Protokoll 109, Göteborg, 29 november 2019

Protokoll för NORNA-möte nr 109

torsdagen den 29 november 2018 i Göteborg, kl. 9-11.30

Dialekt-, namn- och folkminnesarkivet i Göteborg, Vallgatan 22

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Gunnstein Akselberg, Emilia Aldrin, Väinö Syrjälä, Anfinnur Johansen, Pamela Gustavsson och Leila Mattfolk (sekr.)

 

1. Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Rikke öppnade mötet kl. 9.10. GDPR-information noterades som övrigt ärende.

2. Godkännande av mötesprotokoll 107 och 108

Mötesprotokollen 107 och 108 godkändes.

3. Kort orientering om aktuellt inom namnforskningen i de enskilda länderna

Sverige:

 • Konferensen Names in the economy 6 kommer att hållas i Uppsala den 3-5 juni 2019.
 • Nätverket Nya trender inom nordisk socioonomastik ordnar i mars en workshop i Halmstad.
 • Göteborgs universitet har intitierat ett projekt som även innehåller en namnaspekt: Språkets roll i gentrifierings- och segregationsprocesser: Göteborgs språkliga landskap.
 • Staffan Nyström går inom en relativt snar framtid i pension från sin professur vid Uppsala universitet. Professuren läggs då troligen på is, och ersätts tillfälligt av ett eller ev. två bitr. lektorat med profil lämpad(e) för namnforskare. 

Finland:

 • Vid Helsingfors universitet ordnades 8-9 november ett välbesökt namnforskarseminarium (Nimistöntutkimuksen päivät).
 • Konferensen Per­sonal Names and Cultural Reconstruc­tions ordnas i Helsingfors den 21-23 augusti 2019.

Norge:

 • Namnforskningen är nedprioriterad av myndigheterna; forskningen och kunskapsspridningen är främst engagemangsbaserad och sker på privat initiativ.
 • Namnsamlingarna är flyttade till Bergen och Peder Gammeltoft är ansvarig ledare för dem.

Färöarna:

 • Finns ingen namnforskningstjänst och ingen undervisning i namnforskning. Forskning sker på privat initiativ.

Danmark:

 • Köpenhamns universitet har omorganiserats och Center (tidigare Afdeling och före det Institut) for navneforskning är nu en forskergrupp under Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab utan egen ekonomi med undantag för Stednavneudvalget; fyra namnforskare finns kvar i gruppen, vakanta tjänster besätts inte.
 • Namnforskningen har fått internt understöd för ett projekt för att upprätthålla databaserna och för att upprätta en ny personnamnsdatabas.
 • Lars-Jakob Harding Kællerød disputerar i vår och har en anställning som vetenskaplig medarbetare med personnamnsdatabasen som huvuduppgift.
 • Line Sandst har fått anställning vid Aalborgs universitet.

4. NORNA-kommitténs verksamhet
    
a) NORNA-krönikan

Den sista krönikan är snart i tryck.

b) Bibliografin

I och med att NORNA upphör med krönikan ska information om publikationer flytta till  bibliografin på nätet. Det blir då upp till författarna själva att förse kommittémedlemmarna med en sammanfattning + nyckelord av sina artiklar. Själva formen diskuterades och kommittén var överens att hålla listan så enkel som möjlig och lägga en sökbar informationstext dold men möjlig att klicka fram. Sekr. hör sig för om möjligheten att söka understöd för att kunna betala någon för att omarbeta bibliografin och utöka den med ett extra, öppningsbart fält för infromationstext och nyckelord. 

c) Hemsidan

Förutom vissa mindre uppdateringsbehov (jfr punkt 11) är kommittén i övrigt nöjd med nuvarande hemsida.

5. Publikationer      

Rapport från NORNA:s 47 symposium, Bebyggelsenamnens dynamik i Lund, 11–12 maj 2017 är i slutfasen. Sättning och sista korrektur kvarstår. Publikationen blir enbart digital och utkommer 2019.

