Försäljning och distribution av NORNA-rapporter

  • Posted on: 26 January 2017
  • By: Leila

Sedan årsskiftet 2016/2017 har NORNA:s tidigare distributör Swedish Science Press upphört med sin verksamhet. På grund av den kraftigt minskade försäljningen och de höga kostnaderna förbundna med lagerhållning och distribution kommer NORNA inte att söka finna någon ny distributör av tryckta rapporter. De flesta framtida NORNA-rapporter kommer troligen att publiceras digitalt och behovet av distributör minskar ännu mer.

Den som vill köpa tryckta exemplar av redan utgivna rapporter kan vända sig till NORNA-förlaget, Box 135, SE-751 04 Uppsala, e-post forlaget@norna.org.

Kommande rapporter i tryckt form får distribueras i samråd mellan förlag, redaktörer och tryckeri. Beträffande digitala rapporter åtar sig NORNA-förlaget tills vidare att meddela den krympande skaran abonnenter när och var sådana blir tillgängliga.

Uppsala 13/1 2017

Katharina Leibring, förlagsansvarig