Protokoll 107, Köpenhamn, 10 november 2017

Protokoll för NORNA-möte nr 107

fredagen den 10 november 2017 i Köpenhamn, kl. 10-16

Søndre Campus/KUA 1, Njalsgade 136/144, Lokale 27.3.53

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Gunnstein Akselberg, Emilia Aldrin, Väinö Syrjälä, Anfinnur Johansen, Pamela Gustavsson och Leila Mattfolk (sekr.)

1) Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Rikke öppnade mötet kl. 10. Möteskallelsen och dagordningen godkändes. Inga övriga ärenden noterades.

2) Godkännande av mötesprotokoll 105 och 106

Mötesprotokollen 105 och 106 godkändes utan ändringar.

3) Orientering om aktuellt inom namnforskningen i de enskilda länderna

Färöarna:

 • Undervisning i personnamnsforskning ges på BA- och MA-nivå, med totalt 7 studenter, och en del studenter skriver också uppsatser i ämnet.
 • En del artiklar är på väg av de etablerade forskarna.

Finland:

 • Namnforskningsdagarna Nimistötutkimuksen päivät som arrangeras årligen vid Helsingfors universitet hölls 2­–3 november. Dagarna ordnades för 20 gången och lockade i år totalt ca 70 deltagare.
 • Namnforskning utör nu en egen studiehelhet inom magisterprogrammet för finska språket vid Helsingfors universitet. De flesta kurser hålls på finska och utgör specialkurser i namnforskning med 10–15 studenter. Ingenting ordnas för tillfället på svenska vid läroämnet nordiska språk. Väinö försöker få in enstaka lektioner inom andra studieenheter.
 • Språkinstitutets ortnamnsdatabas lanseras inom kort (seminarium 11 december), de finska samlingarna lanseras först, svenska kommer senare.

Norge:

 • Namnforskningen har ingen formell position vid Universitetet i Bergen efter att Ole-Jørgen Johannessen gått i pension. Ivar Utne och Gunnstein erbjuder studenterna en kurs varje termin, där såväl ortnamns- som personnamnsforskning ingår. I kurserna deltar vanligen 10-12 studenter.
 • Universitetsbiblioteket i Bergen har nu hand om språksamlingarna (dialekt- och namnsamlingar). Peder Gammeltoft har utsetts till ledare för samlingarna.
 • Ivar Utne är ute i kommuner och informerar om namnval osv., medan Gunnstein besvarar namnfrågor i ett radioprogram.

Sverige:

 • Det finns en namnforskarprofessur, vid universitetet i Uppsala, men ingen obligatorisk och kontinuerlig undervisning ordnas där, även om det erbjuds en del enstaka kurser. I Halmstad finns det en obligatorisk kurs i namnforskning och rätt många studenter skriver uppsatser inom namnforskning. Emilia betonar vikten av att studenterna fångas upp redan på grundnivå och att intresset för namnforskning väcks tidigt. Halmstadsstudenterna har gjort studiebesök i Uppsala, där de kan läsa vidare på magisternivå.
 • Vid Institutet för språk och folkminnen digitaliseras mycket material. Ortnamnsregistret förnyas och ges ett nytt gränssnitt.

Danmark

 • Vid Köpenhamns universitet har en fusionsprocess pågått i flera år. Afdeling for Navneforskning, Nordisk Forskningsinsitut har den 1 september i år sammanslagits med Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab och utgör nu ett center med en egen koordinator (Birgit Eggert). Mycket materialt är digitaliserat, och materialet kommer att finnas kvar även i fysisk form. Fyra forskare finns kvar på fasta tjänster av sju i våras.
 • För undervisningen vid KU har en ny restriktion införts: det måste vara minst 30/35 studenter på en kurs för att man ska kunna hålla den.
 • Centret försöker hålla fast vid forskningsverksamheten. Det finns för närvarande två doktorander, och man har hopp om en vetenskaplig assistent.

En allmän diskussion kring poängsättningen av publikationer följde. Det finns olika system i de olika nordiska länderna, och samma publikationer kan värderas olika. Den finansiering som tilldelas institutionen/ämnet är beroende av de poäng forskarna får för publicering.

4) NORNA-kommitténs uppgifter

a) Prioritering av arbetsuppgifterna inom NORNA.

