Protokoll 115, zoommöte, den 8 juni 2021

Protokoll för NORNA-möte nr 115
tisdagen den 8 juni 2021, kl. 9.30–11 (skandinavisk tid)
(på zoom)

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen (ordf.), Birgit Eggert, Gunnstein Akselberg, Aud-Kirsti Pedersen, Emilia Aldrin, Maria Löfdahl, Pamela Gustavsson, Väinö Syrjälä, Birna Lárusdóttir, Kristin Magnussen och Leila Mattfolk (sekr.)

1) Godkännande av möteskallelse och dagordning. Notering av övriga ärenden

Möteskallelse och dagordning godkändes. Inga övriga ärenden noterades.

2) Godkännande av mötesprotokoll 114

Mötesprotokoll 114 godkändes.

3) Den sjuttonde nordiska namnforskarkongressen, 8–11 juni 2021, online (statusrapport)

Pamela och Väinö kunde meddela att arrangemanget var under kontroll. Det digitala formatet ställer andra krav än en vanlig kongress gör, men det bjuder också på andra möjligheter. Kommittén tackade arrangörerna och ser fram emot intressanta dagar.

4) NORNA:s stormöte den 9 juni (statusrapport)

Mats Wahlberg kommer att vara ordförande för stormötet. Med tanke på zoomformatet har kommittén valt att ta fram en del förslag på förhand och bett Mats framföra dem till deltagarna i plenum, och deltagarna kan komma med synpunkter och motförslag. Det finns en teknisk lösning för omröstning vid behov. Samtliga länder har på förhand valt kommittémedlem och suppleant för kommande period. Kommittén konstaterade att det är enklast om Mats presenterar namnen för deltagarna.

5) NORNA-kommitténs verksamhet 2016–2021

Rikkes utkast till verksamhetsrapport hade sänts ut på förhand. Den skriftliga rapporten bifogas protokollet från mötet och Rikke kommer att presentera den kort under NORNA-mötet. Emilia påminde om den diskussion om mål för perioden som kommittén diskuterade under sitt första möte. Kommittén var enig om att den gärna kunde nämnas i den skriftliga rapporten, inte som en uppmaning till nästa kommitté, utan som inspiration. Konstaterades att alla mål inte hade uppnåtts, mycket på grund av utmaningar som kommittén på förhand inte kunde förutse.

6) Övriga ärenden

Gunnstein tackade Rikke för hennes tydliga ordförandeskap under denna krävande period, ett tack som hela kommittén kunde instämma i.

Köpenhamn/Uppsala den 8 juni 2021

Rikke Steenholt Olesen, stf. ordförande Leila Mattfolk, sekreterare