Protokoll 82, 7 maj 2006, Bornholms højskole, Åkirkeby

N O R N A
Örnefnastofnun Íslands
Lyngási 7
IS-210 Garðabær
tel. (+354) 530 22 52
fax (+354) 530 22 01
http://www.ornefni.is
Mødereferat 82
 

NORNA-komitéens møde søndag den 7. maj 2006, kl. 9.30, på Bornholms højskole, Åkirkeby.

Til stede: Michael Lerche Nielsen og Peder Gammeltoft (Danmark), Terhi Ainiala (Finland), Anfinnur Johansen (Færøerne), Svavar Sigmundsson (Island), Tom Schmidt (Norge), Staffan Nyström (Sverige).

1. Mødet åbnes.
Svavar Sigmundsson bød velkommen og dagsordenen blev vedtaget.

2. Godkendelse af mødereferat 81. Referatet har været på hjemmesiden og ingen kommentarer til den var indkommet. Det blev dermed godkendt.

3. Publikationer::

a. Rapport fra NORNAs 32. symposium i Lerwick, april 2003. 
Rapport fra NORNAs 32. symposium i Lerwick, april 2003, udkom 2005 i Lerwick som Cultural Contacts in the North Atlantic Region: The Evidence of Names. Ed. by Peder Gammeltoft, Carole Hough, Doreen Waugh. 270 sider. Peder oplyste at salget var gået godt og at det havde givet overskud.

b) Rapport fra NORNAs 33. symposium på Utstein kloster, maj 2004, udkommer sandsynligvis i år, muligvis som hæfte i skriftserien Tidvise Skrifter i Stavanger.

c) Rapport fra NORNAs 34. symposium på Dømmesmoen, september 2004, udkom 2005 som Person- og stadnamn under den nordiske namnerenessansen. Red. av Gudlaug Nedrelid og Tom Schmidt. 148 sider. Skriftserien nr. 116 hos Høgskolen i Agder. Den kom også i elektronisk udgave.

4. Symposier:
a) NORNAs 35. symposium på Bornholm, Nordiske navnes centralitet og regionalitet, var netop afsluttet med 29 deltagere. Der vil blive udgivet en NORNA-rapport i 2007 med frist for indlevering af artikler til 1. oktober 2006.

b) NORNAs 36. symposium i Umeå, Namn i flerspråkiga och mångkulturella miljöer, vil blive afholdt den 16. til 18. november 2006 med Lars-Erik Edlund og Linnea Gustafsson som arrangører. Omkring 30 deltagere har anmeldt sig.

c. Fremtidige symposier. 
Eftersom Den 14. NORNA-konferencen vil blive afholdt i 2007 vil der ikke blive et NORNA-symposium det år. "Den tværfaglige torp-gruppe" vil holde et symposium om -torp(Torp 2) den 25.-27. april 2007 i Malmö, der ikke er et NORNA-symposium, selv om NORNA organiserede torp-symposiet i Jaruplund i 2002.

Terhi blev bedt om at undersøge muligheden af at Finland organiserede et symposium 2008 om navne i Östersjö-perspektiv. Det gjorde hun med det resultat at et symposium om temaet "Namn och kulturella kontakter i Östersjöområdet 3" vil blive afholdt i Estland i foråret 2008 med Leila Mattfolk som hovedansvarlig.

5. Litteraturkrøniken 2005. 
Svavar meddelte at krøniken blev sendt til Namn och Bygd rettidigt, men at korrektur endnu ikke var kommet fra redaktionen.

6. NORNAs hjemmeside. 
a) Nyhedsbrevet. Svavar efterlyste nye bidrag til Nyhedsbrevet med afleveringsfrist til den 20. maj.

b) Navnebibliografien 2005. Man udtrykte tilfredshed med at kunne arbejde med bibliografien og litteraturkrøniken samtidigt. Tom ønskede at man kørte de enkelte landes bibliografier sammen hvilket blev vedtaget.

c) Navneforskerregistret. Det blev ikke diskuteret nøje men man fandt det ønskeligt at kunne slette de navneforskere der ikke er aktive.

d) Engelske uddrag af NORNA-rapporter. Forud for mødet blev uddrag fra to NORNA-rapporter (nr. 43 og 45) lagt ud på Örnefnastofnuns hjemmeside i Hallgrímur Ámundasons redaktion. De blev godt modtaget af komitéen. De færdige resumeer vil sucessivt blive lagt ud som pdf-filer. Det gælder desuden nr. 50, 51, 52, 74, 76, 78 og 80. Staffan ville undersøge om ikke Per Vikstrand er rede til at lægge dem ud på NORNAs hjemmeside.

7. NONELex.
Staffan oplyste at henved 30 af de ældre artiklerne i NONELex var indskrevet og kan derfor godt lægges ud på Nettet. De oprindelige kort skal fornyes og det er det som mangler. Nogle artikler vil udkomme før sommeren. Siden skal nogen nye artikler skrives. En mulighed er at bruge nogen af de oversigtsartikler i SOL (Svensk ortnamnslexikon) som grundlag. Staffan undersøger det med SOLs redaktør og forfatterne.

8. NORNA-stipendiet.
Komitéen besluttede at udlyse et stipendium, kr. 4000,- (svenske) for 2006. Stipendiet skal udlyses ca 15. september og ansøgningerne skal sendes til Örnefnastofnun Íslands og være inde senest den 1. december.

9. Personnavneterminologi.
Michael havde undersøgt sagen hos Vibeke Dalberg og Staffan hos Eva Brylla. Eva og Vibeke forelæste om emnet i Pisa sidste år men havde ikke indhentet nødvendig information fra alle medlemslandene. De vil så sætte slutpunktum for arbejdet på konferencen i Borgarnes næste år.

10. 14. nordiske navneforskerkongressen i Borgarnes 2007.
Svavar oplyste at en præliminær indbydelse fra Örnefnastofnun Íslands og Nafnfræðifélagið var sendt ud og at næste udsendelse ville komme i løbet af sommeren. Anmeldelsesfrist er til 1. oktober. Den næste generalforsamling på Island blev diskuteret, bl.a. mulige ændringer af Vedtægter (Stadgar). Det blev vedtaget at Michael undersøgte sagen nærmere. Forslag til ændring af Stadgar skal stilles mindst to måneder før mødet.

11. Næste komitémøde. 
Man enedes om at mødes næste gang i Malmö i april 2007 i forbindelse med torp-symposiet.

12. Eventuelt.
a. Svavar tog op spørgsmålet om muligheden af at søge netværkspenge til at bekoste NORNA-samarbejdet. Det viste sig ved diskussionen at den slags pengestøtte gælder først og fremmest oprettelsen af nye samarbejdsformer så man var skeptisk over for denne mulighed eftersom NORNA anses at være vel etableret i nordisk sammenhæng.

b. Tom foreslog at man diskuterede til næste komité-møde muligheden af at optage medlemsafgift i NORNA og muligvis tog det op til diskussion på generalforsamlingen næste år.

13. Formanden hævede mødet kl. 11:30.

 

Svavar Sigmundsson