6. Symposier fram till 2020

a) NORNA:s 48 symposium, Göteborg, 29–30 november 2018

Symposiet kommer att vara välbesökt, med ett 70-tal deltagare som bjuds på 36 föredrag delade på 3 sessioner och därtill 7 postrar. Många deltagare kommer från andra länder än de nordiska.

b) NORNA:s 49 symposium, Guovdageaidnu/Kautokeino, 24–25 april 2019

Anmälningstiden har gått ut och planeringen är i full gång.

c) NORNA:s 50 symposium, Lolland, april/maj 2020   

Planering pågår, men temat är ännu inte fastslaget. Symposiet forväntes bli 3-dagars av logistiska orsaker.

d) Diskussion om övriga NORNA-symposier och kongress

Planeringen av kongressen i Finland har kommit igång. En arbetsgrupp har tillsatts som består av Pamela Gustavsson, Väinö Syrjälä, Terhi Ainiala och Maria Vidberg. Helsingfors universitet kommer att vara huvudarrangör. Kongressen ordnas förmodligen på Västra Nylands folkhögskola i Karis. Arbetsgruppen föreslår att kongressen hålls 8–11.6.2021, men vill gärna ha information om andra konferenser och liknande som ev. hålls samtidigt. Planerat tema: namn på/vid/och gränser.

7. NORNA-förlaget

a) Digitalisering av äldre rapporter + placering

Ett eventuellt hinder för digital publicering av artiklar för att publicera dem på NORNA:s egen hemsida är den möjliga copyright somär kopplad till bilder som ingår i artiklarna. Enskilda författare bör se till att vi har rätt att lägga ut bilderna. Pamela gör en mall för brev till författarna. 

Rapportern från Borgarnes är slutsåld, men finns i digital version och kan läggas upp på hemsidan. Sekr. sänder ut en lista på författare och var och en av kommittémedlemarna har ansvar att kontakta författare i det egna landet och fråga om tillstånd.

b) Ny förlagsansvarig

Väinö Syrjälä tar över ansvaret för förlagsverksamheten, främst vad gäller det digitala förlagsansvaret. Det fysiska boklagret fram till rapport 92 finns vid Institutet för språk och folkminnen och beställningar distribueras därifrån.

8. Orientering om eventuella andra projekt

Emilia redogjorde för nätverket Nya trender inom nordisk socioonomastik, som med finansiering av Nordiska rådet startade med en workshop i Helsingfors i oktober, och som forsätter med en workshop i Halmstad i mars och i Köpenhamn i höst. Syftet är att stimulera innovativ forskning och förhoppningen är att workshopparna ska mynna ut i gemensamma projektansökningar och eventuellt en ny tidsskrift. Nätverket har också en hemsida: https://www.nordicsocioonomastics.org

9. Ekonomi  

a) Rapport från NORNA:s kassör

NORNA hade den 28 november 15 064,32 svenska kronor på kontot. Ca 4 000 av dem hör till Bebyggelsenamnssymposiet.     

b) Utseende av firmatecknare för NORNA

Kommittén beslutade att NORNA:s firmatecknare är ordföranden och kassören. För närvarande innehas dessa poster av Rikke Steenholt Olesen och Elin Pihl.

10. Förfrågan från Vetenskapstermbanken i Finland om tillåtelse att använda termerna i NORNA:s databas för personnamnstermer (se bifogat utkast till kontrakt)

Kommittén har inget emot att Vetenskapstermbanken tar in termerna i databasen, förutsatt att de som arbetet med termdatabasen inte har något att invända mot det. Beslutades kontakta dem och få det bekräftat att det är i sin ordning och att NORNA har copyrigt på databasen och kan skriva kontrakt med Vetenskapstermbanken. Väinö utsågs till representant för NORNA i kontakten med Vetenskapstermbanken.

11. Övriga ärenden

GDPR: NORNA har sett över namnforskarregistret och informerade under sommaren 2018 alla listade i det om förteckningen på nätet och att de finns i e-postregister och ev. i en lista som sekr. ombesörjer. Alla har uppmanats kontakta kommittén om de vill kvarstå i namnforskarregistret eller inte. De som inte svarat kommer att strykas ur registret. Sekr. har fått information från de allra flesta.

12. Nästa möte

 Nästa möte hålls i samband med symposiet i Kautokeino.

Mötet avslutades kl. 11.35.

 

København/Uppsala den 24 januari 2019

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande

Leila Mattfolk, sekreterare