid förra NORNA-mötet diskuterades och finslipades. Beslutades att enkäten sänds ut någon vecka efter att Namn och Bygd 2012 har distribuerats. Enkäten ska kunna besvaras både per post och e-post och på nätet. Sekr. gör den elektroniska svarsblanketten och sammanställer också svaren.

Kommittén uppskattade att den i år hade fått tillgång till pdf-version av föregående års Namn och Bygd så snart den var klar.

8. NORNA:s hemsida
a) allmänt kring innehåll

Hemsidan ansågs allmänt vara fungerande och lättarbetad. En del material saknas, som t.ex. uppgifter i namnforskraregistret. Kommittémedlemmarna har ansvar att föra in uppgifter för sitt eget land. Hemsidan kommer att lanseras senast i juni.

b) allmänt kring uppdatering

Konstaterades att uppgiften att uppdatera sidorna och föra in nytt material ligger på samtliga medlemmar i kommittén. Därtill kunde nästa kommitté utökas med en webbansvarig. För denna kommittés del lovade Rikke känna sig för i rollen som webbansvarig.

c) bibliografin

Kommittémedlemmarna för in uppgifter om publikationer från det egna landet. Konstaterades att en del variation i presentationen säkert uppstår, men att det vore bra om den var så enhetlig som möjligt. Kommittén enades om att följa den modell som Rikke följt när hon fört in publikationerna för Danmark 2013. Kursiveringen av titlar måste slopas av tekniska orsaker.

d) namnforskarregistret

Namnforskarregistret bör vara ifyllt innan webbplatsen lanseras. Kommittén enades om att detta bör vara gjort senast den 1 maj.

e) kalendern

Kalendern ersätter nyhetsbrevet och bör alltså användas för att informera om kommande evenemang och aktuella händelser.

f) engelska sammanfattningar av artiklar i NORNA-rapporter

En lista på artiklar cirkuleras bland kommittémedlemmarna, som i ett senare skede kommer att sända ut brev om tillstånd till skribenterna. På grund av arbetet med webbplatsen skjuts detta fram till hösten.

9. manuskript- och redaktörsanvisningar för NORNA-rapporter

Manuskriptanvisningarna ska kompletteras med noggrannare anvisningar för källförteckning innan de kan godkännas. Sekr. går vidare med en sammanställning, och redaktionen för rapporten från Halmstadssymposiet kompletterar med praktiska exempel och frågor som de stöter på i redigeringen.

Redaktörsanvisningarna – sekr. omarbetar och sänder ett förslag till förlagsredaktören. Kommittén får dem senare för granskning.

Ett förslag till refereeformulär diskuterades. Det ska omarbetas av Halmstadsredaktionen i samband med deras redaktionsarbete och ges som förslag till kommittén inför nästa möte.

10. EKONOMI

a) Rapport från NORNA:s kassör

Kassören Agneta Sundström meddelar att det på NORNA:s konto finns SEK 30 687,57. Utstående medel är försäljningen av publikationer under 2013.

b) NORNA-stipendier

Kommittén ger 2014 stipendier till Lars-Jakob Harding Kællerød, Martin Sejer Danielsen och Rikhard Lähdeaho.

11. Övriga ärenden

Ordf. Terhi hälsade från ICOS-kommittén. Hon har ombetts vara kontaktperson mellan NORNA och ICOS. ICOS president kommer att förhöra sig om NORNA:s verksamhet och Terhi rapporterar om den, med syfte att stärka det internationella samarbetet.

Maria framförde hälsningar från Staffan Nyström. Han presenterade en idé om ett symposium eller en workshop kring kontaktlingvistik och kontaktonomastik. Eftersom det finns relativt många symposier planerade redan nu går denna idé över till följande kommitté. Alternativt kunde arrangörerna av kongressen överväga att öppna för workshoppar inom kongressen.

12. Följande möte

Följande möte är NORNA:s 100:de möte. Preliminärt föreslogs fredagen den 14 november och Köpenhamn som datum och plats för mötet. Kommittén bjuder in medlemmar i alla tidigare kommittéer till jubileumsmiddag (egenfinansierad).

Terhi avslutade mötet kl. 16.10.

Helsingfors den 3 juni 2014
Terhi Ainiala
Leila Mattfolk
Sekreterare