Nyhetsbrev 8, december 2007

NORNAs nyhetsbrev nr 8, 12. desember 2007

 

Danmark

 

Urbane Navne – Urban Onomastics

Afdeling for Navneforskning har det seneste års tid samarbejdet med Dialekt och Ortnamsarkivet i Lund om at få et internationalt projekt om stednavne i byrummet – Urbane Navne – startet op. Desværre har NordForsk givet afslag, men der arbejdes videre med projektet og andre udveje for at komme videre med projektet undersøges.

 

DigDag – Digitalt Atlas over Danmarks historisk-administrative inddeling

Som omtalt i sidste nyhedsbrev, er Afdeling for Navneforskning en af deltagerne i et otte institutioner stort konsortium der har til formål at undersøge muligheden for et internetbaseret atlas og datasamling over Danmarks administrative inddeling gennem tiderne. Projektet er tænkt som en forskningsinfrastruktur til brug for forskere, forsknings- og kulturarvsinstitutioner samt den almene bruger. I den henseende spiller stednavne en meget aktiv rolle, idet stednavne udgør hovedindgangen til atlas- og datasamlingerne i den påtænkte søgefunktion. 

DigDag har i efteråret 2007 fået bevilget 1 million kr. af Forsknings- og innovationsstyrelsen til et forprojekt omfattende det tidligere Odense Amt, hvor muligheder og problemstillinger skal afdækkes. Arbejdet er allerede godt i gang og i skrivende stund er alle relevante administrative enheder ved at være afdækket og digitalisering af kort og data (herunder Danmarks Stednavne bind 14, Odense Amt) er i fuld gang. Forprojektet løber, ifølge planen, i perioden 1. september 2007 – 30. juni 2008.

 

Nordiske navnes centralitet og regionalitet 

Rapporten fra NORNAs 35. symposium om ’Nordiske navnes centralitet og regionalitet’ på Bornholm er tæt på at udkomme. Nærmere information om pris og bestilling følger.

 

Folketællinger på nettet

Asbjørn Thomsen fra Rigsarkivet arbejder for tiden med at standardisere de mange tusinde stavemåder og varianter af personnavnene i de danske folketællinger fra slutningen af 1700-tallet og 1800-tallet. Datamaterialet er indsamlet af Dansk Demografisk Database, http://www.ddd.dda.dk/. Med tiden håber vi at kunne etablere en hjemmeside i stil med Danskernes Navne, som er omtalt i tidligere nyhedsbreve.

 

En torp-antologi på vej

Den Tværfaglige torp-konference, også omtalt i sidste nyhedsbrev, resulterer i en ny udgivelse, en antologi om stednavneelementet torp. I antologien vil der dels indgå konferencebidrag og dels væsentlige bidrag fra oplæg holdt ved det dansk-svenske Torp-forums møder. De fleste bidrag er indleveret og redaktionsgruppen er i gang med at udfærdige ansøgninger til trykningsstøtte.

 

Peder Gammeltoft

 

Finland

 

Ortnamnslexikonet Suomalainen paikannimikirja

Karttakeskus (Kartcentralen) har i samarbete med Forskningscentralen för de inhemska språken (Focis) gett ut ett omfattande ortnamnslexikon – Suomalainen paikannimikirja – med över 4 800 uppslagsord. I lexikonet finns artiklar om namnen på samtliga kommuner i Finland samt på de viktigaste tätorterna och även på andra mer betydelsefulla och/eller intressanta orter. Merparten av de namn som behandlas är finska, men lexikonet innehåller även artiklar (på finska) om svenska och samiska namn. Ordbokens huvudredaktör är Sirkka Paikkala och artiklarna är skrivna av sammanlagt trettio namnforskare. Mer information om lexikonet finns på adressen http://www.kotus.fi/files/886/Paikannimikirja_SWE.pdf.

 

Namnseminarium

Ett femtiotal namnforskare möttes den 5 oktober för tionde gången på det årliga nimistöseminaari (’namnseminarium’) på Focis. På seminariet presenterades pågående och nya bokprojekt – bl.a. en lärobok om namnforskning (av Terhi Ainiala, Minna Saarelma och Paula Sjöblom) och en finsk namnguide som samlar frekventa och intressanta frågor som ställts den finska namnrådgivningen vid Focis (av Pirjo Mikkonen, Elina Wihuri och Tiina Manni-Lindqvist). Deltagarna fick även lyssna på en del föredrag om såväl ortnamn som personnamn. 

 

Nya kommuner – nya namn

I Finland genomförs som bäst en kommunstrukturreform där kommuner sammanslås till större helheter, vilket även påverkar namnskicket. De nya kommunernas namn bestäms i kommunernas fullmäktige. Om den nya kommunen föreslås få ett nytt namn, dvs. som ingendera av de kommuner som berörs av sammanslagningen har haft, ska utlåtande från Focis begäras. Genomförda och aktuella sammanslagningar finns på adressen http://www.kommunerna.net/k_peruslistasivu.asp?path=255;264;15297;17725;78791.

