Nyhetsbrev 18, september 2012

NORNA:s nyhetsbrev nr 18, 11 september 2012

NORNA-kommitté 2012–2016: Danmark: Rikke Steenholt Olesen (Birgit Eggert); Finland: Terhi Ainiala (Pamela Gustavsson); Färöarna: Anfinnur Johansen (Kristin Magnussen); Grönland: Nuka Møller (Lisathe M. Kruse); Island: Hallgrímur J. Ámundason (Guðrún Kvaran); Norge: Inge Særheim (Gudlaug Nedrelid); Sverige: Maria Löfdahl (Emilia Aldrin)

 

Ordförande: Terhi Ainiala, Vice ordförande: Rikke Steenholt Olesen, Sekreterare: Leila Mattfolk, Kassör: Agneta Sundström, Förlagsansvarig: Katharina Leibring, Hemsidesansvarig: Per Vikstrand

 

Danmark

 

Afdeling for Navneforsknings seminarrække
I det kommende efterår 2012 afholdes seminarrække på Afdeling for Navneforskning. Programmet bliver som følger: 

 

21. september. Alexandra Petrulevich: Ortnamn och sagatraditionen: hur mycket och vilken variation finns det?

 

15. oktober. Emilia Aldrin: Namnval som social handling - metodologiska överväganden och resultat från ett avhandlingsprojekt

 

23. november. Niels Paulsen Bonde: Personnavne i kontakt ca. 600-100 f.Kr. i det alpinsk-padanske område. Belyst gennem den ur-indoeuropæiske appellativstamme *ghost-(e/o)i- ('gæst') i den germansk-keltisk-ligurisk-italisk-istroliburnisk-pannonisk-etruskisk-rætisk-kamunniske kontaktzone

 

(Foredragene annonceres løbende på Nordisk Forskningsinstituts hjemmeside: www.nfi.ku.dk)

 

Den 15. nordiske navneforskerkongres i Askov

Den 15. nordiske navneforskerkongres blev afholdt 6.-9. juni 2012 på Askov Højskole. I alt deltog 60 personer fra Danmark, Finland, Færøerne, Grønland, Island, Norge og Sverige, og der blev afholdt 30 foredrag, 4 posterpræsentationer og 2 projektpræsentationer. Ekskursionen gik til marsken og Ribe. Efterfølgende er nedsat en redaktionsgruppe bestående af Birgit Eggert og Rikke Steenholt Olesen. Deadline for indsendelse af bidrag til kongresrapporten er 1. november 2012 (bidrag sendes til beggert@hum.ku.dk eller steenhlt@hum.ku.dk). Billeder fra kongressen kan tilgås via hjemmesiden nfi.ku.dk/navnekongres2012.

 

Personalia

Birgit Eggert, lektor på Afdeling for Navneforskning, NFI (1. september 2012)

 

Rikke Steenholt Olesen, lektor på Afdeling for Navneforskning, NFI (1. september 2012) 

 

Line Sandst, ph.d.-stipendiat på Afdeling for Navneforskning, NFI (1. september 2012). Projekt: Urbane navne – storbyens sproglige dimension. En stilistisk, retorisk analyse af stednavne i det københavnske byrum.

 

Laurine Albris, ph.d.-stipendiat på Nationalmuseet/Afdeling for Navneforskning, NFI (1. oktober 2012). Projekt: Kultens plads i det førkristne landskab. 

 

Kandidatspeciale

Maria Mølgaard Madsen: Danmark – et bjergrigt land? Et studie af de naturrelaterede efterled i bebyggelsesnavne – med særlig fokus på det højdebetegnende efterled bjerg – i et caseområde på tværs af Midtjylland. Vejleder Peder Gammeltoft. (Bedømt august 2012).

 

Rikke Steenholt Olesen

 

 

Finland

 

Ny chef för almanacksbyrån

Minna Saarelma-Paukkala blir chef för almanacksbyrån vid Helsingfors universitet från den 1 november 2012. Hon efterträder astronomen Heikki Oja. Läs mera om almanacksbyrån på webbsidan http://almanakka.helsinki.fi/indexS.html.

 

Seminarier, konferenser etc.

