Elin Pihl: Ägonamn

Undertitel: 
Namnstruktur och namnkontinuitet i två uppländska socknar.
Information: 

Avhandlingen presenterar och diskuterar ägonamnen i Almunge och Väddör socknar, i Uppland, från 1640 fram till 2012. Ägonamnens bildning under den undersökta perioden lyfts fram och analyseras för de båda socknarna. Även ägonamnens överlevnad undersöks och kommenteras. I fyra byar, Söderby och Ösby i Almunge socken samt Södra Fjäll och Norrbyle i Väddö socken, behandlas namnens bildning och kontinuitet mer ingående; avhandlingen presenterar inte bara resultaten av undersökningen utan visar också vad ägonamnen kan berätta för oss om jordbrukarens villkor, samt diskuterar vissa inom- och utomspråkliga faktorer som kan påverka namnens chanser till överlevnad.

Publiceringsår: 
2014
Beställ: 
seminariet@nordiska.uu.se