Protokoll 93, 10 november 2011, Helsingfors

 

Referat fra NORNA-møte nr. 93 i Helsingfors 

torsdag 10. november 2011,  kl. 20

 

Til stede: Leila Mattfolk og Paula Sjöblom (Finland), Anfinnur Johansen og Kristin Magnussen (Færøyene), Ole-Jørgen Johannessen (Norge), Maria Löfdahl (Sverige), Tom Schmidt (sekretær).

 

 

1. Godkjenning av møteinnkalling og dagsorden. Saker til eventuelt.

    - Møteinnkalling og dagsorden ble godkjent.

    - Til eventuelt:

    Doble utgivelser av symposierapporter. 

    Elektronisk publisering.

 

2. Godkjenning av møtereferat 92. 

    - Referatet ble godkjent.

 

3. Publikasjoner

a) Rapport fra NORNAs 39. symposium, Etymologiens plass i navneforskningen, i Halden 11.–13. mai 2010.

    - Rapporten er nå utgitt. NORNA-komitéen vil uttrykke sin største takk til Ortnamnssällskapet i Uppsala og Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur for deres generøse støtte til utgivelsen.

 

b) Rapport fra NORNAs 40. symposium, Binamn – uppkomst, bildning, terminologi och bruk, i Älvkarleö i Uppland, 29. september – 1. oktober 2010.

    - Sluttredigeringen pågår, og rapporten ventes utgitt i løpet av våren 2012.

 

c) Rapport fra NORNAs 41. symposium, Navne i kystkulturen, i Tórshavn 2.–4. juni 2011.

    - Pr. i dag er 20 av 27 bidrag er kommet inn.

 

d) Planer for publisering av rapporten fra NORNAs 42. symposium, Namn i staden, i Helsingfors 10.–12. november 2011.

    - Arrangørene tar sikte på en rask utgivelse. Finansieringen er ennå ikke klar.

 

e) Abonnementsordningen for NORNA-rapporter. Forlagets oppfølging. (Se referat nr. 92)

    - Komitéen tar til etterretning at alt synes å fungere slik det skal. Eventuelle mangler eller uregelmessigheter bes meddelt NORNA-förlaget.

 

4. Symposier

a) NORNAs 42. symposium, Namn i staden, i Helsingfors 10.–12. november 2011.

    - Komitéen var tilfreds med symposiets første dag.

 

b) NORNAs 43. symposium. (Se referat nr. 92)

    - Saken ble drøftet, uten at det ble trukket noen konklusjon.

 

 

 

 

5. Den 15. nordiske navneforskerkongressen på Askov Højskole 6.–9. juni 2112. 

    Generell orientering.

    - Fra det danske medlem av komitéen, som ikke hadde anledning til å møte, har sekretariet fått vite at det p.t. er 51 påmeldte og at kongressarrangørene antar man vil nå opp i ca. 60 deltakere. I overkant av 40 av de påmeldte ønsker å holde foredrag. Det er nå ikke plass til flere foredrag, men det er fortsatt mulig å melde seg på som deltaker, og viderekomne studenter og ph.d.- studenter kan melde seg på med plakat-presentasjoner («poster»). (Se punkt 10 om NORNA-stipendet nedenfor).

    2. rundskriv blir sendt ut i nærmeste framtid. 

    Foreløpig program og deltakerliste er lagt ut på kongressens hjemmeside: http://nfi.ku.dk/navnekongres2012/ , som løpende vil bli oppdatert.

 

6. Orientering om NORNAs prosjekter.

    a) NONELex

    - Det foreligger ingen opplysninger om prosjektet ut over det som kom fram på forrige møte (se referat 92).

 

    b) Personnavnterminologi 

    - Det ble opplyst at prosjektet blir presentert på kongressen i juni 2012. NORNA-komitéen uttrykte forventning om en snarlig avslutning.

        

7. Orientering om andre prosjekter?

    - NORNA-komitéen er kjent med at fagmiljøet i Uppsala under ledelse av Staffan Nyström er i ferd med å utvikle et nytt læremiddel (lærebok) i onomastikk.

 

8. Nordisk namnforskning.

    - Komitémedlemmene har fått korrektur av navnekrøniken for 2010, og det antas at publiseringen i Namn och bygd går greit.

    Komitéen går ut fra at fristene for navnekrøniken 2011 blir som i inneværende år.

 

9. NORNAs hjemmeside 

a) Nyhetsbrevet

    - Det ble uttrykt tilfredshet med den formen nyhetsbrevet etter hvert har fått. Nye bøker kan gjerne kommenteres i brevet, da det jo går lang tid fra publisering til bøkene nevnes i bibliografien foreligger. For øvrig ble det minnet om anledningen til å annonsere på «anslagstavlan».

 

    b) Navnebibliografien. Utkast til databaseløsning.

    - Det foreligger ingen nye opplysninger.

