Anvisningar för redaktörer av NORNA-rapporter

Anvisningar godkända av NORNA-kommittén och NORNA-förlaget den 18 augusti 2020

I serien NORNA-rapporter (ISSN 0346-6728) publiceras handlingar från NORNA:s symposier och Nordiska namnforskningskongress. Bidrag till rapporter ska i huvudsak presentara ny, tidigare opublicerad forskning – dvs. vetenskapliga artiklar utarbetade från presentationerna på symposiet eller kongressen i fråga.

Symposiearrangörerna ansvarar som redaktion för detaljerna kring den enskilda rapporten. Varje rapport i serien ska dock uppfylla följande kriterier:

  • Varje bidrag i en rapport ska bedömas och godkännas av två anonyma fackgranskare utanför redaktionen. Redaktionen har rätt att refusera bidrag som inte uppfyller de ställad kraven. Information om refereegranskning bör även anges på själva publikationens kolofonsida.
  • Rapporten ska publiceras enligt principer för öppen vetenskap ("Open Access"). Enskilda artikelförfattare har rätten att göra sitt bidrag tillgängligt även på t.ex. sin heminstitutions publikationsarkiv ("parallellpublicering").
  • Bidrag i en rapport ska vara skrivna på danska, norska eller svenska, och förses med sammanfattningar på engelska eller tyska. Redaktörer kan (i samråd med förlaget) även tillåta bidrag på andra språk (med sammanfattning på danska, norska eller svenska).
  • Rapporten ska förses med korrekta ISSN- och ISBN-nummer, ett allmänt abstract med nyckelord på engelska ska placeras på titelsidan och en uppdaterad förteckning över tidigare rapporter sist i boken.

Samutgivning i andra publikationsserier kan godkännas, förutsatt att ovannämnda principer följs och NORNA/NORNA-förlaget får adekvat synlighet i publikationen.

På NORNA:s hemsida finns vägledande manuskriptsanvisningar samt bedömningsformulär för fackgranskning som redaktionen kan använda. Det står dock fritt för redaktionen att även tillämpa andra anvisningar och arbetssätt.

Framtida NORNA-rapporter publiceras digitalt och placeras i första hand på NORNA:s hemsida. Om redaktionen önskar publicera rapporten även i fysisk format, ska redaktörer själv ansvara för tryckning, distribution och lagring av de tryckta exemplaren, samt för alla kostnader dessa medför.

Det är viktigt för redaktörer att i god tid kontakta förlagsansvarig (forlaget(at)norna.org) som bl.a. förser rapporten med ISBN-nummer och kan ge mer detaljerade anvisningar över formalia och publicering.