NORNA-rapporter 99

  • Posted on: 23 February 2022
  • By: Väinö Syrjälä

Symposierapporten från NORNA:s 49. symposium Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammanhanger. Minoritehtagielaid namat njálmmálaš ja čálalaš oktavuođain som organiserades i april 2019 i Guovdageaidnu / Kautokeino har nu utkommit i en digital version. Rapporten redigerat av Kaisa Rautio Helander, Aud-Kirsti Pedersen och Mikkel Rasmus Logje är en sampublikation i serierna Dieđut (1/2021) och NORNA-rapporter (99), och tillgängligt genom denna länk: https://samas.brage.unit.no/samas-xmlui/bitstream/handle/11250/2980686/D...

Rapporten innehåller sammanlagt 12 artiklar på nordiska språk, engelska eller nordsamiska (med norska översättningar):
Håkan Rydving: On the history of the Sami family name system
Kendra Willson: Personal name law, orthography, and minority languages
Linnea Gustafsson: Syriska förnamn i Sverige. En första kartläggning
Lynette Carter: Name games. The politics of place naming i Aotearoa/New Zealand
Kaisa Rautio Helander: Gielladuovdagiid rolla eamiálbmoga gielalaš ja kultuvrralaš rivttiid nannemis. Ovdamearkan Guovdageainnu suohkana luoddanamat [Det språklige landskapets rolle for å styrke urfolks språklige og kulturelle rettigheter. Veinavn i Kautokeino kommune som eksempel]
Mikkel Rasmus Logje: Bissojohka ja Porsáŋgu: Leatgo dát borsi-álgosaš namat? [Bissojohka og Porsáŋgu: Navn med opphav i borsi?]
Taarna Valtonen: Ođđa eatnamiidda. Nuortalaš eváhkuid báikenamat Davvinuorta-Anáris [Til nye trakter. Evakuerte skoltsamers stedsnavn i Nordøst-Enare]
Väinö Syrjälä: Hållplatsnamn och svenskan i de lingvistiska landskapen i Tusby och på webben
Daniel Andersson & Lars-Erik Edlund: Att synliggöra samiska ortnamn i Sverige. Riktlinjer, praxix och vägar framåt
Lennart Dehlin: Granskning av samiska ortnamn. Utvidgat sammarbete inom den samiska onomastiken mellan Lantmäteriet, Sametinget och Institutet för språk och folkminnen
Birgit Christensen: Uldgade i Tønder. Historien om et gadenavn i det dansk-tyske sprogkontaktområde
Attila Sasi: The use of minority language settlement names in the official Hungarian Gazetteer