Protokoll 91, 29 september 2010, Älvkarleö

 

Referat fra NORNA-møte nr. 91 i Älvkarleö 

29. september 2010 

 

 

Til stede: Johnny G.G. Jakobsen (ekstraordinært varamedlem, Danmark), Leila Mattfolk (Finland), Kristin Magnussen (varamedlem, Færøyene), Ole-Jørgen Johannessen (leder; Norge), Maria Löfdahl (varamedlem, Sverige), Per Vikstrand (Sverige), Tom Schmidt (sekretær). Islands representant hadde dessverre ikke mulighet til å delta. Eva Brylla (Sverige) møtte under pkt. 5b.

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

    Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent. 

 

2. Godkjenning av møtereferat 90. 

    Referatet ble godkjent

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 38. symposium, Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, i Ryslinge, Fyn,  mai 2009.

    Alle artikler er kommet inn og er eller har vært til fagfellevurdering. Det innhentes nå anbud på trykking.

 

b) Rapport fra NORNAs 39. symposium, Etymologiens plass i navneforskningen, i Halden 11.–13. mai 2010.

    Fem artikler er kommet inn. Fristen for innsending er 1. oktober.

 

c) Endelig godkjenning av redaktørinstruksen 

    Redaktørinstruksen ble godkjent etter retting av et par mindre skrivefeil.

 

d) Orientering om NORNA-förlaget / Swedish Science Press.

    Komitéen bad om en situasjonsrapport innen 1. desember. 

 

4.    Symposier

a) NORNA:s 40:e symposium: Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk.
Älvkarleö i Uppland, Sverige 29 september – 1 oktober 2010

    – Første dag av symposiet var gjennomført da NORNA-komitéen holdt sitt møte. Det samlet 30 deltakere  fra Danmark, Finland, Færøyene, Norge og Sverige, foruten to spesielt inviterte foredragsholdere fra Tyskland og Sør-Afrika. Seks av foredragene var distribuert på forhånd og det var oppnevnt opponenter som innledet til diskusjon. Fristen for innsending av artikler er satt til 1. desember. En NORNA-rapport planlegges utgitt i løpet av 2011, og en elektronisk versjon vil bli lansert samtidig. 

 

b) NORNAs 41. symposium i 2.–4. juni 2011, Navne i kystkulturen, Tórshavn, Færøyene.

    – Invitasjonen ble vedlagt referat nr. 90. Innen fristen 1. september hadde 18 forskere sendt inn foreløpig påmelding, 12 av disse med foredrag. Neste utsending ventes i oktober eller november. Se ellers Anslagstavlan på NORNAs hjemmeside: http://www2.sofi.se/NORNA/NORNAnews.html

 

c) NORNAs 42. symposium 10.–12. november 2011, Namn i staden, Helsingfors.

    – Det er invitert fire foredragsholdere. Fristen for foreløpig påmelding er satt til 1. februar 2011. Se nærmere på NORNAs hjemmeside (se ovenfor). 

 

    d) Andre symposier

– Det ble drøftet hvorvidt man skulle overlate en liste med idéer til neste komité; i så fall bør navneteori være et sentralt tema. Et annet er terminologi (se pkt. 5 b).

 

5. Orientering om NORNAs prosjekter

    a) NONELex 

– De gamle artiklene er lagt ut på nettet http://www2.sofi.se/NORNA/NONELex.html.  Ingen nye er kommet inn. Det ble foreslått å gi en orientering og en demonstrasjon av leksikonet i forbindelse med symposiet på Færøyene. 

 

    b) Personnavnterminologi 

– Eva Brylla orienterte om terminologiarbeidet. Gruppa hadde møte i Uppsala 28. september med deltakere fra Finland, Norge og Sverige. Arbeidet med ekserperingen av termer fortsetter og en foreløpig presentasjon vil bli lagt fram for ICOS-kongressen i Barcelona i 2011. Det ble foreslått å arrangere et symposium med person- og stedsnavnterminologi som emne.

        

6. Orientering om andre prosjekter

– Flere lokale, hovedsakelig mindre prosjekter ble nevnt. Det var enighet om at de gis en kort presentasjon i neste nyhetsbrev (primo november).

 

7. Nordisk namnforskning 

– Det ble understreket at litteraturkrøniken må begrenses til det samme sideantallet som i NoB 2010, og at bare et utvalg av årets publikasjoner kan omtales. Fristene blir som i fjor: 1. mars til sekretæren, 1. april til NoBs redaksjon. 

 

8. NORNAs hjemmeside 

a) Nyhetsbrevet 

    – Fristen er satt til 15. oktober, og brevet vil bli lagt ut på hjemmesidene så snart som mulig.

 

    b) Navnebibliografien. Utkast til databaseløsning 

        – Arbeidet fortsetter.

 

    c) Navneforskerregisteret

        – Det ble oppfordret til kritisk gjennomgang av opplysningene.

 

    d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter 

        – Pdf-filer av sammendragene fra ti rapporter vil kunne legges ut i nærmeste framtid.

 

    e) Revidering av hjemmesider og logo. 

– Komitémedlemmene hadde på forhånd fått tilsendt en prøve på en ny versjon av hjemmesidene. Nettsideredaktøren hadde mottatt noen få bemerkninger til denne. På møtet ble det ellers ytret ønske om at i alle fall enkelte opplysninger burde kunne gis på islandsk, finsk og færøysk, f.eks. det som nå finnes på engelsk. Lederen ble gitt fullmakt til å sørge for at arbeidet blir fullført, og utgiftene vil bli dekket av NORNAs kasse. 

          

9. ØKONOMI

    a) I ettertid har sekretariatet fått opplyst at NORNAs kassabeholdning er SEK 38.471 foruten SEK 8.322 i utestående fordringer for boksalg. 

        

 

    b) NORNA-stipendiet

        – På bakbrunn av den økonomiske situasjonen fant komitéen det forsvarlig å lyse ut stipendiet (se vedlegg), og søknadsfristen settes til 15. desember. Stipendiet skal benyttes som støtte til deltakelse på symposiet i Tórshavn 2.–4. juni 2011 eller i Helsingfors 10.12. november.

 

10. NORNAs virksomhet: 

    Utenomnordiske bidrag på symposiene

        – Det var enighet om at forhandlingene på NORNA-symposiene som hovedregel skal foregå på et skandinavisk språk. Enkelte foredrag kan likevel holdes på engelsk eller tysk. 

 

11. Eventuelt

        – Ingen saker var meldt til dette punktet.

 

12. Neste møte 

        – Neste møte i NORNA-komitéen vil bli holdt i samband med symposiet i Tórshavn 2.–4. juni 2011. 

 

Bergen/Oslo 20. oktober 2010

 

Ole-Jørgen Johannessen

Tom Schmidt

Sekretær