 

Posten Finland > Itella 

Posten i Finland bytte i våras namn till Itella. Motiveringen till namnändringen var att koncernens affärsverksamhet har blivit mer mångsidig: förutom postverksamhet erbjuder den allt mer omfattande tjänster inom (informations)logistik. Koncernen har också internationaliserats. Samtidigt meddelade Itella att posttjänsterna för vanliga konsumenter fortfarande skall behandlas under namnet Posten

Namnbytet väckte stor debatt i finska medier och den vanligaste frågan var hur det är möjligt att ett företag kan byta ut ett så etablerat namn och vad företaget vinner med ett sådant namnbyte. Insändarspalter och debattsidor på nätet fylldes med negativa inlägg och även reportrar skrev kritiska kommentarer, i en del fall baserade på intervjuer med namnforskare.

 

NORNAs 37 symposium

Förberedelserna kring NORNAs 37 symposium i Hapsal i Estland 25–28.5.2008 pågår som bäst. Just nu är 28 namnforskare anmälda, men fler ryms ännu med. Mer information finns på adressen http://www.kotus.fi/NORNAsymposium.

 

Dödsbud 

Prof. emeritus Bertel Fortelius dog i Åbo den 15 augusti  2007. Han hade nyligen fyllt 80 år. Bertel Fortelius var professor i nordisk filologi vid Åbo universitet och intresserade sig bl.a. för ortnamnsforskning. Speciellt intresserad var han av ortnamnen i Korpo, en ö och kommun sydväst om Åbo. Hans verk ”Ortnamnen i Korpo” utkom 1992. 

 

Leila Mattfolk & Paula Sjöblom

 

 

Norge

 

Konferanser og møter

Nordisk språkmøte – Nordmålforum

Fra 7. til 9. september ble det årlige møtet mellom de nordiske språknevndenes sekretariater avholdt i Uppsala. Temaet var «Namn, namnvård och språkpolitikk i et mångspråkigt Norden i dag». Fra norsk side deltok Irene Andreasen, Terje Larsen og Ivar Utne med foredrag.

 

Det årlige møtet mellom Statens kartverk og stedsnavntjenesten ble avholdt i Stavanger 20.–21. september.

 

En internasjonal konferanse om Names and Identity fant sted i Oslo 16. november med Forskargruppa for namn og identitet ved Institutt for lingvistiske og nordiske studium i Oslo som arrangør.

 

I forbindelse med MONS (Møte om norsk språk) 12 i Stavanger 22.–24. november i Stavanger, ble det arrangert en dugnadsgruppe om urban onomastikk.

 

Publikasjoner

I begynnelsen av desember forelå Namn og Nemne 23 (2006).

 

Ole-Jørgen Johannessen

 

Sverige

 

Disputation

Lördag 15 december kl. 13.15 disputerar Carina Johansson i Uppsala på avhandlingen I gatuplanet. Namnbrukarperspektiv på gatunamn i Stockholm. Opponent är docent Terhi Ainiala, Forskningscentralen för de inhemska språken, Helsingfors. Disputationen äger rum i Föreläsningssalen, Arkivcentrum, Uppsala.

 

Tillsättning av professur

Tillsättningen  av Uppsala-professuren (efter Svante Strandberg) i nordiska språk med inriktning mot namnforskning fortsätter. Två av tre sakkunniga har förordat Staffan Nyström, Stockholm, till tjänsten, och han har också förordats av rekryteringsgruppen. En erinran mot detta har dock inkommit till Språkvetenskapliga fakultetsnämnden och ärendet är i skrivandets stund ej avgjort.

 

Möten och konferenser

Nordiskt språkmötet – Nordmålforum arrangerades i Uppsala 7–9 september. Temat för årets möte var »Namn, namnvård och språkpolitik i ett mångspråkigt Norden i dag». Mötet samlade representanter för de olika språknämnderna och språkråden i de nordiska länderna samt namnforskare och experter på namnjuridik. En rad nordiska namnforskare, som Eva Brylla, Sonja Entzenberg, Bente Holmberg, Anfinnur Johansen, Staffan Nyström och Ulla Swedell, bidrog med föredrag. Mötet enades om ett uttalande om namnvård och språkpolitik i Norden.

 

The 14th International Saga Conference anordnas i Uppsala i augusti 2009. Institutet för språk och folkminnen är en av arrangörerna och för första gången har konferensen en onomastisk sektion, Names and saga. Tyvärr har intresset för detta stora och viktiga evenemang hittills varit obefintligt från nordiska namnforskare. Anmälningstiden har dock förlängts fram till 31 december så det finns fortfarande möjlighet att komma med. Ytterligare  information finns på konferensens hemsida www.saga.nordiska.uu.se.

 

Per Vikstrand