I Helsingfors universitetets Tankehörna ordnas 17.9–21.9 en temavecka med rubriken Språkens stadslandskap. Den 21.9 står också namnen i fokus, när Terhi Ainiala och Maria Vidberg håller i trådarna för en verkstad för studenter kring namn i stadsbilden. Terhi Ainiala ska därtill som jourhavande namnforskare diskutera frågor kring namn och namnforskning ur Helsingforsperspektiv. Programmet finns på adressen http://blogs.helsinki.fi/wdc-2012/sprakens_stadslandskap/. Temaveckan arrangeras av Finska, finsk-ugriska och nordiska institutionen vid HU.

 

Det nationella namnseminariet ordnas den 12 oktober 2012 vid Helsingfors universitet. Det årliga seminariet ordnades tidigare vid Institutet för de inhemska språken, men härefter vid Helsingfors universitet. Sju föredrag kommer att hållas, fem på finska och två på svenska. Ortnamn, förnamn, namn på bilar och namn på internet står som tema detta år. Ytterligare information ges av Terhi Ainiala (terhi.ainiala@helsinki.fi). 

 

Den 14–16 juni 2012 hölls den internationella konferensen Names in the Economy 4 vid Åbo universitet. I symposiet deltog 60 forskare av vilka 41 med föredrag.  Arrangörer för konferensen var bl.a. Terhi Ainiala och Paula Sjöblom. En artikelsamling utgående från föredragen är under arbete. Läs mera om konferensen och programmet på webbsidan http://www.tse.fi/EN/units/otherunits/names-in-the-economy/Pages/NITE4.aspx

 

Ny litteratur

Handboken Names in Focus. An introduction to Finnish Onomastics av Terhi Ainiala, Minna Saarelma och Paula Sjöblom utkommer i november 2012. Boken presenterar främst finsk namnforskning och finska namn men tar även upp internationell namnforskning. Boken är främst avsedd för forskare och studenter. Läs mera om boken: http://kirjat.finlit.fi/index.php?showitem=2593.

 

Förteckningen Svenska ortnamn i Finland, vars senaste upplaga utkom 1984, revideras och uppdateras som bäst vid Institutet för de inhemska språken. Den reviderade förteckningen utkommer i elektronisk utgåva senare under hösten.

 

Anita Schybergsons bok Adonis och Aallotar. Finländska fartygsnamn i historiskt perspektiv utkom i april 2012. Boken lyfter fram det namnskick som varit i bruk i namngivningen av fartyg i Finland under perioden 1838–1938. I boken behandlas framförallt namnen på handelsfartygen i kuststäderna men också namnen på skärgårdens skutor. Boken som är en omarbetad version av författarens doktorsavhandling Kognitiva system i namngivningen av finländska handelsfartyg 1838–1938 (Helsingfors universitet, 2009) är utgiven av Svenska litteratursällskapet i Finland. 

 

Terhi Ainiala, Pamela Gustavsson, Leila Mattfolk

 

 

Sverige

 

Den 21 maj höll Katharina Leibring ett föredrag om kattnamn på Seminariet för sällskapsdjur och husdjur vid Uppsala universitet.

 

Under årets bok- & biblioteksmässa i Göteborg 27–30 september kommer Institutet för språk och folkminnen att delta. Varje dag kommer ett ort- och ett personnamn att presenteras.

 

1–2 oktober deltar Eva Brylla och Katharina Leibring i symposiet Linguistik der Familiennamen vid Akademie der Wissenschaften und der Literatur i Mainz.

 

11 oktober ordnar Namnarkivet i Uppsala ett halvdagssymposium med temat Behövs en ny namnlag? Deltar gör bl.a. ordföranden i namnlagsutredningen Olle Abrahamsson, representanter från Skatteverket och den norske personnamnsforskaren Ivar Utne. Anmälan senast 5/10 till Mats Wahlberg.

 

Berit Sandnes har fått stipendium från Royal Society of Edinburgh för att under hösten vistas på Shetland och Orkneyöarna och arbeta inom det tvärvetenskapliga Hjaltland Network. 

 

Ola Svensson är aktiv i nätverket kring det internationella HERA-finansierade forskningsprojektet  ”The Assembly Project (TAP) - Meeting-places in Northern Europe AD 400-1500” http://www.khm.uio.no/prosjekter/assembly_project/ Projektet står för en specialvolym i ”Journal of the North Atlantic (Jona)” http://www.eaglehill.us/programs/journals/jona/journal-north-atlantic.shtml som läggs ut på internet under hösten och bl.a. innehåller Ola Svenssons bidrag Places of jurisdiction in Skåne.

 

Maria Löfdahl