Protokoll 92, 2 juni 2011, Torshavn

Referat fra NORNA-møte nr. 92 i Tórshavn 

torsdag 2. juni 2011,  kl. 19

 

Til stede: Birgit Eggert og Peder Gammeltoft (Danmark), Leila Mattfolk (Finland), Anfinnur Johansen og Kristin Magnussen (Færøyene), Guðrún Kvaran (Island), Ole-Jørgen Johannessen (Norge), Per Vikstrand og Maria Løfdahl (Sverige), Tom Schmidt (sekretær).

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

    - Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

    - Det ble meldt to saker til eventuelt: a) Spørsmål om ny kasserer og b) Informasjon om et læremiddelprosjekt.

 

2. Godkjenning av møtereferat 91. 

    - Referatet ble godkjent

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 38. symposium, Navnemiljøer og samfund i jernalder og vikingetid, i Ryslinge, Fyn,  mai 2009 

    - Rapporten er utgitt og reklameblad er utsendt. Introduksjonspris er SEK 170 ut juni, og fra 1. juli blir prisen SEK. 220. Opplaget vil bli sendt til Uppsala i nærmeste framtid.

 

b) Rapport fra NORNAs 39. symposium, Etymologiens plass i navneforskningen, i Halden 11.–13. mai 2010

    - Artiklene er kommet inn og har vært til fagfellevurdering. Den endelige redigeringen og finansieringen gjenstår.

 

c) Rapport fra NORNAs 40. symposium, Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk, i Älvkarleö i Uppland, 29. september – 1. oktober 2010

    - Bidragene er kommet inn, og antas at rapporten kan utgis til høsten. Foruten i papirutgave vil rapporten også foreligge digitalt. Det ble foreslått å måle interessen for den digitale utgaven gjennom "telleverk". 

 

d) Abonnementsordningen for NORNA-rapporter. Forlagets oppfølging.

    - Det ble foreslått å be om at forlaget følger Swedish Science Press tettere. Muligens kunne det være en tanke å bytte distributør. Saken vil bli fulgt opp på neste møte. Spørsmålet om forsendelse av rapporter fra utgiver til forlaget/distributøren ble diskutert. 

 

4. Symposier

 

a) NORNAs 41. symposium i 2.–4. juni 2011, Navne i kystkulturen, Tórshavn, Færøyene.

    - Komitéen var tilfreds med symposiets første dag.

 

b) NORNAs 42. symposium 10.–12. november 2011, Namn i staden, Helsingfors.

    - Programmet er nesten ferdig. Det er 45 påmeldte deltakere med 25 foredrag (hvorav fire innbudte). Finansieringen er foreløpig et problem, og man må regne med en relativt høy deltakeravgift.

 

c) NORNAs 43. symposium. 

    - Symposiet vil først bli holdt etter kongressen i 2012, trolig ikke før våren 2013, og det ble drøftet om den nåværende komitéen skulle antyde et mulig tema. Det var enighet om å be om forslag, som som så kan drøftes på neste møte. Det ble nevnt at Society for Name Studies ... er interessert i et fellesarrangement med NORNA, men det kan neppe bli aktuelt før i 2014, og dermed klart en sak for neste komité.

 

5. Den 15. nordiske navneforskerkongressen på Askov Højskole 6.–9. juni 2112

    a) Generell orientering 

    - Så langt er det 43 påmeldte med 22 foredrag.

 

    b) Evt. deltakelse av plantenavnsforskere?

    - Det var enighet om at spørsmål om deltakelse må overlates til arrangørene.

 

6. Orientering om NORNAs prosjekter

    a) NONELex

    - Det ble opplyst at Per Vikstrand ville presentere leksikonet påfølgende dag. Det ble bekreftet at nye artikler vil bli underlagt fagfellevurdering.

 

    b) Personnavnterminologi 

    - Prosjektet vil kunne presenteres på kongressen i Askov neste år.

        

7. Orientering om andre prosjekter.

    - Peder Gammeltoft opplyste at det danske Digdag-prosjektet går framover i henhold til planen og at resultatet vil kunne legges fram på kongressen. Han orientere også kort om et prosjekt fra Shetland: The Hjeltland Research Project.

