Välkomna till symposiet Språket i staden

Torsdagen den 7 maj, klockan 09.00-17.00, anordnar vi på Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg ett språkvetenskapligt heldagssymposium om språket i staden ur olika infallsvinklar.
Deltagande i symposiet kostar 350:- + moms (lunch och fika ingår) och anmälan görs via e- post senast den 30/4 till Marie-Louise.Thomasson@sprakochfolkminnen.se (ange önskemål om specialkost, du kommer att få en bekräftelse samt instruktioner för inbetalning i retur). Antalet platser är begränsat då vi håller till i våra lokaler på Vallgatan 22 i Göteborg.
Välkomna!

Maria Löfdahl Jenny Nilsson Erik Petzell Marie-Louise Thomasson Lena Wenner

Preliminärt program
9.00 Introduktion
9.15-9.45 Maria Löfdahl & Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen, Göteborg: Språket i staden i DAGs samlingar.
9.45-10.15 Visning av arkivsamlingarna/kaffe och kaka
10.15-11.15 Lars-Gunnar Andersson, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Hur skapas en stadsdialekt? En modell med exempel från göteborgskan.
11.15-12.15 Jenny Öqvist, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala: Perspektiv på stockholmska.
12.15-13.30 Lunch
13.30-14.15 Anette Torensjö, Lantmäteriet, ortnamnssektionen : Byggnadsnamn – ett nytt inslag i den urbana namnfloran.
14.15-15.15 Line Sandst, Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet: Sproglig og rumlig betydningsdannelse i København - urbane stednavne.
15.15-15.30 Kaffe och kaka
15.30-16.15 Sofia Tingsell & Maria Löfdahl, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet resp. Institutet för språk och folkminnen, Göteborg: Möten, motstånd och gränser. Namn och namngivning ur ett maktperspektiv.
16.15-16.45 Per Holmberg, Institutionen för svenska språket, Göteborgs universitet: Socialsemiotiska perspektiv på runstenars rumslighet.
16.45-17.00 Avrundning och gemensam promenad till närliggande krog för dem som vill