Protokoll 110, Kautokeino, den 24 april 2019

Protokoll för NORNA-möte nr 110

onsdagen den 24 april 2019 i Kautokeino, kl. 16.25–17.27

Diehtosiida (Samisk Høgskole), Kautokeino
 

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Aud-Kirsti Pedersen, Väinö Syrjälä och Maria Löfdahl (på Skype)
 

1) Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden.

Rikke öppnade mötet kl. 16.25. Inga övriga ärenden noterades.
 

2) Val av mötessekreterare

I frånvaro av ordinarie sekreterare valdes Väinö till mötessekreterare.
 

3) Godkännande av mötesprotokoll 109

Mötesprotokoll 109 godkändes.
 

4) Kort orientering om aktuellt inom namnforskningen i de enskilda länderna

Sverige:

– Nätverket i socioonomastik ordnade sin andra workshop i Halmstad i mars.

– Två nya doktorander i namnforskning har antagits i Uppsala.

Norge:

– I Oslo ordnades den 17 november en namnkonferens som diskuterade den svåra situationen för namnforskningen i Norge.

– Kulturdepartementet har framlagt ett ändringsförslag av ortnamnslagen, Aud-Kirsti berättade om eventuella ändrigar i beslutsprocessen kring ortnamn i Norge.

Finland:

– Förberedelser för personnamnskonferensen samt ICOS sommarskola för doktorander (båda i Helsingfors i augusti) fortsätter.

– En (ev. flera) disputation på gång i Helsingfors.

Danmark:

– Lars-Jakob Harding Kællerød disputerade i Köpenhamn i april.

Inga nyherter har meddelats från Färöarna eller Island.
 

5) NORNA-kommitténs verksamhet

a) Bibliografin

Kommittémedlemmarna påmindes om att föra in publikationer från 2018 och 2019 i bibliografin, även om de enskilda medlemmarna inte kan prioritera detta arbete. Utvidgningen av bibliografin (i och med att NORNA upphört med krönikan) diskuterades. Kommittén beslutade ge Emilia Aldrin fullmakt för att gå vidare med en utredning av de tekniska lösningarna. Exakt utformning av den utvidgade bibliografin kan beslutas på nästa möte. Om arbetet visar sig kräva större ekonomiska satsningar ska externa medel sökas.

b) Hemsidan

Utöver uppdateringen av bibliografin och publiceringen av NORNA-rapporter (jfr punkt 9) är kommittén nöjd med nuvarande hemsida.
 

6) Publikationer

a) Rapport från NORNA:s 47 symposium, Bebyggelsenamnens dynamik i Lund, 11–12 maj 2017

Arbetet är på slutrakan och rapporten kommer att publiceras digitalt inom nära framtid.

b) Rapport från NORNA:s 48 symposium, Namn i skrift i Göteborg 29–30 november 2018

Manuskript till rapporten har DL i mitten av maj. Rapporten blir en sampublikation med Mejerbergs akriv.

c) Rapport från NORNA:s 49 symposium, Navn på minoritetsspråk i muntlige og skriftlige sammenhenger i en flerkulturell verden i Kautokeino, 24–25 april 2019

En publikation planeras, redigerad av Kaisa Rautio Helander, Aud-Kirsti Pedersen m.fl. DL för manuskript planeras till hösten.
 

7) Symposier fram till 2020

a) NORNA:s 49 symposium, Guovdageaidnu/Kautokeino, 24–25 april 2019

Det pågående symposiet har 34 deltagare och 18 föredrag. Arrangemangen med föredrag på samiska, engelska och skandinaviska språk i en session med simultantolkning upplevdes som lyckad.

b) NORNA:s 50 symposium, Lolland, april/maj 2020

Detaljplanering pågår (Rikke och Johnny GG Jakobsen), temat blir migration – i bred bemärkelse.

c) andra idéer för symposier

Inga konkreta idéer presenterades. Kommittén konstaterade att vi redan i nuläget har ett NORNA-evenemang per år fram till nästa kongress, men nya förslag och idéer för symposier tas gärna emot från NORNA-medlemmar.
 

8) Den 17 nordiska namnforskarkongressen, Karis, Finland, ev. 8–11 juni 2021

Planeringen pågår och Pamela har varit i kontakt med det planerade kongresstället Västra Nylands folkhögskola.
 

9) NORNA-förlaget

a) Digitaliseringen av äldre rapporter

Pamela har formulerat ett brev som kan skickas till artikelförfattare. Det godkändes med mindre ändringar. Leila ska uppdatera listan på publikationer varpå kommittémedlemmarna ska kontakta författare i sina länder. Rikke tog på sig ansvaret att per e-post komma överens med alla kommittémedlemmar om tidtabellen för vidare arbete.

I samband med utvidgningen av bibliografin (jfr punkt 5) uppdateras hemsidan så att publicering av äldre (och kommande) rapporter som pdf blir genomförbart.

b) Principer för kommande rapporter

Eftersom NORNA-rapporterna framöver ska komma ut främst digitalt behöver nuvarande anvisningar på hemsidan uppdateras. Väinö (förlagsansvarig) formulerar principer för redaktörer av kommande rapporter. Kommittén ska godkänna dem på nästa möte.
 

10) Orientering om eventuella andra projekt 

Projekt med digitala namnmaterial pågår i flera länder. I Köpenhamn har ett projekt för en ny personnamnsdatabas startat. I Helsingfors har ett användargränsnitt för det digitala namnarkivet, Nimisampo, nyligen publicerats.
 

11) Ekonomi: rapport från NORNA:s kassör

NORNA hade den 1 april 2019 10 181,82 svenska kronor på kontot.

Den nya kassören Elin har fortfarande inte tillgång till kontot, detta ska Rikke ta itu med snarast.
 

12) Förfrågan från Vetenskapstermbanken i Finland om tillåtelse att använda termerna i NORNA:s databas för personnamnstermer

Personer som arbetat med termdatabasen har kontaktats. När kommittén har fått svar från alla ska Väinö gå vidare med kontraktet med Vetenskaptstermbanken enligt tidigare beslut (jfr protokoll 109, punkt 10).
 

13) Övriga änrenden

Inga övriga ärenden.
 

14) Nästa möte

Nästa möte hålls i oktober, antigen som fysiskt möte i Köpenhamn eller via Skype.
 

Mötet avslutades kl. 17.27.

 

Kautokeino den 25 april 2019

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande

Väinö Syrjälä, mötessekreterare