Protokoll 111, zoommöte, den 2 juni 2020

Protokoll för NORNA-möte nr 111

tisdagen den 2 juni 2020 kl. 15.00–15.40 (svensk tid)

Digitalt möte (zoom)

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Birna Lárusdóttir, Anfinnur Johansen, Gunnstein Akselberg, Emilia Aldrin, Maria Löfdahl, Pamela Gustavsson, Väinö Syrjälä och Leila Mattfolk (sekr.)

Kommittén var sammankallad för att diskutera nästa namnforskningskongress, som är planlagd till juni 2021.

Rikke öppnade mötet kl. 15.05.

Kommittén diskuterade en eventuell ändring av tidpunkten för kongressen, främst med tanke på att ICOS-kongressen är framflyttad till augusti 2021.

Konstaterades

  • att namnforskarkongressen visserligen hålls under kommitténs överinseende, men att de lokala arrangörerna är de som beslutar om tidpunkt för kongressen,
  • att kommittén enligt stadgarna har en mandattid som sträcker sig till nästa kongress. Om kongressen flyttas fram ett år förlängs mandatperioden,
  • att det är svårt att förutsäga i vilken mån den framflyttade ICOS-kongressen kan inverka på deltagarantalet.

För att ge arrangörerna ett underlag för beslut om eventuell framflytt av kongressen beslutade kommittén göra en förfrågan bland de nordiska namnforskarna om möjligt deltagande i NORNA-kongressen om den som planerat hålls 8–11 juni 2021, i jämförelse med att kongressen flyttas fram ett år.

Mötet avslutades kl. 15.40.

Köpenhamn/Uppsala den 2 juni 2020

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande

Leila Mattfolk, mötessekreterare