 

8. Nordisk namnforskning 

    - Sekretæren bemerket at vinterens bidrag til navnekrøniken i Namn och bygd ble svært forsinket, og påpekte at bidragsyterne har ulik praksis m.h.t. hvilke publikasjoner som skulle med. 

    - Det ble understreket at krøniken kun skal omtale artikler/bøker som er publisert innen 15. januar (jfr. referat 88 pkt. 7).

 

9. NORNAs hjemmeside 

a) Nyhetsbrevet 

- Det ble uttrykt generell tilfredshet med den nåværende ordning. Videre ble det minnet om at muligheten for å annonsere nye bøker på "anslagstavlan".

 

    b) Navnebibliografien. Utkast til databaseløsning. 

    -  Arbeidet med en databaseløsning har ligget stille. Før arbeidet kan fullføres må revisjonen av NORNAs hjemmesider fullføres. Tidligere års bibliografier må kompletteres, og Per Vikstrand bad om at de enkelte poster som skal rettes eller tilføyes blir sendt ham. 

    Nettpublikasjoner .

    - Det har vært litt usikkerhet i hvilken grad nettpublikasjoner skal føres opp i bibliografien. Det var enighet om at publikasjoner som utelukkende finnes på nettet, i alle fall skal tas med, men artikler av typen «Månedens navn» fra Afdeling for Navneforskning i København skal ordnes i én post. 

    - Det ble minnet om at bibliografien kun skal omfatte vitenskapelige artikler. 

 

    c) Navneforskerregisteret 

    - Registeret inneholder flere feil, men det ble bemerket at komitémedlemmene vanskelig kan sørge for et oppdatert register uten aktiv tilbakemelding fra forskerne. De fleste hadde dårlig erfaring med samleutsendinger, og det ble foreslått å skrive til hver enkelt forsker og be om tilbakemelding. 

 

    d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter.

    - I forrige referat ble det opplyst at pdf-filer av sammendragene fra ti rapporter ville kunne legges ut på hjemmesidene "i nærmeste framtid". Det gjenstår fremdeles spørsmål om en forside (evt. med en introduksjon?). Det ble ellers bemerket at digital publisering vil gjøre dette uaktuelt for framtidige rapporter.

 

    e) Hjemmesidene 

- En finskspråklig orientering om NORNA (Pohjoismainen nimistöntutkimuksen yhteistyökomitea) finnes nå på hjemmesidene, men fremdeles savnes en færøysk, islandsk og engelsk tekst. 

- Den nye versjonen av hjemmesidene vil bli lansert i løpet av sommeren. 

 

10. ØKONOMI

    a) Rapport fra NORNAs kasserer 

    - Saldo er pr. 2. juni SEK 46.264,83, og fremdeles mangler innbetaling på SEK 8.821,- fra SSP for 2009–2010.

 

    b) NORNA-stipendiet 2012

    - Det ble vedtatt å utlyse "ett eller flere stipend" à SEK 4000 med frist 1. okt. Avgjørelsen om evt. tildeling vil bli fattet 1. nov. Stipend vil kun bli gitt til søkere som vil presentere et foredrag.

 

11. NORNAs virksomhet: 

    Utenomnordiske bidrag på symposiene (språkform)

    - Det ble understreket at det er lang tradisjon for at enkelte bidrag kan holdes på et ikke-nordisk språk, men det ble understreket at diskusjonen i all hovedsak skal foregå på nordisk.

 

12. Eventuelt

    - NORNAs nåværende kasserer, Anita Eldblad, blir pensjonist til høsten, og det ventes ikke at hun ønsker å forsette i vervet. Det ble bemerket at siden NORNAs midler er knyttet til en svensk bank, vil det være en fordel om også den neste kassereren bor i Sverige. Det ble foreslått at komiteéns svenske medlem og varamedlem fremmer forslag om ny kasserer.

    - Det ble informert om en ny svensk lærebok i navneforskning, utg. av Staffan Nyström m.fl., som ventelig vil foreligge i 2012. NORNA-komitéen berømmet tiltaket og ber om å bli holdt orientert.

 

13. Neste møte i NORNA-komitéen vil bli holdt i forbindelse med symposiet i Helsingfors i november, ventelig den 10.  

 

Bergen/Oslo 20. juni 2011

 

Ole-Jørgen Johannessen                           Tom Schmidt

                                             (formann)                (sekretær)