Protokoll från kongressen i Askov, 8 juni 2012

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning

NORNA

Protokoll fört vid NORNA-mötet vid den 15 nordiska namnforskarkongressen i Askov, Danmark, fredagen den 8 juni kl. 09.00.

 1. Mötet öppnas. Ole-Jørgen Johannessen öppnade mötet kl. 9.00.
   
 2. Dagordningen. Den framlagda dagordningen godkändes utan ändringar. 
   
 3. Val av ordförande. Mats Wahlberg valdes till mötets ordförande. 
   
 4. Val av sekreterare. Leila Mattfolk valdes till mötets sekreterare.
   
 5. Rapport om NORNA:s verksamhet. Ole-Jørgen Johannessen, ordförande för NORNA 2007–2012, redogjorde för NORNA:s verksamhet under denna period. Rapporten kommer att föreligga i skriftlig form vid senare tidpunkt. 
   
 6. Redogörelse för NORNA-förlagets verksamhet, av förlagets chef Katharina Leibring.
  Katharina Leibring berättade att det under perioden 2007–2011 utkommit sex symposie- och kongressrapporter inom serien NORNA-rapporter (nr 82–87) och att sammanlagt 429 volymer hade sålts. I medeltal säljs 50–70 exemplar av varje volym. Boklagret finns dels på Arkivcentrum i Uppsala, dels hos distributören Swedish Science Press. Under denna period har förlaget minskat lagerhållningen så att lagret nu håller som mest ca 40 exemplar av varje volym. 
  Katharina Leibring påminde även om att det uppstår extra kostnader när man sänder rapporter mellan de nordiska länderna, och att detta är något som redaktörerna bör ta i beaktande.
   
 7. Redogörelse för NORNA:s ekonomi, Agneta Sundström, kassör.
  Nyvalda kassören Agneta Sundström presenterade räkenskaperna för perioden 2007–2011:
  Saldo 1 juli 2007:     SEK 32 792,42
  Saldo 1 juli 2011:    SEK 55 085,83
  SUMMA                 SEK 22 293,41

  Utgifter under perioden
  NORNA-stipendium    SEK 13 100,00
  Plusgiroavgifter    SEK   1 986,00
  Annat        SEK 81 976,11
  SUMMA        SEK 97 062,11

  Inkomster under perioden:
  Bokförsäljning    SEK  22 372,00
  Stipendium        SEK  30 000,00
  Symposium deltag.avg.    SEK  66 983,52 
  SUMMA        SEK 119 355,52

  Posten Annat under Utgifter och posterna Stipendium och Symposium deltag.avg. under Inkomster härrör från symposiet i Älvkarleö 2010. Av praktiska skäl gavs arrangörerna möjlighet att utnyttja NORNA:s konto för transaktioner kring symposiet och posterna har alltså inget direkt samband med NORNA:s egentliga ekonomi. På NORNA:s konto finns från symposiet f.n. kvar SEK 15 007,00 som ska användas till tryckning av rapporten.
   

 8. Förslag om ändringar i NORNA:s stadgar.

  NORNA-kommittén hade på sitt möte i Helsinfors den 10 november 2011 (protokoll nr 93) beslutat föreslå en ändring av NORNA:s stadgar så att Grönland skulle upptas som medlem i NORNA. Följande ändringsförslag av stadgarna lades fram (stadgarna i sin helhet kan läsas på www.norna.org):

  Stadgar § 2, första punkten
  Nuvarande ordalydelse: ”Kommittén har sex ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem.”
  Ändringsförslag: ”Kommittén har sju ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem.” (Listan har supplerats med Grönland den 8 juni 2012; ändringarna markerade med fetstil.) 

  Ändringsförslaget bifölls av mer än tvåtredjedels majoritet av mötesdeltagarna, och Grönland hälsades välkommet som medlem i NORNA.
   

 9. Presentation av de nyvalda medlemmarna av NORNA-kommittén och deras suppleanter

  Följande förslag till nationella kommittémedlemmar och suppleanter gavs:
  Danmark: Ordinarie medlem: Rikke Steenholt Olesen; suppleant Birgit Eggert.
  Finland: Ordinarie medlem: Terhi Ainiala; suppleant Pamela Gustavsson.
  Færøerne: Ordinarie medlem: Anfinnur Johansen; suppleant Kristin Magnussen.
  Grönland: Ordinarie medlem: Nuka Möller, suppleant: Lisathe M. Kruse
  Island: Ordinarie medlem: Hallgrímur J. Ámundason; suppleant Guðrún Kvaran.
  Norge: Ordinarie medlem: Inge Saerheim; suppleant Gudlaug Nedrelid.
  Sverige: Ordinarie medlem: Maria Löfdahl; suppleant Emilia Aldrin.

  De föreslagna personerna valdes utan kommentarer.
   

 10. Placering av NORNA:s sekretariat för perioden 2012-2016
  Det föreslogs att NORNA:s sekretariat skulle placeras i Helsingfors, Finland. Förslaget bifölls utan kommentarer.
   
 11. Val av ordförande för perioden 2012-2016
  Som ordförande för NORNA föreslogs Terhi Ainiala, Finland. Ainiala valdes av mötet utan kommentarer.
   
 12. Val av revisorer för perioden 2012-2016
  Som NORNA-revisorer för perioden 2012-2016 föreslogs Minna Nakari, Finland, och Elin Pihl, Sverige. Förslagen godtogs av mötet utan kommentarer.
   
 13. Övrigt.
  Terhi Ainiala tackade för förtroendet och tackade även den avgående kommittén för väl förrättat värv. 
   
 14. Mötet avslutas. Mats Wahlberg avslutade mötet kl. 09.25. 

  Uppsala/Freiburg im Breisgau den 20 juni 2012

 

 

Mats Wahlberg            Leila Mattfolk

ordförande            sekreterare