Protokoll för NORNA-möte nr 102 på Kleppe torsdagen den 9 juni 2016 kl. 16.45

Jæren folkehøgskule på Kleppe

Närvarande: Terhi Ainiala (ordf.) och Pamela Gustavsson (Finland), Inge Særheim och Gudlaug Nedrelid (Norge), Rikke Steenholt Olesen och Birgit Eggert (Danmark), Anfinnur Johansen (Färöarna), Maria Löfdahl och Emilia Aldrin (Sverige), Agneta Sundström (kassör), Leila Mattfolk (sekr.), Katharina Leibring (förlagsansvarig; punkterna 1–3)

Ordf. öppnade mötet kl. 16.47.

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Ärenden för punkten övriga ärenden.

Möteskallelsen och dagordningen godkändes. Inga övriga ärenden anmäldes.

2. Godkännande av mötesprotokoll 101.

Mötesprotokoll 101 godkändes.

3. Publikationer

Förlagsansvariga Katharina Leibring redogjorde om förlagets verksamhet under åren 2012–2016. Fem rapporter, nr 88–92, har tryckts under perioden. Försäljningen har gått ner och orsakerna är flera; dels beror det på att namnforskarkretsen har krymt och att färre bibliotek beställer böcker, dels på att marknadsföringen kunde vara bättre. Katharina försöker driva på distributören, men tar gärna emot idéer om marknadsföring. Namnforskarna kan gärna uppmana sina bibliotek att beställa böcker.

 • Rapport från NORNA:s 43 symposium, Innovationer i namn och namnmönster, i Halmstad 6–8 november 2013

  Rapporten är tryckt och utgiven. Inga planer i nuläget på elektronisk version.
   

 • Rapport från NORNA:s 44 symposium, Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area, i Normandie 23­–25 april 2014

  Rapporten är under arbete och de flesta artiklarna är klara och granskade. Vissa problem kvarstår med de franska bidragen, både med artiklar och granskningar. Redaktörerna överväger tryckning utan dessa bidrag.
   

 • Rapport från NORNA:s 45 symposium, Navn og navnebærer, i Hulsig 1–4 oktober 2014

  Redaktörerna har sänt ut de sista korrekturen och planerar att kunna publicera rapporten under hösten 2016. Blir enbart i elektroniskt format.
   

 • Rapport från NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, i Tammerfors 21–23 november 2015

  Redaktörerna hälsar att 14 bidrag sänts in och att de så småningom kommer att sändas ut för granskning. De har tilldelats 8 000 SEK i tryckningsbidrag från Letterstedtska föreningen, och har förhoppningar om att rapporten ska kunna komma ut under hösten 2016.
   

 • Rapport från NORNA:s 16 kongress, Namn som kjelder, i Kleppe 8­–11 juni 2016

  Rapporten kommer att redigeras av Inge Særheim och Tom Schmidt; manusstopp i oktober. Rapporten kommer åtminstone delvis att finansieras med överskott från kongressen.                                

4. Symposier

Kommittén valde att inte binda den nya kommittén med några idéer på symposieteman.

5.NORNA-kongressen 2016 (Inge)

Inge redogjorde för arrangemangen kring kongressen. Namnmiljön i Stavanger är liten, men han har fått god hjälp av personal vid den engelska institutionen och av Tom Schmidt. Kommittén var mycket nöjd med arrangemangen så långt och såg fram emot exkursionen och resten av det vetenskapliga programmet.

6. Orientering om NORNA:s projekt

 • personnamnsterminologin

  Arbetet med en databas för personnamnsterminologin har påbörjats, och kommer att slutföras under hösten 2016. Databasen byggs upp av Amanda Larruy-Bergqvist i Uppsala, som får ett arbetsstipendium om 28 000 svenska kronor för uppdraget. NORNA har av Ortnamnssällskapet i Uppsala tilldelats SEK 20 000 för att upprätta databasen.

  Kommittén diskuterade olika möjligheter att finansiera underhållet av databasen och beslutade föreslå att de intäkter som försäljningen av publikationer ger i första hand ska gå till under håll av databaser och webbplats, i andra hand till stipendier åt yngre namnforskare. Kommittén beslutade också att i tillägg föreslå att den nya kommittén för in en NORNA-avgift som kan tas ut i samband med symposier och kongresser.
   

 • ev. övriga projekt

  Inga övriga projekt diskuterades.

7. Orientering om eventuella andra projekt

Inga andra projekt presenterades.

8. Nordisk namnforskning

Namnkrönikan Nordisk namnforskning är klar och sänds in till redaktionen för Namn och bygd efter kongressen.
 

9. NORNA:s hemsida

 • allmänt kring innehåll
 • allmänt kring uppdatering
 • bibliografin
 • namnforskarregistret
 • kalendern

Hemsidan diskuterades, och alla var generellt nöjda med den. Namnforskarregistret bör dock ses över. Möjligheten att ha kvar avlidna medlemmar åtminstone en tid diskuterades, men inga beslut fattades. Sekr. tog på sig att komplettera registret med uppgifter om de utländska forskare som tidigare funnits med i registret.

10. NORNA-rapporter

Publiceringen av engelska sammanfattningar på nätet diskuterades. Det finns en i princip färdig lista på artiklar och författare att fråga tillstånd för publicering av. Kommittén beslutade att ge listan vidare till den nya kommittén, men att vid behov ställa upp och hjälpa till att fråga enskilda forskare om tillstånd att publicera sammanfattningarna av deras artiklar i NORNA-rapporterna på NORNA:s webbplats.

11. Ekonomi

 • Rapport från NORNA:s kassör

  Kassören Agneta meddelade att saldot på NORNA:s konto 31.5.2016 är SEK 21 583.
   

 • NORNA-stipendier

  Beslutades att inte utlysa stipendier.
   

 • Arbete med uppdatering av webbplats

  Beslutades använda de medel som finns för underhåll av databaser och webbplats.

12. Övriga ärenden
Inga övriga ärenden.

Ordf. avslutade denna kommittés sista möte kl. 17.34 och tackade för gott samarbete.

Helsingfors/Uppsala den 13 juni 2016

Terhi Ainiala

Leila Mattfolk, Sekreterare