Nyhetsbrev 16, 28 oktober 2011

NORNAs nyhetsbrev nr. 16, 28. oktober 2011

 

NORNA-komitéen henstiller til kolleger som er oppført i navneforskerregisteret, om å kontrollere at adresseopplysningene er korrekte og melde evt. endringer til sekretæren (tom.schmidt@iln.uio.no

 

Danmark

 

Den femtende nordiske navneforskerkongres 2012

Nordisk Forskningsinstitut, Afdeling for Navneforskning afholder Den femtende nordiske navneforskerkongres ”Navne og skel – skellet mellem navne” på Askov Højskole den 6.–9. juni 2012. Der er i skrivende stund 50 tilmeldte og 44 foredrag, så der er basis for en udbytterig kongres. Hjemmesiden (http://nfi.ku.dk/navnekongres2012/) opdateres løbende, og anden rundsendelse udsendes i slutningen af oktober 2011.

 

4 specialer i dansk navneforskning

I dansk navneforskning har der traditionelt været langt imellem specialestuderende, men sommeren 2011 har budt på hele fire vellykkede specialer på Afdeling for Navneforskning, Københavns Universitet. Et af specialerne omhandlede den nyere fornavnebrug i Danmark, mens de øvrige tre havde nogle meget forskellige stednavneaspekter: stednavne og stilistik, stednavne og arkæologi samt om digitalisering af værket Danmarks Stednavne. Det er glædeligt for den danske navneforskning med så stor en interesse for faget fra de studerende.

 

Birgit Eggert

 

 

Finland

 

Nya webbresurser

Ortnamn i Grekland: http://kaino.kotus.fi/kreikanpaikannimet/. Finskspråkig webbtjänst som listar ca 700 av dagens grekiska ortnamn. I förteckningen ges namnens grekiska stavning, latinisering i enlighet med FN:s translittereringsnorm (ELOT 743) och eventuell finsk exonym. (Redaktörer: Kimmo Granqvist och Sirkka Paikkala, Forskningscentralen för de inhemska språken.)

På adressen http://kaino.kotus.fi/sukunimientaivutus har de finska namnvårdarna på Forskningscentralen för de inhemska språken gett rekommendationer för böjning av efternamn i finskt språkbruk. Förteckningen innehåller över 1 500 efternamn och kompletteras vid behov.

 

Konferenser och seminarier

Det årliga namnseminariet Nimistöseminaari arrangerades den 6 oktober 2011 på Forskningscentralen gör de inhemska språken av Terhi Ainiala. Vid seminariet åhörde ett 40-tal namnforskare åtta intressanta föredrag.

Konferensen Names in the Economy hålls 14–16.6.2012 i Åbo. Man kan inte längre sända in förslag på föredrag, men man är välkommen att ta del av konferensens intressanta program oavsett. Registreringen öppnar i januari och stängs den 15 april 2012. Läs mer om konferensen och programmet på sidan http://www.tse.fi/EN/units/otherunits/names-in-the-economy/Pages/NITE4.aspx.

 

Namnlängder för husdjur

De längder med djurnamn som Marianne Blomqvist sammanställde på 1990-talet har i år uppdaterats av Minna Saarelma-Paukkala, och de finländska katterna, hundarna och hästarna har nu tidsenliga almanackor. Namnlängderna har getts ut av Helsingfors universitet. Nya namn i den finska hundalmanackan är t.ex. Karkki (‘godis’) och Smurffi (‘smurf’), en nyhet i kattalmanackan är Marakatti (‘markatta’), medan hästalmanackan utökats med Nixon.

 

Leila Mattfolk & Paula Sjöblom

 

Norge

 

Peter Hallaråker (1933–2011)

Vår kjære kollega Peter Hallaråker døde 27. mai.

Kort tid etter embetseksamen ble han knyttet til Volda lærarskule og senere til Møre og Romsdal Distriktshøgskule der han i all hovedsak drev sin navnefaglige forskning. 

 

Publikasjoner

Den viktigste publikasjonen som er kommet ut i høst, er Gulbrand Alhaugs store fornavnsleksikon 10 001 navn. Norsk fornavnleksikon (Cappelen/Damm) 482 s. Det inneholder foruten den store leksikondelen litt om navnesærpreg for de enkelte fylkene, navnelister over toppnavn, baklengssorterte navnelister m.m.

 

Nytt om namn nr. 52 – 2010 kom ut på vårparten og Nytt om namn nr. 53 – 2011 kom ut i sommer, begge med fyldige omtaler av ny navnelitteratur, konferanseopplysninger, lagsstoff og mindre artikler om navnefaglige spørsmål.

 

Rapporten fra NORNAs 39. symposium Etymologiens plass i navneforskningen er under trykking og ventes å foreligge  i løpet av november.

 

Annet

På NORNAs 41 symposium Navne i kystkulturen i Tórshavn på forsommeren deltok seks norske navneforskere, alle med innlegg, og på Den 24. internasjonale navnegranskerkongressen (ICOS) i Barcelona i september var Norge representert med seks deltakere.

 

Botolv Helleland og Johnny Andersen deltok som norske representanter i UNGEGNs 26. sesjonsmøte i Wien i mai.

 

I vår ble det avlagt én mastergradseksamen i personnavngransking i Bergen.

 

 

Ole-Jørgen Johannessen

 

Sverige

 

Lagändring

Tidigare i år fick Institutet för språk och folkminnen i uppdrag av regeringen att göra en översyn av bestämmelsen om god ortnamnssed i lagen om kulturminnen. Den nuvarande lydelsen i lagen innehåller endast en uppräkning av de samiska och finska språken och omnämner inte meänkieli, som ju är ett av Sveriges officiella minoritetsspråk. Institutets namnvårdskonsulent Leif Nilsson har i samarbete med andra berörda myndigheter tagit fram ett förslag till ny formulering som nu är ute på remiss. 

 

Föredrag

Ortnamnssällskapet i Uppsala höll sitt höstmöte den 13 oktober. Huvudattraktionen var ett föredrag av Kristina Neumüller: Torpet »Långsved eller Dröttjan». Konkurrerande namn eller namnbyte? 

 

Symposium

Kungliga vetenskapssamhället i Uppsala arrangerade den 20–21 oktober Facts and findings on personal names – some European examples. A symposium held in honour of Ivar Modéer (1904–1960). Symposiet omfattade föredrag av personnamnsforskare från en rad europeiska länder. Från svensk sida bidrog Lennart Elmevik med föredraget Ivar Modéer: scholar and teacher och Staffan Nyström med Johan in Dunker: instances of individualizing names.

 

 

Per Vikstrand