Protokoll 95, 8 juni 2012, Askov

 

 

Nordiska samarbetskommittén för namnforskning                Protokoll 95

Leila Mattfolk

Institutet för de inhemska språken

Berggatan 24

FI-00100 Helsingfors

tfn +358 295 333 301

e-post: Leila.Mattfolk@sprakinstitutet.fi

 

 

 

Protokoll fört vid NORNA-möte nr 95 

fredagen den 8 juni 2012 kl. 9.45 i Askov

 

Närvarande: Rikke Steenholt Olesen och Birgit Eggert (Danmark), Terhi Ainiala och Pamela Gustavsson (Finland), Anfinnur Johansen och Kristin Magnussen (Färöarna), Nuka Møller (Grönland), Guðrún Kvaran (Island), Inge Særheim (Norge), Maria Löfdahl (Sverige) samt Agneta Sundström (kassör), Katharina Leibring (chef för NORNA-förlaget) och Leila Mattfolk (sekreterare).

 

Mötet öppnades av nyvalda ordföranden Terhi Ainiala, Finland, som hälsade den nya kommittén välkommen. Följande ärenden behandlades:

1. Till sekreterare för kommittén under mandatperioden valdes Leila Mattfolk, Finland.

2. Till vice ordförande valdes Rikke Steenholt Olesen, Danmark. 

 

3. Till protokolljusterare för mötet valdes Rikke Steenholt Olesen och Maria Löfdahl.

 

4. I enlighet med de reviderade stadgarna ska kassören vara verksam i Uppsala. Eftersom den tidigare kassören, förste arkivarie Anita Eldblad avgått med pension från sin tjänst vid Namnarkivet i Uppsala beslutade kommittén på möte den 10 november 2011 i Helsingfors att be forskningsarkivarie Agneta Sundström vid Namarkivet ersatta henne. Agneta Sundström tackade ja till uppdraget. Kommittén beslutade befullmäktiga Agneta Sundström som firmatecknare för samarbetskommittén. 

 

5. Konstaterades att inga symposier just nu är under planering. Alla kommittémedlemmar ombads sondera egna vetenskapliga hemmiljöer för att hitta lämpliga teman och lämpliga arrangörer. 

 

6. Följande kongress kommer att hållas i Norge 2016.

 

7. Kommittén understöder förslaget att Ivar Utne ombedes ersätta Gulbrand Alhaug i arbetsgruppen för personnamnsterminologidatabasen.

 

8. Tidsfristerna för nyhetsbreven beslutades flyttas till 1 september och 1 februari för att man bättre ska kunna rapportera om kommande evenemang. Övriga tidsfrister ska sekreteraren informera om när det börjar bli aktuellt. 

 

9. Förlagschef Katharina Leibring rapporterade om försäljningen av NORNA-rapporter. Hon påpekade att NORNA-stiependierna huvudsakligen finansieras med intäkter från bokförsäljningen, och att det därför är viktigt att kongress- och symposievolymer också utges inom publikationsserien NORNA-rapporter. På Nornas hemsida (www.norna.org) finns instruktioner för redaktörer. Recensionsexemplar sänds ut från förlaget och Katharina tar gärna emot förslag på lämpliga mottagare.

 

 

Diverse andra frågor berördes kort. 

 

Kommittén planerar hålla följande möte i Helsingfors i november 2012. 

 

 

 

 

Freiburg i.Br./Helsingfors den 27 juni 2012

 

 

 

 

Terhi Ainiala                        Leila Mattfolk

ordförande                         sekreterare

 

 

 

Rikke Steenholt Olesen                Maria Löfdahl

justerare                        justerare