Den institutionella uppbackningen som arbetet som medlem i NORNA-kommittén får varierar bland kommittémedlemmarna. Vid alla universitet/organisationer anses nätverket vara viktigt, med alla medlemmar har inte samma finansiella stöd av sin arbetsgivare, och det varierar också hur mycket tid en medlem kan och får lägga på NORNA-uppgifter inom ramen för sin tjänst.

b) NORNA:s mål för den innevarande perioden (urval & prioritering; jfr protokoll 104 och 105)

Kommittén var enig om att symposierna är viktiga, och att de ska prioriteras, samtidigt som man bör vara medveten om att de perosner och lärosäten som ordnar symposierna blir allt färre och att det finns en allt större konkurrens om deltagarna.

NORNA-bloggen – kommittén håller fast vid den diskussion som hölls vid förra mötet: kommittén är positiv till idén, och ställer gärna hemsidan till förfogande, men har inga möjligheter att delta aktivt för närvarande.

Studentuppsatser på nätet – kommittén är fortsättningsvis positiv. Kommittén uppmanar handledare att sända in uppsatser och meddela om länkar till existerande uppsatser. Sekreteraren skapar en sida där länkar och uppsatser kan läggas ut.

Kommittén uppmuntrar samnordisk undervisning, men ser sig varken kunna uppfordra till sådan eller själv arrangera för närvarande.

c) NORNA-krönikan

NORNA-krönikans framtid diskuterades. Kommittén är enig om att den fyller ett syfte och en efterfrågan. Det är också viktigt att NORNA syns i en publikation som Namn och Bygd och att forskningen dokumenteras. Samtidigt upplever medlemmarna att de har svårt att hitta tid för att skriva krönikan vid sidan om sina andra uppgifter, och att motivera för överordnade att de använder sin arbetstid för att skriva den.

Eftersom de flesta kommittémedlemmar befinner sig i en situation där det blir snart sagt omöjligt att skriva krönikan, är kommittén ense om att formen bör ändras, endera så att andra skribenter tar vid, att formen ändras på något sätt eller att NORNA upphör med att skriva krönikan. Beslutades att Rikke skriver ett utkast till brev som belyser situationen för att stämma av ett beslut med namnforskarna om att eventuellt sluta sammanställa krönikan, där vi också öppnar för möjligheten att andra än kommittémedlemmarna skriver den.

Bibliografin upplevs som viktig, och kan kanske utvecklas med lite mer information om enskilda publikationer om krönikan läggs ner.

d) Orientering om NORNA:s projekt

i. Personnamnsterminologin

NORNA har nu en sökbar databas på hemsidan. Databasen har vissa tekniska begränsningar på grund av formatet. De finska termerna saknas än så länge, men kommer så småningom. På webbplatsen finns en uppmaning att meddela kommittémedlemmarna om termer saknas.

NORNA har fått en förfrågan från Vetenskapstermbanken i Finland om de får använda våra termer. Det finns inga principiella hinder från vår sida, men det behöver utredas om det icke-normativa greppet i vår databas passar deras.Väinö gör en utredning, tillsammans med Terhi Ainiala.

Kommittén tackar Amanda Larruy-Bergqvist och Ludvig Aldrin för arbetet med databas och söksida och Ludvig dessutom för modernisering av webbplatsen (se nedan).

ii. NORNA:s hemsida

Ludvig Aldrin har uppdaterat webbplatsen och täppt igen en del säkerhetshål. Strukturen bör ses över, t.ex. vilka menyer som finns uppe på sidan och vilka som ska finnas i den högra spalten. Bilderna i bildkarusellen kan bytas ut (Emilia och Leila tar fram förslag). Kommittén belsutade behålla nuvarande logotyp.

iii. övrigt

NORNA presenterades på ICOS-kongressen i Debrecen (Emilia Aldrin, Inge Saerheim och Väinö Syrjälä) i augusti 2017 och dessa kommer att skriva en presentation av NORNA i kongressrapporten.

5) Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 44 symposium, Scandinavian Names and Naming in the medieval North Atlantic Area, Normandie, 2014 (Gunnstein)

Rapport 93 är i tryck och kan levereras från och med den 17 november. Förlaget i Oslo distribuerar den. Redaktionen har fått stöd från Kungliga Gustav Adolfs akademien, men med villkoret att rapporten också ska publiceras i akademiens Acta-skrift. Redaktörerna befarade att det skulle bli en för lång process och såg ingen möjlighet att ta emot finansieringen, men har i stället fått stöd från Universiteten i Stavanger och Bergen. Kommittén tackar redaktionen.

b) Rapport från NORNA:s 46 symposium, Namn och identitet, Tammerfors, 2015 (Pamela)

Rapport 94 är publicerad och har distribuerats. Finns också på nätet. Kommittén tackar redaktionen.

c) Rapport från NORNA:s 16 kongress, Namn som kjelder, Kleppe, 2016. (Gunnstein)

Färdigtryckt, distribueras inom kort från Novus och faktureras från universitet i Stavanger. Finansierad mestadels av Universitet i Stavanger. Kommittén tackar redaktionen för ett snabbt arbete.

d) Rapport från Lund

Manusstopp var den 1 november. Kommer enbart att publiceras digitalt. Redaktion: Sofie Laurine Albris, Jesper Hansen, Kristina Nemüller och Elin Pihl.

6) Symposier fram till 2020

a) NORNA:s 48 symposium, Göteborg, 29–30 november 2018

Tema: Namn i skrift. Arrangörer: Maria Löfdahl och Lena Wenner, Institutet för språk och folkminnen i Göteborg och Michelle Waldispühl, Institutionen för språk och litteraturer, Göteborgs universitet. Första utskicket har sänts ut. Manusstopp för abstrakt: 20 februari

b) Diskussion om kommande symposier

Meddelande från Hallgrímur: Inte uteslutet med symposium på Island 2020, men inte möjligt att slå fast något i detta skede.

Symposium med minoritetstema, förslagsvis placerat i norra Norge. Gunnstein utreder.

Vid möte 105 beslutades lägga upp ett forum på webbplatsen där vi inhämtar idéer. Rikke och Leila skriver ett allmänt brev där vi uppmanar alla att komma in med idéer och diskussioner, teman, platser, arrangörer, samarrangemang osv.

Kongress i Finland 2021. Inga konkreta planer i nuläget, men planläggningen ska börja så småningom.

7) NORNA-förlaget

a) Digitalisering av äldre rapporter + placering

Skanningen av äldre rapporter visade sig vara dyr och kommittén beslutade pröva att skanna rapporterna manuellt. Beslutades att rapporten från Borgarnes ska utgöra pilotprojekt. Sekreteraren frågar redaktörerna, tar fram tillståndsbrev och gör det exceldokumentet med författare som förra skommittén sammanställde tillgänligt för alla. Varje kommittémedlem kontaktar författare från det egna landet för att få fram tillstånd för digital publicering, samt kollar att tillstånden för publicering av ev. bilder stämmer överens med den egna lagstiftningen.

Rikke sänder mall för digital publicering.

b) Ny förlagsansvarig

Katharina Leibring har uttryckt önskemål om att överlämna ansvaret för den digitala publiceringen till någon annan. Kommittén beslutade fråga Peder Gammeltoft om han är intresserad att bli förlagsansvarig.

8) Orientering om eventuella andra projekt.

Emilia Aldrin, Birgit Eggert och Terhi Ainiala fått NOS-HS-pengar för att etablera ett nordiskt socioonomastiskt nätverk.

9) Ekonomi

a) Rapport från NORNA:s kassör

Kassören Agneta Sundström meddelar att det den 9 november 2017 finns SEK 14 884,82 på NORNA:s konto.

Intäkterna för sålda publikationer är nu små, och NORNA är beroende av symposieavgifter för att bekosta webbplatsen.

b) Ny kassör alt. revisor

Försöken att hitta ny kassör har inte gett resultat. Kommittén beslutade att sända e-post till NORNA-medlemmarna med förslag om ändring av Elin Pihls position som revisor till ny kassör. Beslutades att Rikke frågar Tom Schmidt om han kan ställa upp som revisor.

10) Övriga ärenden

Inga övriga ärenden

11) Nästa möte

Rikke kallar samman till e-postmöte i början av januari 2018.
 

København/Uppsala den 7 december 2017

Rikke Steenholt Olesen

stf. ordförande

Leila Mattfolk

sekreterare