 

    c) Navneforskerregisteret.

    - Det er stadig behov for å minne navneforskerne om å kontrollere at adresse- og andre opplysninger er oppdatert.

 

    d) Engelske utdrag av NORNA-rapporter,

    - Det foreligger ingen opplysninger om fortgang i arbeidet.

 

 

 

 

e) Hjemmesidene. Kommentarer til den nye versjonen. Diskusjon.

    - Det ble uttrykt generell tilfredshet med den nye versjonen. Noen mente likevel at litt skarpere farger ville gitt et klarere bilde. For øvrig ble det bemerket at oversettelse til færøysk og islandsk mangler.  

 

10. ØKONOMI

    a) Rapport fra NORNAs kasserer.

    -  Saldo pr. 9. november var SEK 51.241,18. 

 

    b) Ny kasserer.

    - Det ble vedtatt å be arkivarie ved Namnavdelningen, Institutet för språk och folkminnen, Uppsala, Agneta Sundström om å påta seg vervet som NORNA’s kasserer. 

    Komitéen vil samtidig takke förste arkivarie Anita Eldblad for det viktige arbeidet hun gjennom mange år har nedlagt i vervet.

 

    c) NORNA-stipendiet. 

    - Komitéen vedtok å lyse ut to stipend à SEK 5000 for deltakelse på kongressen i juni neste år (se pkt. 5 ovenfor). Søkere som har meldt seg med foredrag eller som vil legge fram en plakatpresentasjon («poster»), vil bli foretrukket. Ett av stipendene kan bli øremerket en ung, islandsk forsker.

 

11. NORNAs virksomhet:

    a) Generalforsamling 2012. Forslag til emner som skal drøftes.

    - For å bedre NORNAs økonomi har det tidligere – fra tid til annen – vært fremmet forslag om å omorganisere NORNA til en medlemsforening med medlemsavgift. I den sittende komitéen er det ikke stemning for en slik endring. 

 

    b) Forslag til vedtektsendringer vedrørende ønske fra grønlandske navneforskere om å bli representert i komitéen.

    - De som behandler navnesaker i Grønland har overfor Michael Lerche Nielsen, København, uttrykt ønske om å være med i NORNA. Våre danske kolleger har spurt om de ønsker å bli opptatt som land, sidestillet med oss andre, eller om de heller vil opptre som ordinære medlemmer under Danmark. I sitt svar stiller grønlenderne seg positive til opptak som eget land, og de vil forsøke få noen deltakere med på kongressen i juni 2012. 

    Komitéen besluttet å fremme forslag om nødvendige vedtektsendringer; se vedlegg. 

 

12. Eventuelt

    - Spørsmålet om parallelle («doble») utgivelser av symposierapporter. 

    Dette har vist seg nødvendig ved flere tidligere utgivelser, seinest NORNA-rapporter 85 Namn och kulturella kontakter (2008), og det vil ventelig også bli aktuelt med rapporten fra NORNAs 41. symposium, Navne i kystkulturen.

    Komitéen har ingen innvendinger til en slik ordning.

 

    - Elektronisk publisering.

    Slik nevnt i referat 92 (pkt. 3c), vil rapporten fra det 40. symposiet (Älvkarleö) foreligge både som e-bok og i papirutgave. Dette kan også bli aktuelt med rapporten fra det 42. symposiet (Helsingfors). 

 

 

 

13. Neste møte 

    Det ble drøftet hvorvidt komitéen må ha et eget møte på våren forut for et kort, oppsummerende møte i forkant av kongressen. I så fall kan det bli tale om et «Skaip-møte».

 

 

Bergen/Oslo 17. november 2011

Ole-Jørgen Johannessen

Tom Schmidt

Sekretær    

 

Vedlegg til referat 93:

 

NORNA-komitéen foreslår at Grønland opptas som eget land (se referat 93 pkt. 11b).

 

Forslag om vedtektsendringer skal ifølge §5 fremmes overfor NORNAs sekretær seinest 2 måneder før kongressen og kan så enten vedtas på den ordinære kongressen med 2/3 flertall eller med alminnelig flertall på påfølgende to kongresser.

 

Om Grønland skal tas opp i NORNA, kreves endring i §2, første punktum, som nå har følgende ordlyd:

 

Kommittén har sex ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem.

 

Komitéen foreslår at dette endres til:

 

§ 2

Kommittén har sju ordinarie medlemmar, en från vartdera Danmark, Finland, Färöarna, Grönland, Island, Norge och Sverige, samt en suppleant för varje medlem. 

 

[listan har supplerats med Grönland 8 juni 2012]. (Ändringar har markerats med fetstil).

 

 

Fra dansk side vil man foreslå at grønlenderne kan være midlertidige danske medlemmer inntil videre. Det er især relevant hvis godkjennelsen av vedtektsendringene vil strekke seg over to kongresser, jf. vedtektenes §5, referert ovenfor.